Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev 16. december 2012.
Nyhedsbrev december 2012.
Så kom der igen et angreb i juli 2012. på rejsearbejdernes fradrag med vedtagelsen af Lovforslag L. 195 om nedsættelse af fradraget for Kost- logi og dobbelt husførelse (samlet beløb på 25.000 kr.) og ændring af ligningslovens § 33 a.

(Kort beskrivelse af ligningslovens § 33 a..)»
§ 33 A. Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage, erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Nedsættelsen omfatter ikke den del af lønindkomsten der kan henføres til arbejde her i landet.

Vi har fra Foreningen Rejsearbejdere.dk arbejdet imod de dele af lovforslaget og sat alle kræfter ind overfor Folketingets politikere samt sendt et høringssvar 26. juli 2012, endvidere har vi haft 2. Foretræde for Folketingets Skatteudvalg den 29. august og igen den 4. september. Samt henvendelser vedrørende det fremsatte Lovforslag l. 195. 14. august 2012. Af Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) som nu er Eks. Skatteminister. Efter foretræde havde Formand Hans Erik Meyer og Sekretær Thorkild Iversen, en samtale med Bent Bøgsted og Dennis Flydt kær (DF) om problemerne.

Resultatet til slut blev at Dansk Folkepartis overbevisning var, at omkostningerne og de negative konsekvenser af afskaffelsen af ligningslovens § 33 A hurtigt vil undergrave det forventede skatteprovenu, hvilket en stor del af høringsparterne og de organisationer, som har været i foretræde for udvalget også udtrykker.

En anden del af lovforslaget er nedsættelsen af loftet over rejsefradraget fra 50.000 til 25.000 kr. Målet skulle være at gå efter udenlandsk arbejdskraft der ikke betaler ret meget skat i Danmark, men forslaget har store konsekvenser for de danskere der rammes af ændringen. F.eks. bliver mange jyske og bornholmske håndværkere ramt. Det mindsker mobiliteten på det danske arbejdsmarked

Ændringerne omkring beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark kunne Dansk Folkeparti godt støtte, men skatteministeren afviste en opdeling af lovforslaget, hvilket ellers er normal kutyme i Folketinget, var det ikke muligt for Dansk Folkeparti at stemme for de elementer, som partiet godt kunne støtte. De stemte derfor imod lovforslaget ved 3. behandling.

I øvrigt udviklede det første foretræde for Folketingets Skatteudvalg sig til en skandale. Journalist og politisk kommentator Peter Lautrup Larsen TV2. var mødt op og stillede spørgsmål til os om lovforslaget og kom ind på det ringe fremmøde af Folketingets Skatteudvalgs medlemmer også fordi, ikke mindre end 6. forskellig, deputationer skulle komme til foretræde. Det kunne vi kun give ham ret i, kamera holdet fulgte os en stor del af eftermiddagen for optagelser. Vi fik nyt foretræde igen d. 4. september.

Åbenbart er regeringen blevet klogere efter den massive kritik der var i medierne med Bl.a. deltagelse af os op til flere gange samt debatbreve i dagspressen og henvendelser til Skatteministeren og Folketingets Skatteudvalg

Der bliver nu fremsat et nyt Lovforslag L. 82. den 16. november 2012. af Skatteminister Holger K. Nielsen som vil tilbagerulle ligningslovens § 33 a. så den igen bliver som tidligere.

Reglerne for beskatning af medarbejdere med fri bolig, (ligningslovens § 16, stk. 3.) hvor grundlaget for vurderingen af boligens skattemæssige værdi, som Skatteministeriet nu ændrer med virkning fra 2013 til den frie Markeds leje frem for Skema leje, kan også give højere omkostninger for arbejdstagere og firmaer.

Hvorfor skal eksempelvis præsteboliger, godsforvaltere, fodermestre og skovridere, have en rabat på 30 pct. i den månedlige husleje?

Vi rettede henvendelse vedrørende Lovforslag l. 86 om de nye regler, og kom med kritik af det, samt opfordrede Klima - Energi og Bygningsministeren til at tilbagerulle reglerne og fremme nye tiltag, som der er i Tyskland. Der er nu ca. 380.600 beskæftigede ved vedvarede energi i Tyskland. I 2011 var 65,5 % Af investeringerne i grøn energi brugt til solcelle anlæg og beskæftigede 110, 900.

Der gives støtte til fra Energi og Klimafonden af 8. dec. 2010 i Tyskland hvis midler kommer fra Afgifter på brændsel til Atomkraftværker og handel med aktionering af emissionskvoter til fonden på 3,3. mia. euro. i 2013. til Bl.a. Grøn energi – Energimæssig Bygningssanering - Kompensation til virksomheder med, stort strømforbrug.

Fra det 15. August 2012, gives der subsidierne i Tyskland til solenergi (termisk), biomasse og varmepumper
i 1 og 2. familie huse, boligblokke, kommercielle og offentlige bygninger er blevet væsentligt forøget.

• Til henholdsvis solfangeranlæg (termisk) 1.500 til 3.600 euro.
• Boligblokke og erhvervsbygninger 3.600 til 18.000.euro.
• Pille ovne 1.400 til 3.600 euro med vandkammer.
• Vand og saltvand / vand varmepumper 2.800 til 11.800. euro

Derudover gives der tilskud til afdrag af lån alt efter energirenoveringen på 12,5 % på et lån på max. 75,000 euro. Ned til 2,5 %. Samt skattefradrag på 1.200 euro.

Ministeren svar var.
Med lovforslaget er der fremlagt en ny støtteordning, som forventes at sikre en forsat udbygning med solcelleanlæg frem mod 2020.

Det er dog samtidig aftalt, at der i 2015 skal ske en revurdering af støtteniveauet af støttesatsen fra 2018 og frem. Det er også aftalt, at der skal drøftes evt. justeringer, når den samlede udbygning overstiger 500 MW.

Julen 2012 vil også blive husket af mange ledige for, om de får et akut job eller ej.
Der var 4. december kun 2466 opslået på jobnet og regeringen regnede med 12.500, beregnet for dem som falder ud af dagpengesystemet.

Det er en ringe trøst for de 165.500 personer, der går ledige eller er i aktivering i oktober 2012, samtidig er det en skandale at regeringen nu fjerner Bolig & Job ordningen samt fjerner den skattemæssige fradrag for Solcelleordningen samt ændrer afregningsmodellen.

• Således at der med vedtagelse af loven går fra 8-10 år og mere for at det kan forrente sig at opsætte dem.

Vi sendte bemærkninger til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg Lovforslag l. 46 Forslag til Lov om Akut job og jobpræmie til arbejdsgivere. Fremsat den. 30. oktober 2012.

Vi mener ikke at Lovforslaget giver en garanti for job, da der ikke er nogen konsekvenser eller lov med hensyn til straffesanktioner i form af bøder eller lignende i lovforslaget. Bortset fra et krævetilbagebetaling ved, urigtig modtagelse af præmien.

Problemet i lovforslaget er, at almindelige ansatte med kortfristet ansættelse kan blive udsat for unfair konkurrence, idet at/en eller et hold arbejdstagere i 6 mdr. kan modtage tilskud.

Hvilket kan få virksomheder til at spekulere i loven, især inden for at bygge & anlæg, gartneri, landbrug, m.v. hvor der er sæsonarbejde i 6 mdr. Derfor bør ansættelsen være minimum 9-12 mdr. ellers vil det være et oplagt emne for Vikar/firmaerne at gøre brug af dem med tilskud og holde andre uden for det ordinære arbejdsmarked.

Et andet stort problem er de dagpenge berettigede ansatte med løntilskud med et antal på 14.810. i 2. kvartal 2012, som er medlem af en A kasse udgør en unfair konkurrence med løntilskud op til 12 mdr.

• De optjente timer burde derfor regnes med til ny optjent ”ret” i Dagpengeperioden.

Der blev henvist til ændringerne af ligningsloven om nedsat fradrag for udearbejde til 25.000 kr. og § 33 a. i Ligningsloven, uden tvivl vil give endnu flere ledige.

Beskæftigelsesministerens svar var:
Regeringen har allerede taget en række initiativer for at holde hånden under væksten og Beskæftigelsen i dansk økonomi. Regeringen kickstarter dansk økonomi ved at fremrykke og igangsætte offentlige investeringer for i alt ca. 18 mia. kr. Det skønnes at skabe ca. 7.000 job i 2012 og 8.000 job i 2013.Hertil kommer en række initiativer, som følger af forårets aftaler om infrastrukturinvesteringer,
energiaftalen, investeringsvinduet, økonomiaftalerne med kommunerne og regionerne, bolig-aftalen mv. Regeringen har samtidig en ambitiøs vækstdagsorden, som skal bidrage til at skabe nye job i Danmark.

Med finanslovforslaget har regeringen afsat 3,9 mia. kr. over en årrække til en ny dobbeltsporet vej- og jernbanebro inkl. cykelsti over Storstrømmen.

Kommentar fra foreningen Rejsearbejdere.dk:
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen glemmer at nævne, ved mange af de offentlige investeringer går entreprisen til store udenlandske firmaer og deres ansatte eller store danske firmaer, der igen udliciterer arbejdet til billige udenlandske underentreprenører.

Åbenbart vil regeringen ikke give støtte til den private sektor, den overlades nu til at klare sig selv I unfair konkurrence mod underbetalt udenlandske firmaer og arbejdskraft fra Øst Europa.

Hvor dårligt det står til med moralen når det gælder billig udenlandsk arbejdskraft uden overenskomst med fagforeningerne, er der mange sager om. Her er en af dem.

En brandstation i Hoptrup der er ejet af Hoptrup Frivillige Brandværn, hvor Haderslev Kommune betaler en årlig leje på 87.250 kr. og derudover yder kommunen et årligt foreningstilskud på 49.500 til brandværnet, som fik bygningen renoveret af firma Plus - mad med udenlandsk arbejdskraft.

• Lederen af Hoptrup Frivillige Brandværn Brandkaptajn Torben Hansen forstod ikke kritikken. De havde indhentet 3 tilbud og valgte det billigste.

Kommunerne burde sikre sig at der ikke gives tilskud til leje og drift således at de ikke undergraver danske løn og overenskomster.

Ufattelig, at firmaet har haft 3. byggerier på samme gade uden at det har ført til blokade og at danske firmaer leverer stilladser og materialer og samarbejder med dem.

Også et besøg på byggepladsen Mengvej 7. Christiansfeld var der problemer med sikkerheden, sjovt nok kom spørgsmålet fra de fem polske mænd der var ved at renovere huset, om vi havde arbejde der skulle udføres.

• Efter et besøg fra arbejdstilsynet hed det sig at det var ejerens 5. sønner.

Ifølge Finanslovsaftalen skrues nu yderligere op for kampen mod social dumping på det danske arbejdsmarked. Det er resultatet af en aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten.
Aftalen indeholder en række initiativer til i alt 100 millioner kroner over de næste fire år fremgår det af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Aftalen betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet får mulighed for at udskrive bøder, hvis man på tilsynsbesøg på byggepladser eller andre steder møder udenlandske firmaer der ikke er registreret som de skal.

Det er et vigtigt redskab, som arbejdsmarkedets parter har efterspurgt, for at sikre, at de ansatte på danske arbejdspladser arbejder under ordentlige forhold.

Følgende initiativer:
En række initiativer, der styrker Registret for Udenlandske Tjenesteydere – RUT. Samlet udgør de den største forbedring af RUT, siden registret blev indført i 2008.

• Dertil gives Arbejdstilsynet mulighed for at udskrive administrative bøder til udenlandske virksomheder, der ikke er anmeldt RUT.

• Udvidelse af hvervgiverpligten til også at omfatte rengøringsbranchen.

• Det vil sige, at den der bestiller rengøringsarbejde hos et udenlandsk firma, har pligt til at sikre sig, at rengøringsfirmaet er registreret hos RUT.

• Styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere i Danmark.

• Blandt andet får SKAT flere ressourcer til at kontrollere skatteforhold for udenlandske virksomheder.

• Er de ikke reelt etableret i et andet land, skal de betale skat i Danmark m.v.

• Øget brug af arbejdsklausuler ved offentlige udbud.

• Bedre kontrol med udenlandske lastbiler om de overholder reglerne om at køre i Danmark – såkaldt cabotagekørsel.

Bedre informationer til udenlandske virksomheder og lønmodtagere om det danske arbejdsmarked. Der oprettes en serviceskranke for udenlandske virksomheder, hvor de kan få svar på spørgsmål om det danske arbejdsmarked og blive sat i forbindelse med arbejdsmarkedets parter hvis spørgsmålet handler om danske overenskomster.

• Det undersøges om det er hensigtsmæssigt at indføre ID - kort for personer der arbejder på byggepladser.

Den 30. juli 2012 fik vi svar fra EU - Kommissionen på vores klage den 16. januar 2011 om Danmarks manglende håndhævelse af tilsyn og kontroller med hensyn til udstationerede arbejdstagere er tilstrækkelige. Især Arbejdstilsynets rolle.

• Det fastsættes i artikel 5 i direktiv 961711EF, at medlemsstaterne skal træffe passende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af direktivet.

• Der fastsættes ikke i direktiv 96/71ÆF bestemmelser om, hvordan der skal gribes ind i tilfælde af manglende overholdelse, men det overlades til medlemsstaterne at vælge de instrumenter de vil anvende i sådanne tilfælde.

• Det kan ikke konkluderes af hverken artikel 4 eller 5, at medlemsstaterne er forpligtet til at kræve, at tjenesteyderne fremlægger dokumenter som timesedler eller lønsedler.

• Danmark har fastsat sanktioner for manglende overholdelse af de gældende regler.

Desuden har Danmark i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 96/7l1EF gennemført bestemmelsen om retlig kompetence der betyder, at udstationerede arbejdstagere kan gøre deres rettigheder i henhold til direktiv 961711EF gældende ved danske domstole.

• Der kan ydes retshjælp til en udstationeret arbejdstager hvis dennes indtægt berettiger hertil.

Samtidig henviser de til det nye lovgivningsmæssige forslag til direktiv om håndhævelse af direktiv 96/7l/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (KOM(20l2) 131) med tilhørende forberedende dokumenter der har en stribe af sanktioner m.v. der ikke er vedtaget endnu.

• Husk at fradraget for Kost - logi og dobbelt husførelse er samlet kun 25.000 kr. i 2013.
• Befordring 2,13 kr. fra 24-120 km over 120 km. 1,07 kr.

• Kørsel erhvervsmæssig, betalt af arbejdsgiver op til 20.000 kilometer årligt 3,82 kr. pr. km. derover 2.13. kr. Kost og logi satser er de samme som i 2011.

Alle medlemmerne og ansatte ved medierne, samt alle andre der har givet Foreningen Rejsearbejdere.dk en hjælpende hånd, ønskes en Rigtig god jul og godt nytår. Tak for samarbejdet i 2012.

P.B.V.
Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 16 Dec 2012
© Rejsearbejdere.dk 2024