Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev december 2022
Aldrig i nyere tid, har så mange borgere i Danmark søgt om hjælp til at komme igennem Julen. Fattigdommen florer på fuld kraft på grund af de høje energipriser, afgifter og inflationen på mad m.v. Danmark er ved at opbygge et samfund af nye fattige på, grund af den overnævnte situation

Skandalen er fuldkommen når man læser hvad der gives af kompensation kontant, fra den tidligere regering til fattige borgere i Danmark, også til de borgere som har arbejde og ikke kan forsørge sig og familien.

Datoen den 13. dec. 2022.Vil blive husket, fordi en ny regering så dagens lys og er nu tiltrådt, efter at Danmark i ca. 2,5 måneder har været uden, og kun har været ledet af et forretningsministerium. Den ny sammensatte SVM-regering består af. Socialdemokraterne Statsminister Mette Frederiksen-Venstre Jakob Ellemann-Jensen Moderaterne Lars Lykke Rasmusen. Partiet Radikale kom ikke ind i varmen, efter at have truet med at vælte den tidligere regering

Vi vil her komme ind på lidt af de vigtigste Pkt. fra. Ansvar for Danmark. Det politiske grundlag for Danmarks regering. dec. 2022.

Regeringen forpligter sig desuden på at øge den strukturelle beskæftigelse med yderligere ca. 13.500 fuldtidspersoner i 2030. Den strukturelle beskæftigelse skal øges gennem indfrielsen af de store potentialer, der er ved at få flere i arbejde, at flere arbejder i flere timer, og at flere får de rette kompetencer. I den tidligere regerings 2030-plan er der anvist et potentiale på 40.000 fuldtidspersoner.

For at finansiere de øgede udgifter til forsvaret i de kommende år vil regeringen fremsætte et lovforslag, der afskaffer en helligdag, som træder i kraft i 2024. Danskerne skal bidrage til vores fælles sikkerhed. Side 11.

Gennemføre en skattereform, der øger lønmodtagernes rådighedsbeløb og gør det mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats. Regeringen vil afsætte 5 mia. kr. til skattereformen, der bl.a. disponeres ved at: Forhøje beskæftigelsesfradraget (4,0 mia.kr.). Forhøje det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (0,3 mia. kr.).

Nedsætte topskattesatsen med 7,5 pct. Point for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) op til 750.000 kr. og samtidig forhøje topskattesatsen med 5 pct. Point for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) over 2,5 mio. kr. Provenuet fra topskat reduceres med 0,7 mia. kr. med denne omlægning.

Forhøje den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) med 4.700 kr. årligt. Gøre det mere attraktivt for flere seniorer at blive på arbejdsmarkedet, herunder bekæmpe diskriminationen mod seniorer, der ufrivilligt holdes uden for arbejdsmarkedet.

Fremadrettet afskaffer Seniorjob ordningen og sammenlægge seniorpension og retten til tidlig pension til én ny ordning med to indgange: side 14. En rettighedsbaseret model og en visitationsmodel, der begge kan opnås op til tre år før folkepensionsalderen, med mulighed for tildeling af pension i halve år og med et månedligt ydelsesniveau på ca. 15.000 kr.

Anlægge et annullationssøgsmål om EU's mindstelønsdirektiv. I Danmark er det arbejdsmarkedets parter, der forhandler rammerne for løndannelsen. På den baggrund har arbejdsmarkedets parter også været imod EU's direktiv om mindsteløn. Skabe bedre muligheder for at bo godt på landet og for at bygge nye ejerboliger i landdistrikterne. Regeringen vil permanentgøre og forbedre statsgarantien for boligkøb i yderområderne, så det ikke er postnummeret, der står i vejen for at få et boliglån.
Gøre det lettere at opdele huse, gøre nedlagte landbrugsejendomme beboelige for flere familier og undersøge muligheden for at lempe reglerne for salg og nedrivning af tomme private og almene boliger.


Regeringen vil i januar fremlægge forslag til ny inflationshjælp. Udgifterne finansieres på finansloven for 2023. Som en del af inflationshjælpen vil der indgå 5.000 kr. skattefrit til de ældre, som modtager ældrecheck. Beløbet kommer ud over de samlet set 5.000 kr., der allerede er aftalt og er blevet udbetalt med 2.500 kr. i 2022 og vil blive udbetalt med 2.500 kr. i 2023. Derudover vil regeringen bl.a. have fokus på danskere som opvarmer deres bolig med gasfyr, træpiller mv.

Endelig vil de midler, der ellers skulle være brugt på det midlertidige børnetilskud i 2023, blive afsat som en pulje på ca. 300 mio. kr. til økonomisk udsatte børnefamilier. Udover forslaget til inflationshjælp ønsker regeringen at give en ekstra håndsrækning til de familier, som har det sværest. Derfor afsætter regeringen 50 mio. kr. i 2022 i en pulje til de organisationer, der uddeler julehjælp. Midlerne skal udmøntes hurtigst muligt som en ekstra vinterhjælp i en svær tid


Sætte den enkelte ledige i centrum og give frihed til dem, der kan selv, uden at gå på kompromis med jobfokus. Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med 3 mia. kr. i 2030. Det skal ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet. Den ledige får frihed til at vælge den bedste vej frem. Kommunerne får frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen.


Kommentar Rejsearbejdere.dk.
Lad os nu se hvor meget der bliver vedtaget, efter det har været igennem lovmøllen i Folketinget på Christiansborg. Vi vil fra foreningen Rejsearbejder.dk se på lovforslagene med de sædvanlig kritiske briller, og henvende os til de af Folketingets forskellige ministrere og udvalg når vi finder det er nødvendigt.

Vi blev inventeret af Energistyrelsen til at komme med et høringssvar d. 14.okt 2022.

Høring over bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder. J nr. 2022-21661

Kort sagt er bekendtgørelsen uden hold i virkeligheden, men svarer til at fodre hunden med sin egen hale.

Med bekendtgørelsen vil man stavnsbinde en del af borgerne især i udkants Danmark i 4.år., yderligere omfatter bekendtgørelsen ikke udgifter til træpiller. Der har haft en stigning på ca. 300 %. Fra 25-01.2021. Til 22.10.2022. I Tyskland er der kun en momssats på 7.% på energi til opvarming.af boligen. Her kunne Danmark tage noget ved lære.

900 kg træpiller i Tyskland 25.01.2021. eks. Moms 1447,66 - moms 101,34.kr. - Total 1549.00.kr
Samme antal kg i Danmark

Difference 260,57 kr. Som igen betyder at, ca. 100.000 husstande der fyrer med, træpiller kommer til at
betale en ekstra statsafgift for at fyre med træpiller, uden at være omfattet af Loven og Bekendtgørelsen.
I øvrigt skulle moms på varme og fødevarer nedsættes til 7% i Danmark for at nedsætte grænsehandelen.
I stedet for at stavnsbinde den danske befolkningen med statslån.


Energistyrelsen svar.
Danske Rejsearbejdere angiver, at man med bekendtgørelsen vil stavnsbinde en del af borgerne især i udkants Danmark i 4 år. Det bemærkes, desuden, at, bekendtgørelsen ikke omfatter udgifter til træpiller. Energistyrelsen bemærker, at bekendtgørelsen ikke har til hensigt at stavnsbinde en husstand eller en virksomhed til indefrysningsordningen.
Det følger således af bekendtgørelsens § 13, stk. 3, at husstanden eller virksomheden til en hver tid kan vælge at indfri den samlede indefrysning. Hertil kommer muligheden for på el og gas frit at kunne opsige og skifte leverandør eller flytte til en ny adresse i samme eller et andet forsyningsområde. Den indefrysning, der er opnået hos én energivirksomhed vil kunne fortsætte sideløbende med en eventuel ny indefrysning hos en ny energivirksomhed.

Husstanden eller virksomheden skal ikke straks indfri indefrysningen, medmindre husstanden eller virksomheden selv ønsker det. Opretholdelse af indefrysninger hos mere end én energivirksomhed vil dog kunne give anledning til at betaling gebyr hos mere end én energivirksomhed. Energistyrelsen bemærker herefter, at det er politisk besluttet, at indefrysningsordningen vedrører el, gas og fjernvarme. Det er derfor ikke muligt at udtrække ordningen til også at omfatte udgifter til træpiller.

Kommentar.
Som der fremgår af side 3. Ifølge hørringsnotat vil energistyrelsen ikke ændre bekendtgørelsen, om indefrysningsordningen til at omfatte træpiller. Det bliver dermed en kold vinter for mange der fyrer med træpiller i 20 til 50.000 kr. klassen eller mere. Dog kan man vælge et nyt selskab og øge gælden. Også når man vælger at flytte som sociale nomader til en ny bolig. Det er helt hen i hegnet.

Af et svar 19.september 2022. Til René Christesen (DF) fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen fremgår.

Det bemærkes at elafgiften i 2. halvår 2021 var 90 øre/kWh. Elafgiften udgør nu 76,3 øre/kWh frem til 1.oktober 2022, hvor den lempes til 72,3 øre/kWh. I 2023 lempes den yderligere og udgør 68,8 øre/kWh.


September 2022.
I 2022 markerer Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet ti år med fælles myndighedsindsats mod social dumping.


Formålet med indsatsen er at forebygge konkurrenceforvridning blandt virksomheder og sikre, at arbejde i Danmark foregår under ordentlige vilkår og efter danske regler. Det sker gennem målrettede fællesaktioner mod brancher og virksomheder, hvor der vurderes at være risiko for svindel, fx på byggepladser, restauranter og i landbruget. Aktionerne består både af vejledning og kontrol.

Bygge- og anlægsbranchen stod for den største andel med reguleringer i godt 2.700 sager. Det svarer til 51 pct. af de sager, der blev reguleret, på tværs af brancher. Typisk sker reguleringer i bygge- og anlægsbranchen på baggrund af fejl og mangler i de udenlandske virksomheders og ansattes registreringsforhold, da det medfører manglende eller fejlagtig afregning af skat.

Vi rettede en henvendelse til Beskæftigelse Peter Hummelgaard og Folketingets Beskæftigelsesudvalg vedrørende. Lovforslag L 206 25.august 2022. Forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere. Fremsat 23.august 2022.

Bemærkninger til lovforslag L 206 fra foreningen Rejsearbejdere.dk.
Sjældent har borgerne i Danmark set et så elendigt udarbejdet lovforslag. Folkepensionister der kun har, folkepensionen og lidt arbejdsmarkedspension + ATP på grund af sæsonledighed. Får ikke nogen økonomisk støtte men, har arbejdet hele deres liv til grin for samfundet. Bor man i egen bolig i form af hus eller sommerhus eller ejerlejlighed med Elvarme eller Træpille eller Gasfyr gives der ingen kompensation. Selv om udgifterne er tårnhøje til opvarmning. Vi henviser til henvendelsen til Skatteminister Jeppe Bruus vedrørende Lovforslag L 206 25 august 2022. Kopi medsendes.

Bor borgeren derimod i en lejlighed og får ældre- checken - Boligsikring- Varmehjælp m.v. uanset om man, ikke har forøgede udgifter til opvarmning, får man økonomisk støtte på de 5000.kr. Samtidig bør det nævnes at, der kun gives 2000 kr. til Efterløn og overførselsmodtagere. Hvorfor denne forskel, det er vel lige så dyrt at, bruge Elektricitet og opvarme boligen med Træpille eller Gasfyr, for en borger på efterløn eller overførselsindkomst som for en borger som får ældre- checken.

Beskæftigelsesministerens svar: 30. august 2022 Vedrørende lovforslag L 206.
Foreningen Rejsearbejere.dk udtrykker utilfredshed med, at folkepensionister, der grundet sæsonledighed har en lille arbejdsmarkedspension og ATP-pension, ikke er i målgruppen for at modtage økonomisk støtte. Foreningen spørger videre til, hvorfor ældrecheckmodtagere kompenseres med 5.000 kr. og andre overførselsmodtagere kun kompenseres med 2.000 kr.

Vi er i regeringen meget opmærksomme på de mange pensionister, der rammes af de nuværende prisstigninger som følge af krigen i Ukraine og stigende energipriser. Det er med Aftale om kompensation af borgere ramt af stigende energipriser afsat midler til bl.a. ekstra økonomisk støtte og engangsbeløb til visse overførselsmodtagere på tilbagetrækningsordninger.

Det er således besluttet at give en håndsrækning til en gruppe pensionister og overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet og som har sværest ved at få enderne til at mødes i slutningen af måneden. Det har været væsentligt for os at afveje hensynet mellem at yde en midlertidig hjælp til de borgere, der har allermest brug for det og ikke at puste yderligere til inflationen.

Det er en betingelse for at modtage ældrechecken, at pensionisten har en likvid formue mindre end 93.000 kr. (2022-niveau). Det vil sige, at der er tale om nogle af de danskere, som rammes hårdest af de prisstigninger, vi oplever lige nu, og samtidig ikke selv kan gøre noget ved deres situation ved fx at gøre brug af de mange jobmuligheder, der aktuelt er at finde.

Derfor er det med aftalen besluttet, at de skal kompenseres med to udbetalinger af 2.500 kr. Samtidig er jeg dog glad for, at vi også har aftalt et engangsbeløb på 2.000 kr. til danskere på en række tilbagetrækningsydelser, som ligeledes ikke har mulighed for at gøre brug af de mange jobåbninger, vi ser nu.

Vi rettede en henvendelse til Skatteminister Jeppe Bruus og Folketingets Skatteudvalg vedrørende.


  1. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. Lovforslag L 204. fremsat 25.august 2022.

  2. Nedsættelse af den almindelige elafgift i fjerde kvartal 2022 og i 2023 og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag for indkomstårene 2022 og 2023)Det er med stor interesse, foreningen Rejsearbejdere.dk har fulgt lovforslagets behandling, som rejser flere spørgsmål. Nedsættelse af Elafgiften med 4 øre og 4,3 øre. Pr. kWh Er grotesk set i lyset af Elprisernes himmelflugt.

Der ved behandlingen i Folketingssalen hos Selskabet NORDLYS var på 4,73 kr. gennemsnit 25 august 2022. 5,62 kr. heraf elafgiften på 76.3 øre + moms. Afgifter og moms udgør ca.33 % til staten af Elprisen. Det simpelthen en skandale.

Hvor meget får statskassen ind i afgifter og moms på grund af de stigende Elpriser år 2022.
Hvorfor er der ingen kompensation til borgere der fyrer med træpiller til opvarmning.

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen 2021-22 L 158 - endeligt svar på spørgsmål 29. 7. april 2022 kommenteret at, Energistyrelsen er meget opmærksom på prisudviklingen på træpiller og har bemærket, at prisen er steget jævnt over en længere periode. Ifølge TV 2. og andre medier er priserne steget enormt.

I, øvrigt har Skatteministeren med regeringen forringet og afskaffet boligjobordningen, håndværker -fradraget således at der ikke længere gives tilskud til lønandelen, vedrørende isolering, isætning af nye vinduer opsætning af solceller m.v.
Folkepensionister m.v. har ikke råd til at forbedre deres hjem med dette lovforslag på samlet 8,3 øre. + moms
Pr. kWh.

Skatteministerens svar. 31 august 2022 l. 204
1. Rejsearbejdere.dk bemærker i bilag 3, at lempelse af elafgiften i L 204 er for begrænset i lyset af de høje elpriser. Kommentar Regeringen ser med stor alvor på udviklingen i priserne på bl.a. el og følger udviklingen meget tæt. For mange husstande kan den aktuelle stigning i priserne have betydelige økonomiske konsekvenser. Regeringen har allerede ad flere omgange nedsat elafgiften for at hjælpe danskerne på bedst mulig vis gennem denne tid og indgik i juni 2022 Aftale om kompensation af borgere for stigende energipriser, der medfører en midlertidig lempelse af elafgiften i 4. kvartal 2022 og 2023. Lempelserne af elafgiften vil fremme elektrificeringen af samfundet og sikre en bedre udnyttelse af de stigende mængder vedvarende energi. Jeg er som nævnt meget opmærksom på, at stigende elpriser vil være en belastning for mange husstande – og jeg følger derfor også udviklingen meget tæt.

2. Rejsearbejdere.dk spørger i bilag 3 til statens indtægter som følge af de høje elpriser i 2022. Kommentar Når priserne på energi stiger, vil forbrugsudgiften til energi umiddelbart forøges, hvilket i sig selv giver anledning til højere afledte momsindtægter herfra. Men omvendt vil forbruget af andre varer og tjenester reduceres inden for et uændret samlet forbrug målt i kroner, hvilket fører til afledte mindre indtægter fra moms på disse varer og tjenester. Det bemærkes, at der samlet set kan være flere forhold, der har betydning for statens samlede indtægter fra moms og afgifter, når priserne på energi stiger. Det gælder blandt meget andet de økonomiske konjunkturer og opsparingstilbøjeligheden i husholdninger og erhverv.

3. Rejsearbejdere.dk spørger i bilag 3 til kompensation til borgere, der benytter træpiller til opvarmning. Kommentar Som reaktion på energiprisernes udvikling har regeringen i november 2021 lanceret en energipakke, der skal afbøde konsekvenserne for økonomisk vanskeligt stillede borgere.
Pakken er siden blevet vedtaget. Med energipakken blev oprettet en ansøgningspulje til kommunerne på i alt 100 mio. kroner, som kommunerne kan søge for at få dækket merudgifter til fx personligt tillæg til pensionister og enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere, der bliver ramt af prisstigningerne.

Der er siden reserveret yderligere 100 mio. kr. Samtidig har regeringen indgået en aftale med Dansk Fjernvarme om udglatning af fjernvarmeregningerne. SparEnergi.dk, der administreres af Energistyrelsen, er også blevet opdateret, så borgerne har én samlet indgang til information om energipriserne.
Et flertal i Folketinget har i 2022 desuden indgået to aftaler om en målrettet varmecheck til husstande, som både har lav indkomst og en af de varmekilder, der i særlig grad er blevet ramt af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.

I alt er afsat 2 mia. kr. til den målrettede varmecheck, og over 400.000 husstande har fået udbetalt en varmecheck på 6.000 kr. Træpiller er, modsat fx el og fossile brændsler til opvarmning, ikke afgiftsbelagte, men jeg er meget opmærksom på, at stigende priser vil være en belastning for mange husstande - og jeg følger derfor også udviklingen meget tæt.

4. Rejsearbejdere.dk anfører i bilag 3, at lempelsen af elafgiften i L 204 sammenlagt med afskaffelsen af fradraget for håndværksydelser i Boligjobordningen medfører, at folkepensionister mv. ikke har mulighed for at energirenovere deres bolig.

Kommentar
Med finanslovsaftalen for 2022 blev aftalepartierne enige om at afskaffe fradraget for håndværksydelser i Boligjobordningen pr. 1. april 2022. Før afskaffelsen kunne man i 2022 få fradrag for serviceydelser for op til 6.400 kr. pr. person og op til 12.900 kr. pr. person for håndværksydelser.

Man kan således fortsat få fradrag for serviceydelser gennem Boligjobordningen for op til 6.400 kr. pr. person. Skatteværdien af fradraget for serviceydelser udgør ca. 25,6 pct. inkl. kirkeskat i 2022.

Baggrunden for afskaffelsen af håndværkerfradraget var bl.a., at den danske økonomi stod stærkt, og at der var behov for at stramme finanspolitikken og derved lægge en dæmper på økonomien. Der er i regi af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet mulighed for tilskud til en række boligforbedringer, der sparer energi.

Satser for Kørselsfradrag 2023. 25 -120 km. 2,19.kr. /km. over 120 km 1,10 kr. /km Kørselsfradrag i visse yderkommuner over 120 km 2,19 kr. /km. Skattefri Kostgodtgørelse 555 kr. pr. Døgn Skattefri Logi pr. Døgn 238 kr.

Skattefri Kørselsgodtgørelse i egen bil eller Motorcykel 3.73 kr./ km. Op til 20,000 km. Ud over 20.000 km 2 øre/km
Kørselsfradrag Storebæltsforbindelsen 110 kr. pr. passage.

I ønskes en god Jul og et godt Nytår

P.B.V.
Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 20 Dec 2022
Rejsearbejdere.dk 2024