Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev juli 2015
Nyhedsbrev juli 2015

En ny sommerferie er startet i Danmark, det er også en ny regering Den 27. maj blev der udskrevet nyvalg til Folketinget. d.18. juni 2015.
Valgets resultat d. 18. juni 2015 betyder at der nu kom en ny mindretals Venstre regering med Lars Løkke i spidsen som statsminister, efter flere forhandlinger med de andre partier.

Ny udnævnt Beskæftigelsesminister der ikke er valgt til Folketinget, er Jørn Neergaard Larsen.
Tidligere direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. der er udnævnt, til at sætte sig i ministerstolen af Statsministeren,
uden at, være folkevalgt.

Som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening har han tidligere fremkommet med udmeldinger i medierne, om at flere af de sociale ydelser som førtidspension og sygedagpenge skulle kraftig nedsættes og beskæres, med 4000 kr. for at motivere ledige til at påtage sig et arbejde. Den nye minister har også tidlige kommet med debatindlæg i Berlingske d.10. november 2013 at kædeansvar, klausuler, social dumping der er kommet ind i den kommunale valgkamp, er for dyrt og svækker den danske konkurrence evne

Så hvordan det så skal foregå, og hvem der vil blive ramt af nedskæringerne, tegner det sig ikke særlig godt for arbejdsmarkedets svageste del, samt for ledige og syge m.v. i fremtiden. Vi skal nok give ham kamp til stregen, skulle der komme sådanne former udspil fra regeringen.

Som ny udnævnt Socialminister og indenrigsminister kommer Karen Ellemann tilbage i ministerstolen.
Som tidligere Indenrigs og Socialminister Karen Ellemann 7.april 2009 til 23. februar 2010 er hun kendt for kom med følgende nedladende bemærkning til De Hjemløses Blad, Hus Forbi: »… Glædeligt hvis den stigende efterspørgsel på hjælp er udtryk for, at de svagest stillede danskere er blevet bedre til at bruge de glimrende tilbud, som frivillige tilbyder.« Ifølge Politikens Hjemmeside. 8.12-09.

Såfremt Socialminister Karen Ellemanns indstilling og holdning ikke har forandret, sig over for de svageste og hjemløse i samfundet, så går de, en meget, meget hård og mørk tid i møde. Forhåbentlig er hun blevet klogere.

Nyudnævnt Skatteminister er Karsten Lauritzen.
Skatteministeren har meddelt at bolig job ordningen genindføres i 2015. ifølge pressemeddelelse og Notat. fra Skatteministeriet d. 29. juni 2015. Regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og De Konservative er enige om, BoligJobordning i perioden 2015-2017.

I 2016 foretages en grundlæggende omlægning af ordningen, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. I forlængelse heraf indføres en todelt BoligJobordning i 2016 og 2017, der giver mulighed for et fradrag på 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag for håndværks ydelser på 12.000 kr. pr. person. Udnyttes begge fradrags kategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.

I den nye grønne BoligJobordning fra 2016 fjernes fradraget for de typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte. Samtidig fastholdes et fradrag for serviceydelser, som modvirker sort arbejde.
Derudover afsættes der yderligere midler til ordningen for energibesparende initiativer i private udlejnings -byggerier. Ordningen vil desuden blive udvidet, så der også kan ydes tilskud til initiativer vedrørende klimatilpasninger. Tilskuddene kan ske efter aftale mellem ejere og et flertal af lejerne om energibesparende arbejder eller arbejder vedrørende klimatilpasninger.

Det er noget vi har arbejdet for i foreningen Rejsearbejdere.dk at den skulle genindføres i og beløbet forøges.
For at give mere beskæftigelse samt klimaforbedringer.

Henvendelser og foretræde m.v. 2015.
Henvendelse til Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg.
Om udsættelse af loven om sikkerhedskort - ID i byggeriet. D. 6. maj 2015.
Foreningen Rejsearbejdere.dk finder det grotesk at Beskæftigelsesministeren igen udsætter Sikkerheds / ID – Kort ved Bygge og Anlægsbranchen. Selv om det af flere omgange har været annonceret på Folketinget Beskæftigelsesudvalgets hjemmeside.

Vi finder at undskyldningen om at det også skulle gælde for selvstændige ikke holder, som det fremgår af Byggeriet Dagblad Licitationen. 6. maj. 2015.

Et Lovforslag derom kunne vedtages og ved en senere revision af loven, vedtaget en ændring vedrørende de selvstændige. Det ville have givet danske og udenlandske arbejdstagere en bedre form for beskyttelse mod arbejdsulykker, fordi et kendskab til arbejdsområdet mangler. Også økonomisk ved at myndighederne kunne kontrollere om de er forsikret og socialt sikret før et sådan Sikkerheds / ID – Kort udstedes

Vi anmodede om foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg hvilket blev imødekommet med foretræde 20. maj 2015.
Vi henviste til den norske model ikke indebar de store omkostninger for virksomhederne.
Den norske model af ID - kort koster 114 kr. plus forsendelse. Loven fylder kun 2. A.4 Ark. Norske Arbejdstilsynets Info side http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=95426#5

Samtidig fremlagde vi igen beviser, på hvor et livsfarligt arbejde på en byggeplads, som Arbejdstilsynet kom og stoppede arbejdet på, efter vores anmeldelse. Åbenbart var der en grådig dansk arbejdsgiver som skulle til at udnytte udenlandsk arbejdskraft igen.
Vi henviste også til Arbejdstilsynets Statistik hvor dårligt det står til i Danmark med sikkerhed og sundhed på byggepladserne som kan læses herunder.

Arbejdstilsynet. Besøg ved Bygninger og nedrivning.
Besøgte virksomheder år 2014 1927. Redaktioner 5074 ulykkesrisici 3138.
” ” ” 2013. 1839 Virksomheder besøgt Redaktioner 4494 ulykkesrisici 2548.
” ” ” Nedrivning 2014 Besøgt 18 Virksomheder Redaktioner 142 ulykkesrisici 70 støv kemi 26.

En manglende dansk lovgivning om krav til et Nationalt Billede legitimations kort som i Tyskland. til alle borgere, som politiet kan kræve at have på sig.
En godkendelsesordning i lighed med den Tyskland inden for 41. faggrupper for Bygge og anlæg før man må udføre dele af dem som selvstændig i Danmark.

Der var ros for foreningens indsats samt spørgsmål fra flere af Beskæftigelsesudvalgets medlemmer fra Lennart Damsbo Andersen. S. - SF- Enhedslisten – Næstformand Bent Bøgsted. DF. Vedrørende om prisen på kortet i Norge og om det ville være med til at forbedre sikkerhed og sundhed på byggepladser, hvilket vi meget kunne anbefale.

Desværre kom der valg til Folketinget således at Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen ikke kunne svare Folketingets Beskæftigelsesudvalg der havde bedt om en kommentar. Den ville vi gerne, havde vi gerne set og læst.
Vi vil nu henvende os igen og vente til et nyt Beskæftigelsesudvalg er nedsat og har taget plads i Folketinget, så de kan udbede den nye Beskæftigelsesminister om kommentar til vores henvendelse.


Foreningen rejsearbejdere.dk afholdt Ordinært Repræsentantskabsmøde og Bestyrelsesmøde den 27. marts 2015 på Den gamle grænse kro Christiansfeld. Der var genvalg til bestyrelsen.

Til orientering: Lovforslag L.174 fremsat 25 marts 2015 af: Transportminister (Magnus Heunicke) vedtaget. d.26. maj 2015. Forslag til ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ansatte chauffører, ophævelse af chaufførudlåns ordningen aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager)

Lovens formål er at justere godskørselsloven og buskørselsloven bl.a. med henblik på at præcisere, at en chauffør skal være ansat i den virksomhed, som tilladelsen er udstedt til, muligheden for at anvende lånte chauffører fra en anden tilladelsesindehaver ophæves, at sikre juridisk grundlag så chauffør vikar virksomheder fra andre EU-lande skal følge bestemmelserne om løn, overarbejde, feriepenge og pension i gældende danske kollektive overenskomster, og at forbedre muligheden for at kontrollere og håndhæve reglerne om aflønning af chaufførvikarer.

Åbenbart har foreningens mange henvendelser og foretræde om arbejdsmiljøet vist sig at være rigtig.
Der er indgået en aftale om 15. initiativer for at forbedre arbejdsmiljøet.26. marts.2015.
Nu må vi se om der kommer en udmøntning af den aftale der blev indgået samt om den bliver gennemført til efteråret 2015. Med den nye regering.

Resume:
Den 26. marts 2015 er der indgået en, aftale mellem regeringen. ( Socialdemokraterne - Det
Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
En styrket arbejdsmiljøindsats – Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø
Det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark.

Aftaleparterne er enige om at styrke arbejdsmiljøindsatsen, så flere mennesker får et godt og langt arbejdsliv. For det første skal arbejdsmiljøindsatsen målrettes de virksomheder, der har størst problemer. For det andet skal det sikres, at dårligt arbejdsmiljø aldrig bliver et konkurrenceparameter.

Der er opstillet følgende ambitiøse målsætninger frem mod 2020 på de tre områder:
25 procent færre alvorlige arbejdsulykker.
20 procent færre psykisk overbelastede
20 procent færre med overbelastninger af muskler og skelet.

Området for særligt skærpende omstændigheder udvides til at omfatte de tilfælde hvor:
Der er sket skade på liv eller helbred eller opstået fare herfor for flere personer.
Virksomheden (juridisk- enheden) tidligere er idømt en bøde for grov/alvorlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven, uanset om overtrædelsen ligger inden for samme forhold eller ej inden for de seneste fire år.

Aftaleparterne er enige om, at en bøde fremover skal forhøjes med 10.000 kr. ved skærpede omstændigheder.
Aftaleparterne er enige om, at en bøde fremover skal forhøjes med 20.000 ved særligt skærpende omstændigheder.
Aftaleparterne er enige, om at bøderne i tilfælde, hvor der er skærpende eller særligt skærpende omstændigheder, differentieres på virksomhedsstørrelse
Aftaleparterne er enige om, at der i efteråret 2015 fremsættes lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven med henblik på at gennemføre de nødvendige regelændringer, så initiativerne kan træde i kraft som aftalt.

Vi rettede henvendelse 22. januar og 2. februar 2015 til Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Vedrørende Lovforslag L 102. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Forhøjelse af straffen for overtrædelser af grovere karakter af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere) Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen)

Foreningen Rejsearbejdere.dk gjorde Beskæftigelsesministeren opmærksom på at lovforslaget er meget mangelfuldt, og burde udvides til også at omfatte en revision med ændringer i hvervgiverens ansvar og forpligtigelser samt forhøjede straf med bøder til hvervgiverne. Lov nr.157 Folketingsår 2009-10 (Udvidelse af anmeldelsespligten for udenlandske tjenesteydere samt pligt for hvervgiver til at medvirke til at sikre, at der sker anmeldelse til RUT)

Vi mener at lovforslaget, ikke løser problemet med at Arbejdstilsynet eller Fagforeningerne kan finde og opsøge firmaerne, for at sikre at et livsfarligt arbejdsmiljø m.v. ikke finder sted. Eller at fagforeningerne kan finde arbejdspladsen og sikre de ansatte en overenskomstmæssig løn og fornuftige ansættelsesvilkår på arbejdspladserne.

Vi havde foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 4. februar 2015. Hvor vi fremlagde at en tysk tømrer havde mistet livet ved, en tag ulykke på grund af arbejdet blev udført fra en stige, og henviste til en hel del firmaer med Gule smiley. For deres dårlige arbejdsmiljø som Arbejdstilsynet havde givet dem. For ikke at sikre deres ansatte et sikkert arbejdsmiljø inden for byggeriet.

Beskæftigelsesministeren kom med et meget uddybende svar på spørgsmål 4. og 6. her er et kort Resume.
Indledningsvis skal det bemærkes, at L102 udmønter finanslovsaftalen for 2015, og at lovforslaget alene har til formål at ændre udstationeringsloven for så vidt angår bødestørrelsen ved gentagen manglende overholdelse af anmeldelsespligten til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Vi sendte 2. henvendelser til Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg. 15. november 2014 og 6.januar 2015
(Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. Lovforslag L 83. Fremsat den 26. november 2014.)

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder at lovforslaget ikke løser problemet med forbedringer af arbejdsmiljøet og Løn dumping. Registreringen foregår ikke af hvor den enkelte ansattes arbejdsplads er ude på byggepladser eller andre
Ikke faste arbejdssteder, men indgår først langt senere i CVR registeret efter arbejdet kan være udført med sundhed og livet som indsats.

Med hensyn til hjelmen om Arbejdstilsynets kontrol af lønindkomst udgår af lovforslaget, er en større skandale.
Dette kunne have forbedret mulighedernes muligheder for mere kontrol med om danske og udenlandske firmaer om
deres arbejdstagere blev groft underbetalt, får deres løn og feriepenge samt sygedagpenge, pensionsordning m.v.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensens kommentar den 5. januar 2015.

Resume. Svar på spørgsmål 4-5
Jeg har bedt Arbejdstilsynet om en udtalelse. Arbejdstilsynet oplyser følgende:
”Lovforslaget indeholdt tidligere en bestemmelse om, at Arbejdstilsynet også skulle have adgang til løn oplysninger. På baggrund af høringssvarene er denne bestemmelse taget ud, så Arbejdstilsynet ikke får adgang til løn oplysninger.”

Med lovændringen opnår Arbejdstilsynet mulighed for i større omfang at kunne identificere virksomheder med dårligt arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynet vil efter lovændringen kunne sammenkøre de nye oplysninger med de oplysninger, som Arbejdstilsynet allerede har, og dermed få et endnu bedre datamæssigt grundlag til udsøgning af virksomheder med arbejdsmiljøproblemer.”

Til pkt. 1. om hvilke myndigheder, der kontrollerer at ferieloven og udbetaling af feriepenge overholdes ved ansatte på ikke faste arbejdspladser Jeg har til besvarelsen af dette punkt bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om en udtalelse. Styrelsen oplyser følgende: ”Ferieloven gælder alle lønmodtagere og regulerer forholdet mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der sker korrekt afregning og udbetaling af feriegodtgørelse. Det er forudsat i ferieloven, at lønmodtageren selv kontrollerer, at der er sket korrekt afregning og udbetaling af feriepenge på samme måde som udbetaling af løn.

Hvis arbejdsforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst om ferie, kan feriesagen afgøres i det fagretlige system. Hvis arbejdsforholdet ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan en lønmodtager klage til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der herefter træffer afgørelse i sagen. Sager om ferieloven kan indbringes for domstolene.

Med finansloven for 2014 har Arbejdstilsynet fået tilført midler til at føre tilsyn med dansk etablerede virksomheder med udenlandsk ejer, der registrerer sig i CVR-registret. Bevillingen løber frem til udgangen af 2017 og er givet i regi af den koordinerede indsats mod social dumping.
Tilsynet har til formål at kontrollere arbejdsmiljøet hos de virksomheder, som ligner RUT-virksomheder, men som er registreret i CVR. Tiltaget er iværksat på baggrund af en antagelse om, at arbejdsmiljøproblemerne i disse virksomheder har samme omfang og spredning som arbejdsmiljøproblemerne hos RUT- virksomhederne.”

I ønskes god sommerferie.
P.b.v.
Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 02 Jul 2015
© Rejsearbejdere.dk 2024