Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev december 2014.
Nyhedsbrev december 2014.
Så blev debatten om de danske lediges rådighedsforpligtelser og udenlandsk arbejdskraft motivation til at tage arbejde, i Danmark sat i gang i stor format blandt befolkningen samt. Folketingets ministrerer og politikerne efter DR1. sendte udsendelsen med overskriften” Den dag de fremmede forsvandt ” 1. del mandag d. 25. november. 2.del 1.december 2. 2014.

Udsendelsen byggede på rådighedsforpligtigelsen og ansættelsen af ledige danskere, kontra udenlandsk arbejdskraft.
Motivationen til at påtage dem dårligt betalt hårdt fysisk arbejde ved firma uden overenskomst, samt et andet med stor nedgang i timeantallet til at arbejdstageren senere var deltidsansat og ikke kunne være fuldtidsforsikret i A - Kassen.

I første afsnit var der fire muligheder og 2. i sidste afsnit, for ansættelser i forskellige fag. Thai Restaurant, rengøring, trævarefabrik, gartneri, betonelementfabrik i alt 11. ledige danskere prøvede at overtage de job udenlandske arbejdere har. Virksomhederne havde overvejende udenlandsk arbejdskraft ansat.

Der blev vist klip om Rumænske Corinna Biancas uhyggelige høje arbejdstempo i DR udsendelsen. ”Den dag de fremmede forsvandt” Det kan ikke være mening at alle der tager arbejde i Danmark skal slide sig totalt op på arbejdsmarkedet på få år, kun fordi at der er nogen i Danmark. der udnytter underbetalt arbejdskraft fra de 11. nye EU - Lande i Østeuropa siden, maj 2004.
Og fordi at der ikke er en dansk lovgivning, som giver en sikkerhed for deres løn og gode ansættelsesvilkår når man arbejder i Danmark. Det burde for længst være indført en lov om sikring af arbejdstagernes løn og arbejdsvilkår ved arbejde her i landet.

Det presser løn og arbejdsvilkårene helt i bund for alle, der arbejder i landet. med social løndumping og ødelagt arbejdsmiljø til følge. Samtidig med at danskerne og andre landes arbejdstagere, bliver sendt ud i ledighed og kontanthjælp eller til intet at få.

Kære Rejsearbejdere, nu kan i rigtig glæde jer til at komme hjem til Danmark se ”julegaven” fra Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) og politikerne fra regeringen og oppositionens udmelding, om en kommende opstramning af rådighedsregler vedrørende dagpenge og kontanthjælp på TV. skærmen

Især udmeldingen i Avisen.dk fra Økonomi og Erhvervsminister Morten Østergaard (R) der vil have dagpenge -kommissionen til at se på hvordan man kan stramme rådighedsreglerne op, omkring lediges ret til dagpenge
ved, et jobtilbud.

Ministeren er også sikkert den helt rigtige til at kommentere det med baggrunden af den ”store kendskab” med fysisk arbejde han har, ud fra CV, et med 4. år som Markeds Chef ved Dafolo A/S. Resten er skolegang og studier.

27.281 ledige er på offentlig forsørgelse af den ene eller anden art. Hvor er arbejdet til dem plus til de 4831 uden ydelser af nogen art. Hvor er besparelserne henne. ?. Det danske arbejdsmarked er gået i sort

Minister Morten Østergaard selv skulle prøve at arbejde i samme tempo på arbejdsmarkedet som Rumænske Corinna Biancas og få den samme løn, i stedet for sit arbejde i Folketinget i et halvt år, så kom han nok på andre og bedre ideer.

Til orientering; Her er Økonomi og Erhvervsminister Morten Østergaard (R) CV.

Uddannelse og erhverv. Statskundskab, Aarhus Universitet, fra 1997 til 2006. Risskov Amtsgymnasium, far 1993 til 1996 Conval High Schol Usa, fra 1992 til 1993 Jellebakkeskolen, Risskov, far 1981 til 1992. Markedsschef, Dafolo A/S, Aarhus fra 2001 til 2005

Se udsendelsen på de her link. DR.1. og Avisen.dk eller søg dem på nettet.
http://www.dr.dk/tv/se/den-dag-de-fremmede-forsvandt/den-dag-de-fremmede-forsvandt-1-2

http://www.dr.dk/tv/se/den-dag-de-fremmede-forsvandt/den-dag-de-fremmede-forsvandt-2-2

http://www.avisen.dk/nu-afsloerer-oestergaard-plan-for-skrappe-dagpengere_296148.aspx

At med Finanslovsaftalen år 2015 som ikke er vedtaget endnu, vil man sende ledige efter 2. års dagpenge over på Kontanthjælp og afskaffe Arbejdsmarkedsydelsen. Det vil få til følge at ældre på arbejdsmarkedet, ikke har ret til seniorjob og kan opnå retten til Efterløn senere. 27.281 er på offentlig forsørgelse af den ene eller anden art. Hvor er arbejdet til dem plus til de 4831 uden ydelser af nogen art.?.?.

Vi har sendt 3. henvendelse Til Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg vedrørende. Lovforslag L 15. (Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige, voldgiftsretten fremsat 9.oktober 2014.)
Lovforslaget er uanvendeligt og løser ikke ligebehandlingsprincippet i Danmark i relation til aflønning der indgår i vikarbureauer / brugervirksomhed som ikke har en kollektiv overenskomst som sikrer at de ikke underbetaler vikarerne.

55 % af udstationerede udlændinge er ikke dækket af en overenskomst i Bygge & anlæg ifølge Dagbladet Licitationen 28-10-14.

Flere udenlandske virksomheder lader sig registrer i CVR Registeret som dansk virksomhed så arbejdspladsen ikke kan findes af fagbevægelsen, Arbejdstilsynet, Skat. Samtidige ansætter flere danske virksomheder billig udenlandsk arbejdskraft, og udnytter dem på det groveste..

Vi har været til foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg d.19. november 2014 og fremførte vores synspunkter med hensyn til vikarloven, samt fremlagde dokumentation i form af rapporter fra Arbejdstilsynet efter vores anmeldelser om danske og udenlandske firmaer fra de nye EU - Lande med de danske og østeuropæisk arbejdskrafts, mange overtrædelser af arbejdsmiljøloven i, bygge og anlægsbranchen. Samt manglende CVR nr. på firmabil, registrering/ fejlregistrering i RUT- Registrering. Det har uden tvivl været med til at sikre at der ikke er sket alvorlige arbejdsulykker for arbejdstagerne på de arbejdspladser da der blev arbejdet i stor højde.

”Der fremgår af lovforslaget at vikarbureauet ikke vil kunne pålægges en bod i sager vedrørende vikarlovens § 3, stk. 1, jf. stk. 2, der afgøres ved Arbejdsretten. Bod anvendes efter arbejdsretslovens
§ 12 i sager, hvor der er konstateret overenskomstbrud.”

§ 8. § 5. Der er ingen bøder for at undlade, at informere vikaren om en eventuel ledig stilling, men kun en godtgørelse der, kan have en meget vigtig betydning for en vikars fremtidig fast ansættelse i bruger firmaet
Vi finder ikke at der skal gives den form for rabat til vikarbureauet vedrørende en bod. Uanset om der er indgået en kollektiv / overenskomst. Dette vil kun animere endnu flere vikarbureauer, til ikke at indgå en overenskomst da man ellers vil kunne blive idømt en bod.

Af Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensens svar fremgår følgende:

1. At indholdet i lovforslaget var en fælles anbefaling fra LO og DA.
2. At der for fjerde i træk med regeringen er afsat 670 Mio. på Finansloven 2012-15. Midlerne går først og fremsat til den fælles indsats som Arbejdstilsynet, Skat, og Politiet udfører i forhold til at kontrollere udenlandske virksomheder.
3. At det er, fortrinsvis i særlige tilfælde, at krænkelse af en individuel lønmodtagerrettighed sanktioneres med bøde.

Den 26. november 2014 er der fremsat et nyt Lovforslag L 83 af beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen.
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.

(Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af
arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger, fra eksterne registre m.v.)

Af forslaget, fremgår at der indsættes en ny bestemmelse i arbejdsmiljøloven, der giver Arbejdstilsynet
hjemmel til at, indhente og samkøre nødvendige oplysninger om ansattes CPR-numre, statsborgerskab, indrejsedato, ansættelsessted, ansættelsesperiode, lønindkomst samt modtagelse af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse til brug for målretning af Arbejdstilsynets kontrol og tilsyn med, virksomhederne.

Der foreslås, at hjemlen til at Arbejdstilsynet kan modtage oplysninger om CPR-numre,
ansættelsessted, ansættelsesperiode, timetal og lønindkomst udmøntes således, at oplysningerne
modtages fra Indkomstregistret. Det foreslås således, at Arbejdstilsynet skal kunne indhente disse
oplysninger direkte fra SKAT, eller – efter aftale med SKAT – i et samarbejde med Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering, der i forvejen har adgang til individoplysninger fra Indkomstregistret.
Herudover foreslås det, at hjemlen til, at Arbejdstilsynet kan modtag modtage oplysninger om modtagere af
sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring udmøntes således, at Arbejdstilsynet
får oplysningerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Det bliver spændende at se resultatet når arbejdstilsynet foretager kontrol efter 1. januar 2015. Når loven er vedtaget
Det beviser igen at det hjælper, at foreningen Rejsearbejder.dk kommer med henvendelser til skiftende Beskæftigelsesministre og foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg samt henvendelser til politikere samt indslag i medierne om social løndumping virker.

Vi henvendte os, til Skatteminister Benny Engelbrecht og Folketingets Skatteudvalg. Og havde foretræde for Folketinget Skatteudvalg 19. nov. 2014 vedrørende Lovforslag L.41 Folketingsåret 2014-15 (Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, om forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner.) Nye kommuner er Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa.«

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder ikke at udvidelsen af kredsen af udkantskommuner med forhøjet befordringsfradrag, er nok til, at der dannes basis at motivere, flere lønmodtagere skulle tage søge/arbejde længere væk fra bopælen. Og at satserne ikke stemte i de regnestykker som var vedlagt lovforslaget. Fradragsværdien bliver nedsat med 1 % og Skatterådet havde nedsat Satserne for 2015

At Bundskatten stiger fra 6,83 % i 2014 til 8,08 % i 2015. Ændringen af bundskatten rammer de lavest lønnede hårdt, de får forholdsmæssig en stor del af deres indkomst beskattet der.
Den grønne check nedsættes fra 1.300 kr. til 955 kr. Der gives til de lavest lønnede, nedsættelsen rammer derfor også denne gruppe.

Boligjob fradraget bortfalder i år 2015. Tilsammen rammer det og især de 25 Udkants kommuner i Danmark hårdt.

Vi mindede skatteministeren om den upopulære 60 dages regel, som giver lønmodtageren muligheden for at få udbetalt 3,70 kr. pr kørt km til en arbejdsplads, men kun i 60 dage inden for en 12 måneders periode. Den regel giver alvorlige problemer for virksomhederne at sikre kvalificeret arbejdskraft.
Også vigtigheden af fortsættelsen bolig job ordningen var med i vores henvendelse.

Skatteministerens svar var.
I forhold til 2014 er satserne for 2015 nedsat fra henholdsvis 2,10 kr. pr. km til 2,05 kr. pr. km for kørsel mellem 24 km og 120 km og fra 1,05 kr. pr. km til 1,03 kr. pr. km for daglig, kørsel herudover.

Der stilles endvidere i henvendelsen spørgsmål om, hvad skattebesparelsen vil udgøre for en pendler i Aabenraa Kommune, der har en daglig befordring på 160 km. Det kan hertil oplyses, at skattebesparelsen som følge af lovforslaget for denne pendler vil blive på 2.618 kr. i 2015. Beregnet med befordringsfradragssatserne for 2014 ville skattebesparelsen have udgjort 2.695 kr. Der er her regnet med befordringsfradrag i 210 arbejdsdage og en skatteværdi af ligningsmæssige fradrag i 2015 i Aabenraa Kommune på 30,55 pct. (inkl.kirkeskat).

Kontant giver det kun ca. 2618 kr. ekstra i 2015 for at køre 33.600 km alt efter hvilken udkantkommune man har bopæl i. Det ligger under hvad udgifterne er til Diesel eller Benzin og omkostninger til driften af en bil..
Derudover havde den nye Skatteminister ingen kommentarer. Det er klart når regeringen igen skal stjæle fra fattige.
Foreningen var Repræsenteret af Formand Hans Erik Meyer og Kasser Johannes Classen. Ved de to foretræde for udvalgene.

EU NYT.
Den 11.november 2014 fik vi en bekræftelse fra EU - Kommissionen afdelingen for Beskæftigelse og arbejdsmarked.
Vedrørende vores henvendelse 11. juni 2014 om Arbejdstilsynets Instruks om konstatering af overtrædelse.
At der var rejst spørgsmål, der kræver en grundig undersøgelse af afdelingen og der kom et mere detaljeret svar snart.

EU NYT.
Den danske regerings besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/2110 om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.
I åbningsskrivelsen anfører Kommissionen, at Kommissionen finder, at den danske lovgivning er i modstrid med forordning (EF) nr. 1072/2009 på følgende punkter:

a) Forpligtelsen til at forelægge relevant dokumentation øjeblikkeligt på det tidspunkt, hvor kontrollen af overholdelsen af cabotagereglerne foretages.
b) Bødesatserne, som transportvirksomheder pålægges ved overtrædelse af cabotagereglerne.
c) Cabotagekørsel bestående af flere læsse- og lossesteder. Link herunder.

Notat til FEU og TRU vedr åbningsskrivelse nr 2014 2110

Den 28. november 2014 er indgået en aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor.

Landsbyggefondens støtte er i dag betinget af, at arbejdet foregår under normale danske løn og arbejdsvilkår. Parterne har noteret, at boligorganisationerne har mulighed for at stille tilsvarende krav i forbindelse med udbud af byggearbejder, ligesom kommunerne har mulighed herfor i forbindelse med alment nybyggeri.
Parterne understreger, at der fortsat skal sættes ind over for social dumping, så der sikres danske løn og arbejdsvilkår.

Her er de vigtigste punkter af aftalen:
at renoveringsrammen forhøjes med 2.200 mio. kr. årligt til i alt 4.200 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016
at rammen fastsættes til 2.555 mio. kr. i 2017, 2.500 mio. kr. i 2018 og til 2.300 mio. kr. årligt i 2019 og 2020
at mindst 400 mio. kr. årligt skal anvendes til forbedret tilgængelighed (alle beløb i 2015-priser)
at der af den samlede ramme frem til 2020 kan anvendes indtil 350 mio. kr. til gennemførelse af vidtgående energieffektiviseringsprojekter.

Praktik- og lærlingepladser:
Parterne anerkender boligorganisationernes store indsats for at skaffe uddannelses- og praktikpladser.
Samtidig opfordrer aftaleparterne til, at der indgås flere lokale partnerskabsaftaler mellem boligorganisationer og entreprenører om etablering af yderligere uddannelses- og praktikpladser, således at flere unge kan gennemføre deres uddannelse og således at der stadig tilgår erhvervet kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkedets parter bør inddrages i arbejdet.

På den baggrund er der mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten enighed om
at mindst 12 pct. af de beskæftigede ved renovering og nybyggeri, som støttes af Landsbyggefonden, skal være lærlinge i praktik.
1. at etablere hjemmel til som supplement til de frivillige lokale partnerskabsaftaler at almene boligorganisationer kan stille krav om uddannelses- og praktikaftaler i de enkelte udbud.
2. at, følge udviklingen i etableringen af praktik- og lærlingepladser som led i partnerskabsaftalerne og drøfte det i forbindelse med evaluering af aftalen om 2 år.
Byggeriets uddannelse mener at der, at der kun bliver udlært 313 muresvende 2017. fremgår det af Dagbladet Licitationen 21.nov.2014.( Årsagen er ”dagpengeforringelserne”. En alt for stor arbejdsløshed med en langvarig finanskrise og unfair konkurrence fra firmaer og arbejdstagere i fra de nye EU-land i Østeuropa, med virker også til at faget er ved at uddød. Det er en skandale for Danmark, at vi i fremtiden ingen murersvende har, mener vi i Rejsearbejdere.dk)
Til medierne i Danmark, mange tak for jeres hjælp i 2014 så vores synspunkter kommer ud. Satser for befordring 2015 fremgår på side 2. Udkantskommuner er 2.05 kr. for alle km ud over 2 4 km. Logi 202 kr. Diæter 471 kr.


En god Jul og godt Nytår.
Tak for samarbejdet i det gamle år som er ved at rinde ud.

P.B.V. Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 23 Dec 2014
© Rejsearbejdere.dk 2024