Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev oktober 2008
Nyhedsbrev Oktober 2008.


Skeletterne rasler nu ud af bankernes pengeskabe og konkurser og krak hører til dagsorden, det samme gør at, mange måske bliver ledige igen.

Efterårets mørke er ved at komme det samme er ved at ske med økonomien for mange. Stigende priser på transport, energi til varme og madpriser samt renter af gæld, udhuler nu lønstigningerne, som blev indgået ved overenskomstforhandlingerne.

Hvor LO anbefalede, at man skulle stemme ja til overenskomsterne i forår 2007. der gav på Minimallønsområderne 5,50 øre og på Normallønsområderne 6.50 øre ind til 1.marts 2009.

De ca.13-14,000 kr. eller 7.000 kr. efter skat over 2 år rækker ikke mere for at holde udgifterne fra døren og slet ikke til en rigtig reallønsfremgang.

Vi ser nu direkte lønnedgang inden for Bygge og anlæg hvor der er en ændring med nedadgående
Spiral på en 0,5 procent og inden for Jern og Metal en stigning på 0,2 procent. Ikke noget at, klappe i hænderne over eller er det.?

Foreningen Rejsearbejdere.dk advarede om at stemme ja, til Mæglingsforslaget.
Nu kommer regningen, for at lønmodtagerne viste deres støtte til arbejdsmarkedet.

Dårligere er det for enlige folkepensionister der får 10.226 kr. før skat plus tillæg en gang om måneden, og gifte 12,588 kr. før skat. Dertil kommer den årlige check til dem der er på almisser som pensionen i virkeligheden er.

Så det er ikke noget at glæde sig til som rejse/arbejder at komme hjem til Danmark. Når man ingen anden indtægt har, en ATP og lidt Arbejdsmarkedspension.

Det er på tide at regeringen nedsætter skatterne på de lave indkomster og overførselsindkomsterne.
Det bliver derfor spændende og se den nedsatte Skattekommission komme med forslag, til ændringer af
beskatningen i 2009.

Her er 3. af de væsentlige punkter for lønmodtagerne.
Skattereformen skal sigte mod en markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst, herunder ved at sænke skatten på den sidst tjente krone. Fremgår af oplæg.

Hvad med at, fjerne, børnefamilieydelsen til dem med en samlet årlig lønindkomst før fradrag på en million kr. og mere.

Skattereformen skal fremme Regeringens ambitioner på klima og energiområdet ved at tilskynde Privatpersoner og virksomheder til at, handle miljø og energibesparende måde.

Her er ikke meget at hente for regeringen af privatpersoner, bortset for at man kunne lægge en større afgift på de mange kæmpepaladser der er blevet bygget i form af en kvadratmeter afgift af ejerlejligheder og huse samt sommerhuse.

Lavtlønnede og dem på overførselsindkomster sidder jo i forvejen og fryser, de har ikke råd til at få huset efterisoleret, og energirenoveret. Det samme gælder den offentlige sektors bygninger. Det vil både give arbejde og en større velfærd til alle.
Skattereformen skal samlet set være fordelingsmæssigt afbalanceret. I vurderingen deraf skal der Tages hensyn til de statiske fordelingsvirkninger, konsekvenserne af livets indkomster.

Dynamisk, fordelingsvirkninger samt samspillet mellem skat og sociale ydelser ved overgang fra overførselsindkomster til beskæftigelse.

Det kan der meget let gives et svar på. For de der i dag står uden for arbejdsmarkedet og lavtlønnede er det bundskatten der skal lettes. Så virksomhederne for mindre udgifter til lønninger.
Og de vil blive animeret til at arbejde mere og virksomhedernes konkurrenceevne vil blive forbedret.

Skattekort og SKAT tast selv systemet bruges til social løn dumping.
Udenlandske arbejdstagere bliver ofre i det danske skattesystem på grund af manglende oversættelse til hjemlandets sprog af den udsendte Vejledningen – Servicebrev – Års opgørelse fra SKAT Fremgår af vores sidste Nyhedsbrev juli 2008.

Vi har nu fået svar fra Skatteminister Kristian Jensen.
Han meddeler at en påtænkt udvidelse af TastSelv i løbet af 2009 med en oversættelse til engelsk af årsopgørelsen fulgt af engelsk vejledningsmateriale og en engelsk forklaring af Skattefaglige udtryk, så udlændinge, der skal afregne skat i Danmark, har mulighed for, at kommunikere på engelsk.

SKAT udarbejder selvangivelsen for begrænset skattepligtige (812) i en engelsk version på TastSelv.

Det svar var vi ikke tilfreds med og rettede henvendelse til Skatteministeren igen og havde Foretræde for Folketingets Skatteudvalg 1. oktober 2008.

Tyske lønmodtagere skal betale restskatter i stor stil, fordi der snydes med antal af arbejdsdage i Danmark ved at de får et skattefrikort som arbejdsgiverne hjælper med. Eller de af uvidenhed selv giver, de forkerte oplysninger. Så kan en mindsteløn på 105 kr. sagtens virke stor, men realiteten er en anden årsopgørelsen kommer fra skat

I øvrigt mener vi ikke sagen er afsluttet som det fremgår af bilag i Skatteministerens svar fra Skat underskrevet af Kontorchef Ulrik Meinertz 2. juli 2008 hvilket vi kommer nærmere ind på her, der er flere sager, og vi har rejst dem hos Skat.

Det kan ikke passe at almindelige lønmodtagere skal snydes, på grund af eventuelle manglende tyskkundskaber hos Skattecenters medarbejdere. Det er nok her problemet ligger.

Vi finder Skatteministerens svar, Skatteudvalget Alm. del - Spørgsmål 228 meget interessant såfremt en evaluering af organisations- og ledelsesstruktur at samle opgaver og kompetencer vedrørende udlandsbeskatning, men vi ser helst at der etableres et egentligt grænsegænger center i Sønderjylland der varetager udlændinges skat.

Endelig kan vi se, at når Skattecentre tilsender samme skatteyder 3 Årsopgørelser, der varierer fra 3715 kr. og en udbetaling på 338 kr. for derefter at ændre den næste til en restskat på 49.852 kr. og endelig efter at forening Rejsearbejdere.dk havde gennemgået sagen, at få 28.517 kr. tilbage ved at hjælpe skatteyderen gennem skattesystemet.

Altså en difference på 78, 031 kr. Skatteyderen havde været igennem systemet uden at det gav resultat. Det samme gælder flere andre.

Hvad er det så foreningen Rejsearbejdere.dk kræver.?

Pkt. 1.
Et stop for Tast Selv-kode ved ændringer af Skattekort for udlændinge (arbejdsgiveren snyder med forhøjet fradrag, så netto lønnen ser god ud).

Det skal foregå ved personligt fremmøde eller henvendelse på et Skattecenter for udenlandsk Skat(Tønder).

Pkt. 2.
Et stop for kun, en påtænkt udvidelse af TastSelv i løbet af 2009 med en oversættelse til engelsk af årsopgørelsen fulgt af engelsk vejledningsmateriale og en engelsk forklaring af Skattefaglige udtryk, så udlændinge, der skal afregne skat i.

Danmark, har mulighed for at, kommunikere på engelsk. SKAT at, udarbejde selvangivelsen for begrænset skattepligtige (812) i en engelsk version på TastSelv.

Pkt. 3.
Et stop for udsendelse af kun en dansk - engelsk version men, også et tysk.

Servicebrev og, selvangivelse samt, årsopgørelse + en forenklet sammenskrevet Blanket af
Supplement til Selvangivelsen for begrænset Skattepligtige (Blanket 04.031).

Selvangivelsen for begrænsede skattepligtige (Blanket 04.009) på tysk.

Det er forkert at Sprogunderstøttelse i SKATs overordnede strategi, at SKAT Skal udvikle sig til at arbejde på kun to sprog: dansk og engelsk og ikke på tysk.

Selv om Danmark er omgivet af Tyskland med 85 millioner og randstater der grænser op til Tyskland, Holland, Belgien Frankrig, Schweiz, Østrig, Tjekkiet, Polen.

Altså formentlig langt over 100 millioner. Der kan læse og forstå tysk ikke mindst de mange polske firmaer og arbejdere. Så det er her der skal sættes ind på tysk i stedet for kun en strategi på engelsk..

Et kort referat af hvad vi havde med til Foretræde for Folketingets Skatteudvalg.

Avis artikler. Lønsedler. Årsopgørelser. Kopi af Vejledning og Selvangivelse for Begrænsede skattepligtige og Grænsegænger oversat på tyske sprog.

Vi havde før og efter foretræde en samtale med Jesper Pedersen. (SF) problemerne her var klar opbakning til vores forslag.

Ligeledes udtaler Mikkel Dencker. (DF) at med de mange tyskere der arbejder her i landet og andre, skal meddelelser fra skat kunne forstås, også af dem. Her var også opbakning.

Mike Legarth (KF) Svarer på spørgsmålet hvorledes holdningen til det fremlagte for Skatteudvalget, at der er opbakning fra ham.

Nick Hækkerup (S) Havde følgende kommentar. Efter samtale med Jesper Pedersen SF om problemet kunne man overveje at fremlægge et beslutningsforslag i Folketinget. Selv om det
ikke, var en stor sag. Igen opbakning.

Peter Christensen (V) Jeg vil tage jeres fremlagte materiale med og tage en samtale med
Skatteministeren om problemerne.

Advarsel.
Til vores tyske medlemmer og andre medlemmer sender vi en advarsel på tysk om at, have for store fradrag på Skattekortet.

Warnung:
Zu unseren deutsche mitglieder und andere mitglieder schicken wir einer warnung auf deutsch Um die grossen freibetrage zu haben auf die steuerkarte.

Höchstens freibetrage am tag
Diæten 440 kr.
Oder Diæten pro. Stunde 18.30 kr.
Logis unterkunft 189 kr.
Km geld 0-24 Kr. 0
Km 25-100 1,78 kr
Über 100 0,89 øre
Grosse Belt-Brücke 90 kr. pro Überfahrt Zu grosse freibetrage bekommt man Steuerschulden und muss zurrükzahlen zu Dennemark.


Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk

Opdateret d. 14 Oct 2008
© Rejsearbejdere.dk 2024