Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev december 2010
Nyhedsbrev december 2010.
Året 2010 synger på sidste vers. Det vil blive husket af mange. som et år med en række love, som giver negative levevilkår for en stor del af de som arbejder i Danmark og uden for landets grænser.

Foreningen Rejsearbejdere.dk har haft et år med henvendelser til Folketingets, Ministrere og forskellige udvalg. Arbejdstilsyn. Fagforening. m.m. Her kommer et resume af nogen af de ting vi har beskæftiget os med siden sidste Nyhedsbrev.

Vi har igen påvist arbejdspladser hvor øst arbejdere havde rod i arbejdsmiljøet og ikke var tilmeldt RUT - Registeret som er lovpligtig siden 2008. Vi holder ikke sommerferie, når det gælder opsøgende arbejde for at stoppe livsfarligt arbejde og løn dumping. Vi anmeldte nogle pladser til Arbejdstilsynet i sommer ferien med øst arbejdere, da vi ikke vil se på, at de sætter livet på spil.

Vi rettede henvendelse til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 20. september. 2010. På baggrund af problemerne med de anmeldte arbejdspladser og fritagelsen af hvervgiverens ansvar samt Beskæftigelsesministerens pressemeddelelse den 11. september 2010 om udsættelse af Online registreringen til 1. januar 2010

Forsinkelsen betyder, at de nye regler om anmeldelsespligt for enkeltmandsvirksomheder og hvervgiverpligt bliver tilsvarende forsinket, og kan først træde i kraft, når systemet er klar.1. januar

Svaret var at hvervgiver, der ikke er vant til at indgå kontrakter fritages for ansvar, i visse tilfælde. Beskæftigelsesministeren mener, at de nye regler og især hvervgiverpligten er ganske vidtgående i forhold til tidligere regler, og både DA og LO har udtrykt tilfredshed med loven.

Yderligere er der sideløbede kommet spørgsmål til Beskæftigelsesministeren Fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg der i brev af, 4. oktober 2010 stillet følgende 2. spørgsmål nr. 568 og 569 (AMU alm. del), efter ønske fra Lennart Damsbo - Andersen (S).

I forlængelse af artiklen ’Ingen straf for registersnyd’ bragt i 3Fs nyhedsbrev den 1/10/2010, bedes ministeren oplyse, hvorvidt ministeren finder det hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med loven.

1. At Arbejdstilsynet undlader at indstille udenlandske firmaer der ikke er registreret i det lovpligtige RUT - register til politiet.
2. (I 3Fs nyhedsbrev den 1/10/2010 havde vi henvist til at Arbejdstilsynet ikke standsede arbejdet, selvom firmaet ikke var Registeret.)

Svar: Arbejdstilsynets fremgangsmåde ved RUT - kontrol er, at når Arbejdstilsynet møder en udenlandsk virksomhed, som tilsyneladende ikke er i RUT, registrerer Arbejdstilsynet virksomhedens navn/adresse etc., og underretter virksomheden om retsvirkningerne af den manglende registrering, dvs. bøde.

1. ”Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt Arbejdstilsynets sanktionsmuligheder over for udenlandske firmaer der ikke er registreret i det lovpligtige RUT - register, er tilstrækkelige.
2. Ministeren bedes give sin vurdering af, hvorvidt det vil være formålstjenstligt at hæve bødestørrelsen eller give Arbejdstilsynet beføjelse til at stoppe arbejdet øjeblikkeligt ved manglende registrering.
3. Med hensyn til forslaget om at standse arbejdet, så er der tale om et voldsomt indgreb, som efter EU-retten vil skulle vurderes ud fra bl.a. ligestillingshensyn og proportionalitetshensyn.

På baggrund af Beskæftigelsesministerens svar har vi i Foreningen Rejsearbejdere.dk analyseret regnskaberne, fra et område med mange Øst europæiske firmaer og ansatte hentet fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen for nogen af de danske Bygge og Anlægsfirmaer i området der omfatter vores tidligere henvendelser, og vi stillede derfor uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesministeren 9. november. 2010. AMU alm. del Bilag 278 2009-10.

De udviser tal hvor bruttofortjenesten og årets resultat falder meget fra år til år. Årsagen skyldes ikke kun finanskrisen, men uden tvivl primært også den forøgede konkurrence fra firmaer uden overenskomst og danske virksomheders brug af arbejdskraft uden overenskomst fra de nye EU-lande, som fagbevægelsen ikke har mulighed for at stoppe.

Ledigheden i 3F. området, tidligere Sønderjyllands Amt hvor også Christiansfeld området er omfattet, er ledigheds procenten 14. oktober 2010. på 11.1 %. I alt ca. 85 mand. I foråret var der 23, % omfattende Anlæg – Beton- Murer- Tagdækning Arbejde. De andre fagområder er ikke medtaget.

På grund af de forligende regnskaber fra området og ledighedstal samt de mange firmaer med udstationerede arbejdskraft, som arbejder uden overenskomst er der ingen grund til at tro, at firmaerne arbejder på fair vilkår.

(Det beviser Arbejdstilsynets Rapport), man kan hurtig regne ud at de ca. 85 mand der nu er ledige, koster staten et hav af penge til understøttelse og aktivering.

Vi redegjorde derfor over for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 10.november 2010 om de, elendige unfair konkurrencevilkår der tilbydes. En lokal murermester i Haderslev havde i en mail tilsendt os, redegjort for hvordan firmaet var blevet underbudt af et østeuropæisk firma.

Vi har stillet følgende spørgsmål:
1. Hvem er kontrol myndigheden i Danmark efter direktiv 96/71/EF i Henhold til overholdelse af artikel 3.
2. Er de danske kontroller foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 96/71/EFartikel 4.a).

3. 4.a). Angående maksimal arbejdstid og minimal hviletid.
4. b). mindste antal betalte feriedage pr. år.
5. c). mindsteløn, herunder overtidsbetaling; dette gælder ikke for erhvervstilknyttede tillægspensionsordninger.
6. d). betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer

Vi havde efter foretræde i Arbejdsmarkedsudvalget et møde med Lennart Damsbo - Andersen (S). samt en kort snak med Bent Bøgsted (DF) som fastholdt, at vi kendte deres holdning med øst arbejdskraft. De har tidligere fremsendt lovforslag til en lovgivning på området.

Samtidig kom vi med et ønske om flere penge til Arbejdstilsynet.

Karsten Hønge (SF) meddelte os, at problemet ikke var så stort med østeuropæisk arbejdskraft.
Det må kun være i området Sønderjylland udtalte han til foreningens formand og sekretær.

Den 11. August 2010 blev der sendt en mail til Medlem af Europa-Parlamentet. Ole Christensen (S) der i en mail til vores tidligere formand i foreningen Jens Jørgensen, at han var løbende orienteret om hvad der foregik omkring udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

I mailen henviste vi at det fejlskøn man har gjort, har kostet de danske lønmodtagere dyrt.
Det gik som vi forudsagde i april 2003, at vi ville blive kvalt af udenlands arbejdskraft med optagelse af de nye lande, såfremt der ikke blev vedtaget kontrol af løn og ansættelsesforhold samt arbejdssted og registrering.
Overenskomster ophævet til Lov som i Tyskland, Norge med flere

Der er løbende strammet op af lovgivningens vej, når vi har henvendt os til Folketinget med bevis på vor dårligt det står til.

Tilbagemelding fra Ole Christensen.
Du har for så vidt ret i, at problemerne skyldes vores arbejdsmarkedsmodel, idet vi ikke ophøjer overenskomster til lov eller har minimumslønninger i vores lovgivning. Derfor kan vi heller ikke håndtere øst arbejderes arbejdsgivere på anden måde, end vi håndterer de danske arbejdsgivere, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening.

Jeg vil fortsætte mit arbejde i EU med at sætte fokus på disse udfordringer og understøtte med europæiske løsninger, når det er nødvendigt.

Vi har henvendt os til Skatteminister Troels Lund Poulsen og Folketingets Skatteudvalg. Vedrørende L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven fremsat 26. maj 2010. Foreningen finder ikke, at lovforslaget er socialt afbalanceret, men at det tværtimod rammer lavtlønnede lønmodtagere og arbejdsløse.

Vi anbefalede at reguleringsbestemmelsen i personskattelovens § 20, reguleres for indkomstårene 2011, 2012 og 2013. især på baggrund af, at de ikke alle blev reguleret for 2010.

Fradrag for rejsegodtgørelse på henholdsvis kostgodtgørelsessatsen på 455 kr. og logi 195 kr. vil være fastlåst i fire år, da der ikke er sket en regulering for 2010. lige som andre fradrag. Der blev i stedet indført et loft for fradrag på 50,000 kr.

Uanset dette betyder det et yderligere tab på ca. 8 % = 52 kr. i fradrag pr døgn i 2013. ved 100 døgn 5200 kr. = 1600 kr. kontant, dertil kommer nedsættelse af fradragsværdien i 2013. Personfradraget betyder et tab på 373 kr. i alt 969 kr. over de tre år. Mistet værdi af fradrag for fagforeningskontingent efter skatteministeriets egne beregninger ca. 1000 kr.

Skatteministerens svar er, at aftalen om genopretning af dansk økonomi er udtryk for en nødvendig stramning, hvor alle skal bidrage til at få genskabt balancen i den offentlige økonomi.

Vores kommentar er at vi finder, at loven virker negativ for beskæftigelsen og velfærd.

Det er også sendt en kraftig kommentar til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg og Folketingets Arbejdsmarkeds -udvalg. Til det fremsatte lovforslag. L. 222 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder det fremsatte lovforslag ikke er i tråd med det samtidige fremsatte lovforslag fra Skatteministeren L 221 26. maj. 2010.

Følgevirkningerne af at dagpengeperioden nedsættes fra de 4 år inden for en periode på 6 år til 2 år. (ydelsesperioden) inden for 3 år, vil få stor betydning for rejsearbejdere og andre lønmodtagere.

Dansk eksport og hjemmemarkedet vil miste arbejdspladser, da man ikke kan få rejsemontører og andre ud i job. Konkurrenceevnen vil blive forringet grundet fastfrysning af de skattefrie satser i 4 år samt nedsættelse til skatteværdien på 25,5 % på sigt.

Mange vil fravælge job som rejsearbejder / håndværker på det grundlag, da udsigten til at blive arbejdsløs er stor. De vil ikke udsættes for. at efter 2 år som ledig, at mister hus og bil samt opsparing. Danske firmaer vil miste højt kvalificeret arbejdskraft.

Beskæftigelsesministerens svar var.
Jeg er ikke enig i disse betragtninger. Tværtimod mener jeg, at en nedsættelse af dagpengeperioden vil øge den enkelte lediges incitament til at søge og tage arbejde, og samtidig være med til at øge beskæftigelsen på sigt.

Vi har i den anledning modtaget et brev med tak til Foreningen Rejsearbejdere.dk fra Arbejdsmarkedsordfører i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Torben Hansen (S) at vi tog os tid til at deltage og bidrage med vores holdning og viden om konsekvenserne af de varslede dagpenge-forringelser.

Vores deltagelse var med til at sende et vigtigt signal til beskæftigelsesministeren og regeringen. Det var vigtigt, fordi forringelserne af dagpengesystemet helt urimeligt vil ramme mange mennesker, som ikke har brug for at miste eller få forringet dagpengeretten.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) lytter altid til vores forslag og problemer når vi kommer i Folketinget.

Vigtig meddelelse til dem som nærmer sig og er over. 50 år.
1. Til medlemmernes orientering er der ved efterlønsreformen 2006, en særlig bestemmelse som sikrer at personer, der mister dagpengeretten ved udløbet af dagpengeperioden, efter de er fyldt 50 år og som bliver ved med at betale efterlønsbidrag, kan gå på efterløn som 60-årige, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

2. Endelig blev der samtidig indført en senior job ordning, som giver de personer, der har opbrugt deres
dagpengeret efter det fyldte 55. år, ret til et senior job, indtil de kan gå på efterløn som 60-årige.

Det er en betingelse for at få et senior job, at pågældende ved fortsat medlemskab af a-kassen og indbetaling af efterlønsbidrag kan opfylde anciennitetskravet for efterløn, når personen når efterlønsalderen. Seniorjobbet ophører, hvis pågældende ikke længere vil kunne overgå til efterløn på grund af udmeldelse af A kassen eller ophør med at betale efterlønsbidrag.

3. Personens bopælskommune skal efter anmodning ansætte vedkommende i et senior job på fuld overenskomstmæssige løn - og arbejdsvilkår. Fuldtidsforsikrede skal have fuld overenskomstmæssig arbejdstid, medens deltidsforsikrede medlemmer skal tilbydes deltidsansættelse.

En person i senior job har pligt til at tage rimeligt ordinært arbejde, som pågældende er henvist til af jobcenteret. Hvis arbejdet afslås, skal ansættelsen i seniorjobbet ophøre.

4. Ansøgning om ansættelse i senior job sendes til ansøgerens bopælskommune tidligst 3 måneder før og skal være modtaget senest 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber.
Hvis en person inden ansøgningsfristens udløb får ordinært arbejde og herefter bliver ledig, gælder der en ny 2-måneders-ansøgningsfrist fra ledighedens indtræden.

Stk. 3. Kommunen skal tilbyde ansættelse i senior job på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Stk. 4. Kommunen skal tilbyde deltidsansættelse i senior job til deltidsforsikrede medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Boligpakken forlænger den nuværende årlige ramme for renovering på godt 2,6 milliarder kroner i årene 2013-16. Samtidig bliver der afsat ekstra fem milliarder kroner til renovering, fordelt med 2,5 milliarder i 2011, halvanden milliard i 2012 og en milliard i 2013.
Desuden bliver 1,4 milliarder kroner øremærket til en særlig indsats i de 29 boligområder, der er defineret som ghettoer - 500 millioner skal bruges fra 2011-14 til at nedrive boligblokke, 900 millioner skal bruges frem til 2016 til bedre infrastruktur som eksempelvis lysere og mere trygge stier.
Byggeri af cirka 600 nye almene boliger i Horsens Kommune skaber op mod 1600 nye arbejdspladser.
Kommunen planlægger, at bygge tæt på 600 nye almene boliger og flere af byggeprojekterne er allerede sat på skinner. I alt vil kommunen investere godt en milliard kroner i byggeriet af boligerne det kommende år, hvoraf cirka 70 millioner kroner finansieres af Horsens Kommune.

Ved byggeri af almennyttige boliger skal kommunen i 2010 kun finansiere syv procent af den samlede byggesum - mod normalt 14 procent af byggesummen.

Nedsættelse af den kommunale grundkapital. Var et af de forslag Foreningen rejsearbejdere.dk kom med til boligudvalget 26.januar.2010.

Såfremt Finansloven vedtages, afsættes der 500 Millioner kroner til nedrivning og ændringer af den bestående boligmasse i særlig belastede områder med Almennyttige boligblokke. Endelig bliver nedrivningspuljen i udkants Danmark genoptaget med yderligere100 Millioner.

Det var nogen af de forslag Foreningen rejsearbejdere.dk kom med til foretræde for Folketingets Boligudvalget 26.januar.2010.

Skattefri udbetaling af Kost og Logi godtgørelsen for 2011 er det samme som 2010. Fradraget er det også.
Der kan skattefri udbetales til befordring 3,67 kr. Op til 20,000 km Befordringsfradraget er 2,00 kr. pr. km.
Til orientering - husk at for år 2011 er der er en grænse for fradrag på 50.000 kr. for Kost og Logi samt dobbelt husførelse..
Aftal derfor med jeres Arbejdsgiver at få Kost og Logi og km. Satserne udbetalt skattefrit.

Vi siger tak, for året 2010 som snart rinder ud, til Folketingets Ministre og politikere for at de er lydhør for vores synspunkter, samt Journalisterne og medierne for deres store hjælp og samarbejde.

For hurtigere information bedes i sende Jeres E-mail adr. til formanden i Foreningen Rejsearbejdere.dk

Alle ønskes en glædelig Jul og et godt Nytår!
P.b.v. Hans Erik Meyer
Opdateret d. 16 Dec 2010
© Rejsearbejdere.dk 2024