Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev juli 2008
Nyhedsbrev juli 2008.

Foreningen Rejsearbejdere.dk sejrede langt om længe, efter seje kampe over Skatteminister Kristian Jensen V. Der havde fremlagt et lovforslag om at fjerne Eksportmedarbejderfradraget, nu L. 31.D, efter at være blevet udskilt fra de øvrige lovforslag, tilbage i efteråret 2007 i Folketinget. Kan læses i tidligere Nyhedsbreve.

Efter at skatteministeren havde fremsat trusler om tilbagebetaling og at indbringe fradraget for EU - Kommissionen, såfremt det blev vedtaget i folketinget ved 3. behandlingen i salen, blev han stemt ned,
af Socialdemokraterne – Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Efter en lang debat.

Enhedslisten med Frank Åen i spidsen stemte for Skatteministerens forslag. og det kalder partiet arbejderpolitik, de må nok tage deres partiprogram op til revision eller melde sig ind i Venstre.

Endnu mere sørgeligt er det, at journalist Allan Petersen i en artikel metalbladet nr. 4. side 3. maj. 2008 prøver at fortælle en historie om 2 Kollegaer der havde fået kendskab til, at skatteministeren havde planer om at fjerne fradraget og derfor havde kontaktet Dansk Metal, som derefter henvendte sig til Skatteordfører Nick Hækkerup S.

Spørgsmålet er om det skal være DDR propaganda journalistik som i den tidligere Østtyske Stat. Metal Journalisten slå ind på, for større molbohistorie skal man lede længe efter.
Kort og kontant er, at foreningen Rejsearbejdere.dk ikke kan genkende den version, beklageligvis.

Kort Referat af hvad der er foregået i virkeligheden:
Den 9-10 2007 Henvendte foreningen sig på grund af Skatteministeren Lovforslag l.20 af 4.10 2007. Om fjernelse af Eksportmedarbejderfradrag. m. m. med kommentarer, og anmodede om foretræde for Folketingets Skatteudvalg. Foretræde var 24.oktober 2007. og igen 23. januar 2008. med flere henvendelser.

Samme dag som Folketingsvalget blev udskrevet 24. 10 2008. var formand Hans Erik Meyer og sekretær Thorkil Iversen til møde med Bjarne Laustsen S. og fremsatte vores bekymringer om Skatteministeren lovforslag, samt kommentarer til lovforslaget Som han lovede at gå videre med sagen i partiet. Bjarne Laustsen husker det godt, idet vi kom til at låse ham ude fra sit kontor da vi ville gå. Også Bent Bøgsted DF blev kontaktet, samt Mikkel Decker DF. og Pia Adelsten DF.

Først ved gentagelsen af det tidligere fremsatte lovforslag som kom 8. januar 2008, kom Metals Økonom på banen I medierne, på opfordring af en kommentar af journalisterne fra os.

Altså ingen fremsendte Høringssvar fra Dansk Metal, - ingen fremsendte kommentarer fra Metal om lovforslaget i det hele taget, ved behandlinger af lovforslaget. Kun fra Dansk Industri.

Under overskriften (Udbytte af kontingentet)

Udtaler den ene af de to Metal uheldige helte Per Bang Rasmussen, at heldigvis fik de fat på sagen i tide og at skatteministeren forsøgte at liste lovforslaget igennem.

Det er ikke andet en et citat som formanden i foreningen Rejsearbejdere.dk har været ude med 3 mdr. tidligere i pressen. Så de 2 uheldige helte og journalisten skal finde på en bedre røverhistorie næste gang. Eller var det bare en finke der smuttede af panden for dem.??

I vores sidste Nyhedsbrev april 2008 kunne vi oplyse om vores vurdering og konsekvensen af den sidste dom og. I sag C-346/06, 3. april 2008. Domstolens dom i sag C-346/06. også kaldet Rüffert Dommen
Vi rettede på den baggrund henvendelse til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den. 14. april. 2008. Arbejdsmarkedsudvalget, Alm. del - Bilag 153. Del af kopi af henvendelsen gengives her.

I henhold til det Notat sendt til Arbejdsmarkedsudvalget, Alm. del - Bilag 153 og den af EF- Domstolens dom i sag C-346/06 fremgår følgende:

I dommen fastslås det, at en tysk delstatslov, som i forbindelse med en offentlig byggekontrakt kræver overholdelse af mindstelønnen i henhold til en særlig kollektiv overenskomst, som ikke finder generel anvendelse, er uforenelig med EU-direktivet om udstationering af arbejdstagere, sammenholdt med EF-traktatens artikel 49 om fri bevægelighed for tjenesteydelser.

Endvidere at den særlige kollektive overenskomst sikrer, desuden en mindsteløn, som er højere end den, der gælder i henhold til den kollektive overenskomst for hele Tysklands område.
De særlige overenskomster - herunder den, der er tale om her - er desuden normalt ikke obligatorisk gældende for samtlige lønmodtagere i den berørte branche.

Følgende spørgsmål er nu:
I svar fra Trafikminister Flemming Hansen til Folketingets Trafikudvalg og Foreningen Rejsearbejdere.dk den 27. september 2005 Spørgsmål 224: "Ministeren bedes kommentere vedlagte brev fra rejsearbejdere.dk den 30/8 2005, vedrørende renovering af banestrækningen Give fremgår følgende.

Ved ILO - konvention nr. 94, der er gældende, skal det ved konkurrenceudsættelsen sikres, at der anvendes arbejdskraft, der har vilkår der er sammenlignelige med de vilkår der er gældende på det danske arbejdsmarked.

Derved sikres mod underbetaling og konkurrenceforvridning til skade for danske entreprenører, krav i udbud og kontrakter, ligesom det sikres, at de samme bestemmelser gælder for under-entreprenører.

Efter EU’s konkurrenceregler kan Banedanmark ikke stille krav om, at udenlandske arbejdere skal være medlem af en dansk fagforening eller underlagt bestemte af en danske overenskomster.

Citat: I Brev fra Trafikministeren
Arbejdsmarkedsudvalget. Alm. del Bilag 61. 10-11-2003. og Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen svar Af 22. marts 2004

Der er nu faldet flere EF – Domstols domme der peger på at den danske model kan blive indbragt for en EF- Domstol ved en sag, hvor man i en offentlig kontrakt med arbejdsklausuler vil sikre sig mod social løn dumping og især på grund af den 3. april 2008 afsagt dom i den såkaldte Rüffert - sag.

Samtidig fremgår Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab Kapitel 1: Konkurrencereglerne Artikel 81 pkt. 1. a) Direkte eller indirekte fastsættelse af købs - eller salgspriser eller af andre forretningsbetingelser.

Danmark og danske fagforeninger har nu 2. problemer efter EF- Domstolens dom. Her er Foreningen Rejsearbejdere.dk kommet til den konklusion at:

Det er ikke tilladt i offentligt udbud at kræve særlige specielle overenskomster overholdt eller medlemskab af en speciel fagforening, på grund af de normalt ikke er obligatorisk gældende for samtlige lønmodtagere i den berørte branche. (Løn og ansættelsesvilkår)

Ingen krav til at skulle betale de ansatte den overenskomstmæssige løn der gjaldt på leveringsstedet, i henhold til en særlig kollektiv overenskomst for byggesektoren ifølge Rüffert - dommen. (Lokaloverenskomster)

Eksempel. 1.
Der er en ikke landsdækkende overenskomster inden for byggeriet, her har man overenskomster der dækker særlige områder som Provinsen kontra Københavnsområdet. Og særlige zoneområder der har særaftale, om særlige Priskuranter og tillæg til priskuranten - Minimumsløn

Der kan nævnes som eksempel overenskomst mellem Dansk Byggeri og 3F Murer og Murearbejdsmandsarbejde - Bygge og anlægsoverenskomsten – samt TIB forbundet Træ Industri Byg. Samt andre særlige overenskomster.

Disse har som regel tilfælles, at de er særlig kollektiv overenskomst som desuden sikrer en mindsteløn, der er væsentlig højere end den der gælder, i henhold til de andre generelle kollektive overenskomst dækkende for hele landet.

Dertil kommer Arbejdsgiverbetaling til pensionsordninger, Ferie- fridage – Søgnehelligdage m.m. på grund af procenttillæg til lønnen.

Præmis 29)31)36)38)39)40)43)41)
De er ikke implementeret i Danmark med en national lovgivning ej heller kollektive overenskomster om minimumslønnen.

Herom ingen bestemmelser om at overholde direktivets artikel 3, stk. 8:
Eller bestemmelser om at de skal overholdes af alle virksomheder inden for den pågældende sektor eller erhvervsgren i det pågældende geografiske område.”

Udfaldet af en EF- Domstols dom.
Vil sikkert komme til at ligne afgørelsen i Vaxholm / Laval - sagen – Rüffert - sagen.

Her vil man så stå enormt svag i en eventuel kommende sag, som skal værne danske interesser ved offentlig udbud.

På grund af manglende lovgivning om minimumsløn for udstationerede, vil give fagbevægelsen ved blokade og konflikt meget dårlige vilkår, for at vinde en sag mod et firma fra udlandet.

Hvilke tiltag akter Beskæftigelsesministeren nu at foretage lovgivningsmæssig i henhold til de 2. domme. EF- Domstolen har præciseret for anden gang, at den ikke acceptere krav om særlige tillæg til de minimums-overenskomster der kan forlanges overholdt i henhold til udstationeringsdirektivet.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen svarede.
Jeg kan til dit sidste spørgsmål oplyse, at der i øjeblikket arbejdes på en særskilt redegørelse om Laval - dommen, som skal analysere og vurdere virkninger for reststillingen i Danmark. Regeringen forventer at få anbefalingerne fra den arbejdsgruppe, der er nedsat, senest i slutningen af juni 2008.

Hvorefter folketingets partier vil blive orienteret herom. Herefter vil der blive taget stilling til eventuelle lovgivningsmæssige initiativer. På samme måde vil der blive udarbejdet en særskilt redegørelse om Rüffert dommen, som jo berører andre problemstillinger i forhold til tysk ret.

Udredningsarbejdets anbefaling kom så den. 20. juni 2008.
Et samlet udvalg, anbefale at Udstationeringsloven tilføjes en bestemmelse, der fastlægger rammerne for adgangen til at konflikte over for en udenlandsk tjenesteyder.

Udgangspunktet for bestemmelsen er udstationeringsdirektivets mulighed for, at de kollektive aftaler der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter og som er landsdækkende, kan lægges til grund for fastsættelsen af lønvilkår, som i en medlemsstat kan kræves iagttaget af en udenlandsk tjenesteyder.

Bestemmelsen er udformet på baggrund af Laval - dommen, så der kan konfliktes for lønvilkår for at forhindre social dumping. Det er dog en betingelse, at der forinden er henvist til et gennemskueligt overenskomstmæssigt lønkrav, så det står klart for den udenlandske tjenesteyder, hvad der konfliktes for.

Bestemmelsen sikrer samtidig, at udenlandske tjenesteydere ikke stilles ringere end en dansk arbejdsgiver på samme område. I givet fald kan Arbejdsretten underkende konflikten som ulovlig.

Altså det Foreningen Rejsearbejdere.dk hele tiden har sagt lige siden 2004 og noget lignende anbefalet om at kollektive kampskridt ikke er lovlige i Danmark…

På grund af mangler i den danske udstationeringslov om kollektive kampskridt og overenskomster skulle ophæves til lov Og efter Laval - dommen og Rüiffertdommen er beviset der; Foreningen Rejsearbejdere.dk fik ret igen.

Lovforslag L.70. Lov om ændringer af Udstationeringsloven.
Registreringspligt af udstationerede og deres firma i Danmark er nu endelig vedtaget. Det har vi fremsendt som forslag, inden og efter 1. maj. 2004. Der er dog malurt i bægeret.

Det gode forslag om skiltning ved indgangen af byggepladsen som vi hele tiden har kæmpet for og fremsat for Beskæftigelsesministeren - Skatteministeren og deres udvalg. blev fremsat som ændringsforslag af Dansk Folkeparti med Bent Bøgsted DF i spidsen blev nedstemt af SF med Karsten Hønge som Arbejdsmarkeds ordfører for SF. Og af Socialdemokraterne.

Endelig viser det sig nu, at den del samme østaftalen, med ændringer af Udstationeringsloven som Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs-, og Træ - kartellet, Gunde Odgaard og Karsten Hønge SF, har været involveret i, er værdiløs for fagbevægelsen, man kan kun få oplyst 5 pkt. i det nye RUT Register.

Det er Firmanavn- adresse – Branchekode - Kontakt person - Aktivitet i Danmark - intet andet. Så loven er intet værd i den udformning.

Ufatteligt at Sekretariatschef Gunde Odgaard fra BAT - Kartellet og en tidligere TIB formand fra Fyn, Karsten Hønge SF. kan tage med på den vogn og samtidig i medierne jamre over underbetalt arbejdskraft og store udgifter for fagbevægelsen. Det samme er, at Socialdemokraterne stemte det ned.

Det er påfaldende at, det kun varede 4. år før toppen af fagbevægelsen blev så klog og gad lytte til, hvad Foreningen Rejsearbejdere.dk kom med af forslag. Men de havde jo lanceret i medierne og overfor politikkerne, at de sagtens kunne klare sig med konfliktvåbnet. Desværre for fagforeningernes medlemmer.

Foreningen har rettet henvendelse til Skatteminister Kristian Jensen og Folketingets Skatteudvalg om og få Service brev - Selvangivelse og Vejledning samt Slutopgørelse på skatteydernes sprog i EU da de i nogle tilfælde bliver snydt så det brager.

Alle ønskes en god sommerferie.
P.B.V.
Hans Erik MeyerOpdateret d. 02 Jul 2008
© Rejsearbejdere.dk 2024