Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev maj 2009
Nyhedsbrev den 4. maj 2009.

Beskæftigelsesministeren fik den 18. december 2008 vedtaget Lovforslag l. 48 fyldt med mangler.
Vi klagede igen til EU - Kommissionen over den vedtagne lov og sendte et kopi med af loven

Den 3. februar 2009 fik vi svar fra EU-kommissionen, at man igen har rettet henvendelse til Danmark
Derfor vil vores klage fremover indgå i overtrædelsesprocedure nr. 2006/2470 mod Danmark vedrørende direktiv 92/5 7/EØF. Vedrørende sikkerhed og sundhed på Byggepladser.

Den 10. februar rettede vi henvendelse til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg
Der manglede mere end 50 pkt. som vi har orienteret Beskæftigelsesministeren om den 9. marts.

Den 24. marts 2009 svarer Beskæftigelsesministeren, at der skal ske en præcisering og klarificering efter Arbejdstilsynet vurdering af hovedparten af punkterne, men at der er en række punkter, man vil kontakte Kommissionen for at få uddybet og hvis det kræver en lovændring så vil Folketinget blive orienteret.

Sørgeligt er det at Dansk Byggeri og BAT- Kartellet ikke har læst lovforslaget igennem og regeret.
Når de ikke kan forstå lovteksten, skal Foreningen Rejsearbejdere.dk da gerne hjælpe de råber op om at ulykkestal skal ned, men gør åbenbart lige det modsatte. Lovforslaget har jo været i høring hos dem, gad vide hvad de får deres løn for.

Den 17. januar 2009 blev der indgivet en klage til Arbejdstilsynet over et stort byggeri af et Arbejdsmarkedscenter i Haderslev Der var manglende inddækning af åbninger og gav 2. straks påbud af Arbejdstilsynet, samt et par byggepladser mere der også blev meldt for mangler.

Den 26.januar.2009 sendte vi et brev til en delvis løsning af følgerne af finanskrisen på boligmarkedet og ledighed på arbejdsmarkedet. Foreningen Rejsearbejdere.dk sendte følgende forslag om tilskud til erhvervelse af eget hjem, (Renovering), herunder tilskud til energibesparelser til.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen og Folketingets Finansudvalg. Velfærdsminister og minister for ligestilling Karen Jespersen og Folketingets Socialudvalg Økonomi og Erhvervsminister Lene Espersen og Folketingets Boligudvalg Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Baggrund for forslaget er, at et sådan lov program har været brugt i Tyskland fra 1996-2006 og frem med stor succes for at afbøde arbejdsløshed, tvangsaktioner, boligmangel, ghettoisering og forbedringer af boligforhold i udkantskommunernes område.

Vi har oversat den tyske ordning til dansk, som hjælp til en hurtig beregningsmodel hvad udgifterne vil være ved en sådan ordning. De indsatte tal kan reguleres alt efter hvilken sum der vil kunne give en stor eller mindre effekt.

Et sådan tilskud skal kunne bruges til køb/opførelse af private og almene boliger, renovering af boliger Opførelse af private andelsboliger, ældreboliger eller omdannelser til sådanne.
Samtidig vil det på sigt give en forbedring i Staten / kommunernes finanser.

Forslag som fremlagt skriftlig og mundtlig ved foretræde for Folketingets Socialudvalg 19-2-2008
Foreningen Rejsearbejdere.dk har udført en analyse efter tal fra Danmarks Statistik. Over det enorme fald i Almene boligselskabernes og private boligselskaber samt Døgninstitutioners boligbyggeri. Der fremgår af nedennævnte tal. Sendt til Velfærdsminister Karen Jespersen og Folketingets Socialudvalg

Vi kan ud fra disse tal tydelig se, at det indkig i regeringsgrundlaget ’Vækst, velfærd – fornyelse’ om at videreføre byggeriet af støttede almene udlejningsboliger, og udspil "Vækst og fornyelse på boligmarkedet" fra den 26. august 2002 og med aftalen af 15. oktober 2002 med S, DF, RV og KRF om flere og bedre boliger og en samlet boligpolitisk indsats, der skulle bidrage til at tilvejebringe en bedre balance på boligmarkedet, nu er slut.

Foreningen Rejsearbejdere.dk forslår derfor, en noget lignede støtteordning igen og ikke mindst at staten yder delvis støtte, til renovering og forbedring samt sammenlægning eller kondemnering og nedrivning i nedslidte almene afdelinger inden for en ramme på 1,50 mia. kr. årligt i perioden 2008-2013 som delvis lån.

Samtidig henviser vi til vores tidligere henvendelse med forslag om tilskud til køb/opførelse af private og almene boliger, renovering af bolig Opførelse af private andelsboliger, ældreboliger eller omdannelser til sådanne. Socialudvalget, Alm. del - Bilag 192. Folketingsår 2008-09.

Samtidig henviser vi til Statens Byggeforskningsinstitut gennemførte undersøgelse og, rapport, SBI 2007:08 for Socialministeriet Byfornyelse i landdistrikter. Dårlige boliger i landets yderområder med Undertitel - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand.

Hvor der samlet set vurderes, at omfanget af dårlige boliger i landområderne og de mindre bysamfund, volder kommunerne problemer. På landsplan udgør de mellem 4.000 og 6.000 boliger.

Her er det at SBi mener, at det kunne overvejes, at kommunerne fik statsrefusion til sådanne opkøb med henblik på videresalg til istandsættelse eller nedrivning. Hvis kommunen i stedet for at købe en sådan ejendom giver påbud om kondemnering og nedrivning, så er der statsrefusion til ejerens nedrivningsudgifter.

Det samme mener vi også, men at der skal gives tilskud til køb og renovering af disse ejendomme, af private i områder i det åbne land og landsbyer, således at tilskudsordningen aftrappes over 8 år.
I forhold til fremsendte forslag med et begrænset antal m2 tilskud som løbende ydelse eller en engangsydelse eller lån samlet udgift ca. 1.mia over 2 -3 år skøn 150.000 kr. pr. bolig resten optages som kreditforeningslån inden for 80 % reglen.

Den 23. februar 2009 blev der sendt brev til Økonomi og Erhvervsminister Lene Espersen,
og Folketingets Boligudvalg om at i Tyskland har man vedtaget et Bygningssaneringsprogram i 2006 for klimaforbedring, hvor man, giver tilskud til energirenovering af boliger fra før 1.12. 1983 med op til 372.000 kr. som lån med rentetilskud fra staten i 10 år. Så renten er på 1.41 procent. Over en 20-30 års periode, med afdragsfri periode på 1-5 år. For at nedbringe co2 værdien.

Derudover kan der gives et tilskud på 10 procent med max på 37.250 kr. ved overskridelse af de byggetekniske mindstekrav, med 30 procent ydes der et tilskud på 65.100. kr. til boligbygninger. bygget før 31.12.1994. Endvidere gives der et tilskud til honorering af udgifter til detailtegninger, målinger, beregninger på 50 procent af udgifterne dog max 7.450 kr.

Der kan ske en forøgelse af bygningens volumen på 20 procent som også gives tilskud til. Yderligere har man indført en ordning gældende fra 1-4. 2009 der giver tilskud til energisanering for private/udlejere og almene samt offentlige beboelser opført før 1-1-1995.

Samtidig sendte vi en opgørelse over nedgangen i byggeriet fra Danmarks Statistik

1. Antal Kvadratmeter for Almene Etageboligbebyggelse under opførelse 2005 - 90.130 m2. – 2006 – 107.154 m2. – 2007 – 53.895 m2.-2008 – 40. 671 m2

2. Almene Række-kæde og dobbelthuse under opførelse 2002 -181.022 m2. – 2005 – 76.238 m2. - 2006 – 53.970 m2. – 2007- 34.999 m2.- 2008 – 39. 804

3. Private andelsboliger Etageboligbebyggelse under opførelse 2004 – 93.953 m2 – 2005 - 66.145 .m2 – 2006 – 39.099m2. – 2007 – 24.264 m2. .- 2008- 11. 660 m2

4. Private andelsboliger Række-kæde og dobbelthuse under opførelse 2004 – 153.173 – 2005- 151.759 m2. 2006 137.294 m2. – 2007 - 69.921 m2.- 2008 - 43 575

5. Foreninger, selvejende inst. mv. under opførelse 2006 - 14.408 m2 - 2007 – 7.916m2.- 2008 – 3 679.

Derudover havde vi 2. foretræde for Folketingets Socialudvalg samt Boligudvalget.

Den 18. marts 2009 kom så lovforslag L 166 Statstilskud til renovering af boliger. Vi ser med stor tilfredshed at Økonomi og Erhvervsminister Lene Espersen hurtigt har fremlagt lovforslaget som delvis er i henhold til det fremlagte materiale ved foretræde, for Folketingets Boligudvalg 26. februar 2009. Bilag 68. 2009

Samtidig finder vi at §. 8 i lovforslaget, der giver ministeren bemyndigelse, til at fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsningen af de arbejder og materialer, hvortil der kan ydes tilskud, til ikke har en, mere, tydeligere præcisering til hvilke dele der kan gives tilskud til.

Vi mener at der også skal gives tilskud til udvendig/indvendig montering af klimaskærme med b. la. Nyt murværk med - isolering af murværk, kælder, tage, gulve. Idet der er en stor energibesparelse at hente her.

Ligeledes skal der selvfølgelig også gives tilskud til pudsearbejde og malerarbejde, man kan ikke isolere uden i mange til fælder, ej heller foretage reparation eller fornyelse af køkken eller bad, gulvarbejder og reparation eller fornyelse af elinstallationer samt montere, vinduer, terrassedøre med glas, uden at foretage de nødvendige efter reparationer.

Vi har derfor bedt om en klar præcisering af hvilke dele, bekendtgørelsen kommer til at indeholde.
Økonomi og Erhvervsminister Lene Espersen meddelte, at de dele som fremgik af brevet ville blive omfattet af loven, herunder også malerarbejde.

Ved foretræde for Folketingets Boligudvalg den 26. februar 2009 blev vores synspunkter med forslag fremlagt for Boligudvalget og under henvisning til Folketingets Boligudvalgs brev af den 4. marts 2009 fulgte velfærdsministerens endelige svar på spørgsmål nr. 68 (BOU alm. del).

Citat: ”Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra foreningen Rejsearbejdere.dk, jf. BOU alm. del - bilag 58 og i den forbindelse oplyse, hvilke konsekvenser den tyske model kan få for beskæftigelsessituationen. Ministeren bedes desuden oplyse m2 prisen på for henholdsvis privat og offentligt byggeri er i henholdsvis Tyskland, England og Sverige specificeret på grundpriser og byggeomkostninger i øvrigt.”

Svar:
Spørgsmål nr. 68 er stillet til velfærdsministeren og økonomi- og erhvervsministeren. Efter aftale med økonomi- og erhvervsministeren, besvares spørgsmålet på begges vegne.

Indledningsvis vil jeg gerne pointere, at regeringen følger den økonomiske situation nøje, og er klar med yderligere aktivitets skabende indgreb, hvis det skulle vise sig påkrævet. Men jeg vil også gerne fremhæve, at regeringen allerede har truffet aftale om en lang række initiativer, som vil få stor virkning på aktiviteten i resten af 2009 og de kommende år.

Senest har jeg indgået aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en ny boligpakke, som vil gøre det langt lettere for kommunerne at finansiere nye almene boliger, idet det kommunale indskud i alment byggeri halveres til syv procent. Maksimumbeløbet, som lægger loft over, hvor meget det må koste at bygge, forhøjes samtidigt, hvorved der dels skabes plads til større energibesparende investeringer i det nye byggeri, og dels bliver bedre muligheder for at bygge i områder af landet, som har haft problemer hermed på grund af maksimumsbeløbet.

Som en del af Forårspakke 2.0, etableres der endvidere en renoveringspulje på 1½ mia. kr., hvorfra der i 2009 kan ydes tilskud til renovering og bygningsarbejde, herunder energibesparende foranstaltninger, i helårsbeboelse.

Regeringen har endelig indgået en aftale med KL om, at kommunerne har mulighed for at igangsætte yderligere investeringer for mindst 2 mia. kr. i 2009, og at dette løft hovedsageligt skal målrettes de borgernære serviceområder på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet, samt visse idrætsfaciliteter.

Foreningen Rejsearbejdere.dk vil pointere at Dansk Byggeri og BAT - Kartellet kom med et forslag om 500 mil. i 2009 og 500 i 2010 til renoveringspuljen. Det var alt for lidt.

Skattekommissionen med tidligere Skatteminister Karsten Koch kom med deres udspil om en skattereform og som ventet skal der igen stjæles fra lønmodtagere og de små i samfundet.
Loft over fradrag på 50.000 kr. for kost og logi nedsættelse af værdien af fradrag for kost og logi kørsel fra 33,5 % til 25,5 % medieskat nedsættelse af rentefradrag m.m. til samme En højere grænse for betaling af Top skat.

Det fik formanden i foreningen Rejsearbejdere.dk til at lave en udregning hvor et ægtepar med en lavindkomst på tilsammen 440.000 kr. mistede 24.400 kr. årligt og, sende den til TV og medierne som omgående reagerede med flere indslag. at hele mobiliteten på arbejdsmarkedet ville, gå væk.
Der blev lovet en kompensation, så dem, med en lav lønindkomst på 248.700 ikke blev ramt af værdien af det nedsatte befordringsfradrag fra 35,5 % til 25.

Yderligere blev der sendt henvendelser til Bent Bøgsted og Kristian Thuesen Dahl, Peter Skaarup, Mikkel Dencker, Anita Knakkergaard alle DF og Peter Christensen V. samt henvendelser om Boligpakken til Bjarne Laustsen S.

Vi må nu igen i slagsmål med Skatteminister Kristian Jensen V. om loft på 50.000 kr. for fradrag for udearbejde m.m.

Lovforslag L 199 er fremlagt og kommer til behandling i Folketinget nu.

P.B.V.
Hans Erik Meyer

Opdateret d. 30 Apr 2009
© Rejsearbejdere.dk 2024