Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev Juli 2009.
Nyhedsbrev Juli 2009.

Nu er der sommerferie, men ikke alle er glade, mange har ikke råd til ferie på grund af arbejdsløshed eller fået en fyreseddel til sommerferien.
En del rejsearbejdere og andre kan se frem til et stramt budget på grund af ledighed og lønnedgang i disse tider. Helt håbløs ser det dog ikke ud for Bygge og Anlægssektoren.

Vores henvendelser fra Foreningen Rejsearbejdere.dk til tidligere Finansminister Lars Løkke Rasmussen og Folketingets Finansudvalg - Velfærdsminister og minister for ligestilling Karen Jespersen og Folketingets Socialudvalg - Økonomi og Erhvervsminister Lene Espersen og Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Folketingets Boligudvalg og Socialudvalg samt foretræde for de 2. udvalg om mere bygge og anlægsarbejde gav bonus. (læs tidligere Nyhedsbrev Maj 2009)

Lovforslag l. 166 om tilskud til renovering af private boliger er nu vedtaget af Folketinget. De 1,5 milliarder kroner er nu næsten fordelt og skønnes at give arbejde for 6. milliarder kr. hvilket skulle give ca. 6000 arbejde i en periode. Det kan man da kalde en succes fra foreningens side.

L 208: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger er også vedtaget. Det betyder at forhøjet maksimumsbeløbet med 6 pct. i en række kommuner. Huslejen i det almene nybyggeri sættes ned, idet startniveauet for beboerbetalingen nedsættes fra 3,4 pct. af den samlede anskaffelsessum til 2,8 pct. Det vil medføre, at beboerbetalingen i det første år vil falde med knap 18 pct. og den samlede starthusleje dermed med 11-12 pct.

Den kommunale grundkapitals størrelse har væsentlig betydning for omfanget af det almene nybyggeri. Derfor er en nedsættelse af den kommunale grundkapital fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen for alment nybyggeri, som kommunerne meddeler tilsagn til, i perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2010 en forbedring der også kan mærkes.

Halveringen af den kommunale grundkapital fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen frem til udgangen af 2010 giver alt andet lige den enkelte kommune mulighed for at give tilsagn til dobbelt så mange almene boliger, hvis den afsætter et uændret provenu til dette formål. Skøn 4-5000 boliger årligt.

Regeringen har yderlige afsat 150 millioner til opkøb og nedrivning af faldefærdige bygninger. Pengene er øremærket til landets udkantsområder.
Samtidig giver den nye kommuneaftale, at kommunerne får tilført ekstra 5. milliarder kroner til anlæg i forhold til budgetaftalen for 2009. Dermed kan kommunerne samlet bruge 20 milliarder kroner på renovering og byggeri næste år. Stigningen i anlægsinvesteringerne på fem mia. kr. vil give en samlet beskæftigelse på ca. 7.000 ekstra fuldtidsbeskæftigede i 2010, heraf måske 5.000 inden for byggeriet.
Som sædvanlig skal vores alle steds nærværende Skatteminister Kristian Jensen selvfølgelig komme med negative tiltag der kan øge arbejdsløsheden. Lovforslag L. 199 Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.) er nu vedtaget den 28. maj 2009.
Her er nogen af de dårlige konsekvenser på virkningen af beskæftigelsen grundet vedtagelsen af denne. Især for rejsearbejdere
Der indføres moms på salg af byggegrunde fra 2011. Selv om der blev bygget 36 % mindre boliger i 4. kvartal 2008, en byggegrund til 1.million vil blive 150.000 kr. dyrere efter byggemodning er fratrukket. Nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget m.v. indfases gradvist fra 2012 til 2019 med 1 procentenhed om året, fra 33,5 % til 25.5 % - Renteudgifter på op til 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar) berøres ikke af nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget.
Værdien af fradrag for rejsegodtgørelse fastlåses med samme sats i 2010 på Kost 455 kr. Logi 195 kr. og dobbelt husførelse på 400 kr. pr uge og en øvre grænse på 50.000 kr. der kan fratrækkes på selvangivelsen årlig. Det svarer til en kontantværdi 2009 på 16.750 kr. og12.700. kr. i 2019 af 50.000 kr.
Der er ingen loft over den årlige kontante betaling for rejse efter regning for firmaets lønmodtagere.
Efter loven skal der ved tilbagevenden til samme midlertidige arbejdsplads være forløbet mindst 40 arbejdsdage før der påbegyndes en ny 12 måneders periode. I dag er reglen 20 arbejdsdage. Det betyder at man forlænger perioden til 40 arbejdsdage. Der gælder ingen 12-måneders begrænsning for logi satsen.
Man kan kun fratrække de rejseudgifter, der sammen med andre fradragsberettigede udgifter ved det lønnede arbejde overstiger 5.500 kr.(2009).
Som følge af loven om gradvist at reducere skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag med 8 pct. enheder i perioden 2012 til 2019 fra 33,5 pct. til 25,5 pct. i en gennemsnitskommune, vil også værdien af fradraget blive reduceret. Det samme gælder befordringsfradraget.
En gradvis forhøjelse fra 25 pct. til 64 pct. af det særlige tillæg til befordringsfradraget for lavere lønnede. Det maksimale tillæg, der kan opnås, forhøjes samtidig gradvist fra 6.000 kr. til 15.400 kr. Herved sikres, at personer med en indkomst under 248.700 kr. (2010-niveau) kompenseres fuldt ud for den reducerede skatteværdi af befordringsfradraget
Kompensation herfor til langdistancependlere i form af en forhøjelse af grænsen på 100 km daglig kørsel, således at der fra 2012 gives fradrag med fuld sats for op til 120 km daglig transport.
En, multimedie beskatning på 3000 kr. der skal medregnes til indkomsten fri telefon. m.m.
Anbefaling fra Foreningen Rejsearbejdere.dk. Forhandel dig til mest muligt udbetalt som Skattefri rejse og Befordringsgodtgørelse Kost og Logi. i år 2010. Såfremt arbejdsgiveren ikke vil gå med til det, anbefaler vi at du opsiger dit arbejde såfremt du tidligere har foretaget fradrag efter de gældende regler.
Loven giver Skatteministeren og andre højtlønnede med løn over en million kr. skattelettelse på op til 55,000 kr. årligt som du, der er Rejsearbejder, Rejsemontør, Pendler med nedsættelse og loft over, fradrag, for Befordring og Diæter og Logi Dobbelt husførelse kommer til at betale for.
Formand Hans Erik Meyer og Sekretær Thorkild Iversen i Foreningen Rejsearbejdere.dk har rettet henvendelse og protesteret til Skatteminister Kristian Jensen og Folketingets Skatteudvalg samt ved foretræde for Skatteudvalgets. Vi havde et medlem Hr. Fritz Thier fra branche bestyrelsen Bygge & Anlæg 3F Aabenraa med.
Vi har henvendt os om at loven ville forringe konkurrenceevnen herhjemme og i udlandet.
Skatteministerens svar var at Arbejdsmarkedet fungerer således, at en lønmodtager skal leve af den løn, vedkommende modtager for sit udførte arbejde, og ikke af skatteværdien af et fradrag. Har lønmodtageren udgifter til at erhverve sin indkomst, kan disse udgifter i et vist omfang fradrages i indkomsten, før der beregnes skat. Der er imidlertid ikke tale om, at skatteværdien som udgangspunktet må anses som fradrag og skal dække udgifterne.

Helt overordnet er det vigtigt at have for øje, at udgifter til kost og logi må anses som en privat udgift. Det er udgifter alle har – også lønmodtagere med et fast arbejde, som bor det samme sted år efter år.
Dette er baggrunden for, at det er fundet rimeligt at begrænse de meget store fradrag, som kan opnås, hvis arbejdstagere er på rejse over lange perioder. Dette gælder eksempelvis udenlandske medarbejdere, hvor der er eksempler på, at fradragene er så store, at der stort set ikke betales skat. De regler, som foreslås nu, er i overensstemmelse med EU-retten for danske og udenlandske medarbejdere, mener Skatteministeren
En lønmodtager bestemmer i princippet selv, hvor vedkommende vil arbejde i forhold til bopælen. Er der tale om en længere periode, må man endda gå ud fra, at merudgifterne med tiden aftager, efterhånden som vedkommende indretter sig på forholdene. I sådanne tilfælde behøver udgifterne heller ikke at være større end for andre husholdninger. I sidste ende må det således forventes, at disse lønmodtagere er i stand til at etablere mere permanente løsninger.
Foreningen Rejsearbejdere.dk mener at Skatteministeren og Folketingets medlemmer så også skal være underlagt de samme regler. Her for de 7.200 kr. til bolig 4.200 til lommepenge månedligt og fri rejse. Det er åbenbart forskel på borgerne i Danmark.
I øvrigt mener vi ikke at loven er i overensstemmelse med EU-retten og har derfor indgivet en Klage til Kommissionen For De Europæiske Fællesskaber over manglende overholdelse af Fællesskabsretten 29. maj 2009.
Den 30. juni fik vi svar fra kommissionen på, at de har modtaget vores henvendelse.
Øboere fra Bornholm Samsø og andre øer samt dem der bor i udkantsområder har ingen muligheder for at komme frem og tilbage samme dag på arbejde.
Yderligere mener vi i foreningen efter model - DBO’ens art. 15 har Danmark beskatningsret efter 183 dages ophold inden for en 12 mdr. periode. Derfor bliver udstationerede underlagt dansk beskatning eller bliver dobbeltbeskattet ved udenlandsk arbejdsgiver ved bopæl her landet.
Der kan læses mere om den nye Skattelov på. www.Rejsearbejdere.dk

Alle ønskes en god sommerferie.

P. b. v.

Hans Erik Meyer.

Opdateret d. 03 Jul 2009
© Rejsearbejdere.dk 2024