Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev december 2017
Nyhedsbrev dec.2017.

Julen og Nytår nærmer sig og Finanslovsforslaget for året 2018 er ikke på plads endnu. Om det bliver til Top skattelettelser og flere besparelser eller regeringen må gå af vil vise sig.

Ud, fra nogen af de lovforslag er der tale om Bolig jobordningen (håndværkerfradraget).med
Beløbsgrænsen 6000 kr. for Serviceydelser og 12.000 kr. for Håndværkerydelsernes lønandel.

Det har foreningen Rejsearbejdere. dk kæmpet for og kom med forslaget om tilskud til Håndværkerydelserne før juni 2011. Som middel til at, bekæmpe sæsonledighed og ledigheden generelt i Bygge og Anlægsbranchen samt, tilskud til nedrivning af faldefærdige boliger.

Samtidig ligger der også et forslag, som kan give besparelser på beløbsrammen og afskedigelser hos Arbejdstilsynet. Det vil vi lige nævne i antal ansatte i årsværk. 2017. – 606. – 2018.- 592.- 2019.- 586. Det er en stor skandale at der skal spares, når arbejdsmængden øges. Læs mere om den nye forsøgsordningen som Arbejdstilsynet udfører her og nu på side 3-4.

Den form for besparelse hos Arbejdstilsynet er simpelthen helt ude af trit med virkeligheden på arbejdsmarkedet hvor, vi har kunnet konstatere, at der hersker ligefrem ” Wild West”- tilstande især i bygge og anlægssektoren som vi kommer nærmere ind på her.

Vi rettede henvendelse og havde foretræde 29. nov. 2017 for Folketingets Beskæftigelsesudvalg og rettede 3 henvendelser til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vedrørende Forslag til Lov om ændringer af arbejdsmiljø Lovforslag L. 21. Fremsat 4.oktober 2017.

Vi opfordre til en generel opstramning, således at alle virksomheder som tildeles en Gul eller Rød Smiley skal offentliggøre deres tildelte Smiley på virksomhedens hjemmeside og firmabil. Ved indgang til virksomheden og ved byggepladsen på firmaskiltet i form af en, klæbe bar etikette fra Arbejdstilsynet i lighed med den Smiley og kontrolrapport som Fødevarestyrelsen tildeler virksomheder i Fødevarebranchen.

Dette forslag skal ses som et wakeup call. På grund af mange ulykker og at påbud og straks påbud og bøder m.v. Fra Arbejdstilsynet kun har en ringe effekt, især i Byggebranchen. Arbejdet fortsættes efter Arbejdstilsynet har besøgt, byggepladsen uanset straks påbud.

Den 3. november 2017. var der indgiver 54. anmeldelser om farligt arbejde i højden på stilladser. M.v. til Arbejdstilsynet fra foreningens formand. Nogen af dem var de samme firmaer, der ikke var blevet besøgt af Arbejdstilsynet, trods anmeldelserne om farligt arbejde.

Nu mente formanden for foreningen Rejsearbejdere.dk at det kunne være nok med at arbejdsmiljøet blev til et rent cirkus i Danmark. Efter at flere medier havde skrevet om de elendige vilkår, kom TVSYD på banen med et indslag om, at en Tømrelærling og en svend kunne være faldet ned fra en højde på 8.m. uden faldsikring ved tag arbejdet.

Formand for foreningen Rejsearbejdere.dk deltog i indslaget, hvor der kom følgende oplysninger frem i indslaget i TV. SYD udsendelsen om COWI- Rapport hvor der fremhæves et stort fald af ansatte på 800. årsværk til 600. årsværk hos Arbejdstilsynet, samt et fald af tilsynsbesøg fra 60.000 til 50.000.

Indslag i TV SYD 3.nov. 2017. kl. 19.30. https://www.tvsyd.dk/nyheder/03-11-2017/1930/arbejdstilsynet-har-ikketid-til-rykke-ud?autoplay=1#player

På baggrund af udsendelsens alvorlige karakter og det den medførte, bad vi om et møde med Bjarne Laustsen (S). I forbindelse med foretræde vi havde den 29. november 2017. for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, det kunne desværre ikke lade sig gøre da han var til et andet møde i Nordjylland.

Vi fik så et rigtig godt, møde med Peter Kofod Poulsen (DF) hvor vi fremkom med problemerne omkring vold og trusler mod en person, vedrørende en anmeldelse til Arbejdstilsynet såfremt en person identificeres af en virksomheds ejer når denne tager foto. Det var han meget lydhør for.

Så nu er der stillet 2.spørgsmål på hans foranledning fra Retsudvalget 30. november 2017 REU spørgsmål. 221 – 222. til Justitsminister Søren Pape Poulsen.(K).ordlyden fremgår herunder.

”Vil ministeren redegøre for, hvorledes de nuværende regler giver mulighed for, at personer tilknyttet en organisation eller privatpersoner, der ønsker at kunne dokumentere brud på arbejdsmiljøloven, skattelovgivningen, udlændinge -loven eller andre love, har mulighed for at tage billeder på eller af private byggepladser med henblik på at overdrage den relevante dokumentation til f.eks. Arbejdstilsynet, ligesom ministeren bedes redegøre for, om ministeren
finder den, nuværende lovgivning tilstrækkelig?”

”Vil ministeren – eventuelt i fortrolig form – redegøre for myndighedernes håndtering af en anmeldelse om vold til Syd og Sønderjyllands Politi den 11.november 2017, der skulle være sket samme dag på Diernæsvej i Haderslev Kommune?”

Ved foretræde den 29.decmber 2017 for folketingets Beskæftigelsesudvalg stillede vi spørgsmålet. Hvordan, er en ansat i et firma eller en ikke ansat borger, der angiver en anmeldelse til Arbejdstilsynet om overtrædelse af Arbejdsmiljøloven eller skatteloven med et evt. foto, sikret lovgivningsmæssigt imod repressalier fra en ejer, eller en ansat mod trusler, samt vold, når denne får viden om hvem der er anmelder og der gives påbud, strakspåbud, forbud tildeles en gul, rød, smiley, bøde.

Det kan være anmeldelse fra en borger, faglig ansat, tillidsmand /kvinde, medlem af en interesse organisation. Dette er et stort problem der skal løses, fordi mange ikke tør anmelde en virksomhed / ejer på grund af frygten for repressalier. (Alle kan se når der tages foto eller nogen passerer en byggeplads flere gange)

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen svar:
Jeg kan oplyse, at alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne. Dette uanset om klager er ansat i det firma klagen vedrører, eller om der klages som privatperson.

Klager har ret til at være anonym over for Arbejdstilsynet og oplysninger om klager vil altid blive behandlet anonymt i forbindelse med Arbejdstilsynets tilsynsbesøg og den videre sagsbehandling. Det gælder også hvis arbejdsgiver spørger Arbejdstilsynet, om der har været henvendelser fra medarbejdere.

En klage over dårlige arbejdsmiljøforhold medfører ikke automatisk et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet, da det afhænger af en konkret vurdering ved hver enkelt henvendelse.

Arbejdstilsynet vil dog som udgangspunkt altid komme på besøg, hvis Arbejdstilsynet vurderer, at der er akut fare. Det er i øvrigt ikke nyt – og altså ikke en følge af Arbejdstilsynets ressourcesituation – at tilsynet tager konkret stilling til hver enkelt klage. Det skyldes et ønske om at bruge Arbejdstilsynets ressourcer mest effektivt.

”Hvis en virksomheds ejer alligevel identificerer en klager, fx fordi vedkommende tager fotos, eller fordi vedkommende står frem i medier, og dette fører til trusler og/eller vold som følge af anmeldelsen, bør vedkommende henvende sig til politiet.”

Vi henviste også til en sag på en dødsulykke på Skjern Papirfabrik A/S. 10. december 2015.

Den 16.december-2007. AM. GRUPPEN, sender Rapport til Skjern Papirfabrik. Dødsulykke 10. december 2015.

pkt.1. Der skal sikres, at lågen forbliver i topposition trods tab af lufttryk.

pkt.2. Der er en ikke ubetydelig risiko for utilsigtet betjening af det håndtag der hæver og sænker lågen. Anbefaling er montering af betjeningsboks med 2. knapper. En for ned og en for op.

pkt.3. Der etableres en nød stop wire langs hele maskinen.

Arbejdet med at sikre maskinen blev altså ikke udført, så efter 8. år var maskinen ikke blevet sikret endnu, derfor skete så en dødsulykke. Selv om Arbejdstilsynet var på besøg op til flere gange og gav flere påbud, uden at det blev påpeget at de maskiner skulle sikres mod ulykker - det er en stor skandale.

RESUME.
Dec. 16-2007. AM. GRUPPEN, sender Rapport til Skjern Papirfabrik. Juni 2010. Medarbejder kommer til skade. Manglende instruktion. April 2012. Arm skades i maskine. Februar 2013 Grøn smiley fra Arbejdstilsynet. April 2014. Skoldning af ben og fødder medarbejder renser maskine. Dec.10-2015. Dødsulykken, arbejder Michael Winther klemt til døden. Virksomheden får Rød Smiley AM GRUPPE. Rapport printes ud og kommer på bordet 17. december 2015.

”Maj 2016 Tre strakspåbud og tre påbud.5 måneder efter Dødsulykken Virksomheden har tidligere fået Rød Smiley ”

Beskæftigelsesministerens svar.
Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag vedrørende dødsulykken, der – som det også fremgår af henvendelsen fra Rejsearbejdere.dk – rettelig fandt sted på en papirfabrik og ikke en byggeplads. Men det er naturligvis vigtigt, at virksomheden søger for, at arbejdsforholdene er i orden, og at Arbejdstilsynet reagerer, hvis der foregår farligt arbejde, når tilsynet kommer på besøg.

Til orientering: Der er et nyt opdateret cirkulære den 24-8-2017. om samarbejde mellem politiet og Arbejdstilsynet.
Cirkulæret er blevet opdateret i forbindelse med, at Arbejdstilsynet fra 1. januar 2016 også undersøger dødsulykker i trafikken, hvor det ikke helt klart kan udelukkes, at der er sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet er i øjeblikket ved at gennemgå 21. konkrete trafik dødsulykkes sager.

Det væsentligste nye i cirkulæret er, at Arbejdstilsynet skal underrettes i sager om trafikulykker med dødelig udgang, hvor der på baggrund af sagens oplysninger er en formodning om, at den eller de parter som er afgået ved døden var på arbejde, da ulykken indtraf. Dermed får Arbejdstilsynet et grundlag for at vurdere, om arbejdsmiljølovgivningen er overtrådt.

§ 1. Politiet underretter Arbejdstilsynet om forhold, som kommer til politiets kendskab og hvor der er mistanke om brud på arbejdsmiljølovgivningen. Der kan være tale om følgende forhold:

1) Manglende sikkerhedsforanstaltninger, åbenbare mangler ved udstyr, hjælpemidler, anlæg m.v., – fx manglende rækværk på konstruktioner eller lignende på byggepladser, manglende afskærmning af bevægelige eller strømførende dele på maskiner.

2) Uforsvarlige arbejdsmetoder - fx manglende brug af korrekt refleks tøj ved arbejde i trafikken.

3) Overtrædelse af reglerne om børn og unges arbejde – fx manglende tilsyn med unge i forretninger, der er isoleret beliggende i et område uden almindelig færdsel.

4) Grov fysisk vold over for ansatte.

Stk. 2. Politiets underretning til Arbejdstilsynet foretages umiddelbart telefonisk til Arbejdstilsynet, når der er mistanke om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, hvor der er sket en ulykke med betydelig personskade til følge, eller der er en overhængende fare herfor. Er der ikke tale om sådanne tilfælde, underrettes Arbejdstilsynet snarest muligt.

Foreningen Rejsearbejdere.dk kom med kritiske kommentarer og advarsler og sendte en henvendelse samt havde Foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg til det af den tidligere Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen’s, skandaløse lovforslag L. 31. Om risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet.
(Lovforslag L. 31. Lov om ændringer af lov om arbejdsmiljø. Fremsat 29. oktober 2015)

At der skulle gå næsten 2. år før Beskæftigelsesminister Troels Lund Paulsen (V) først nu er, blev klogere er lidt grotesk.

Beskæftigelsesministeren har dog nu meddelt, at Arbejdstilsynet som forsøgsordning i perioden november 2017 til april 2018. kan komme på uanmeldt besøg på, byggepladser. Den tidligere ordning om anmeldt besøg af, Arbejdstilsynet som foreningen Rejseearbejdere.dk protesterede vildt imod, havde åbenbart medført et dårligere arbejdsmiljø og resultat.

Nu kan alle firmaer der arbejder på en byggeplads blive screenet for, om arbejdsmiljøet er i orden, når Arbejdstilsynet kommer på besøg og ikke kun et enkelt firma. Derudover er der 500.firmaer med Krone Smiley der skal efterses i sømmene. - Det var også på tide.

I, et svar på spørgsmål nr. 635 af 4. juli 2017. Der er stillet efter ønske fra Magnus Heunicke (S).

Til Skatteminister Karsten Lauritsen.
Om ministeren vil oplyse, om en udlænding kan bruge sit private køretøj, som er indregistreret
i udlandet, og som der dermed ikke betales afgifter af i Danmark, til erhvervskørsel i Danmark som f.eks. pakkekørsel fremgår følgende.

Det bemærkes, at når et udenlandsk registreret køretøj benyttes erhvervsmæssigt her i landet, skal dokumentation for virksomhedens registrering i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registeret) placeres synligt i køretøjets forrude. Den erhvervsmæssige anvendelse af et udenlandsk køretøj i Danmark kan desuden have moms- og skattemæssige konsekvenser.

Eksempel 1. Køretøjet som ikke skal registres i Danmark.
Personen har ikke hjemsted i Danmark og opholder sig ikke her i længere perioder. Det tysk indregistrerede køretøj skal derfor ikke registreres i Danmark.

Eksempel 2. Køretøjet der skal Registers i Danmark.
En person har en bopæl i Danmark og en bopæl i Tyskland, hvor hans hustru og børn bor. Han besøger kun familien en gang i kvartalet. Som udgangspunkt er han hjemmehørende i Tyskland, hvor han og familien har bopæl, man da han ikke regelmæssigt vender hjem, anses han for hjemmehørende i Danmark. Hans køretøj skal derfor registreres i Danmark.

Vi vil også nævne at der er, et finanslovsforslag for 2018. Om at, give 170. mil kr. til et løft til Erhvervs- uddannelserne. Det lyder flot når der samtidig skal spares 270 mil. kr. altså besparelser på 100. mil. kr.

Satser for år skatteåret 2018 Logi 214 kr. Diæt 498 kr. Befordring 25 – 120 km. 1,94 kr. pr km. over 120. km 0,97 kr. Skattefri godtgørelse Kørsel ved benyttelse af egen bil 3,54 op til 20,000 km derudover 1,94 kr. Fradrag for transport over Storebælt og Øresund 110 kr. pr. gang.

Vi siger tak, til medierne for deres arbejde på, at vi fik vores synspunkter fremmet i 2017.


Vi ønsker alle en rigtig.
God Juleferie og et Godt Nytår.
P. b v. Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 21 Dec 2017
© Rejsearbejdere.dk 2024