Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev oktober 2009
Sommerferien er nu forbi og det samme gælder også for Folketinget der åbner tirsdag den 6. oktober 2009.
Det bliver spændende og se hvilke tiltag regeringen vil fremlægge for at nedbringe Ungdoms/arbejdsløsheden. m.m.

Tilskudsordningen Lovforslag l. 166 om tilskud til renovering af private boliger blev en succes for en trængt byggebranche og deres leverandører. Et lille bevis er firmaet Vrøgum Vinduer
de er gået fra 45 ansatte til ca. 90.

En succes mere for en trængt byggebranche bliver Nedrivningspuljen formentlig også, ifølge JV 16.9.09 er 39 kommuner er udvalgt til at få del i puljen på 150 millioner til nedrivning og renovering. Kommunerne skal selv spæde 25 % til så selvfølgelig er kommunernes muligheder begrænset med dårlig økonomi.

I Varde kommune vil man søge så meget som muligt mellem 10 og 12 millioner. Vejen og Tønder kommune så meget som muligt. Billund og Haderslev overvejer også.
I Hjørring er der 3 huse som kan komme på tale måske flere.

I Aabenraa vil man lave en forsøgsordning på 3. ruiner. Her er der rigtig meget at tage fat på..
Vi håber, at Aabenraa, bliver et af dem. Den falde færdige ruin i Stollig, som vi fra foreningen Rejsearbejdere.dk har fremlagt ved foretræde for Folketingets Boligudvalg 26-2 2009.
Her fremsatte vi vores forslag for mere investering og beskæftigelse i Bygge og anlægssektoren.
Såfremt de andre kommuner der også er godkendt og kommer med deres ansøgning til den ekstra statslige pulje inden deadline den. 19. oktober 2009.

Forhåbentlig bliver der også mere gang i den offentlige bygge og anlægssektor i 2010 og frem over, så man kan eventuelt opsuge lidt af den ledige arbejdskraft fra industrien, hvor afskedigelser hører til dagsordenen. Det kommer, når Kommunernes Landsforening (KL) har et samlet overblik, og når alle budgetter er endeligt vedtaget i slutningen af oktober.
Foreningen Rejsearbejder klagede den 29. maj 2009 til Europa - Kommissionen for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion over den fremsatte lov af Skatteminister Kristian Jensen som er vedtagne L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.)
Der er nu kommet svar tilbage fra Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion som meddeler at de retsregler som gælder for direkte beskatning i EU ikke er harmoniseret i EU og dermed henhører under medlemsstaternes kompetence hvilket betyder at det står medlemsstaterne frit for at vedtage egne love på dette område og beslutte, hvad der skal beskattes og med hvilken sats der gælder for nationale regler om skattefradrag for rejseudgifter.
Medlemsstaternes dispositionsfrihed inden for den direkte beskatning er kun begrænset af fællesskabsretten derved, at de må ikke, indføre en lovgivning som direkte eller indirekte diskriminere på grundlag af nationalitet. Endvidere gælder dette kun i situationer hvor der forelægger grænseoverskridende elementer, og der ikke er tale om en rent intern situation i en medlemsstat
Selv om loven indeholder uheldige økonomiske konsekvenser for visse grænseoverskridende arbejdstagere, udgør den ikke en overtrædelse af EU-retten.
Foreningen Rejsearbejdere.dk har sendt følgende kommentar den 19. august 2009 til Europa - Kommissionen for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion
Efter de oplysninger som, fremkommer af deres brev Ref. Ares (2009) 185970 - 27/07/2009 kan vi fra foreningen Rejsearbejdere.dk kun beklage at den direkte beskatningskatning ikke, er harmoniseret i EU. Hvilket giver unfair konkurrence vilkår over for danske lønmodtagere og virksomheder.

Med udvidelsen i EU og lavtlønnede lande burde der forinden, være foretaget en sådan harmonisering
Af skatter og afgifter - især bilafgifter.

En dansk lønmodtager betaler næsten 2. gange så meget i afgift og moms for en bil som bruges til befordring til og fra arbejde i Danmark som i Tyskland.
Vi tager brevet til efterretning og henlægger sagen. Men forbeholder os retten til senere at genoptage klagen, såfremt der kommer ubalance på det danske arbejdsmarked på grund af vedtagelsen af loftet for fradrag af rejseudgifter.
(L 199)

Når Foreningen Rejsearbejdere.dk skriver sådan, er det fordi ingen ved hvor meget ledigheden stiger efter år skifte til 2010
På grund af den vedtagne asociale lov L 199. 29.maj 2009 og den manglende harmonisering af de direkte skatter i EU.
Det burde Skatteministeren havde tænkt på forinden.

Med hensyn til Registeret for udenlandske tjenesteyder. ( RUT - registeret ).Virker det ikke, det har vi nu bevis for, det ellers skulle være med til at sikre udenlandske arbejdstagere løn og ansættelsesvilkår
Samt især sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne. Da det skulle give Arbejdstilsynet og myndigheder samt Fagforeninger mulighed for kontrol.

Et firma brillerede med at have arbejdet i Danmark i mange år og skulle have været tilmeldt registeret siden 1. maj 2009. Det er bevis på, hvor dårligt det står til, - firmaet har efter udsagn 30 mand beskæftiget.
Herunder kopi af henvendelsen 21.august 2009 til: Til Beskæftigelsesminister Inge Støjberg Og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Ifølge Beskæftigelsesministerens svar på Alm. - Del 12. 08. 2009 spørgsmål 353 til Ole Vagn Christensen (S)
Fremgår der på et møde d. 25. august- skal Beskæftigelsesministeren med partierne bag beslutningen om at etablere RUT drøfte mulighederne for en styrket håndhævelse af pligten til at sende anmeldelse til RUT.

Foreningen Rejsearbejdere.dk har gennem mange år rettet henvendelse til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg samt Skatteministeren og Folketingets Skatteudvalg med forslag om Registrering af udenlandsk arbejdskraft samt skiltning på byggepladser i lighed med den tyske ordning.
For at sikre de udenlandske arbejdstagere ordentlig løn og ansættelsesforhold.
L.70 Bilag 7. 13 marts 2008. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere. (Anmeldelsespligt i forbindelse med udstationering). Er et resultat af vores arbejde.

At loven ikke, virker, kan vi fra Foreningen Rejsearbejdere.dk dokumentere. Det polsk/danske firma Plus - mad Sp.z.o.o.UL.Kozykova 20 64-300 Novy Tomysl Polen o REGON 639796234 NIP PL 7881811959 - ifølge deres hjemmeside www.plus-mad.pl og næstformand Johan Madsen Feldumvej 41 Haderslev SE 12198469 havde i skrivende stund, ingen registeret i RUT Registeret - hverken ansatte eller byggepladser.

Det kunne Susanne Kofod Hansen fra RUT. Registeret oplyse den 20.august 2009 og kom med den besked, at så skulle man rette henvendelse til Fagforeningen eller Skat. (Spørgsmål: Hvorfor ikke Arbejdstilsynet) Er i øvrigt blevet gjort siden 2007.

Ifølge loven er arbejdstilsynet der har tilsynspligten med byggepladserne. Det er bemærkelsesværdigt, at den 21. august 2007, var man i gang med at renovere denne ejendom og den 21. august 2009 holder en række mandskabsvogne / ladvogne samt personbiler og ejendommens beboere er udenlandske arbejdstagere.

Altså 1 år og 2 mdr. efter at loven blev vedtaget, bemærkelsesværdig at ingen, er stødt, på dem på Byggepladserne, siden de ikke er Registeret i RUT.

Samtidig kører de i polske firmabiler, gennem perioder. Det er umuligt for danske virksomheder og lønmodtagere at give dem konkurrence på de vilkår. Der er 14,6 % ledig murer og 10,7 %. i anlæg.
Hvorfor skal ledige, jobsøgningskurser, aktiveres for danske skatteyderes penge når det alligevel er håbløst at man kan konkurrere på lige vilkår

Vores forslag fra foreningen Rejsearbejdere.dk er højere bøder, svarende til den tyske ordning på 223,200 kr.
Arbejdet indstilles med et straks påbud /varsel. Bortvisning af arbejdstagerne fra arbejdspladsen, med det samme ved Politiets hjælp. (Bliver statueret i Tyskland, men fremgår ikke af Beskæftigelsesministerens svar.)

Opsætning af skilte ved indgangen til byggepladsen med firma navn - adresse SE. nr. For at sandsynliggøre lovligheden af tilstedeværelsen af firma/arbejdstagerne. Der er rettet henvendelse til EU- kommissionen om hvilken form for skiltning der ønskes. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen svarer os den 20.februar 2008. Danmarks svar på Kommissionens supplerende åbningsskrivelse af 1. december 2008 om gennemførelsen af byggepladsdirektivet (direktiv 92/57 Æ0F).

Danske firmaer der ansætter udenlandsk arbejdskraft skal anmeldes til RUT Registeret. Da man bruger den metode, hvor man bruger et dansk SE. Nr. og opretter et firma til at ansætte udenlandsk arbejdskraft så ikke skal registreres i RUT, da firmaet ikke er udenlandsk.

Udelukkelse af offentlige Licitationer i en periode.

Af Beskæftigelsesminister Inger Støjberg svar den 28. september fremgår følgende:

At der har været et konstruktiv, møde med partierne den 25. august. Vi arbejder videre med forslagene som bl.a indebærer en styrkelse af Arbejdstilsynets rolle som loven er i dag har hverken
Skat eller Arbejdstilsynet beføjelser, men kan når de, støder på virksomheder i forbindelse med aktioner der ikke er i RUT kan de informere politiet.

At der vil blive kigget på bødeniveauet, men at det ikke i niveauet som i Tyskland, da man i Danmark ikke har minimumsløn. I stedet bliver det som overtrædelse af formelle regler normalt i Danmark
Med hensyn til Skiltning ved arbejdspladser, så mener Beskæftigelsesministeren at det vil være en stor byrde, og at resultatet ikke vil stå mål med det.

Regeringen vil arbejde med en styrkelse af RUT - registeret og sørge for en omgåelse af meldepligten ved f.eks. ved at camouflere ansatte, som enkeltmandsvirksomheder straffes.

Kommentar fra Rejsearbejdere.dk

Med hensyn til skiltning bliver det op til EU - Kommissionen, at bestemme hvordan det skal opsættes.
Uanset om beskæftigelsesministeren mener at det er en stor byrde og giver ingen resultater. Ifølge Kommissionens supplerende åbningsskrivelse af 1. december 2008 om mangler i gennemførelsen af byggepladsdirektivet (direktiv 92/57 Æ0F).har kommissionen rettet henvendelse til Danmark. Så det skal Beskæftigelsesministeren ikke bekymre sig om. Klagen fra Rejsearbejdere.dk til EU - Kommissionen om, manglende skiltning er ikke afgjort endnu og vi er stadig part i sagen og skal nok holde dem til ilden..

EU NYT.
EF - Domstolen har den 9. september 2009 afsagt en dom hvori der fastlåses at Arbejdstidsdirektivets regler om årlig ferie sikrer en arbejdstager retten til, at afholde deres planlagte ferie på et senere tidspunkt, hvis de på grund af sygeorlov er afskåret fra at holde ferien.

Med venlig hilsen
P. b. v.
Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 05 Oct 2009
© Rejsearbejdere.dk 2024