Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev Juli 2012
Nyhedsbrev juli 2012.

Sommerferien går nu i gang og det samme gør regeringen med en ny skattereform som igen skal få rejsearbejdere /montører til at holde for med mindre fradrag på selvangivelsen. m.m. fra 1. januar 2013.

Rejsearbejderne betalte rigeligt med skatteformen fra 2009 med loft over fagforeningskontingent og på 50,000 kr. for ude fradrag og dobbelt husførelse, det gav en skatteforhøjelse på op til ca. 40, 000 kr. det må regeringen være klar over.

Flere vil nu miste deres arbejde med reformen og kan stille op i ledighedskøen på manglende eksportordre.

Her er et kort oversigt over hvad reformen går ud på.

1. En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget fra de nuværende 5,6 pct. til 10,65 pct. i 2022 og en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag fra 17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022
2. Indførelse af et særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere på 6,25 pct., dog højst 20.000 kr.
3. En forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat med 57.900 kr. til 467.000 kr. i 2022.

4. Aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster
5. Begrænsning af social dumping
6. Skærpelse af reglerne for beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske indkomst
7. Øget beskatning af dieselbiler
8. Øget beskatning af fri bil
9. Afskaffelse af fradrag for grundforbedringer
10. Afskaffelse af fradragsretten mv. for indbetalinger til kapitalpension

Foreningen Rejsearbejdere.dk har været ude i dagspressen og meddelt vores holdning.
Det stopper ikke billig udenlandsk arbejdskraft eller deres firmaer, men rammer danske firmaer og deres ansatte som arbejder herhjemme eller i udlandet, da firmaerne skal kompensere ved arbejde i udlandet med 100.000 eller mere ved ændringer af ligningslovens § 33. a. eller manglende fradrag på 25,000 kr. herhjemme eller ude.

Vi har henvendt os derom 31. maj 2012 til skatteminister Thor Möger Pedersen og Folketingets Skatteudvalg omkring.

Efter at havde kontaktet Richardt Kraft partner i revisionsfirmaet Delloite der kunne meddele os at det var korrekt at, med ændringer af § 33. a ville danske rejsemontører og virksomheder blive hårdt ramt, vi havde regnet på. at, med 370.000 kr. skulle man af med ca. 70,000 kr. mere i skat.

I en senere artikel efter vi havde kontaktet JP. Fremgik det, at med en indtægt på 500,000 kr. skulle der betales 102,000 kr. mere i skat eller virksomheden kompensere med 225,000 kr.

Nedsættelse af loft over rejsefradrag - Beskatning af arbejdsudleje - Beskatning af fuldt skatte pligtige udenlandske lønindkomst vil betyde at virksomhedernes konkurrenceevne forringes og lønmodtagernes vilkår ligeledes.

Nedsættelse af loft over rejsefradrag fra 50.000 kr. til 25.000 kr. med virkning fra år 2013 giver en stigning i skatten på ca. 8000 kr. 2019 - 6400. kr.

Til en rejsearbejder/montør/chauffør uanset om der gives lettelser i top skatten og beskæftigelsesfradrag, de andre samfundsgrupper får samme lettelser.

Yderligere fremgår det at værns reglen skal strammes op og forhindre at skattepligtig lønindkomst konverteres til skattefri godtgørelse.

Vi stillede derfor også spørgsmålet, hvordan bliver denne værns regel udformet og om Skatteministeren agter at gribe ind på de frie løn og ansættelsesaftaler samt overenskomster på området ved udstationering i udlandet eller arbejde i andre dele af Danmark.?.
Regeringen foreslår ligeledes at ophæve ligningslovens § 33 A
Der vil medføre at personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark og som får hel eller delvis lempelse for løn -indkomst erhvervet i udlandet, fremadrettet kun kan få kredit/lempelse for deres faktisk betalte skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbelt beskatnings aftale.

Skatteminister Thor Möger Pedersen har i et svar 25.juni 2012. til foreningen Rejsearbejder.dk meddelt følgende.

1. Når indholdet politisk er forhandlet endeligt på plads og der er indgået en aftale, vil der blive udarbejdet et lovforslag.

2. I det omfang lovforslaget indeholder de elementer, som omtales, vil lovforslagets bemærkninger indeholde en mere detaljeret gennemgang heraf og vil dermed give svar på en række af de spørgsmål, der måtte være i den forbindelse.

3. Foreningen Rejsearbejdere.dk vil få sendt lovforslaget i høring. Eventuelle kommentarer fra Foreningen Rejsearbejdere.dk i den anledning vil jeg ligesom høringssvar fra andre høringsparter kommentere over for Folketingets Skatteudvalg.

Her er et resumé af regeringens aftale vedrørende rejsearbejde.
Regeringen og aftaleparterne er enige om at stramme reglerne for arbejdsudleje, således at udenlandsk arbejdskraft i større omfang kommer til at betale skat i Danmark.

Hvis udenlandsk arbejdskraft meden udenlandsk arbejdsgiver udfører arbejde, der indgår som en integreret del af arbejdet i en dansk virksomhed skal vederlaget herfor beskattes i Danmark efter reglerne om arbejdsudleje.

De nye regler om arbejdsudleje har virkning for aftaler der indgås eller ændres efter lovens ikrafttrædelse. For øvrige aftaler finder de nye regler om beskatning ved arbejdsudleje anvendelse fra den 1. juli 2013.

Endvidere er der enighed om at begrænse udenlandsk arbejdskrafts mulighed for at kunne arbejde her i landet, for en udenlandsk virksomhed, uden at betale skat.

Der indføres derfor en regel om, at en udenlandsk person i disse tilfælde skal beskattes af sin lønindkomst,
i forbindelse med arbejde her i landet, når personen opholder sig her i en eller flere perioder, der tilsammen udgør mindst 183 dage inden for en 12-måneders periode.

De nye regler for beskatning af udenlandsk arbejdskraft har virkning fra og med indkomståret 2013.

Forslaget om at ophævelse af ligningslovens § 33 A.
Vil medføre, at personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og som får hel eller delvis lempelse for lønindkomst erhvervet i udlandet, kun kan få kreditlempelse for deres faktisk betalte skat i udlandet eller
lempelse, efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale.

For personer, der allerede opholder sig uden for riget, skal de nye regler først gælde fra indkomståret 2014.

Forhøjelse af udligningsafgiften for dieselbiler.
Der kommer en udligningsafgift på nye og eksisterende dieseldrevne person- og varebiler forhøjes for at udjævne den afgiftsmæssige fordel for diesel frem for benzin og reducere, udledningen af skadelige, partikler fra dieselbiler.

Udligningsafgiften forhøjes med knap 52 pct. fra 2012 til 2013 med udgangspunkt i en gennemsnitlig års kørsel for nye person- og varebiler på omkring 22.000 km.

Øget beskatning af fri bil.
Efter de gældende regler tillægges beskatningsgrundlaget for firmabil et grønt miljøtillæg, som beregnes på grundlag af ejer/vægtafgiften.

Miljøtillægget forhøjes med 50 pct.. Ændringen vil for en benzindreven bil (13,9 km/liter), hvor der betales en ejer afgift på 3.160 kr. årligt, medføre en øget gennemsnitlig skattebetaling på ca. 750 kr. årligt.

Ophævelsen af fradrag for indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser har virkning fra og med indkomståret 2013.

Vi har rettet henvendelse til Bjarne Laustsen (S) Bent Bøgsted og Dennis Flytkjær (DF) vedrørende Skattereformforslaget til tidligere Skatteminister Peter Christensen (V). Mike Legarth (K). om de skadelige virkninger, af en skattereform.

DF har meldt fra til at medvirke for at indgå i en skattereform.

Der er blevet rettet henvendelse til Klima og Energiminister Martin Lidegaard og Folketingets Klima - Energi og Bygningsudvalg vedrørende Lovforslag L. 84 fremsat den 8. februar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren

(Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven)

Øget tilskud til små private solcellehybridanlæg m.v. Jordvarme i Danmark. Her tænkes på Tilskudsordning, og afregning der gavner byer - landdistrikterne, uden fjernvarme vedrørende små vedvarende energianlæg på max. 6

Vi havde et forslag om at Klima og Energiministeren i det fremsatte lovforslag skulle fortager ændringer således at de faste afgifter kun, skal udgøre et symbolsk beløb og en pris pr. Gigajoule.

Således at der animeres til energibesparelser og ikke som nu at de faste udgifter udgør, en stor del af summen, og der skrues op for varmen da det ikke koster noget og ikke giver en retfærdig fordeling af udgifterne.

Der kom en lang række uddybede svar fra Klima og energiministeren.
I finanslovsaftalen for 2012 er det vedtaget, at der afsættes 500 mio. kr. i 2013 og 2014 til en støtteordning for energirenovering af boliger.

Ordningen skal bl.a. yde støtte til visse former for vedvarende energi og fjernvarme.
De nærmere regler for ordningen skal udmøntes i løbet af 2012, og der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt redegøres nærmere for, hvilke anlæg, der konkret vil blive omfattet af den nye tilskudsordning.

Foreningen Rejsearbejdere.dk. var meget tilfreds med at der endelig er vedtaget en lov, til at stoppe sort og illegal, arbejde. m.m. Vi kan konstatere at, efter foreningens over 8 års arbejde.

Hvor vi har fremsendt mange forskellige forslag til skiftende Skatteministre og Beskæftigelsesminister samt Folketingets Skatte – Beskæftigelsesudvalg endelig kan se at der kommer et resultat.

Vi kan kun dybt beklage at denne lovændring ikke har fundet sted meget tidligere, som nu har ført til store skatte og momsunddragelse samt arbejdsløshed med store udgifter til ledige for staten.

Der blev indsendt Høringssvar fra Foreningen Rejsearbejdere.dk. til Skatteministeriets udkast 7. Af 29.februar 2012. Forslag til. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer rettet mod sort arbejde m.v.)
Til det senere lovforslag L 170. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.
Havde vi kommentarer.

Omkring udenlandsk firmabiler der ikke er på gule plader skulle omfattes af loven vedrørende skiltning med firmalogo og cvr. nr. dette blev så ændret, samt at loven skulle tages op i 2015. Samt yderligere opstramning.

Foreningen rejsearbejdere.dk havde foretræde for Folketingets Skatteudvalg 9. maj 2012 vedrørende Lovforslag l. 122 og 170 og var repræsenteret af Formand Hans Erik Meyer og Kasserer Johannes H. Classen.

Resultat af lovforslaget er fra 1. juli 2012.
Krav om digital betaling ved køb af ydelser over 10.000 kr. hvervgiveren får store bøder. M.m.
Hjemmel til, at der kan foretages kontrol af myndighederne på privat grund uden retskendelse, når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter(arbejde) af professionel karakter.

1. januar 2013
• Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons (gul plade biler) skal være forsynet med navn eller logo.

• På byggepladser indføres obligatorisk skiltning for entreprenører og håndværkere.

• Yderligere er der blevet åbnet en Hotline hvor borgerne kan Anmeld udenlandske virksomheder telefonisk til Arbejdstilsynet man kan give et Ring på telefon 70 12 12 88 og tast 2 for hotlinen.

• De tager imod anmeldelser fra dig som hvervgiver, borger eller virksomhed ved mistanke om, at en uden -landsk virksomhed udfører arbejde i Danmark uden at være anmeldt i RUT. Eller overtræder arbejdsmiljøloven.

Der er afholdt en åben høring afholdt af Folketingets, Beskæftigelsesudvalg om myndighedernes indsats overfor illegal arbejdskraft og social dumping på det danske, arbejdsmarked. Torsdag. den 31. maj kl. 13.00 – 16.30.

Uanset åbne samråd åbne høringer, kan problemerne med udenlandsk arbejdskraft kun løses med en stram lovgivning.

Foreningen rettede henvendelse Til Skatteminister Thor Möger Pedersen og Folketingets Skatteudvalg vedrørende Lovforslag L. 122. (Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter) Fremsat 28 marts 2012.

Vores arbejde var ikke forgæves med hensyn til tidsspild i venteværelserne hos Skat, (Henvendelse maj 2011. Nyhedsbrev 2011) for at få registeret biler eller nummerplader.

Fra 1. juni 2012 kan nummerplader købes og afleveres registrering foretages hos godkendte Bilsynsvirksomheder.

Fra 6. juni 2012 vil prøvemærker i de fleste tilfælde kunne bestilles over internettet og leveres med posten.
Denne ordning vil fjerne de fleste ulemper ved, at SKAT i begyndelsen af 2013 reducerer antallet af ekspeditionssteder til fire.

Såfremt det er en myndighedsopgave at udlevere prøvemærker, kunne dette vel lige så godt foregå hos en Bilsynsvirksomhed eller Borgerservice eller bestilles hos dem. Det er ikke alle borgere der er på internettet.

Problemet er motorkøretøj eller andet købt i udlandet og indført i Danmark med hensyn til prøvemærker for den videre transport syn og registrering, når SKAT i begyndelsen af 2013 reducerer antallet af ekspeditionssteder til fire kan forekomme.

Alle ønskes en god sommerferie.

Opdateret d. 29 Jun 2012
© Rejsearbejdere.dk 2024