Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev December 2013
Nyhedsbrev december 2013.
Årets julegave til de rejsende arbejdere kom fra EU - Kommissionen til de personer, som både har arbejdet i Danmark og udlandet i en del af året.

Kommissionen havde den 25. april 2013 fremsendt åbningsskrivelse vedr¸rende, beregningen af dansk personfradrag i tilf¿lde, hvor den skattepligt har såvel, dansk som udenlandsk indkomst.

Der er også gode pakker og en dårlig fra Skatteministeren der forh¸jer Kost og Logi satser, forl¿nger pendlernes transportfradrag i udkantskommunerne.
(Forh¸jelse af Kost og logi satserne og 12 måneders begr¿nsninger en af de mange dele Foreningen Rejsearbejdere.dk har arbejdet for.)
Neds¿tter af befordringssatsen.

Det er meget m¿rkv¿rdigt, at det tager Skatteministeriet 7. mdr. at komme til den konklusion.
Når det tydeligt fremgår af henvendelsen i brevet og traktaten, at det er en hindring for arbejdstagernes frie bev¿gelighed i EU.

Danmark overholdt efter Kommissionens opfattelse ikke artiklerne (Traktaten om den Europ¿iske Unions Funktionsmåde) samt E¨S artiklerne (Europ¿isk ¨konomisk Samarbejdsområde).

Danmark havde ikke i fuldt omfang, taget hensyn til den skattepligtiges personlige og familiem¿ssige forhold, hvis den påg¿ldende har indkomst fra såvel Danmark som fra en anden EU/E¨S medlemsstat.

Kort fortalt betyder det at en person, som har bop¿l i Danmark, har en indkomst på 200.000 kr. fra Danmark og en indkomst på 200.000 kr. fra udlandet.

Hvis Danmark skal undgå dobbeltbeskatning ved den såkaldte exemptions metode, hvor den udenlandske indkomst ikke beskattes i Danmark, vil halvdelen af personfradraget blive henf¸rt til den udenlandske indkomst og vil dermed v¿re tabt for den skattepligtige.
Skatteministeriet er derfor nu af den opfattelse, at beregningsmetoderne b¸r ¿ndres, således at det sikres, at de danske regler på dette område bringes i overensstemmelse med EU-retten.

Det skulle måske så ikke v¿re helt umuligt at gå tilbage til nogen af, de tidligere års skatte-beregning, såfremt der er sket en fejl. Vi må se hvordan det praktiseres, ellers må vi henvende os til Skatteministeren.

Skatteministeren Holger k. Nielsen forl¿nger også pendlernes transportfradrag i udkantskommunerne fra 2014 til 2018. Bornholm, Br¸nderslev, Faaborg, Midtfyn, Frederikshavn, Guldborgsund, Hj¸rring, Langeland, Lolland – L¿s¸, Mors¸, Norddjurs, Sams¸, Svendborg, T¸nder, Vesthimmerland, ¯r¸.

Kost og logi satser h¿ves fra 455 kr. til 464 kr. 195 kr. til 199 kr. En forh¸jelse som for logi andelen er, alt for lille.

Foreningen Rejsarbejdere.dk har igen v¿ret på udkik på byggepladser også i sommerferien v¿ret på banen for at stoppe udnyttelsen af ¸st arbejderne af deres firmaer eller deres hvervgivere.
Der havde v¿ret indslag den. 20. juli 2013 TVSYD Rum¿nere går til 80 kroner i timen i Haderslev

Det fremgik af udsendelsen fra n¿stformand i 3Fs afdeling i Haderslev-Vojens, Peter M¸ller Sj¸gren at de ikke havde kr¿fter til at finde eller blokere byggepladserne. At der var n¿sten 1000 blokaderamte firmaer og mange af dem var ¸steurop¿iske.

Det er således en klar tilkendegivelse af at fagbev¿gelsen ikke alene kan stoppe invasionen af billige firmaer og ¸st arbejdere, Det har foreningen Rejsearbejdere.dk advaret imod f¸r og efter maj.2004. Der skal lovgivning til ellers, bliver faldet af medlemmer endnu til flere det bare ikke gået op for toppen i Fagbev¿gelsen og LO.

En 2. siders artikel i Dagbladet Jyske Vestkysten satte også fokus på det samme dag. Byggeriet Dagblad Licitationen havde også artikel og en leder om problemerne..

Formand for Rejsearbejdere.dk var deltager i udsendelsen samt var refereret i avisartiklerne.
Firmaet PLUS - Mad Hoptrup Hovedgade 39 6100 Haderslev blev anmeldt til Arbejdstilsynet af flere omgange i oktober og november 2013.

TVSYD kom på stedet og sendte 2.indslag fra byggepladsen Haderslevvej 420 Aabenraa den 19. og 20. oktober med overskriften

1. ”Bl¿s på sikkerheden i Weekenden Arbejdstilsynet
2. Vi kommer når ulykken er sket. Arbejdstilsynet

Det var en fejl.” Link TVSYD. HTTP://WWW.TVSYD.DK/ARTIKEL/217708:ARBEJDSTILSYNET--VI-KOMMER-NAAR-ULYKKEN-ER-SKET

”Vi s¿tter vores medarbejderes sikkerhed Samt ve og vel som 1. Prioritet. Skriver firmaet Plus - Mad i en kommentar på Facebock.”

Det var nu ikke lige resultatet efter arbejdstilsynets bes¸g, hvor der blev givet 4. Straks påbud om lovpligtige eftersyn. Ikke efterkommet. Straks påbud om fald til lavere niveau. Ikke efterkommet.

Det er åbenbart den form for 1. prioritet for sikkerhed, ve og vel der, er godt nok til de polske ansatte som s¿tter liv og lemmer på spil ved firma Plus - Mad.
Bygherren må også have en dårlig samvittighed, da den på g¿lden vel kan se hvad der foregår på byggeret.

På grund af sagens alvorlige karakter og lignende problem med ¸st arbejdere og deres firmaer, samt efter n¿rl¿sning af Arbejdstilsynets instruks om konstatering af overtr¿delser AT - intern instruks nr. 11/2006. Oprettet 7.august 2006. Revideret 13. september 2012 var konklusionen, at den var n¿sten fuldkommen v¿rdil¸s for at stoppe ulovligheder is¿r inden for, bygge og anl¿gssektoren samt andre sektorer.

Vi rettede henvendelse til Besk¿ftigelsesminister Mette Frederiksen og havde den 6. november. 2013. foretr¿de for Folketingets Besk¿ftigelsesudvalg hvor Formand Hans Erik Meyer og n¿stformand Ole Prüsse samt foreningens kasserer Johan Classen var deltagerne.

Her kunne der dokumenteres hvor dårligt det står til, med arbejdsmilj¸et på byggearbejdspladser med arbejdskraft fra ¨steuropa. Og hvorledes de udnyttes til livsfarligt arbejde.

Formand for Rejsearbejdere.dk fremlagde mundtlig, problematikken i at Arbejdstilsynet ikke havde tid til at "rykke" ud i weekender og efter fyraften.

Der blev fremh¿vet, at der kunne, måske laves omvendt bevisf¸relse i sådanne sager, således der kunne udskrives b¸der i en st¸rrelses orden der fik gjort det dyrere at overtr¿de g¿ldende regler, end det koster at udf¸re arbejdet korrekt og udf¸rer de rigtige foranstaltninger til gl¿de og gavn for de ansattes sikkerhed.

Der henvistes til indslag i TV SYD. Aviser og, egne foto om og livsfarligt arbejdsmilj¸ og underbetaling.
Der henvistes til firma Plus - Mad samt andre. Kritik af Arbejdstilsynets instruks om konstatering af overtr¿delser AT -intern instruks nr. 11/2006. Oprettet 7.august 2006. Revideret 13. september 2012

Eigil Andersen og Jan Johansen spurgte begge om Rejsearbejdere havde taget h¸jde for hvad samfundet og retssystemet kunne udvikle sig til hvis private foto / optagelser kunne g¸res til genstand for dokumentation kunne i en retshandling.

Ligeledes påpegede Ejgil Andersen(SF) og Jan Johansen(S) at foto kunne manipuleres og derfor ville det v¿re vanskelig at bruge et sådan foto som dokumentation.

Rejsearbejderne svarede at naturligvis havde de set problematikken, hvis private foto kunne benyttes i en retshandling, men ved samme lejlighed påpegede Rejsearbejderne, at både Arbejdstilsyn og de optagene dokumentarfilm fra TV SYD kunne bevise at der ikke havde v¿ret de korrekte sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen, og lige som Rejsearbejderne var af den opfattelse at den omvendte bevisf¸relse måtte kunne bruges, på lige fod med eks.

Chauff¸rerne der må modtage dummeb¸der straks, og f¸rst efter b¸deudskrivelsen er der mulighed for at anke sagen i nogle tilf¿lde.

I andre giver lovteksten ikke mulighed for at klage og derfor må chauff¸rer betale uanset om det er retf¿rdigt eller ej. Når politikerne kan indf¸rer så voldsomme b¸der på chauff¸rområdet p.g.a. Sikkerheden b¸r det også v¿re muligt i så grove overtr¿delser som var dokumentation for her..

Bent B¸gsted stillede sp¸rgsmål om det n¿rmede sig ulovlige paparazzi metoder formand Hans Erik Meyer brugte i forbindelse med fotooptagelserne.

Ligeledes spurgte Bent B¸gsted (DF)hvorfor et stillads ikke måtte v¿re 40 cm. Fra en mur.

Meyer svarede at det ikke er ulovligt at tage billeder fra offentlig vej, og forklarede om stillads regler og at reglerne var lavet for at undgå nedstyrtning fra stilladser.

Besk¿ftigelsesminister Mette Frederiksen kommenterede henvendelserne af hhv. 20. oktober og 4. november 2013 fra Rejsearbejdere.dk, jf. BEU alm. del – bilag 38 og BEU alm. del – bilag 53, herunder is¿r anmeldelse af overtr¿delser i weekenden og brug af fotos og videoer som bevismateriale.”

Det er naturligvis centralt, at borgere og virksomheder kan få fat i Arbejdstilsynet uden for normal arbejdstid, hvis der er sket en alvorlig overtr¿delse af reglerne eller en alvorlig ulykke. Jeg har indhentet en udtalelse fra Arbejdstilsynet, som har oplyst f¸lgende:

Arbejdstilsynet kan kontaktes uden for normal arbejdstid i tilf¿lde af akutte og alvorlige overtr¿delser af arbejdsmilj¸ -loven eller alvorlige arbejdsulykker.
Arbejdstilsynet vurderer alle henvendelser med henblik på, om der skal gennemf¸res et akut tilsyn.

”Dette er Arbejdstilsynets praksis og er nu blevet pr¿ciseret på Arbejdstilsynets hjemmeside og Arbejdstilsynets telefonsluse for at undgå lignende misforståelser.”

Optagelser fra tredjepersoner vil dog indgå i Arbejdstilsynets vurdering af, om der er behov for, at Arbejdstilsynet straks afl¿gger bes¸g på arbejdsstedet med henblik på en n¿rmere unders¸gelse af arbejdet. Henvendelsen vil blive betragtet som en arbejdsmilj¸klage og vil indgå i Arbejdstilsynets prioritering af, om virksomheden skal bes¸ges.”

Det er desv¿rre s¸rgeligt at tiltag som stikkeri er n¸dvendigt fordi der nu, ikke kun konkurreres på l¸n, men også på at bryde arbejdsmilj¸loven som middel til social l¸n dumping. Der var ca. 30 % ledige murersvende. De f¸rste 4 måneder af året 13,5 % i byggebranchen. Andre brancher er også hårdt ramt af ledighed.

Sp¸rgsmålet er på hvilket tidspunkt har befolkningen i Danmark fået nok, at skiftende regeringer og EU er med til, at landets befolkning presses ud i ledighed af billig arbejdskraft ¸stfra, samtidig med at man neds¿tter retten til dagpenge, h¿ver efterl¸nsalderen, neds¿tter kontanthj¿lpen. Mange tusinder af unge under 30 år står nu uden arbejde og fremtid.

”Derfor anbefaler Rejsearbejdere.dk da der er undtagelsestilstand på arbejdsmarkedet i Danmark, for at undgå unfair dumping konkurrence også, på arbejdsmilj¸området fra ¨steuropa og deres danske filialer f¸lgende.”

”Frem med Kamera, mobiltelefoner send en anonym, meddelelse/anmeldelse med foto, til Arbejdstilsynet ved overtr¿delse af arbejdsmilj¸loven, forlang Aktindsigt” ved anmeldelse fra deres arbejdspladser i Danmark. Adressen er at@at.dk eller tlf. 7012 1288. Eller til LO Fagforeninger.
Så kan Besk¿ftigelsesminister Mette Frederiksen (s) l¿se hvor dårligt det står til når de tal kommer.

Arbejdstilsynet greb ind over for n¿sten tusinde udenlandske firmaer de f¸rste 3. kvartaler i 2013. Dette udviser at social dumping på arbejdsmilj¸ bruges uh¸rt meget. Det er ved at det tage totalt overhånd.
På finansloven er der nu aftalt at der afs¿ttes 74 millioner årligt 2014-15-16-17 til Arbejdstilsynet – SKAT- Politi

Af et Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indl¿g i sag C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto Sags nr. 2013 – 6708 29. november 2013 omhandler f¸lgende.

En ret i Finland, Satakunnan käräjäoikeus har anmodet EU-Domstolen om at besvare en r¿kke pr¿judicielle sp¸rgsmål (i alt 11), herunder om fortolkningen af reglerne om fri bev¿gelighed for tjenesteydere. 2. De pr¿judicielle sp¸rgsmål

De pr¿judicielle sp¸rgsmål kan inddeles i to dele.
Sp¸rgsmål 1-5 vedr¸rer bl.a. sp¸rgsmålet om, hvilken lovgivning der finder anvendelse eller skal inddrages i forbindelse med behandlingen af en sag som den i hovedsagen beskrevne. Sp¸rgsmål 6-6.5 vedr¸rer forståelsen af begrebet” mindstel¸n” i udstationeringsdirektivets

Sp¸rgsmålene herom har f¸lgende ordlyd:
Sags¸geren i hovedsagen er en finsk fagforening, sähköalojen ammattiliitto ry, somrepr¿senterer 186 arbejdstagere, som er udstationeret i Finland. Arbejdstagerne haroverdraget deres l¸nkrav til fagforeningen med henblik på inddrivelse af l¸nkravet.

Sags¸gte er et selskab ved navn Elektrobudowa Spóùka Akcyjna med hjemsted i Polen, der har registreret en filial i Finland. Sags¸gte har indgået arbejdsaftaler med arbejdstagere i Polen og udstationeret dem i Finland i henhold til loven om udstationering af arbejdstagere med henblik på udf¸relse af filialens tjenesteydelser.

Arbejdstagerne udf¸rte bl.a. el-arbejde på en byggeplads tilh¸rende kernekraftv¿rket på Olkiluoto i Eurajoki kommune.

Sags¸geren st¸tter sine krav på, at sags¸gte ikke har betalt arbejdstagerne l¸nnen i henhold til de alment bindende, tidsm¿ssigt på hinanden f¸lgende kollektive overenskomster for henholdsvis el-området og bygningsinstallations -området, el --sektionen, der g¿lder for arbejde udf¸rt i Finland.

Sags¸gte betalte, arbejdstagerne en l¸n på tids basis, der efter sags¸gtes opfattelse i vidt omfang svarede til minimumsbel¸bet for de kollektive overenskomsters laveste tids l¸nklasse.

Sags¸gte betalte derudover arbejdstagerne en kompensation for overtid, s¸ndagsarbejde, lovbestemte fri - og helligdage og uafh¿ngighedsdagen, ydede feriepenge og udleverede spisebilletter.

Arbejderne boede under deres ophold i Finland i boliger, til hvilken sags¸gte afholdt omkostningerne. Sags¸gte betalte ikke dagpenge eller transporttidsgodtg¸relse til arbejdstagerne i henhold til de finske kollektive overenskomster.

Det bliver sp¿ndende at se afg¸relsen. Falder den ud til arbejdstagernes fordel kan det v¿re med til at lette presset på l¸n dumping, at der kommer, en klar afg¸relse om hvad begrebet mindstel¸n indeholder. Ikke mindst på baggrund af arbejdet med Håndh¿velse direktivet i forbindelse med udstationering i EU.

Transportministeren Pia Olsen Dyhr har fremsat et lovforslag om ¿ndringer af lov om Godsk¸rsel og Busk¸rsel Lovforslag L 58 den 31. 0ktober 2013

Med dette lovforslag anbefales et b¸deniveau på 5.000 kr. for mindre alvorlige overtr¿delser, på 15.000 kr. for alvorlige overtr¿delser og ved udlejning af chauff¸rer eller ulovlig cabotagek¸rsel på 35.000 kr. Sp¸rgsmålet er om det så stopper ulovlighederne.?.

Husk at fradraget for Kost - logi og dobbelt husf¸relse er samlet kun 25.000 kr. i 2014.
Befordring 2,1 kr. fra 24 - 120 km over 120 km. 1,05 kr. (Årsagen angives at er at Benzin er blevet billigere)
K¸rsel erhvervsm¿ssig, betalt af arbejdsgiver op til 20.000 kilometer årligt 3,73 kr. pr. km. derover 2.10. kr.
Kost og logi satser 464 og 199 kr. Husk at gemme kvitteringer for kost efter 12 mdr. ved, en skiftende arbejdsplads.

Alle medlemmerne og politikere og ansatte ved medierne, samt alle der medvirkede for Rejsearbejdernes vel, ¸nskes Rigtig god jul og godt nytår. Tak for samarbejdet i 2013.

P.B.V.

Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 23 Dec 2013
© Rejsearbejdere.dk 2024