Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev Juni 2013 Med henvendelse til Beskæftigelsesministeren/Skatteministeren om østfirmaers registrering.
Nyhedsbrev juni 2013.

Så er der igen mange der kan gå på sommerferie, med lidt feriepenge og resten, betalt fra A-kassen på grund af manglende arbejde i Danmark. Der nu er ved, alvorligt at blive invaderet af billig arbejdskraft østfra.

Der er næsten daglig indslag i medierne om problemerne med underbetaling antallet m.v. at det skubber danskerne ud af arbejdsmarkedet. Fagbevægelsens top, er til hudløshed, blevet advaret derom, forinden og bagefter af Foreningen Rejsearbejdere.dk, om konsekvenserne af at de nye Østlande, kom med i EU. I 2004 Afdelingerne i fagforeningerne kæmper en ulige kamp.

Nu ligger Danmark fuldkommen åben, som et stort tag selv bord. Og blokadevåbnet er totalt, virkningsløs og som vil kræve en hel arme af blokadevagter, at sikre landet mod Løn - dumping og skatteunddragelser. Så er der er kun et middel der virker mod løn dumping. At Danmark indfører en, lovgivning som i Tyskland og Norge der ophæver de aftalte lønninger. m.v. mellem organisationerne til lov. Og ved overtrædelse gives der bøder og hæftestraf således at det kan mærkes

Foreningen Rejsearbejdere.dk rettede derfor igen 3. henvendelser til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg. om L. 195 Fremsat 20. marts 2013. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Bilag 3-7-8

Det fremgik af bemærkninger til Lovforslagets enkelte bestemmelser.” Forslaget vil bl.a. forbedre arbejdsmarkedets parters mulighed for at sikre overholdelse af løn og arbejdsvilkår, når udenlandske tjenesteydere midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark.”

Foreningen Rejsearbejdere.dk. mente ikke at lovforslaget løser, alle problemerne med den fortsatte fremgang, i antallet af udenlandske arbejdstagere og østarbejdere, der presser lønmodtagere, ud af arbejdsmarkedet til ledighed, det sikrer ikke at de kollektive overenskomster, overholdes af alle der arbejder i Danmark og som er den rigtige løsning der også mangler.

Forslaget at forkorte fristen fra 8 til 3 dage med hensyn til, hvornår udenlandske tjenesteydere skal anmelde ændringer af oplysninger i RUT burde ændres til dagen før ændringen sker. Vi har i vores tidlige henvendelser argumenteret for dette.

Undskyldningen med en frist på 3 dage for at kunne komme på biblioteket holder ikke, idet bibliotekerne holder lukket i hele Påsken, samt ved andre højtider. Der skulle åbenbart igen ske en forhaling for, at tiltag skal virke fremgår af vores henvendelse

Samtidig spurgte vi om hvilke initiativer agter beskæftigelsesministeren at foretage sig, for at stoppe denne udvikling, der har som resultat at der er mange tusinder der mister deres Dagpenge i 2013 og fremover på grund af udenlandske arbejdstagere og social dumping samt nedsættelsen af Dagpengeperioden og genoptjenings retten.
Der blev også stillet spørgsmål om at udenlandske firmaer der havde filialer i Danmark skulle have deres ansatte i RUT- registeret og ikke kun i CVR Registeret i den for Byggeri m.v. samt at biler på papegøje- plader skulle have CVR nr. på klisteret og firmanavn.

Vi rettede også henvendelse til Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted DF om problemerne.
Der ved behandlingen af lovforslaget gav det, skarp kritik med hensyn til anmeldelsesfristen.

Beskæftigelsesministeren meddelte så den. 30. april. 2013 i et brev at fristen på 3. dage ændres til førstkommende hverdag. Samtidig blev der oplyst at der i 2012 var 115.588 udenlandske arbejdstager der havde lønindkomst i Danmark.

Regeringen så meget alvorlig på ledigheden og ville tage en række initiativer, for at skabe flere.
Arbejdspladser og for en nemmere adgang dertil.
At vores forslag om registrering af Firmabiler på biler på papegøje- plader skulle have CVR nr. på klisteret og firmanavn er sendt videre til Skatteministeren Holger K. Nielsen.

Vi sendte 2. Henvendelser til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Vedrørende L.228 Forslag til lov om ændringer af lov om uddannelsesordning, for ledige som har opbrugt deres, dagpengeret. m.v. 28. maj 2013)

Forening Rejsearbejdere.dk kunne konstatere at lovforslaget, ikke løste problemet med, genoptjenings retten til dagpenge der skulle gøres afhænge af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og at det var det helt grotesk at timer i løntilskudsjob ikke tæller med som arbejdende timer, som de reelt er.

At ordningen med de 6. ugers selvvalgt uddannelse målrettes ledige med 4. måneders forudgående ledighed, og at man kan fortsætte uddannelsen i ledighedsperioden er ikke var særlig egnet, da især mange håndværkere M.v. afskediges med dags varsel når akkorden/arbejdet er færdig. Og derfor i stedet kunne uddanne sig frem for at gå ledig.

Der ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Der udgør 60 pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen der ikke er afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue til personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår af 2014, og har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1 ¼ år. Nedgør en, borger som ikke er, forsøger til at man skal leve under meget trange (fattige vilkår) når samlever er, under Studerende, Uddannelse, Efterlønner, Folkepensionist, Førtidspensionist.

Vi rettede henvendelse om og fik foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 19. juni. 2013 og igen en ny til Beskæftigelsesministeren omkring ministerens svar. Ifølge svaret, vil der ikke for nuværende ikke blive taget hånd om genoptjening af dagpengeretten, medregning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EU/EØS - land og medregning af arbejde fra et EØS - land til brug for optjening af ret til efterløn, som omhandler regler i lov om arbejdsløsheds- forsikring m.v. med dette lovforslag.

Oplysningen om at regeringen vil nedsætte en Dagpengekommission som skal være færdig i foråret 2015 hjælper ikke, for de nuværende ledige. Erfaringer fra den tidligere nedsatte Vældfærds- kommission 2003 der komme med forslaget om nedsættelse af Dagpengeperioden til 2,5 år. Hævelse af efterlønsalderen, Folkepensionsalderen og Skattekommission havde vi kun meget, meget, dårlig erfaring med. Nedsat fradrag for udearbejde i mere end 100,000 kr. klassen. Loft over fradrag for udearbejde. M.v.

Det er netop disse tiltag at der nu har ført til, at ledige har opbrugt deres Dagpengeret, at endnu flere ledige er kommet til.

Vi meddelte derfor også i brevet og mundtlig og over for, Beskæftigelsesudvalget at vi ville informere og advare rejsearbejdere om ikke at tage arbejde i udlandet, med mindre at firmaerne yder dem samme ydelser i form af Dagpenge, Syge løn, Efterløn som, til andre der arbejder i Danmark.

Ellers vil vi anbefale dem at, opgive boligen eller udleje boligen således at, der ikke skal betales Skat og Sundhedsbidrag A-kassebidrag til Danmark. Når rejsearbejderne ingen ydelser kunne få.

I den tidligere henvendelse til Beskæftigelsesministeren vedrørende Udstationeringsloven L195 Bilag 3-7-8. meddelt at Registreringen i RUT - Registeret kan, omgås ved at registrer firmaet som dansk, således at antallet af ansatte og Byggepladserne registres bagudrettet i CVR Registeret hvilket vanskeliggøre fagbevægelsen og andre myndigheders opsøgende arbejde. De udenlandske firmaer står ikke i kø, hos fagbevægelsen, for at forklare hvor de arbejder henne

At et Tømrer og Snedkerfirma eller andre firmaer inden, for Bygge og Anlægs branchen M.v. der er registeret i CVR Registeret som filial, af et udenlandsk anpartsselskab eller selskab i Danmark, skal have arbejdssteder og ansatte anmeldt i RUT - Registeret.

Når de kun benytter sig af udenlandske arbejdstagere. Og var dette ikke tilfældet. Anbefalede vi, at der kommer et lov tiltag således at der gælder samme betingelser som i RUT. Inden for, bygge & anlæg - landbrug -skovbrug m.v.

Det var svaret til Eigil Andersen (SF) ved foretræde. Der var også spørgsmål fra medlemmer af Enhedslisten. Samt Bjarne Laustsen. (S). Formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg Lennart Damsbo - Larsen (S) meddelte at Beskæftigelsesministeren ville blive bedt om et svar.

Folketingets Beskæftigelsesudvalg har stillet et særskilt spørgsmål til beskæftigelsesministeren.
BEU. 405 25. juni 2013. Vil ministeren kommentere de dele af henvendelsen fra Rejsearbejdere.dk, jf. L 228 - bilag 9, der ikke vedrører L 228?

Vi havde et kort møde med Bjarne Laustsen (S) der som altid tog venligt imod os, hvor vi informerede om årsagen til vores fremmøde, for Folketingets Beskæftigelsesudvalg og Skatteudvalget, før vi var til foretræde.


Af Beskæftigelsesministeren svar fremgår 21. juni 2013:
I forhold til bemærkningerne om genoptjening af dagpengeret, medregning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EU/EØS - land og efterløn m.v. kan jeg i det hele henvise til mit svar på spørgsmål 2. Som det fremgår af svaret, vil regeringen nedsætte en kommission, der skal se på eventuelle ændringer, der skal se på eventuelle ændringer i dagpengesystemet.

Rejsearbejderne har også en række bemærkninger om RUT- registeret, som jeg efter aftale med Beskæftigelses -udvalget vil kommentere på i en særskilt besvarelse.

Der er så kommet et ændringslovforslag. Ændringen betyder dermed, at den selvvalgte uddannelse tidligst kan påbegyndes efter de første 4 måneders sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 13 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er fyldt 25 år, og inden for de første 10 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen ikke er fyldt 25 år.

Vi fik da noget ud af henvendelserne, og det finder vi er en meget fin behandling af vores henvendelse.

Foreningen Rejsearbejdere.dk afholdte den 12. april. 2013 som sædvanligt deres Ordinære repræsentantskabsmøde, ved Dansk Metal, Krøyer Kielbergsvej 32, 8660 Skanderborg. Ikke langt derfra var et nybyggeri i gang, et spørgsmål til bygmestren om skilte og CVR. nr. på bilerne og hvem de ansatte var kom kommentaren, det var ind lejet arbejdskraft med hvert, deres eget moms nr. Den lader vi lige stå lidt.

Vi henvendte os til Skatteminister Holger K. Nielsen og Folketingets Skatteudvalg.
Vedr. L. 216 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven Fremsat den 17. maj 2013.

Forening Rejsearbejdere.dk finder initiativet med at genindføre Boligjob ordningen er delvis i tråd, med vores mange tidligere henvendelser gennem årene, samt den seneste Henvendelse til Klima og Energi og Bygningsminister Martin Lidegaard og Folketingets Klima - Energi og Bygningsudvalg vedrørende Lovforslag L. 86 d.. 20. november 2012. Bilag 24.

Vi finder at det er et minimumslovforslag i henhold, til de mange støttemuligheder der findes i Tyskland, som vi har henvendt os om og som har været et af de redskaber, der har været med til at bringe landet, igennem finanskrisen uden at, arbejdsløs- heden i byggeriet er eksploderet, som i Danmark. Tilskud eller fradrag i Tyskland bygger ikke på om man er gift eller single. En Single har et fradrag på 1200 euro = 8900 i fradrag skatten. Samt de andre tilskud.

Efter Lovforslag L. 216 gives der kun et ligningsmæssig fradrag efter Boligjob ordningen således at singler kun, får et fradrag. Det finder vi helt uhørt. En enlig, rejsearbejder, borger, førtidspensionist, folkepensionist med lave indtægter, har de samme udgifter som de der lever i parforhold til vedligeholdelse af boligen.

Vi mener også at udskiftning til træpillefyr eller ovne samt Finske Masse ovne. i områder som, udkants Danmark eller Landzoneområder skal være omfattet af ordningen. Især fordi det nedbringer udgifterne i lavindkomstområder samt luftforureningen. 10 - 12 kg sankebrænde er nok til at opvarme en bolig med varm og vand med en Finsk Masse ovn eller 10-15 kg træ piller til, en træ pille ovn.

Der kom et svar om at systemet ikke var egnet til ændringer.
Foreningen Rejsearbejdere.dk finder skatteministerens svar er helt malplaceret. Vi har netop i vores henvendelse peget på et ikke husstands relateret fradrag der ikke knytter sig til nogen form for husstand.

At der er et problem med selvangivelsen i Tast selv at Skat har påført >Udgifter til Servicefradrag højest 15.000 kr.< Må kunne ændres uden de store problemer for 2013. da det operative system vel kan tilrettes dertil.

Vores begrundelse for at udvide ordningen, er den enorme nedgang i antallet, af beskæftiget i byggeriet på 5 år er der en nedgangen på 42,769 beskæftiget ved byggeriet og ved reparation 8,421. Dertil kommer andre ansatte i industrien med komponenter, til Bygge og Anlægssektoren.

Det står endnu dårligere til med byggeriet i 2013 som i 2004. Dertil kommer den unfair konkurrence fra de nye EU -lande. Som Ministeren åbenbart mener at Skat, først skal have kørt en prøvesag ved manglende skiltning på byggepladserne.

At L. 170 § 5 bør ændres til også at omfatte Vare- og lastbiler, der benyttes blandet erhvervsmæssigt og privat, samt de køretøjer, der udelukkende benyttes privat, omfattes ikke køretøjer, der enten er forsynet med papegøjeplader eller mærkat for privat anvendelse, og hvor der betales halv privatbenyttelsesafgift.
Vi rettede henvendelse om og fik også foretræde for Folketingets Skatteudvalg. Den 19-6. 2013.

Deltager ved foretræde for Folketingets Udvalg Formand Hans Erik Meyer og Kasser Johannes Classen
Der var spørgsmål fra Jesper Petersen (S) om Skilte og CVR nr. og Formand for Folketingets Skatteudvalg Gitte Lillelund Bech (V)

Alle ønskes en god sommerferie. Husk Kontingent for 2013
P.B.V. Hans Erik Meyer.


Advarsel.
Vi kommer her med en, særskilt meddelelse som tillæg til. Nyhedsbrevet juni 2013. Med en orientering og en advarsel, om risikoen, ved at tage arbejde i udlandet såfremt du er. Dansk borger. Og du måske ikke opfylder betingelserne.
For din rettighed, til at modtage Dagpenge – Sygedagpenge - Efterløn. Ved hjemkomst til Danmark.

Den 10. januar 2013 bad vi beskæftigelsesministeren sende et svar, med oplysninger til foreningen Rejsearbejder.dk for de nuværende gældende regler, gældende vedrørende optjenings- retten til Efterløn – Sygedagpenge og Dagpenge ved ledighed for danskere der påtager sig udenlands arbejde i henhold til loven. Samtidig opfodrer Foreningen Rejsearbejder.dk ministeren til at drage omsorg for, at der ikke opstår barrierer.

I form af karensperioder der betinger at arbejdstageren skal have, arbejdet i en periode først her i landet Danmark efter hjemkomsten for at modtage ydelsen. Således at retten til danske ydelser, bibeholdes ved udenlandsarbejde.
Vi rettede også henvendelse til Bent Bøgsted DF. om problemerne.

Den 8. februar 2013 kom der et svar fra Beskæftigelse Mette Frederiksen hvor, der var medsendt et Notat om reglerne ud fra det kan vi oplyse reglerne, at ved retten til:

Dagpenge:
Optjeningsperioden efter 5 år ude i et EU/EØSland på 12 uger og timeantallet på 296 er en stor barriere, for nuværende for at opnå dagpengeret på grund af mange ledige og arbejdstagere der kommer fra udlandet.
Ingen dansk dagpengeret ved arbejde i et ikke EU/EØS land.

Sygedagpenge:
Problem med beskatning ved dobbeltdomicil idet Danmark ikke har beskatningsret.
Den udsendte har ikke Bopæl i Danmark på udsendelsestidspunktet.

Ingen sygedagpenge ved udsendelse til ikke EU/EØS lande. Selv om der betales Skat og A - Bidrag i Danmark.

Krav efter arbejde i udlandet (EU/EØS lande) er 8 ugers ansættelse og 74 timers beskæftigelse hos arbejdsgiveren. Kan være et stort problem, på grund af manglende ansættelse eller ved sygdommen opstod, med mindre end 74 timers arbejde eller manglende arbejde i 8 uger, især på grund af ledigheden i Danmark.

Ingen sygedagpenge ved mere end 26 uger før sygdommens indtræden og i denne periode ikke har været beskæftiget i mindst 240 timer.
Ingen ret til sammenlægning af periode fra andre lande ikke EU/EØS lande. Selv om der er arbejdede timer
Kravet, at der skal være tale om en sammenhængende periode, hvilket betyder at. Der må ikke være en arbejdsdag imellem beskæftigelsen i de to lande Kun hjemrejse på søn og helligdage, eller hvordan skal den fortolkes..

Efterløn:
Ved medlemskab af en dansk A-kasse på mindre end et år, før udrejse ingen Efterløn.
Begrundelse hvorfor der kun kan medregnes halvdelen til ancienniteten 26 ugers arbejde og 26 i EU/EØS- land eller Schweiz og hvorfor kun EØS lande og ikke alle lande.

P.B.V.
Hans Erik Meyer.

Opdateret d. 28 Jun 2013
© Rejsearbejdere.dk 2024