Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev December 2015
Nyhedsbrev dec. 2015

Årsskiftet til 2016 er på trapperne, og vi vil her informere om nogen af de tiltag vi har arbejdet med i foreningen Rejsearbejdere.dk og som har beskæftiget os, det sidste halve år. Samtidig har vi et par kommentarer til den nye Venstreregerings førte politik siden Folketingsvalget og siden det sidste Nyhedsbrev juli 2015.

Vi vil starte med problemerne med ledige, der falder ud af dagpengesystemet, det blev ikke løst af den nye regering og er medvirkende, til nye lappeløsninger igen. Flere tusinder vil fortsat falde ud af systemet, da retten til genoptjening af dagpenge er fastholdt til 1.års beskæftigelse inden for 3. år. Hele den stort opreklamerede sjov om dagpengekommissions analyser og anbefalinger, og deltagelse af tidligere LO formand Harald Børsting er totalt værdiløse og hjælper ikke dem der falder ud.

Især giver det også store problemer for de mange ældre på arbejdsmarkedet, som med udsættelsen af efterlønsalderen som har betalt til efterlønnen gennem et langt arbejdsliv, kan ikke opnå den fordi retten til Seniorjob er betinget af at man er dagpengeberettiget. Retten til Arbejdsmarkedsydelse og den nye kontantydelse på henholdsvis 80 %. til forsørgere 60 % til ikke forsørgere af dagpengesatsen giver ikke ret til et Seniorjob 5. år før efterlønnen, det er en skandale af format.

Der er indgået en ny aftale (lappeløsning) mellem Venstre - Socialdemokrater- Dansk Folkeparti om supplerende dagpenge og overskydende timer 17.december 2015. Aftalepartierne er i forlængelse heraf enige om at afskaffe reglerne om overskydende timer og at indføre en uge baseret til en model for supplerende dagpenge sammen med det månedsbaserede dagpengesystem, som blev aftalt om et tryggere dagpengesystem.

Udgangspunktet er de gældende regler for supplerende dagpenge. Der er enighed om, at mindste udbetalings kravet omlægges fra én dag pr. uge (7,4 timer) til to dage pr. måned (14,8 timer), og at timekravet til genoptjening af supplerende dagpenge i den forbindelse forhøjes fra 130 til 146 timer om måneden.

Der indføres mulighed for, at retten til supplerende dagpenge kan forlænges med op til 12 uger. Ved udløb af retten til supplerende dagpenge efter 30 uger vil retten kunne forlænges med 4 uger for hver måned med mindst 146 timers ustøttet beskæftigelse inden for det seneste år, dog højst tilbage til der sidst er påbegyndt en ny periode med supplerende dagpenge. Ved udløb af forlængelsen på op til 12 uger kræves seks måneder med mindst 146 timers ustøttet beskæftigelse for at genoptjene en ny ret til 30 uger med supplerende dagpenge.

I den måned hvor retten til supplerende dagpenge, inklusiv mulig forlængelse på op til 12 uger udløber, behandles den resterende del af kalendermåneden som om, der fortsat var ret til supplerende dagpenge. De gældende muligheder for genoptjening af ret til supplerende dagpenge for personer med løn i uge eller 14 dages indberetninger videreføres, idet timekravene tilpasses kravet på 146 timer for månedslønnede.
Der er enighed om at undtage hjemsendte og personer i arbejdsfordeling fra varighedsbegrænsningen på, supplerende dagpenge.

Regeringen har fremsat Lovforslag. L 40. Lov om Regulering af Folkepensionsalderen ændring af Revisionsbestemmelsen 4. november 2015. At de personer, der er født efter 1. december 1962 skal arbejde til 68. år før de få folkepension og at loven skal reguleres i 2020.
Det er der ikke mange der kan holde til, efter mange års hårdt fysisk arbejde. Her kommer der senere en enorm regning til skatteyderne på sygedagpenge, kontanthjælp og sygehusophold samt rekreation. Samtidig kan den unge generation ikke få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Regeringen mente også at Statens tilskud til boligydelsen, der udbetales til særlige dårligt økonomisk stillede pensionister, skulle også have været ændret, således at de som havde de mindste indkomster skulle betale mere af egen lomme til husleje. Det blev så udsat til forhandling næste år efter stor kritik i medierne. Det er meningen at der skal spares 90 mio.kr.i 2016 og stigende til små 500 mio. kr. i år 2020.

Samtidig med den form for besparelser på finansloven, er det aftalt at der gives afgiftslettelser på de store dyre luksus biler Lovforslag L 69. er fremsat 20. november 2015. Nu kan alle hurtig overskue drejningen i den nye Venstre regeringspolitik. Især når der skal afskediges 130. ansatte ved Arbejdstilsynet fremover. Vi finder at besparelserne på Arbejds- tilsynet grotesk og har reageret med henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Vi kan ved selvsyn se at der stadigvæk udføres meget livsfarligt arbejde på bygninger og stilladser også i det sidste halvår af 2015. Arbejdstilsynet har udført tilsyn på byggepladser efter anmeldelser, hvor der udførtes arbejde der var dybt kritisable, som eksempelvis. Klatre ned fra stilladser udvendig fra 10. meters højde, hænge ud over murkrone for at bore huller til beslag til rækværk. Arbejde på stillads uden rækværk og net og uden vinterinddækning.

Samtidig kan vi konstatere at vores mange henvendelser samt LO fagforeningernes pres især fra 3F om et råddent arbejdsmiljø på byggepladser, har åbenbart ført til, at politikerne er blevet mere lydhøre, da der i 26. marts 2015 blev indgået en aftale med den daværende Regering - Socialdemokraterne og Radikale Venstre, en aftale med Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Det er den aftale, som udmøntes nu. Samtidig med skal der afskediges 130 ansatte ved Arbejdstilsynet

Det bliver nu rigtig dyrt at overtræde Arbejdsmiljøloven fremover og udsætte arbejdstagerne for livsfare. Satserne for Formelle bøder 10.000 kr. Grundbøden er på 40.000 kr. Differentiering 0-9 ansatte 0. 10-34 ansatte 55.000. kr. 35-99 ansatte. 82.500 kr.100 ansatte og derover 110.000. kr. 0-9 ansatte 110.000 kr. 10-34 ansatte 165.000 kr. 0-99 ansatte 192.500 kr. 100 ansatte og derover 220.000 kr.

Vi rettede 4. henvendelser til Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Vedrørende Lovforslag L. 31. Lov om ændringer af lov om arbejdsmiljø. Fremsat 29. oktober 2015). Vi havde foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg 18. november 2013. Deltager var Formand - Kasserer og Sekretær fra foreningen Rejsearbejdere.dk. Hvor vi redegjorde for vores synspunkter mundtligt og skriftligt, samt viste foto af flere livsfarlige situationer. Efter foretræde havde en snak med Peter Kofod Paulsen på hans kontor. Senere også med Bjarne Laustsen (S)

Vi henviste til at lovforslaget § 78. stk.1.fremgår at, virksomheder der kommer under skærpet tilsyn vil i forbindelse med smiley ordningen på Arbejdstilsynets hjemmeside, vil kunne fremsøges af en liste med navne, der er under skærpet tilsyn med navns nævnelse. Hvis de får et forbud på grund overhængende fare af ansatte og andres sikkerhed.

At Arbejdstilsynets hjemmeside ikke er særlig funktionel og letforståelig, når det gælder om søgning af smiley link. En sådan liste med skærpet tilsyn, skal fremgå på forsiden med et link så brugere med et enkelt klik kan søge på virksomhederne med navn eller CVR nr. og om det er en udenlandske virksomhed eller filial deraf.

Med hensyn til, at det foreslås, at § 82, stk. 4-6, affattes og bøden på 10.000 kr. for formelle overtrædelse bevares på det nuværende niveau, uanset virksomhedens størrelse er ikke akseltabel, idet størrelsen af firmaet må være udslagsgivende for bødens størrelse. Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at bødestørrelsen hvor grundbøden er ved 0-9 ansatte ikke er nogen differentiering ved, personskade og eller ved dødsfald i disse ulykkestilfælder må tillægget også her værre på de 55.000 kr. som ved 10 til 34 ansatte.

Dele af Beskæftigelsesministerens svar på de 4. henvendelser til Lovforslag L. 31.
At der fra Arbejdstilsynet blevet oplyst, at tilsynet løbende arbejder med at udvikle og forbedre hjemmesiden, således at den bliver nemmere at søge og navigere i.

Rejsearbejdere.dk foreslår, at der tilføres flere midler til indsatsen mod social dumping. I den forbindelse kan det oplyses, at regeringen som en del af finanslovsaftalen for 2016 sammen med aftaleparterne Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har aftalt en fornyet prioritering af midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet.

Aftaleparterne er i tråd med den tidligere regerings erfaringer enige om, at det er vanskeligt at pege på en hensigtsmæssig model for implementering af et obligatorisk sikkerhedskort. Det er derfor i stedet aftalt at omprioritere ca. 83 mio. kr. til en række initiativer, som understøtter kontrollen med ordnede forhold på det danske arbejdsmarked.

Rejsearbejdere.dk henviser i sin henvendelse til en specifik sag vedrørende et stillads på en byggeplads i Haderslev. Denne sag relaterer sig ikke til ændringerne i lovforslaget. Jeg har derfor bedt Arbejdstilsynet svare på den konkrete kritik vedrørende tilsynet med byggepladsen.

Arbejdstilsynet oplyser følgende: Arbejdstilsynet har i forbindelse med de to efterfølgende besøg konstateret i alt fire forskellige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, der resulterede i straks påbud med fokus på at beskytte ansatte. Ved det seneste besøg er der ikke konstateret yderligere overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. For så vidt angår fordelingen af myndighedsansvar gælder det, at arbejdsmiljølovgivningen regulerer sikkerhed og sundhed ved udførelsen af arbejde.

Derimod er reguleringen af privatpersoners sikkerhed og sundhed, fx ved deres færdsel i nærheden af stilladser, ikke
omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, og myndighedsudøvelsen udføres derfor ikke af Arbejdstilsynet. Der er således en
klar skillelinje mellem arbejdsmiljølovgivningen, der håndhæves af Arbejdstilsynet, og anden, lovgivningen der håndhæves af andre myndigheder.

Rejsearbejder.dk har, som en kommentar til ministerens besvarelse af spørgsmål 1 og 2, stillet yderligere spørgsmål om, hvorfor der ikke i lyset af strafreglerne efter arbejdsmiljøloven anvendes frihedsstraf. Rejsearbejderne.dk har i den forbindelse henvist til en vedlagt pressemeddelelse fra retten i Osnabrück, Tyskland, hvor flere chefer fik dels betinget frihedsstraf, dels bøder på op til 100.000 euro for uagtsomt manddrab i forbindelse med en arbejdsulykke på et glassliberi, hvor en 19-årig lærling blev klemt til døde i en glasskæremaskine.

Med det fremsatte lovforslag kan en særlig grov arbejdsmiljølovsovertrædelse med alvorlig personskade eller død, der både indeholder en skærpende og en særligt skærpende omstændighed og som begås i en virksomhed med 100 eller flere ansatte fremover medføre en bøde på 220.000 kr. Herved hæves bødeniveauet for denne type overtrædelser fra 175.000 kr. til 220.000 kr.

Det fremsatte lovforslag indeholder fortsat mulighed for, at domstolene i helt særlige grove tilfælde kan idømme bøder, der falder uden for det sædvanlige bødeniveau for materielle overtrædelser. Endvidere har domstolene altid mulighed for at fastsætte bøder, der er større eller mindre end det niveau, der er tilkendegivet i lovgivningen.

Med hensyn til rækkevidden af arbejdsmiljølovgivningen i forhold til stilladser er det korrekt, at Arbejdstilsynet er kontrolmyndighed i forhold til arbejde med opstilling og nedtagning af stilladser, samt arbejde på og ved stilladser. Hvis der i forhold til arbejde med, på eller ved stilladser således er en fare for de beskæftigedes sikkerhed eller sundhed, kan Arbejdstilsynet afgive påbud herunder nedlægge forbud.

Det fremgår af kapitel 4.7, stk. 1, at en byggeplads skal indrettes, så der ikke opstår gener på de nærmeste grunde eller på offentlige og private veje og fortovsarealer. For vejledning om, hvordan dette krav kan opfyldes, henvises der til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, som hører under Udlændinge-, Integration - og Boligministeriet. Det er den stedlige kommunalbestyrelse, der er bygningsmyndighed for regler omfattet af byggeloven.’’

Samtidig vil vi nævne, at vi rettede henvendelse til Transport og Bygningsminister Hans Kristian Schmidt og Folketingets Transport- og Bygningsudvalg. TRU. Alm. Del Bilag 55 2015-16.
Om manglede inddækning af stilladser med plader, net. Osv. Som sikring mod at materialer der kan falde ned fra taget og stilladserne på Syd Trafik Busserne, passagererne. (Skolebørn), biler og fodgængere.

Formand for Folketingets Transport og Bygningsudvalg Lennart Damsbo - Andersen (S) Bad herefter ministeren om et svar som indgår i ovennævnte svar fra beskæftigelsesministeren.

Den 17. august 2015 fremsendte Skatteministeren et udkast til at ændre loven om Skatteloven og ligningsloven ophævelse af muligheder for SKAT havde ret til kontrol af byggeaktiviteter i private haver, fjerne kravet om, at der på byggepladser skal opsættes skilte med oplysning om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., herunder også kravet om at udenlandske virksomheder skal skilte med deres RUT- nr. Forvisning af CVR nr.

Efter det udkast til lovforslag kom Dagbladet Licitationen 19. august 2015 med to artikler med overskrifter Pligt til skiltning afslører snyd og fusk der refererede til sagen om nedrivningen af sommerhuset (Nyhedsbrev juli 2015). DF. kontrol af CPR nr. et vigtigt redskab. Bladet Dagens Byggeri har også haft artikler om sagen.

Åbenbart havde skatteministeren fået kolde føder efter det første forslag og ændrede det så Skiltning og CPR nr. blev taget ud af lovforslaget. Samtidig må vi så konstatere, at Skatteminister Karsten Lauritzen og Venstre regeringen nu gør det muligt at få udført sort og illegal arbejde i private haver, når Skat mister kontrolmuligheden.

Vi rettede henvendelse til Skatteminister Karsten Lauritzen og Folketinget Skatteudvalg, vedrørende Lovforslag L 13. Fremsat. 7. oktober 2015. Om gulpladebiler (papegøjeplader) uden CVR nr. på køretøjer, kan benyttes til blandet privat kørsel, samt erhvervsmæssigt arbejde, men som ikke giver nogen oplysninger om, at det er et registretfirma der udfører arbejdet. Manglende firmaskilte på privat grund kan besværliggøre at SKAT kan udføre deres opsøgende arbejde.

Svar fra Skatteministeren 16. november 2016.
SKAT kan på baggrund af krav om skiltning på byggepladsen og nærmere oplysninger om virksomheden på erhvervskøretøjer tage skriftlig kontakt til virksomheden såfremt disse krav er opfyldt. Er der tale om et køretøj, indregistreret på papegøjeplader, vil SKAT via denne indregistrering have adgang til relevante oplysninger om, hvilken virksomhed, der er tilknyttet køretøjet.

Man kan nu konstatere at Skatteminister Karsten Lauritzen og Venstre regeringen, gør det meget nemt, at få udført sort og illegalt arbejde på privat grund.
Vi henvendte os 11.august 2015 til Skatteminister Karsten Lauritzen og Folketingets Skatteudvalg. Bemærkninger til Lovforslag L 5 Fremsat 3. juli 2015. (Bolig Jobordningen) 11.august 2015

Foreningen Rejsearbejdere.dk mener at lovforslaget om genindførelsen af Bolig Jobordningen indeholder mangler og initiativer, som kunne minimere sæsonledigheden om vinteren i Bygge og anlægssektoren. m.v. Beløbet for fradraget på 15,000 kr. pr. person er alt for lidt i 2015 og fremad, set i lyset af at fradragsværdien i en gennemsnitskommune er 29,6 procent. Hvilket kun giver 4,440 kr. kontant pr person. Den tidligere ordning i 2011 med Håndværkerfradraget var beløbet ca. 5,000 kr. grundet fradragsværdien på ca. 33,7 procent. For 2. personer i en husstand er det 1,120 kr. mindre kontantværdi for fradrag år 2015.

De meget store sæsonudsving fremgår tydeligt, ifølge tal fra Danmarks Statistik. Beskæftiget ved Reparation og vedligeholdelse ved bygge og anlæg. 1. kvartal 2014 ansatte 54.168 - 4. kvartal 61.374 + 7.206 -1. kvartal 2015 ansatte 55.001 - 2. kvartal 2015 60.244 + 5243. Der var der en forskel på 16.336 beskæftiget i 2014. i 1.kvartal og 4.kvartal. Ved de forskellige beskæftigelses områder i Bygge og anlægsbranchen.

Skatteministerens svar 14. august 2015.
Det er rigtigt, som Rejsearbejdere.dk skriver, at fradrag efter Bolig Jobordningen har en lavere skatteværdi i 2015 end i 2011. Dette skyldes den generelle reduktion af skatteværdien af fradrag, der følger af 2009-skattereformen (Forårspakke 2.0).
Det følger af aftalen, at der indføres en todelt Bolig Jobordning i 2016 og 2017, der giver mulighed for et fradrag på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværksydelser på 12.000 kr. pr. person. Der er ikke planer om at lave forskellige fradragsgrænser afhængig af, hvornår på året arbejdet udføres og betales, idet det i øvrigt bemærkes, at der ved indførelsen af Bolig Jobordningen blev lagt vægt på, at ordningen skulle være let at administrere.

Det følger af den indgåede aftale, at ordningen fra 2016 udvides med nye ”grønne” arbejder. Samtidig fjernes fradraget for visse typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte. Den konkrete udformning af den fremtidige ordning vil blive fastlagt endeligt i løbet af efteråret efter forhandling med partierne bag den politiske aftale.

Skatteministeren har nu fremsat Forslag til lov om Grøn Boligjobordning. Lovforslag l. 95. Den.16. december 2015.
Efter indgået aftale med regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, Konservativ, SF, for år 2016-17

Der gives nu tilskud til skrotning af gamle brændeovne og pejseindsats fra år 1990 og tidligere på 2150 kr. Miljøstyrelsen Info telefon nr. 7254 4040. Link http://mst.dk/borger/luftforurening/braendeovne-og-kedler/skrot-din-gamle-braendeovn/

Satser for år 2016 Logi 205 kr. diæt 477 kr. Befordring 25 – 120 km. 1,99 kr. pr km. over 120. km 1,00 kr. Skattefri godtgørelse Kørsel ved benyttelse af egen bil 3,63 op til 20,000 km derudover 1,99 kr. Fradrag for transport over Storebælt og Øresund 110 kr. pr. gang.


Vi ønsker alle et rigtig godt Nytår.
P. b v. Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 22 Dec 2015
© Rejsearbejdere.dk 2024