Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev Juli 2016
Nyhedsbrev

Nyhedsbrev juli 2016

Mange på arbejdsmarkedet i Danmark kan nu gå på sommerferie, medens andre må gå til jobcenteret for at søge et job som ikke findes, eller i banken for at få et lån. Alternativet er at søge kontanthjælp til sommerferien når virksomhederne lukker ned, for at afholde ferie når en ansat er slettet af A-kassen.

Den ny løsning på problemet med ledigheden og mangel på arbejdskraft, samt stå til rådighed på arbejdsmarkedet, er at arbejdstageren skal være villig til at tage arbejde i andre landsdele. Det meddeler Beskæftigelsesminister Jørn Nedergaard Larsen kan være en god ide. Det må være må være en sommerspøg fra ministeren til alle dem, der står uden arbejde og med en elendig økonomi.

Et så dårligt gennemtænkt forslag skal man lede længe efter. Småbørns familier skal flytte til en anden landsdel eller leve adskilt med de udgifter der fører med sig når den ene part ikke kan finde job. Udgifter til salg af hus, lejlighed eller finde en ny bolig for at blive antaget til et job i 3.mdr. Dem kan arbejdstageren bare betale.

Beskæftigelsesministeren burde tage en snak med Skatteministeren, så ville han få oplyst at værdien af fradraget for dobbelt husførelse kun giver ca. 7750 kr. for et helt år. Satsen for år 2016 Logi 205 kr. Skatteværdien ca. 63 kr. pr. overnatning. Diæt 477 kr. Skatteværdien ca. 148 kr. pr døgn. Befordring 25 – 120 km. 1,99 kr. pr km. Skatteværdien ca.61.øre. Over 120. km 1,00 kr. ca. 30 øre. Fradrag for transport over Storebælt 110 kr. pr. gang. Skatteværdien ca. 34. kr.

Såfremt Beskæftigelsesministeren mener at der findes arbejdstagere ved sin fulde fem, som skal bruge det dobbelte af nettolønnen til omkostninger, for at tage på arbejde og så søge kontanthjælp hos kommunen til udgifterne. Fordi den ene part ikke vil sige sit faste job op eller flytte børnene med. Det må være regnet ud af ministeren på en Regnemaskine der i højeste grad mangler et nyt Batteri.

Vi har haft foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg 26. maj. 2016 angående vores henvendelse til Beskæftigelsesminister Jørn Nedergaard Larsen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

1. Vedrørende Lovforslag L 177. Forslag til Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og 2. henvendelser vedrørende Lovforslag L 178. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Fremsat den 26. april 2016.

Foreningen Rejsearbejdere.dk mener Lovforslag L.177. er grotesk i henhold til at regeringen, vil oprette en fond som skal støttes med en ny afgift på 6 kr. årligt pr ansat, som alle virksomheder skal indbetale, uanset de ikke hverver en udenlandsk virksomhed til at udføre deres arbejde i Danmark.

Det er under al kritik at virksomhederne og ansatte udsættes for social løn dumping, for derefter at indbetale en afgift til en støttefond, som er med til at støtte udenlandske virksomheder, som ikke kan eller vil betale.

Det må være således at kontrahent og medkontrahent i alle led, som hverver den udenlandske virksomhed som betaler en afgift til fonden, og ikke andre uvedkommende virksomheder, så skal betale til unfair konkurrence med mulighed for lønnedgang til deres ansatte.

Vi mener også at lovforslaget ikke løser problemer, med hensyn til at udstationerede lønmodtagere sikres deres løn tilgodehavende, hos en udenlandsk virksomhed. Der er ikke i lovforslaget indsat en generel implementering, omkring hvilke overenskomster der er gældende for de udenlandske firmaer i Danmark
som, fonden skal udbetale efter.

Citat fra Beskæftigelsesministerens svar.
Jeg kan hertil bemærke, at oprettelsen af fonden baserer sig på et fælles forslag fra LO og DA, og at LO og DA i forbindelse med fremsendelsen af forslaget har henvist til deres fælles hensigtserklæring fra 2. september 2015, hvoraf det blandt andet fremgår, at ”Det er ikke foreneligt med den danske model at lovgive om mindsteløn, almengøre kollektive overenskomster eller lovgive om kædeansvar.”Foreningen Rejsearbejdere.dk kan igen kun konstanter at LO og DA er enige om Social løn dumping, underbetaling, at snyde udenlandske arbejdstagere er helt i tråd, med et ønske fra LO og DA som så beskæftigelsesministeren holder godt gang i, med den manglende lovgivning.

Foreningens bemærkninger til Lovforslag L 178.
Arbejdstilsynet kan undersøge, om en virksomhed opfylder betingelserne for at udstationere, herunder virksomhedens aktiviteter i etableringslandet, afhjælper ikke med problemet, for fagbevægelsen med at finde frem til udenlandske firmaer og deres ansatte. De lader sig registrere CVR-Registeret, som en dansk filial af et udenlandsk selskab, hvorefter de ikke skal registrere sig i RUT-registeret med de krav der deraf følger.

Yderligere stiller vi os meget tvivlende om at Arbejdstilsynets kapacitet til at undersøge en identifikation og kontrol af udstationerede i Danmark. Især efter sidste års nedskæring og afskedigelser hos Arbejdstilsynet.

Kritik af lovforslagets § 4. Om manglende mulighed for at, bede Arbejdstilsynet om hjælp. Hvorfor er det kun når der er indgået en kollektiv overenskomst, at faglige organisationer ved at der er indledt en fagretlig sag om brud eller fortolkning af overenskomsten, der kan anmodes Arbejdstilsynet om hjælp til at undersøge den udenlandske virksomheds aktiviteter i hjemlandet, og kun ved når der er indledt en fagretslig sag. (Læs Citat.)

Citat fra Beskæftigelsesministerens svar.
Jeg skal hertil bemærke, at afgrænsningen af i hvilke situationer, der skal være adgang for en faglig organisation til at anmode Arbejdstilsynet om at undersøge den udenlandske virksomhed og dennes aktiviteter i etableringslandet, er baseret på den partsenighed, der blev opnået i Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg om implementeringen af håndhævelsesdirektivet, og som er udtryk for en afbalanceret tilgang mellem henholdsvis lønmodtagerorganisationernes og arbejdsgiverorganisationernes ønsker.

Jeg skal supplerende hertil bemærke, at der er en mangeårig praksis for, at regeringen følger anbefalinger fra Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg i forbindelse med implementering af direktiver indenfor det arbejdsretlige område.

Foreningen Rejsearbejdere.dk har derefter bedt om listen på Implementeringsudvalgets deltagere. Udvalget har følgende sammensætning: Arbejdsministeriet formand + 1 medlem - Finansministeriet 1 medlem - Dansk Arbejdsgiverforening 2 medlemmer - SALA1 medlem - Finanssektorens Arbejdsgiverforening 1 medlem Amtsråds - foreningen 1 medlem - Kommunernes Landsforening 1 medlem - Landsorganisationen i Danmark 3 medlemmer – FTF 2 medlemmer - Ledernes Hovedorganisation 1 medlem - Akademikernes Centralorganisation 1 medlem

Nu kan alle der arbejder i Danmark selv drage deres konklusion omkring, at det kan være korrekt at Beskæftigelsesministeriet - Finansministeriet – Finanssektorens Arbejdsgiverforening – Amtsrådsforeningen – Kommunernes Landsforening – Ledernes Hovedorganisation – Akademikernes Centralorganisation skal have indflydelse på at udstationeret arbejdskraft fortsat skal kunne udsættes for underbetaling ved arbejde i Danmark på grund af ’’manglende lovgivning om mindsteløn, almengøre kollektive overenskomster eller lovgivning om kædeansvar.”

Af et spørgsmål fra Jeppe Bruus (A) til Beskæftigelsesministeren om at afgive hjælp til at udarbejde, ændringsforslag til Lovforslaget, således at Arbejdstilsynet kunne få adgang (hjemmel) ansættelseskontrakt, Lønsedler, Arbejdssedler m.v. fremgår der af svaret.

Det var et enigt implementeringsudvalg samlede anbefalinger. Jeg mener derfor også, at det vil stride imod den tilgang at indføre yderligere bestemmelser i loven, som bryder med den partsenighed og afbalancerede tilgang, der ligger til grund for lovforslaget.

Finansministeriet – Finanssektorens Arbejdsgiverforening – Amtsrådsforeningen – Kommunernes Landsforening – Ledernes Hovedorganisation – Akademikernes Centralorganisation. Har nu været medbestemmende til om at Lønmodtagere fra den dårligste betalte, del af arbejdsmarkedet fortsat skal udsættes for løn tryk. Hvorfor kan LO gå med til det. Hvad siger fagforeningerne og deres medlemmer til, at LO kan gå ind for, at der ikke skal vises dokumentation til Arbejdstilsynet Arbejdskontrakter, Lønsedler, Arbejdssedler når der arbejdes i Danmark.

Der blev afholdt Ordinært Repræsentantskabsmøde og Bestyrelsesmøde den 1. april. 2016 på den Gamle Grænsekro Koldingvej Christiansfeld. Der var genvalg til bestyrelsen.

På foranledning af vores 4. henvendelser vedrørende Lovforslag L. 31. Lov om ændringer af lov om arbejdsmiljø. Fremsat 29. oktober 2015) af Beskæftigelsesminister Jørn Nedergaard Larsen og svar på henvendelserne bilag 4,5,6,9 og ministerens svar på spørgsmål 1,2,5,7. til Folketingets Beskæftigelsesudvalg mener foreningen Rejsearbejder.dk at der er et stort problem med arbejdsmiljøloven om sikkerhed på byggepladser kontra, samme sikkerhed for borgerne og ejere af nabo ejendomme der er omfattet bekendtgørelsen af Bygningsreglement 2015. (BR15.) Bestemmelse Byggepladsen punkt. 4.6. Vejledning.

Efter henvendelser til Beskæftigelsesministeren og Folketingets Beskæftigelsesudvalg - Udlændinge, -integrations - og Boligminister Inger Støjberg og Folketingets Udlændinge, -integrations - og Boligudvalg. Henvendelse til Transport og Bygningsminister Hans Kristian Schmidt. Og Folketingets Transport- og Bygningsudvalg.
Omkring problemer med Arbejdsmiljøloven kontra Byggeloven kom der nye og korrigeret svar. (Læs Nyhedsbrev december 2015 Sagen i Haderslev om manglende inddækning af stillads.

Kommentar fra foreningen Rejserarbejdere.dk Det er simpelthen under al kritik at der ikke er udarbejdet en klar. Vejledning fra Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet samt Transport og Bygningsministeriet i Byggeloven og Bygningsreglementet. Hvem der har ansvaret for sikkerheden inde på og udenfor byggepladsen når der opsættes stillads. m.v. eller arbejdes udenfor når der mangler er afspærring. Det beviser de korrigerende svar med Notat at ministeriet, ikke selv kan finde ud af deres egne love.

Den 22. marts 2016 kom der svar fra Transport og Bygningsminister Hans Kristian Schmidt. Der medsender et Notat.

Af ministerens svar fremgår det.
Tak for din henvendelse af 1. februar 2016 til udlændinge-, integrations- og boligministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet som har videresendt din henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet, da byggeloven og bygningsreglementet hører under Transport- og Bygningsministeriet.

Det er kommunalbestyrelsen, der efter byggeloven er bygningsmyndighed, og som derfor træffer afgørelse i den enkelte byggesag. Det er derfor kommunal-bestyrelsen, der foretager en vurderingen af, om der i et konkret tilfælde foreligger et ulovligt forhold af en sådan karakter, at bygnings - ejeren skal påbydes at lovliggøre dette forhold. Bliver man opmærksom på et forhold på f.eks. en byggeplads, der kan udgøre personfare, uden for kommunens åbningstid, kan der altid rettes henvendelse til politiet.

Jeg henviser endvidere til det vedlagte notat fra Trafik- og Byggestyrelsen.

Reglerne for opsætning af stilladser i byggeloven.
Det følger af bygningsreglementet 2015, kapitel 1.2, stk. 6, at transportable konstruktioner, der opsættes og anvendes i forbindelse med byggearbejder, der har fået byggetilladelse, alene er omfattet af kravene i kapitel 4.6. Af reglerne fremgår, at en byggeplads skal indrettes, så der ikke opstår gener på de nærmeste grunde eller på offentlig og privat vej og fortovsarealer. Der skal gennemføres tilfredsstillende brandværnsforanstaltninger, og konstruktionerne på byggepladsen skal opstilles, så der ikke er risiko for brandspredning til bygninger på anden grund.

Kommunalbestyrelsens tilsynspligt.
Det er kommunalbestyrelsen, der efter byggeloven er bygningsmyndighed, og som træffer afgørelse i den enkelte byggesag. Kommunal-bestyrelsen har ikke efter byggeloven pligt til aktivt at foretage tilsyn af et igangværende byggearbejde. Kommunen har dog pligt til at lovliggøre et forhold i strid med loven, hvis dette ikke er af ganske underordnet betydning. Det er kommunalbestyrelsen, der vurderer, om bygnings ejeren, skal påbydes at lovliggøre forholdet.

Det er kommunalbestyrelsen selv, der tilrettelægger sit arbejde som bygningsmyndighed, herunder at fastlægge åbningstider og eventuelt tilsyn uden for åbningstiderne. Bliver man opmærksom på et forhold af en sådan karakter, at det kan udgøre personfare, uden for kommunens åbningstid, kan der altid rettes henvendelse til politiet.
Efter byggeloven er det statsforvaltningerne, der er klagemyndighed for beslutninger truffet af kommunen som bygningsmyndighed.

Den 21. marts 2016 kom der en mail om at Beskæftigelsesministeren havde korrigeret svar på vores henvendelse 9. november 2015. Korrektion af forkerte henvisninger i Transport- og Bygningsministeriets bidrag til svar på TRU alm. del spm.130.

Oversendelse af korrektion til vedr. TRU spørgsmål 130 Til Transport- og Bygningsudvalget I forbindelse med min besvarelse af TRU spørgsmål 130 alm. del af 17. december 2015 er jeg af Transport- og Bygningsministeriet blevet gjort opmærksom på, at der i deres bidrag var ukorrekte henvisninger til bekendtgørelser, der følger af anden lovgivning. Jeg har på den baggrund modtaget et korrigerende notat fra Transport- og Bygningsministeriet, som jeg hermed sender til udvalgets orientering.

Korrektion af forkerte henvisninger i Transport- og Bygningsministeriets bidrag til svar på TRU alm. del spm. 130.
Transport- og Bygningsministeriet er blevet opmærksom på, at der i transport- og bygningsministerens bidrag til beskæftigelsesministerens svar på TRU alm. del spm. 130 af 17. december 2015 er forkert henvisning til bekendtgørelser, der følger af anden lovgivning.

Det drejer sig om henvisning til bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder, som blev ophævet ved bekendtgørelse nr. 300 d. 26. marts 2010. Der bør i stedet henvises til Arbejds-tilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejder med senere ændringer

Notat.
De korrekte henvisninger fra Transport- og Bygningsministeriet til beskæftigelsesministeren svar på TRU alm. del spm. 130 jf. ovenfor er indarbejdet i det følgende afsnit: ’’Det følger af bygningsreglementet, kapitel 1.2, stk. 6, at transportable konstruktioner, fx stilladser, der opstilles i forbindelse med udførelse af et byggearbejde, kun er omfattet af bygningsreglementets regler i kapitel 4.7. Det betyder, at der ikke er krav om byggesagsbehandling for disse konstruktioner.

Det fremgår af kapitel 4.7, stk. 1, at en byggeplads skal indrettes, så der ikke opstår gener på de nærmeste grunde eller på offentlige og private veje og fortovsarealer. For vejledning om, hvordan dette krav kan opfyldes, henvises der til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejder med senere ændringer. Derudover henvises til bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, som hører under Transport- og Bygningsministeriet. Det er den stedlige kommunalbestyrelse, der er bygningsmyndighed for regler omfattet af byggeloven.’’

Foreningen Rejsarbejdere.dk rettede henvendelse til Skatteminister Karsten Lauritzen og Folketingets Skatteudvalg. Den. 19. januar 2016 Vedrørende Lovforslag L. 95. Fremsat 16.december 2015 (Grøn Bolig Jobordning. 2016-17)

Vi havde 10. punkter som blev anbefalet af os og et forhøjet, skattefradrag i henhold til de bemærkninger der var nævnt i henvendelsen, for lønarbejde på huse og bygninger med boliger fra før 1989. Ud fra de store omkostninger der er ved at renovere dem. Samtidig burde beløbet hæves for arbejde, der udføres i vinterperioden for at, minimere sæsonledigheden og udgifter til ledige dagpengemodtagere.

Dele af Skatteministerens svar.
Det er i denne forbindelse værd at nævne, at en række af de håndværksydelser, der er omfattet af den hidtil gældende ordning, har et grønt sigte og derfor videreføres som fradragsberettigede ydelser. Endvidere omfattes en række nye grønne ydelser af ordningen fra 2016. Der foreslås således f.eks. fradragsret for reparation og forbedring af skorsten, installation af varmepumper, energirådgivning til energiforbedringer og kortlægning og fjernelse af bygningsmaterialer, der indeholder asbest, PCB eller bly.

Med hensyn til forslagene om forhøjelse af fradragsbeløbet og mulighed for overførsel af uudnyttet fradrag for serviceydelser til håndværksydelser bemærker jeg, at det følger af den politiske aftale af 29. juni 2015, at der indføres en todelt Bolig Jobordning i 2016 og 2017, der giver mulighed for et fradrag på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kr. pr. person.

Her til slut skal der nævnes at der igen er anmeldt flere byggepladser til Arbejdstilsynet og til en Kommune, hvor der var elendige sundheds og sikkerhedsforhold, mere herom kommer i næste Nyhedsbrev.

Vi ønsker alle en
God sommer.

P. b. v.
Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 07 Jul 2016
© Rejsearbejdere.dk 2024