Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev December 2016
Nyhedsbrev December 2016.

Det går med hastige skridt til ende med året 2016. Spændende bliver det og se hvad det nye år 2017 vil komme til at byde på i Danmark.

I mediernes Nyhedsudsendelse 6. december 2016. var der sikkert mange borgere og ledige i Danmark, der fik kaffen galt i halsen. Staten tjener 21.205 kr. pr. EU - Borger i Danmark, var Presse meddelelsen.

Den var på baggrund af en analyse fra Professor Dorte Sindbjerg Martinsen Institut for Stats-kundskab ved Københavns Universitet og Gabriel Pons Rotger fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Går man i dybden af, pressemeddelelsen og ikke sluger den rå, så mangler der noget i den, idet analysen kun omhandler udgifter til velfærdsydelser kontra indtægter fra EU - Borgerne i Danmark.

På henvendelsen med spørgsmålet fra formand i Forening Rejsearbejdere.dk til Professor Dorte Sindbjerg Martinsen om, der var indkalkuleret udgifter for staten til sociale ydelser til, ledige dagpengemodtager – kontanthjælpsmodtager m.v. på grund af EU- Borgernes, fortrængning af danske arbejdstagere på arbejdsmarkedet i Danmark. Blev det meddelt af Professoren, at det var der ikke taget højde for i analysen.

Dette svar finder foreningen Rejsearbejdere.dk mærkværdig, at man undlader at opgøre udgifterne.
Til de sociale ydelser til borgerne i Danmark der bliver ledige og ikke medregner dem i analysen..
Det stemmer heller ikke med det svar, ifølge svar fra Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 2. april 2014 til Folketingets Beskæftigelsesudvalg fremgår det at.

Der var i 2012 ca. 32.500 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere fra østeuropa, jf. tal fra jobindsats.dk. Samlet set skønnes det, at de offentlige finanser vil kunne styrkes med i størrelsesordenen ca. 450 mio. kr., hvis 10 pct. af den østeuropæiske arbejdskraft på disse betingelser vil blive erstattet af danske dagpengemodtagere.

Dette vil indebære en positiv effekt på de offentlige finanser svarende til ca. 263.000 kr. pr. fuldtidsperson, når der tages højde for skat og tilbageløb via afgiftssystemet. Samlet set svarer dette regneeksempel til en styrkelse af de offentlige finanser på ca. 850 mio. kr. http://www.ft.dk/.../beu/spm/423/svar/1125373/1353703.pdf
-----------------------------------------------------------
Vi vil herunder så også henvise til seneste nye svar fra Beskæftigelsesminister Troels lund Poulsen 14. december 2016 til spørgsmål 120 alm. del 16. november 2016 fra Bent Bøgsted (DF). Om ministeren vil redegøre for antallet af udenlandske statsborger fra EU11-Landene.

Antallet fra de nye EU – Lande øst Europa EU11-borgere, der i perioden 4. kvartal 2015-3. kvartal 2016 var beskæftiget i Danmark, udgjorde 119.000 berørte inkl. personer registreret i RUT. Knap 15.000 EU11-borgere var registreret i RUT.

Berørte Personer. Rejsebureau, rengøring o.a. service med 30.000. Landbrug, Skovbrug og Fiskeri. 19.866. Bygge og anlæg 19.403. Industri 19.130 Hotel og Restaurant 11.298. Transport 8.764.

82 % af de 15.000 i opgørelsen inden for RUT (Registeret for Udenlandske Tjenesteydere) i opgørelsen Arbejder i Bygge og anlæg. 56 % Industri 26 %
-----------------------------------------------
Det skal samtidig oplyses at EU – Kommissionen ønsker en revision af Forordning 883. Der regulerer arbejdstagernes Rettigheder i EU. Det kan føre til yderligere udgifter for statskassen til dagpenge.

Det er på høje tid at de kollektive overenskomster bliv ophævet til lov i Danmark ellers fortsætter, den sociale dumping i stor stil og arbejdstagerne, kan se til når deres ledige kollegaer bliver sat ud fra hus og hjem. Samtidig vil det sikrer det at udlændinge og andre der arbejder i Danmark ikke snydes.
-------------------------------------------------------
Vi sendte en henvendelse til Beskæftigelsesminister Troels Lund Paulsen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Vedrørende Lovforslag L.86 Fremsat 18.november 2016. Lov om ændringer af lov om ændringer af Arbejdsløshedsforsikring m.v.

Foreningen rejsearbejdere.dk finder ikke at der skal ske en harmonisering af retten til optjening af feriepenge ved udbetaling af sygedagpenge.

Således at medlemmer og ikke medlemmer af en A-kasse ligestilles.
Medlemmer af en A-kasse bidrager med deres medlemskontingent delvis, til udgifter i forbindelse med udbetaling til, deres feriepenge.

I øvrigt burde der for længst være en lov pligt at indbetale til en A-kasse i Danmark ved beskæftigelse på over 15. timer.

Det kan ikke være rigtig, at et ægtepar, par eller enlig borgere kan spare fra ca. 6.000 kr. til 36.000 kr. i A-kasse – Fagforenings kontingent for, derefter at melde sig ledig og modtage kontanthjælp efter en stor indkomst.

Samtidig stillede vi spørgsmålet om hvor meget skal der indbetales af lønnen til A-kassen i Norge og Tyskland.

Af Beskæftigelsesministerens kommentar den 9.december 2016 Lovforslag L..86. 2016-17. Fremgår
Rejsearbejderne spørger i den forbindelse, hvor stor en besparelse på statens finanser det vil indebære, såfremt alle beskæftigede indbetaler til en a-kasse. Jeg kan i den forbindelse henlede opmærksomheden på

Dagpengekommissionens offentlig-gjorte arbejdspapir ’Frivillig eller obligatorisk forsikring mod ledighed’, hvoraf følgende fremgår:

Et af de ofte fremførte argumenter for at indføre en obligatorisk ordning er, at det kan medvirke til en mere stabil finansiering af dagpengeudgifterne.

Det er dog ikke entydigt, at en obligatorisk ordning vil bidrage til en højere selvfinansieringsgrad. Det skyldes, at et øget medlemstal og en højere indtægt som følge af flere medlemsbidrag også vil indebære, at flere vil blive berettiget til at modtage dagpenge.

• Ifølge Dagpengekommissionen er arbejdsløshedsforsikringen i Norge finansieret via en arbejdsgiverafgift på mellem 0 og 14,1 pct. af lønnen og en social afgift (trygdeavgift) på 7,8 pct. af lønnen.
• Arbejdsløshedsforsikringen i Tyskland er finansieret via et lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag på 3 pct. af lønnen, fordelt med 1,5 pct. fra lønmodtagerne og 1,5 pct. fra arbejdsgiverne. Bidragets størrelse er begrænset til et maksimumbeløb pr. år, og staten finansierer eventuelle underskud gennem statslån.
-----------------------------------------------------------
Foreningen rettede en henvendelse 8. september 2016 til Beskæftigelsesminister Jørn Nedergaard Larsen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg om Helhedsplan for et stærkere Danmark August 2016 Job Reform fase II Ikke var særlig velovervejet og havde indsigelser mod planen

Personbonus med ekstra jobfradrag til med alle dem der tjener over 300.000 kr. - En måneds dagpengekarens for alle dementerende. - Løn, under seniorjobordningen harmoniseres med højeste dagpengesats for nye Seniorjob. - Afskaffelse af grøn check - Folkepensionsalderen hæves 1.januar 2025 til 67½ år

Den 3. november 2016 kom der svar fra Beskæftigelsesministeren hvori han beklagede det sene svar,
og han mente at planen frem mod 2025 var god nok.

På baggrund af det svar, mente vi at det var på tide med et Foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg
For, at fremføre vores synspunkter.

Den 23. november havde vi foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg deltagere var formand og kasser i foreningen Rejsearbejdere.dk, hvor der blev fremlagt en præsentation og en ny henvendelse.

Foreningen Rejsearbejdere.dk havde følgende bemærkninger til Beskæftigelsesministerens svar den 3. november 2016. på vores henvendelse 8. september 2016 BEU Alm. del Bilag 262. 2015-16

Bemærkninger. Hvordan vil regeringen løse problemet med en obligatorisk pensionsordning til ansatte med stor sæsonledige, håndværkere m.v.

Faldet af færdige uddannede håndværkere, er siden dagpengereformen, efterløn, pensionsalder reformer og social dumping faldet katastrofalt. Dagpengekarens vil kun øge faldet af færdiguddannede.

Lønnen under seniorjobordningen harmoniseres med højeste dagpengesats for nye seniorjob.
Bemærkninger. Hvorfor vil regeringen foretage indgreb i de kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet, det er helt uhørt når der ikke gribes ind, over for underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

Endvidere sker der stor modregning i ægtefællens folkepension eller førtidspension, således at det bliver en stærkt underbetalt befolkningsgruppe i seniorjob.

Afskaffelse af grøn check.
Bemærkninger. Dagpenge, efterløn, førtidspension m.v. er i forvejen reguleret ned med, at den ikke skulle følge den, almindelig lønudviklingen fra 2016 -2023.

Folkepensionsalderen hæves 1.januar 2025 til 67½ år.
Bemærkninger. Vi er i tvivl, om at der er særlig mange arbejdstagere kan holde ud at arbejde til de er 67½ et halvt år mere. En del har begyndt deres karrierer, på arbejdsmarkedet i en meget tidlig alder og vil få 50 år på arbejdsmarkedet. Det er der ikke mange ufaglærte samt faglærte murer, tømrer, smede med videre i udendørs fag, der kan holde til.

Efterlønsalderen.
Efterlønsalderen hæves tilsvarende med 6 måneder så, alle generationer opnår samme efterlønsperiode som under de gældende regler. Det betyder bl.a. at efterlønsalderen hæves med 6 måneder 1.januar 2021 fra 63 til 63½ år.

Bemærkninger. Tal og kurven fra Danmarks statistik udviser en enorm stor stigning i antallet, af offentlige forsørgede efter 60 års alderen hver gang man har hævet Seniorjob - Efterløn - Folkepensionsalderen. Ikke mindst af Kontanthjælpsmodtagere.

Bemærkninger. Det er på høje tid at der vedtages en lov om bidrag og medlemskab af en A-kasse, for alle på der er i arbejde på arbejdsmarkedet. Således at ingen med arbejde kan spekulere i at opnå en økonomisk gevinst ved at undlade et være medlem af en A-kasse

Rentefradraget nedsættes.
Rentefradraget nedsættes gradvist med i alt 5 pct. - point i 2021-2025, så den skattemæssige
Tilskyndelse, til investeringer i boliger frem for andre aktiver bliver reduceret.

Bemærkninger. Reelt vil forslaget om et reduceret rentefradrag betyde flere ledige i Byggebranchen især ved rentestigninger. Forbruget vil falde og ledigheden øges.

Mangler i Helhedsplan 20-2025
Bemærkninger. Det fremgår ikke af helhedsplanen hvilke tiltag regeringen agter for at forbedre arbejdsmiljøet, flere midler til Arbejdstilsynet og Skat for at, udføre deres kontrolopgaver med socialdumping.

Det er på høje tid at der vedtages en af lov om bidrag og medlemskab af en A-kasse, for alle der er i arbejde på arbejdsmarkedet. Således at ingen, med arbejde kan spekulere i at opnå en stor økonomisk gevinst ved at undlade et være medlem af en A-kasse og fagforening, for senere at modtage kontanthjælp til byrde for statskassen

Vi henviste til hvilke lovforslag som vi mener der også, var skyld i faldet af nyuddannede håndværkere.

• L 222. Fremsat den 27. maj 2010. ændringer af Arbejdsløshedsforsikring. Nedsættelse af Dagpengeperioden Fra 4. til 2. år

• L. 224. 2. juni 2010. Harmonisering af beskæftigelseskravet. Fra 26 uger til 52 uger deltid 17. uger.
Lovforslag 19 Fremsat 21. november 2011 Forslag til lov om ændring af lov om
Arbejdsløshedsforsikring. m.v. Forhøjelse af efterlønsalderen, forkortelse fra 5. til 3. år.

• L 21. Fremsat 21. november. 2011. Forslag til lov om ændring af lov om fleks ydelse (Forhøjelse af fleks ydelsesalder, forkortelse af fleks ydelses periode og tilbagebetaling af fleks ydelses bidrag m.v.).

• Lovforslag l. 22. 21. november 2011. Forslag til ændringer af lov om Social pension Forhøjelse af Folkepensionsalderen rykkes 5 år frem. Indførelse af seniorførtidspension.
--------------------------------------------------------
Vi ville gerne have haft en snak med Bjarne Laustsen (S) og en med Peter Kofod Poulsen (DF) om vores ærinde, det lykkedes at få en aftale med Peter Kofod Poulsen. Bjarne Laustsen var desværre, optaget hele dagen af møder.
-----------------------------------------------------
Folketingets Transport- og Bygningsudvalget har i brev af 21. september 2016 stillet følgende spørgsmål 692 (TRU alm. del), som transportministeren har besvaret. Spørgsmålet var stillet efter ønske fra Christian Rabjerg Madsen (S).

Om status for arbejdet med at udmønte beslutningsforslag B 165 (Om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af gods-kørselsloven m.v.) (2015-16), der blev vedtaget i foråret 2016, herunder hvornår ministeren forventer at fremsætte de nødvendige love m.v. for at implementere forslaget.

Afsnit af ministerens svar.
Jeg har allerede hørt fra flere i branchen, der vil blive berørt at forslaget.
Jeg finder det derfor væsentligt at inddrage branchen i udarbejdelse af lovforslaget, også ud fra en betragtning om, at forslaget kan have store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.

Ministeriet forventer derfor at inddrage branchen i processen i løbet af vinteren og foråret, så alle forhold belyses inden et forventet udkast til et lovforslag sendes i høring inden sommerferien med henblik på fremsættelse i oktober i 2017.
---------------------------------------------------------
Nyt fra EU - Kommissionen.
EU- Kommissionen har den 25. oktober 2016 indgivet stævning ved EU - Domstolen mod Danmark for tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (cabotageforordningen). Sagen er indført i Domstolens register under nummer C-541/16.

I stævningen nedlægger Kommissionen påstand om, at Danmark ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 2, nr. 6, jf. artikel 8, i cabotage forordningen ved at fastsætte, at en cabotagekørsel kan bestå enten af flere læsse-steder eller flere lossesteder. Kommissionen påstår desuden, at Danmark tilpligtes at betale retssagens omkostninger. Europa udvalget 2016-17 EUU Alm. del Bilag 82.
------------------------------------------------------------
Igen er der i andet halvår 2016. rettet henvendelser om livsfarlige stilladser m.v. Udenlandsk arbejdskraft på byggepladser til Arbejdstilsynet med manglende skiltning med firmanavn. Det er under al kritik at virksomheder, lader deres arbejdstagere arbejde under livsfarlige vilkår.

Firma Plus - mad Hoptrup Hovedgade 39. 6100 Haderslev har den 29 -11 2016 fået en gul Smiley af Arbejdstilsynet på grund af straks påbud om kræftfremkaldende belastninger.

Satser for år 2017 Logi 209 kr. diæt 487 kr. Befordring 25 – 120 km. 1,99 kr. pr km. over 120. km 0,93 kr. Skattefri godtgørelse Kørsel ved benyttelse af egen bil 3,53 op til 20,000 km derudover 1,93 kr. Fradrag for transport over Storebælt og øresund 110 kr. pr. gang.

Vi ønsker alle en rigtig.
God Jul og et Godt Nytår.
P. b v. Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 20 Dec 2016
Rejsearbejdere.dk 2024