Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev december 2009
Nyhedsbrev december 2009.

Arbejdsløsheden kom til at ramme mange i 2009. Noget som lægger en negativ glæde over at julen står for døren, er det at den mødes for mange med en tom pengepung. Vel kan man få ledighedsunderstøttelse fra Arbejdsløshedskassen og de offentlige kasser, men de dækker kun brutto med ca. 65 % af lønnen.

Helt galt bliver det når man skal på jobsøgningskurser, for ledige til job, som alligevel ikke er der og betale for transporten frem og tilbage, samt udgifter til frimærker og kuverter, af de i forvejen dybt beskårede dagpenge.

Foreningen Rejsearbejdere.dk mener at pengene til disse kurser kunne gives bedre ud i form af at bruge de penge som tilskud, til at skabe arbejdspladser. Med den dårlige dagpengedækning der er i dag, skal de ledige nok selv finde et job såfremt de er der.

Ledigheden i byggefagene er på 12.600 blandt murere 17,7 procent mod 7,3 sidste år. Mange arbejdspladser i metalfagene og andre er også hård ramt

Det næste bliver vel. at man skal tvinges til at binde børster og koste, samt flette pilekurve på fattiggården som i de forrige århundrede.

Socialminister Karen Ellemann udtaler følgende til de hjemløses blad, Hus Forbi: »… Glædeligt hvis den stigende efterspørgsel på julehjælp er udtryk for, at de svagest stillede danskere er blevet bedre til at bruge de glimrende tilbud, som frivillige tilbyder.« Ifølge Politikens Hjemmeside. 8.12-09.

Denne ydmygende og uvidende udtalelse svarer til:
Da Dronningen af Frankrig Marie-Antoinette blev konfronteret med virkeligheden uden for de kongelige mure med beskeden, at folket mangler brød, svarede hun blot jamen, så giv dem da kager.

Et tydeligt eksempel på hendes ansvarsløshed og hendes naive og ligegyldige tankegang i forhold til folket, da hun kommenterede folkets råb om hjælp i forhold til mad og velfærd i landet.
Hvilket i sidste ende kostede hende hovedet 16. oktober 1793 under den franske Revolution.

Såfremt det er korrekt at Socialminister Karen Ellemann har udtalt sig sådan, må Statsminister Lars Lykke Rasmussen give Socialministeren en løftet finger, idet sådanne tvetydige nedgørende udtalelser passer sig ikke i det danske samfund anno 2009.

Næste år og fremad kan Socialminister Karen Ellemann (V) så glæde sig over, at den nye Skattereform som Skatteminister Kristian Jensen (V) har fået vedtaget i Folketinget vil føre til at endnu flere må søge om fattighjælp på grund af, at ministre og andre velbjergede, med høje indkomster kan se frem til en skattelettelse i 30-50 tusinde kr. klasse.

Hvor kommer pengene fra - bl.a. fra værdien af de nedsatte skattefradrag og loft over fradrag, for en samlet grænse på fradrag på 50.000 kr. for Kost og Logi samt dobbelt husførelse. Fastfrysning af fradrag for befordring for 2010 nedsat værdi af fradrag for renter og befordring. m. m.

Denne form for skattelovgivning er rigtig noget der forbedrer de danske virksomheders konkurrence vilkår og skaber job mener skatteministeren. Vi i foreningen Rejsearbejdere.dk mener, at det her kun skaber flere ledige på grund af større omkostninger til virksomhederne.

Skatteministeren og Regeringen kan fra 1. januar 2010 selv tage ud og rejse på de samme vilkår.

Vi fra foreningen Rejsearbejdere.dk kan anbefale at sige dit job op såfremt firmaet ikke vil udbetale de skattefrie max beløb kontant, eller betaler kost og logi samt befordring, såfremt du arbejder i Danmark eller udlandet.

Nu kan vi så få endnu flere arbejdsløse og fattige som kan søge om Julehjælp på grund af, at ingen gider rejse mere efter arbejde her eller i udlandet og slæbe penge hjem til Skatteminister Kristian Jensen. m.m.

Vi har sendt følgende forslag den 6. november 2009 til Klima og Energiminister Conny Hedegaard. Og til Det Energipolitiske Udvalg.

Vi finder fra Foreningen Rejsearbejdere.dk set i lyset af den store ledighed i Bygge og Anlæg samt Metalsektoren, det er mærkværdigt at regeringen ikke har planer om at tilbyde statsgaranterede lån til boligejere så de kan klimarenovere deres boliger, som det fremgår af svar fra Klima og Energiminister Conny Hedegaard.

Det er netop det man gør i Tyskland for at mindske CO2 udledning så man sparer på varmen og fremmer beskæftigelsen. Frem for at forurene og udbetale penge til lediggang, som man nu er i gang med i Danmark på fuld skrue. Økonomer regner med måske 170.000 ledige næste år og antallet af konkurser bliver det højeste i mange år.

I Tyskland gives der tilskud til næsten alt inden for Energiforbedringer af bygninger og nybyggeri m.m.
Tilskud, renter, afdrag, gives med satser alt efter hvor meget man renoverer eller bygger nyt. Des mere energivenlig, jo mere tilskud i form af kontant tilskud eller rentetilskud og afdragstilskud fra den Statslige KFW Bankgruppe.

Klima og Energiminister Conny Hedegaard burde tage kontakt til den Danske Ambassade i Tyskland og få tilsendt Det tyske program for at mindske CO2 Udslip fra Bundesministereium Für. Vekehr, Bau und Statenwiklung. Lov program og finansieringsform vedrørende bygninger. m.m. med en oversættelse til dansk så det kan udleveres til Det Energipolitiske Udvalg samt Økonomiminister Lene Espersen og Folketingets Boligudvalg samt Indenrigs og Socialminister Karen Ellemann og Folketingets Socialudvalg

Her følger en kort redegørelse om det tyske regeringsprogram.
Siden 2006 er 800.000 boliger blevet saneret og udstødning af Kohldioxid, er nedsat med små 2,4 millioner tons årligt.

Energisanering virker på tre måder, sænker CO2 - gør husleje billigere for alle – For hver investering i bygningsbestanden på 1 milliard Euro eller 7,45 milliarder kr. sikrer eller skaffer 20- 25,000 arbejdspladser.

Den tyske Regering har fra 2006 - 2009 til energispareanstrengelser brugt på Vækst, Beskæftigelse og Innovation 6,68 Milliarder Euro 49,760 milliarder kr. For 2010-11 yderligere 1,5 milliarder Euro 11,175 milliarder kr.
Dertil kommer fra 2007 rentebillige lån og tilskud til afdrag for ejere af en og to familie huse samt ejerlejligheder. Siden 2009 bliver der også givet enkeltvis investeringstilskud.

Med den energitekniske bygningssanering kan tyskerne spare 50 milliarder Euro - 372,2 milliarder kr. til år 2020 i varmeomkostninger, Det svarer til 500 Euro svarende til per husstand 3,750 kr.
Så på den måde kommer også investerede midler i større omfattende opgaver som Varmeanlæg - Nye vinduer – Isolering hurtigt igen.

Den samlede Europæiske udledning af klimagasser, skal reduceres med 40 % i 2020 det er hvad 27 Stats og regeringschefer i december 2008 blevet enige om.

Vi mener at Danmark skal bidrage med så meget som muligt. Hver gang der drejes på afgiftsskruen af staten, hentes der mere koks og gas over landegrænsen og der opsættes brændeovne hvor der fyres i næsten alt fra bygningsaffald, bildæk og flere bliver arbejdsløse.

Det er uden tvivl flest borgere af lavindkomstgruppen der vil prøve at spare på denne måde, da de borgere med million indtægter får skattelettelser i 50,000 kr. klassen i 2010 og derfor bare kan skrue op for varmen.

Hvorimod andre grupper får nedsat rentefradrag, befordringsfradrag, loft over kost og logi satser, Dobbelt husførelse. Der ikke giver luft i bugtet til energi teknisk renovering, på grund af dårlig økonomi..

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik en finanslovsaftale den. 12. november 2009 som betyder at der i den nye finanslov er afsat en pulje på 400 millioner kroner til udskiftning af oliefyr med mere moderne og klimavenlige energisystemer. Det er sammen med en pulje på 360 millioner kroner til energirenovering af statslige bygninger.

Skrotningsordningen betyder, at der ydes et tilskud ved skrotning af et eksisterende ineffektivt oliefyr, når de erstattes med klimavenlige energisystemer som en varmepumpe eller et solvarmeanlæg i kombination med et nyt fyr (olie-, gas - eller træpillefyr).

Socialdemokraterne har tidligere foreslået en lignende ordning, hvor partiet var parat til at afsætte 900 millioner. Regeringens støtte er for lille, lyder det fra klimaordfører Mette Gjerskov fra Socialdemokraterne.

Derudover kommer der en Indsatspulje 150 mio. kr. (L.44) sammen med den kommunale medfinansiering af puljen på 25 pct. betyde, at der i 2010 i alt vil være afsat ca. 187,5 mio. kr. til indsatsområderne opkøb, oprydning, nedrivning, renovering mv. af dårlige, ejendomme i yderområderne.

Efter en udsendelse i DR.1 Nyheder kl. 21 den 15. november 2009 hvor Formand Hans Erik Meyer og Sekretær Thorkild Iversen fra Foreningen Rejsearbejdere.dk deltog i, kunne vi påvise at de kontrolopgaver som Skat skulle udføre var håbløse vedrørende manglende muligheder for at finde de byggepladser /arbejdspladser medmindre de ville følge efter hver eneste bil fra bopælen fra og til arbejdspladsen.

Her fik borgerne i Danmark at se, hvor lidt kontrol der er i Danmark og hvor svært det er at kontrollere ansatte der arbejder her fra udlandet samt, at det faktisk var et stor Tag selv bord på begge sider. I udsendelse medvirkede også Skatteordfører Nick Hækkerup (S) der kom med en kraftig kritik af forholdene til Skatteminister Kristian Jensen.

Denne udsendelse fik Bjarne Laustsen (S) til at stille Beskæftigelsesminister Inge Støjberg følgende 3. Spørgsmål.

Ministeren bedes i forlængelse af omtalen i DR Søndag den 15. november 2009, redegøre for kontrol -indsatsen over for udenlandske virksomheder og medarbejdere med særlig henblik på spørgsmålet om registrering og indgåelse af overenskomst - herunder omfanget og karakteren af indsatsen samt de resurser der er afsat hertil. Vil ministeren i forlængelse heraf være indstillet på at overveje indførelsen af en ordning lig den tyske, hvor der indføres krav registrering og skiltning på de enkelte arbejdspladser?

Spørgsmål. om i forlængelse af omtalen i DR Søndag den 15. november 2009, at redegøre for den skattemæssige kontrolindsats over for udenlandske virksomheder og medarbejdere herunder omfanget og karakteren af indsatsen, samt de resurser der er afsat hertil, til skatteministeren

1. Er ministeren enig i, at der er tale om konkurrenceforvridning i forhold til danske kolleger, hvis udenlandske virksomheder og lønmodtagere ikke betaler skat i henhold til gældende regler og modtager løn efter gældende overenskomst?
2. Hvilke initiativer vil ministeren i givet fald tage for at undgå denne forvridning?

Vi har den 3. november 2009 også rettet henvendelse til Økonomi og Erhvervsminister Lene Espersen og Folketingets Erhvervsudvalg, og sendt en kopi til Beskæftigelsesminister Inge Støjberg og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder det dybt beklageligt, at det oprettede RUT Register over udenlandske Tjenesteydere under Erhvervs og selskabsstyrelsen ikke virker efter hensigten.

1. Ved opkald til Registeret kan der ved opkald til hovednummeret komme til at stå en lang kø og vente på grund af, at der kun er 2. ansatte der har med området at gøre.
2. Derudover kan man ikke søge på by og gade samt Post nr. i Registeret, men kun på CVR nr. – SE nr. samt byggeherrens navn. Efter hvad vi har fået oplyst.
3. Hvad der gør det hele dårligere er, at man skal betale et grundgebyr på 5000 kr. og 1000 kr. i mdr. eller 2500 kr. for enkelte udtræk for at få oplysninger der.
4. Der er ingen borgere der vil smide så mange penge ud for kun at få oplysninger om Navn- adresse – aktivitet - telefon nr. Dansk kontaktperson- Branchekode.

Det er totalt umulig at få CVR nr. eller kopi af lønsedler ud af den udenlandske arbejdskraft, så det er totalt umuligt for fagbevægelsen og andre at sikre at registreringen bliver effektiv, således kan der blive unddraget Skat og Afgifter i stor stil inklusiv vanskeliggøre Arbejdstilsynets arbejde da der ikke findes en lovgivning om skiltning på byggepladsen.

Vi mener at der skal oprettes en hotline der har åben før, f.eks. Fra, kl.6 om morgenen og ikke som nu fra kl. 10 til 15.

Det giver anledning til en hurtig mulighed for at rømme byggepladsen inden myndighederne kommer på banen, for derefter at blive registeret eller forsvinde helt.

Ligeledes finder vi, at det skal gøres let og gratis for fagforeninger, myndigheder, borgere, at søge oplysninger ved blot at søge på byggepladsens beliggenhed med by og gade samt Post nr. i Registeret, CVR. nr. firmanavn. Samtidig skal enkeltmandsvirksomheder være underlagt samme forpligtigelser.

Resultatet af vores store arbejde før og efter 1. maj 2004 og indtil nu, er ved at åbne øjnene på de politikere og fagbevægelsens top. Vi har arbejdet for at udenlandsk arbejdskraft skulle registreres og opsættes skilte på byggepladser i Danmark, for at sikre dem ordentlig løn og arbejdsvilkår.

Nu kom der endelig en ny Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)
Partierne er på den baggrund blevet enige om følgende initiativer:
• Pligt for hvervgiveren til at sikre, at den udenlandske tjenesteyder har sendt oplysninger til RUT.
• Skærpede krav til oplysninger om en kontaktperson.
• Fordobling af bødeniveauet.
• Arbejdstilsynet får ansvar for at håndhæve pligterne vedrørende RUT.
• Udenlandske virksomheder uden ansatte (enkeltmandsvirksomheder) vil blive underlagt en anmeldelsespligt til RUT.
Initiativerne følges op af en fornyet informationsindsats over for såvel hvervgivere som udenlandske tjenesteydere.
Dette kræver en lovændring af Udstationeringsloven og Arbejdsmiljøloven, som bliver fremlagt efter årsskiftet.
Til orientering husk at for år 2010 er der er en grænse for fradrag på 50.000 kr. for Kost og Logi samt dobbelt husførelse..

Aftal derfor med jeres Arbejdsgiver at få Kost og Logi og km. Satserne udbetalt skattefrit.

Vi siger tak for år 2009 til Folketingets Ministre og politikere for at de er, lydhør for vores forslag samt Journalisterne, medierne for deres store hjælp og samarbejde, til af få vores synspunkter frem.

For hurtigere information bedes i sende Jeres E-mail adr.

Alle ønskes en glædelig Jul og et godt Nytår!

P.b.v. Hans Erik Meyer

Opdateret d. 14 Dec 2009
© Rejsearbejdere.dk 2024