Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev December 2011
December 2011.

Nu går mange på juleferie, også de som ingen arbejde har. Efter der er valgt en ny regering i Danmark. kan man kun håbe på, at det gamle ordsprog om at nye koste fejer bedst kommer til at passer.

Året 2011. bliver nok ”ikke” husket som det bedste for beskæftigelsen, finanskrise m.v. har gjort det vanskeligt at finde job. Her er et udpluk af, hvad foreningen Rejsearbejdere.dk har taget hånd om siden sidste Nyhedsbrev.

Der er rettet henvendelse til den nye Skatteminister Thor Möger Pedersen og Folketingets nye Skatteudvalg, vedrørende Lovforslag L. 31. og l.32. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love).. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgifter. Lovforslaget medfører yderligere ledighed i Industrien og Bygge & Anlægssektoren på grund af den stigende NOx afgift. Fremsat den 21. november 2011.

Afskaffelse af multimediebeskatningen:
Foreningen Rejsearbejdere.dk Kan kun være enig i, at tilbagerulle loven fra før forårspakke 2,0, med de problemer der har været med lige netop denne skat. Denne lov har været et stort problem, for den menige arbejder fra start.

Ophævelse, af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v.
Loven i sin nuværende udformning skaber et A og B. hold på arbejdsmarkedet. Lønmodtagere som ikke er vigtige i Virksomheden, kontra nøglemedarbejdere og Virksomheds ejere. Vi finder derfor at beskatning af sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger. m.m. således er i sin orden.

Der vil fortsat være skattefrihed for arbejdsgiverens betaling, for behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader og sygdomme, da hjemmelen følger af. Statsskattelovens mangeårige praksis.

Arbejdsgiverbetalte sundhedstjek, vil også være skattefri for medarbejderen, hvis de opfylder betingelserne for at kunne anses som personalepleje. Det foreslås endvidere at fastholde skattefriheden for arbejdsgiverbetalt behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol, andre rusmidler eller rygeafvænning, da disse former for behandlinger anses for at være et naturligt led i en virksomheds overordnede medarbejderpolitik.

Ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger:
Afskaffelsen af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger indebærer, at ansatte der modtager aktier skal medregne værdien af det modtagne vederlag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det skal ske for det år, hvor den ansat erhverver endelig ret til de modtagne aktier m.v.
Beskatningen skal ske som løn (personlig indkomst) og der pålægges arbejdsmarkedsbidrag. Beskatningsgrundlaget for aktier udgør markedsværdien på Rets erhvervelses tidspunktet.

Indførelse af lønsumsafgift for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier:
Forslaget om at aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. skal medregnes til lønsummen, selv om aflønningen ikke berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven. Det giver et mere reelt beskatnings- grundlag, hvad enten aflønningen sker i form af kontanter eller i aktier og købe og tegningsretter til aktier m.v.

Justering af Bolig Job ordningen:
For at sikre en mere glidende overgang til en ny grøn energirenoveringspulje for boliger foreslås det, at Bolig job ordningen som blev indført af den tidligere regering, opretholdes i 2012. Bolig Job ordningen justeres på enkelte punkter, så den bliver mere målrettet og får en mere grøn profil. Arbejdsløn vedrørende husstandsvindmøller omfattes af ordningen, mens arbejdsløn vedrørende oliefyr undtages. Udgifter til au pair-ansatte m.v. undtages også fra ordningen.

Foreningen Rejsearbejdere.dk er uforstående overfor at arbejdsløn vedrørende oliefyr undtages.
Her bliver der skabt miljørigtige arbejdspladser ved skrotning af oliefyr og overgang til miljøvenligt brændsel. Jord, Solcelle, energi, vindmølle eller bioenergi.

Arbejdsløn vedrørende husstandsvindmøller omfattes af ordningen er også et godt tiltag. Yderligere finder vi, at det stop for Skrotningspuljen af gamle huse som er bebudet for 2012. ikke skal gennemføres.

Vedrørende L. 32 Vi har fremsendt andre forslag hvor pengene kan hentes:
En kilometerbaseret lastbilafgift og en form for afgift på brændeovne, en bedre kontrol med om Fjernvarme -værker opkræver efter BBR. Bygnings og Boligregisterets tal, boligejere kan undlade at betale den korrekte afgift og ejendomsværdiskat, ved ikke at oplyse, at de har foretaget udbygning af lofter, tilbygninger, således at du kommer til at betale for andres snyd.

De fast afgifter på fjernvarme medvirker til, at det ikke er rentabelt for boligejere at energirenovere.

Der skal oprettes et Lystbåde register, således at alle både tilmeldes, lystbåde og Vandscooter betaler ud over den nuværende afgift på 1. % sammen med forsikringen, også efter motorstørrelsen.
På kaskoforsikringen og ansvarsforsikringen, (Vil også forhindre de mange, båd/motor tyverier)

Skatteministeren har svaret at der kommer en kilometerbaseret afgift på lastbiler. En afgift på brænde til brændeovne. Skatteministeriet oplyser at det bliver noget i retning af det tyske system Maut i Tyskland.

Vi har haft foretræde for Folketingets Skatteudvalg i henhold til ovenstående samt et møde med Bjarne Laustsen (S) som næsten altid har tid til en dialog.

Der er rettet henvendelse til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Samt vi har haft foretræde for Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende Lovforslag l.19 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsløshedsforsikring. m.v. Fremsat 21. november 2011. Vedrørende L 21. Fremsat 21. november. 2011. Forslag til lov om ændring af lov om fleksydelse. Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode

Vi sendte et brev til Beskæftigelsesministeren med en orientering om, at tiderne har ændret sig meget siden velfærdskommissionen blev nedsat i sep. 2003. og velfærdsaftalen blev udmøntet i 2007.

Dengang var ledigheden på det halve ca. 81.000 tusinde fuldtidsledige modsat nu. De groteske ledighedstal havde partierne bag velfærdsaftalen i år 2006 ingen kendskab til da man vedtog aftalen. Vi Gengiver ledighedstal tallene her. Den tidligere regering ønskede at øge arbejdsstyrken.

Døm selv om der er brug for at øge arbejdsstyrken, efter de her tal herunder. Foreningen Rejsearbejdere.dk siger det er der ikke.
Der var 42.000 tusinde i fleksjob, nu er der over 53.000 tusinde, som er medvirkende til at normale erhvervs -tager ikke kan bibeholde ret til dagpenge og efterløn.

Antal i tilskudsberettigede job 98.953 feb. 2011. 2007 feb. 57.845. + 41.108.
Udgifter 2007- 3.47 kr. mia. 2011 - 5,89 mia. kr. Difference 2.42. mia.kr.


1. Berørt af ledighed i kortere eller længere tid 2011.samlet 252.049.
2. Dagpengemodtagere 180.162.
3. Aktiverede dagpengemodtagere 89.123
4. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 33.113.
5. Ledige Kontanthjælpsmodtagere 46.517.

Med lovforslaget om fremrykning af årstal for efterlønsmodtagere der rykkes frem med fem år og udvides med yderligere 2. år fra 62 til 64 år og for personer, der er født efter den 31.december 1962, gives kun efterløn i 3.år

Foreningen Rejsearbejdere.dk henviste til en række opgørelser af antal ledige i forskellige aldersgrupper under 40 og udgifter vedrørende job med løntilskud m.v. samt udviklingen. I den forbindelse ønskede vi at få oplyst, hvilke tiltag ministeren agtede at foretage for personer i denne gruppe, samt for ældre der falder ud af dagpengesystemet.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, svarede, at vi står foran at skulle se på den fremtidige indretning af beskæftigelsespolitikken.

Det vil give os en god mulighed for at se på hvordan vi fremover bedst muligt hjælper de nævnte grupper i arbejde igen samt de særlige udfordringer, gennemførelsen af tilbagetrækningsreformen eventuelt vil medføre.

Derudover vil jeg nævne, at vi ved de kommende forhandlinger om en ny førtidspension også vil have fokus på initiativer, der kan hjælpe personer visiteret til fleksjob til at finde arbejde som passer til deres evner.

Og at der med en vis usikkerhed skønnes at aftale om senere tilbagetrækning vil medføre knap 18.000 flere helårspersoner på førtidspension i 2020 i Danmark i forhold til en situation uden en aftale om senere tilbagetrækning.
Dertil kommer knap 5.000 flere helårspersoner på sygedagpenge. Altså et skøn på 23.000 personer skal nu betale med deres helbred for senere tilbagetrækning reformen.

Social og Integrationsminister Karen Hækkerup og Folketingets Socialudvalg.
Vedrørende Lovforslag l. 22. Forslag til ændringer af lov om Social pension. 21.nov. 2011. Der indføres en seniorførtidspension for nedslidte for personer der giver ret til pension 5. år før folkepensionsalderen.

Før foretræde for Folketingets Socialudvalg, havde vi en kort samtale med Egil Andersen (SF) om at baggrunden for at øge efterlønsalderen og folkepensionsalderen muligvis var forkert med at øge arbejdsstyrken. Ligeledes er der blevet rettet henvendelse til Bent Bøgsted (DF). Der oplyser at man var bundet af Velfærds -forlig indgået i 2006.

Det fremgår af lovforslaget, at såfremt man ikke har haft 25 års fuldtidsbeskæftigelse eller været på kontanthjælp kort for anmodningen, skal vedkommende visiteres til aktiverings job ved afslag på ansøgningen. Med disse lovforslag er bunden nået af anstændigheden over for samfundets svageste erhvervsarbejdstagere, som nu skal betale med deres liv og sundhed for en tidligere regerings fejlslagen politik.

Den med mangel på arbejdskraft og arbejdsstyrken skal udvides køber vi ikke.
Da Folkepension blev nedsat i 2005-2006 faldt ledigheden med noget der nærmede sig 100.000 og arbejdsstyrken viste en stigning på det samme antal.

Socialministerens og Integrationsministerens svar var at lovforslaget var udarbejdet helt i overens -stemmelse med aftalen af 13. maj 2011 om senere tilbagetrækning, som venstre - det Konservative Folkeparti- Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået.

Efterlønsalderen er:
1) 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954
2) 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954,
3) 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955,
4) 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1955,
5) 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til den 30. juni 1956,
6) 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til den 31. december 1958,
7) 63½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959, og
8) 64 år for personer, der er født efter den 30. juni 1959, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. For personer, der er født efter den 31. december 1962, fastsættes efterlønsalderen til 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.

Vi rettede henvendelse 25. maj 2011. til Skatteminister Peter Christensen vedrørende L 208 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice.
Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse af bolig og hjemmeservice.
Vi ønskede højere fradrag for fritidshuse som ikke udlejes samt tilbygninger og klimaskærm bør omfattes.

Den tidligere Skatteministers svar var:
Det er vurderingen, at et servicefradrag på 15.000 kr. årligt pr. person har det rette niveau for at opnå forslagets ønskede virkninger om at sætte gang i økonomien, bekæmpe det sorte arbejde samt at flytte noget af gør – det -selv arbejdet til beskattet arbejde. Der gives fradrag til pensionister der bor i sommerhus. Trapper og Kloak gives der ikke tilskud til.

Vi mener at et fradrag som det svenske på 50.000 kr. havde været bedre, men lidt er bedre end ingenting. Det her vil give arbejde til en del i Bygge – Anlægsområdet samt hjemmeservice.
Klimaskærme m.v. omfattes også

Den 6. maj 2011. blev der rettet henvendelse til Skatteminister Peter Christensen og Folketingets Skatteudvalg Bilag 209 6-5-2011. Foreningen Rejsearbejdere kan igen konstatere, at det er total umuligt at komme i kontakt med Skat ved opkald pr. telefon på nr. 72 22 18 18.

Oppkaldet bliver besvaret med en stemme på en automatisk telefonsvarer, med beskeden om, at der kan være ventetid og man skal taste et flere cifret nr. der igen stiller om til en afdeling i Skat og der kan være ventetid. Problemet er, at det er ikke muligt at komme i kontakt med afdelingen.

Det kan ikke være rigtig, at borgere eller udenlandske arbejdstagere, som skal passe deres arbejde må vente i flere timer eller ikke kan kommer igennem, men skal forsømme deres arbejde ved at møde op for at få personligt kontakt med Skattecenteret, for at få en vejledning.

Her er der lang ventetid 12 eller flere i køen er ikke unormalt og tager du et forkert nr., skal du starte helt forfra.
Et tydeligt bevis på, hvor dårlig det står til blev vist i TV SYD torsdag kl. 7.30 den. 5. maj 2011. med
overskriften. Svært at få danske Nummerplader. Her kunne vi fra Foreningen Rejsearbejdere.dk bevise hvor bureaukratisk det foregår hos Skat.

Sagsfremstilling:
Borgeren ønskede at omregistrerer en arvet bil fra hans mor i Tyskland. Går ind på Skat hjemmesiden.
Henvender sig til Skat i Haderslev for at få vejledning.

Bilen kommer til Syn og Told, men får besked om, at han skal rette henvendelse til Skat Odense, som han ikke kan finde på hjemmesiden eller pr. telefon.

Herefter kontakter borgeren undertegnede formand i Rejsearbejdere.dk om hjælp.

Efter flere timers forgæves opkald til Skat, kontaktede foreningen TV SYD der 5-5-2011 bragte en udsendelse om problemet. I udsendelsen medvirkede Mike Legarth (KF) samt borgeren og formanden fra Rejsearbejdere.dk

Kilometersatserne for 2012. Er satserne 2,10 kr. satsen bliver først halveret efter daglig kørsel på 120 Km. Det var tidligere 100 km. I 2012 vil den skattefrie sats op til 20.000 kørte kilometer årligt være 3,80 kr. km Satserne for Kost og logi er det samme som 2011.

Vi siger tak til medlemmerne, politikere, medier, m.v. for samarbejdet i året der snart rinder ud.

Alle ønskes en god Jul og et godt Nytår.

Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
Opdateret d. 21 Dec 2011
© Rejsearbejdere.dk 2024