Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev juli 2017
Nyhedsbrev juli 2017.
Sommerferien er på trapperne, det er regeringens finansminister Kristian Jensen også med indgåelsen af en aftale med DF om en række af ændringer til en pensionsreform. Aftalen skulle gøre det mere attraktivt, at blive på arbejdsmarkedet og gå senere på pension samt selv spare op.

Regeringens første forslag med tvang, at alle skulle blive og arbejde et halvt år længere på arbejdsmarkedet. Før man kunne gå på efterløn og folkepension blev sendt i gulvet for fuld tælling især af fagforeningen 3.f. der samlede langt over 200.000 underskrifter. Foreningen rejsearbejdere.dk var også på banen med debatbreve og kommentarer.

Danmark bliver stærkere og trykkere, når borgerne bedre kan tage vare på sig selv. Og det skal kunne betale sig at arbejde, og det skal betale sig at spare op til pension. Siger finansminister Kristian Jensen.

Det lyder alt for godt til at være sandt, når aftalen kommer fra den kant, med finansminister Kristian Jensen i spidsen. Ingen kender endnu hvordan de endelig udkast til Lovforslagene kommer til at se ud. Af aftalen fremgår at den skulle løse samspilsproblemer på grund af modregning i offentlig, ydelser. Det er noget man ikke kan stole på, ved et klik ind på dagpenge, efterløn og folkepensionsreglerne kan man se hvordan der er sket forringelser af dem.

Det er aftalt at fem år før Folkepensionsalderen kan danskerne indbetale år 2018. 45.000 kr. stigende til 50.000. kr. årlig efter skat på en aldersopsparing fuldt ind faset i år 2023. De bliver ikke modregnet i offentlig, ydelser. Efter folkepensionsalderen kan der indbetales samme beløb til aldersopsparing som de sidste 5.år før folkepensionen. Personer som har påbegyndt udbetaling fra
Fradragsberettigede pensionsordninger kan ikke indbetale på aldersopsparing.

Kommentar foreningen Rejsarbejdere.dk:
Spørgsmålet er om de lavtlønnede rejsearbejdere/arbejdstagere i Danmark lige har 45-50.000 kr. til at indbetale på en aldersopsparing eller 5.000 kr. For slet ikke at tale om de ældre ledige eller kontanthjælpsmodtagere, der er ryger ud af dagpengesystemet. Spare op af hvad, penge man ikke har. Finansminister Kristian Jensen(V) må befinde sig på en anden planet med det her forslag.

Der bliver afsat en pulje på 2,4 mia. Til at lette skatten på pensionsindbetalingerne. Puljen vil blive udmøntet i forhandlinger om Job Reform fase II i efteråret. Personer som har mere end fem år til folkepensionsalderen kan indbetale 5000 kr. efter skat pr. år.

Det bliver muligt at få udbetalt sit efterlønsbidrag skattefrit, ved at frasige sig efterlønnen. Perioden 1.januar 2018 til 30. juni 2018.
Samtidig bliver det mere fleksibel at få udbetalt sin folkepension hvis man vælger at arbejde efter folkepensionsalderen. Man kan vælge at få udbetalt den udskudte folkepension med det samme eller over længer periode.

Man ændrer bopælskravet og optjeningsprincip.
I dag har man krav på Folkepension, førtidspension, supplerende pensionsydelser(ældrecheck) efter man har boet 40 år i Danmark siden man var 15 år. Udstationering i udlandet er undtaget fra kravet.
Reglerne ændres så man skal have boet 9/10 af perioden i riget far 15.år før man har ret til folkepension m.v.

I forhold til folkepension træder forslaget i kraft 1.juli 2018 for alle personer der opnår ret til folkepensionsalderen 1.juli 2025 eller derefter. Den 7-årige overgangsordning sikrer at ved ændringernes ikrafttræden 1. januar 2019. At personer der har optjent ret til fuld folkepension efter gældende regler har ret til at optjene fuld folkepension efter de nye regler.

Retten til fuld førtidspension justeres, så de følger reglerne for folkepension.
I forhold til ny tilkendelse af førtidspension træder forslaget i kraft 1. juli 2018 for personer der når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller derefter. Forslaget skal ses i lyset af at, det ikke længere er muligt at optjene ret til forøget brøkpension efter tilkendelse af førtidspension.

Konklusion og advarsel:
”Rejsearbejder, du kan tabe retten til den fulde folkepension efter 5.år i udlandet medmindre du er fyldt 60 år inden 1.juli 2018. eller du fylder 67 år inden 1.juli 2025. Du taber retten til efterløn når du frasiger dig retten til den og får pengene udbetalt.”

Forslaget kan give rejsearbejdere store problemer såfremt, man rejser ud i længere tid, og tager arbejde ved en udenlandsk arbejdsgiver, da man ikke optjener ret til fuld førtidspension, folkepension mere. Med mindre firmaet/arbejdsgiveren i værtslandet, hvor du arbejder i har en pensionsordning eller en førtidspensionsordning der svarer mindst til, den tidligere i Danmark.

Rejsearbejdere må såfremt forslaget bliver vedtaget, kræve at firmaet tegner en forsikring, så du er dækket økonomisk ind, med hensyn til folkepension og førtidspension, før de rejser ud. Ellers bliv hjemme og tage arbejde her i landet eller gå på dagpenge. Så kan den kære Finansminister Kristian Jensen, se at regnestykket ikke giver besparelser på finanserne.

Vi fik en invitation til et møde i Justitsministeriet Slotsholmsgade København den 27.juni 2017. Sammen med udvalgte foreninger og, andre interessegruppe til en drøftelse om, hvordan vi bedst styrker sikkerheden ved sejlads med Vandscootere.

Baggrunden var en henvendelse til Miljøminister Esben Lunde Larsen og folketingets Miljø og Fødevareudvalg fra formand Hans Erik Meyer om, at Miljøstyrelsens kort ikke var interaktiv, således at man ikke kan se, hvor det er tilladt at sejle med Vandscooter på havet og i havne. At bekendtgørelsen hvor man må sejle var umulig at fortolke i henhold til sejlads i Natura 2000 områder.

Formand og Kasser Johan Classen deltog, hvor vi havde et skriftlig, oplæg med da vi ikke ønsker at nogen af vores medlemmer eller andre borgere kommer til skade, eller får højere bøder, samt konfiskation af en dyr Vandscooter.
Vi havde et kort møde Bjarne Laustsen (S) der er medlem af Miljø og Fødevareudvalget.

Regeringen nedsætter et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til en ny og forbedret arbejdsmiljø indsats. Det fremgår af et svar 12. juni 2017 til Christian Juhl (EL). om hvor mange årsværk arbejdstilsynet har rådet over i perioden 2000-18. Årsværk 2008. 810 ansatte 2016. 647 ansatte. 163. mindre ansatte de tal taler for sig selv.

Det er også på høje tid, når man ser, på hvad der foregår på især byggepladserne. I første halvår af 2017 er der igen anmeldt en stribe byggepladsers, også med udenlands arbejdskraft hvor stilladset er af en så ringe tilstand, med mange mangler at foreningen rejsearbejdere.dk, finder at det skal anmeldes for at sikre ansattes liv og velfærd.

For at nævne nogen af de rigtig, grove, begået af to af de danske firmaer. Her var stilladset monteret næsten en halv m. fra muren så man kunne falde igennem. Yderligere var der bygget en rampe så man kunne gå op ad på en rampe, lavet af glatte stillads dæk med finerplader i 1,5 etages højde i 20 grader, uden et gelænder.

Der blev manuelt transporteret krydsfinerplader op på taget på rampen.. Der manglede faldsikring på gavl ende i 3 m. højde og på langside, der var åbninger i rækværk. der manglede spaltekniv og overdækning på rundsaven

Arbejdstilsynet stoppede arbejdet på taget med det samme.

Et andet sted i nærheden var flere polske, firmaer i gang med at renovere et hus, med en adresse lige i nærheden af byggepladsen.
Der blev båret bundter af tagsten der vejede 25 kg. op af trapper og op på taget, rod inde i bygningen, 50 cm. høj kant, man skulle springe op og nedad til terræn. Faldsikring på taget bestod af en opsat skrå plade af træ et stykke nede på taget.

Et tredje sted var et dansk firma i gang med, renovere en ejendom med praktikanter der arbejdede på, et let facade stillads til murerarbejde. Det blev taget ned og et firma med overenskomst med 3.f kom i gang med arbejdet på et, ordentlig stillads. Det sørgeligt at firmaer og byggeherrer går efter profit på de betingelser.

Boligjobordningen, hænger i en tynd tråd. Endnu er der ikke kommet en afklaring om, hvordan den fortsætter eller hører op. Vi får nok ikke svaret før finanslovsforhandlinger, går i gang og folketings året begynder. Og når der kommer en afklaring af den svenske ROT Ordning der, gives som tilskud til lønudgifter håndværkerarbejde.

Foreningen Rejsearbejdere.dk. har modtaget en, invitationen til at komme med et Høringssvar fra Skatteministeriet modtaget 25. april.2017. J.nr.2017 – 2152. I henhold til det medsendte udkast til lovforslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love.

Høringssvaret er besvaret således: Vi finder at det ligningsmæssige fradrag for befordring til og fra arbejde burde hæves generelt, og i særdeleshed for befordring i egen bil, på afstande over 120 km. Især når der benyttes en eldrevet bil til befordringen.

Der blev afholdt Ordinært Repræsentantskabsmøde og Bestyrelsesmøde den. 31. marts 2017 på den Gamle Grænsekro Koldingvej Christiansfeld. Der var genvalg til bestyrelsen.

Vi fik en, invitationen modtaget 30. marts 2017. J.nr.2017 – 198. Fra skatteministeriet, til at afgive høringssvar i henhold til udkast til bekendtgørelse i høring: Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om statsstøtte på skatteområdet. Vi havde ingen bemærkninger til ovennævnte udkast til bekendtgørelsen i høring. Da foreningen ikke modtager statsstøtte.

Lovforslag til ændring af færdselsloven (sanktionerne på køre hviletids området m.v.) Lovforslag L 158 er nu vedtaget og gælder fra 1.juli 2017.
Med lovforslaget er der vedtaget en forenkling af sanktionsreglerne, på køre hviletidsområdet og en lempelse af bødestørrelsen samt frakendelse af førerretten.
http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l158/20161_l158_som_vedtaget.pdf

Det bliver spændende om de forslag til Vejpakken fra EU-kommissionen 31. maj 2017.der er kommet ud og som indeholder, flere tiltag som en del af en vejpakke, der ikke er godkendt af medlemslandene endnu
EU-kommissionen forventes at fremsætte yderligere initiativer som en del af vejpakken, i løbet af 2017 foråret 2018. fremgår det af et Samlenotat til Rådsmødet i Europaudvalget den 8. juni.2017
Læs fra side 32. http://www.eu.dk/samling/20161/raadsmoede/562151/bilag/1/1761594.pdf

Der verserer en sag ved EU-domstolen, angående om det er i strid med kørehviletidsforordningen at afholde ugentlig hvil i køretøjet. Frankrig, Tyskland, Belgien.
Belgien har indført bøder på 1800 euro for at en lastbilschauffør afholder sin, ugentlig hviletid i lastbilen. Generaladvokaten for Den Europæiske Domstol vurderet at regulære ugentlige hviletider i lastbiler som ulovlig. Den endelige dom ventes senere.

Vi rettede henvendelse d.30.- 31. januar samt igen d. 6. februar 2017 til Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Vedrørende Lovforslag L 97 Fremsat 14. december 2016. (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløsheds-forsikring m.v.) 1.februar 2017. havde vi foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg.


Årsagen, til henvendelserne og foretræde var at der indføres en samlet 5. ugers karensperiode til 6. ugers job rettet efteruddannelser, fra første ledigheds dag. Som arbejdsmarkedets partnere, er blevet enig om ved, trepartsaftalen 2016. Som, gælder til 31. december 2019.

Det, kan give et problem når en ledig bliver sendt ud på arbejde fra Jobcenteret i mellemtiden, så udsættes uddannelsen igen, ind til at den ledige har samlet 5. ugers sammenlagt ledighed i ledighedsperioden.

Gælder dog ikke for kurser relevant for arbejdsmarkeds behov. I alt 70. AMU kurser er udvalgt. Vi finder at det er bedre at tage efteruddannelse end gå på dagpenge, eller kontanthjælp ved ledighed. Der var ingen relevant liste vedlagt lovforslaget, men udarbejdes senere.

Vi fik dog flere andre gode ting slået fast ved henvendelserne til Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Omkring betaling af Befordringsgodtgørelse, diæter og logi under AMU-uddannelser røres der ikke ved.

Er personen indkvarteret under AMU-uddannelsen, kan personen få tilskud til transport frem og tilbage mellem bopæl og indkvarteringssted ved uddannelsens start og afslutning, ved helligdage og hver weekend.

Personen kan stadigvæk få befordringsgodtgørelse, hvis den daglige transport mellem bopælen eller indkvarteringsstedet og uddannelsesstedet og retur er mere end 24 kilometer. Godtgørelsen pr. dag udbetales kun for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer, og udgør 0,97 kr. pr. km.

Det er arbejdsløshedskasserne, der administrerer og træffer afgørelse om befordringsgodtgørelse, dog undtaget de tilfælde, hvor udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvor den faktiske udgift dækkes. I disse tilfælde er det jobcenteret, der træffer afgørelse.

Tilskud til kost og logi under deltagelse i AMU-kurser forudsætter, at personen har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, og at personen under kurset er indkvarteret uden for sin bopæl. Tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis udgiften til kost og logi indgår i kursusprisen, eller uddannelsesstedet yder kost og logi.

Det er jobcenteret, der træffer afgørelse om og udbetaler beløb til kost og logi.

Vi havde et møde med møde med Bjarne Laustsen (S) og senere et med Peter Kofod Poulsen (DF) efter vores Foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Hvor vi gav udtryk for vores bekymringer med problemet med de 5.ugers karensperiode.

I ønskes alle en rigtig god sommerferie.

P.B.V.
Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 04 Jul 2017
© Rejsearbejdere.dk 2024