Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev april 2008
Nyhedsbrev april 2008.

Foreningen Rejsearbejdere.dk afholdt det ordinære Repræsentantskabsmøde den 28. marts 2008 hos Dansk Metal, Krøyer Kielbergsvej 32, 8660 Skanderborg.

Formand Hans Erik Meyer kom ind på i sin beretning om alle de mange sager foreningen havde været impliceret i, i det forløbne år. Beretningen blev vedtaget. Ligeledes blev det af kasserer Johannes Classen fremlagte regnskab godkendt.

Der var genvalg til Næstformand Ole Prüsse 3F – Transport - Sekretær Thorkild Iversen METAL og 2 suppleanter til bestyrelsen: Karl Ejner Guldborg METAL - John Reitz, METAL - 1 bilagskontrollant: Erling Jensen, 3F – Bygge & anlægsbranchen.

23. januar 2008 var formand Hans Erik Meyer og sekretær Thorkild Iversen til foretræde for Folketingets Skatteudvalg, vedrørende Lovforslag L. 31 Fjernelse af Eksportmedarbejderfradrag og Repræsentations -udgifter m.m. Efter det foretræde kom der skred i tingene. der skulle nu være et flertal imod

Sidste nyt er, at de bliver fremsat som 2. selvstændige lovforslag og der skulle tegne sig til et flertal for at Eksportmedarbejderfradraget bibeholdes, som vi så hårdt har kæmpet for, men intet er sikkert, det kommer til behandling og afstemning i Folketinget den 17.april 08. - 2 Behandling og 3. Behandling d. 24. april.

Den 7.februar 08 var der Åben Samråd i Folketingets Europaudvalg med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen om Waxholm dommen (lavalsagen i Sverige) Det blev noget af en Strindberg Tragedie i 3. Akter

Salen var fyldt og uden for var en storskærm sat op, her var de øvrige bænket og fulgte med på grund af de mange fremmødte samt pressen.

Der var indlæg fra de, forskellige ordfører fra partierne om dommen.
Men det skinnede igennem, at flere var totalt rådvilde om hvilke tiltag der skulle til, også Beskæftigelses -ministeren mente, at de henover sommeren regnede med at være klar med en udredning om hvilken betydning dommen ville få for Danmark.

Det fik formand for Europaudvalget Svend Auken S. til at meddele Beskæftigelsesministeren, at så lang tid skulle det ikke gå. Arbejdet havde ligget stille siden dommens afsigelse. Formand fra foreningen Rejse -arbejdere.dk var med som tilhører.

Yderligere har foreningen rettet henvendelse om Lovforslag L. 5 Lov om Arbejdsret og Voldgiftsret.

Her var svaret fra Beskæftigelsesministeren, at han kunne i den forbindelse oplyse, at Arbejdsretten er en domstol som i lighed med de almindelige domstole kan og har kunnet forlægge Præjudicielle Spørgsmål for EF-domstolen.

Derimod har det i forhold til den faglige voldgiftsret været nødvendigt i loven at fastlægge en hjemmel til at kunne forelægge spørgsmål for EF-domstolen.

12. marts 2008 var formand Hans Erik Meyer og sekretær Thorkild Iversen til foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg vedrørende Lovforslag L.70. Lov om ændringer af udstationeringsloven Registreringspligt af udstationerede og deres firma.

Her blev fremlagt for Arbejdsmarkedsudvalg billeder af 18 forskellige, - byggepladser med udenlandsk arbejdskraft uden overenskomster.

Her kunne udvalget så ved selvsyn konstatere hvor dårlige og livsfarlige vilkår der blev arbejdet under uden overenskomst med en dansk fagforening.
Kopi af vores tidligere henvendelser gennem de år der er gået, siden de nye EU-lande kom med i EU og før var medbragt og blev også fremlagt om registrering og skiltning ved byggepladser.

Endelig er man blevet klar over at det som Foreningen Rejsearbejdere.dk har arbejdet for siden 2003 om Registrering og Skiltning på byggepladser er vejen frem for at undgå sort og illegal, arbejde fra udenlandske firmaer. Altså lovgivning i Tyskland som Foreningen Rejsearbejdere.dk har fremlagt, og oversat til dansk.

Der er så 2 huller i lovforslaget som vi ønsker lukket for at undgå misbrug.

Der skal ved ændringer af de ansatte, ikke ventes i 8 dage med at rette henvendelse til registret at der er sket ændringer. Der skal opsættes skilte ved indgangen til byggepladsen med firmanavn. m.m.

Derudover ønsker vi selvfølgelig at Overenskomsterne skal ophæves i en national lovgivning.
Beviset om at fagforeningerne ikke kan klare sig med konfliktvåbnet ses nu helt tydeligt.

Danske bygningshåndværkere går ledige og udenlandske firmaer tilbyder arbejdet til dumpingpriser.
Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted DF. har bedt Beskæftigelsesministeren om, at afgive hjælp til at udarbejde et ændringsforslag i henhold til de 2 punkter.

Som indslaget i TV. 2 Nyheder11.marts KL.22 fra en byggeplads i Aabenraa viste, hvor formanden Rejsearbejdere.dk var med i indslaget om, de dårlige løn og ansættelsesvilkår.

Her var 6 polske arbejdere i gang med at opføre et hus for en lokal byggeherre der havde hyret firmaet LIFCON som entreprenør. På firmaet hjemmeside er udgifterne 200 kr. i timen.
Lønnen til de polske arbejdere var under 70 kr. time. Blev det oplyst.

Sekretariatsleder Gunde Odegaard fra BAT- Kartellet blev her spurgt om den elendige situation Fagbevægelsen var kommet i? Svar man gjorde hvad man kunne med blokade og konfliktvåbnet.
Det fik journalisten til at spørge om resultatet kontra de mange udenlandske nye firmaer.

Det var en jammer at høre svaret idet kun et mindretal af de nye firmaer havde været udsat for konflikt og blokade. Hvad blev der ud af de store ord fra før de nye EU- Lande kom til i maj 2004.? Fra BAT- Kartellet og LO. Intet andet end en gang Bragesnak.

Ifølge FAOS undersøgelse er kun 2 - 4 ud af 100 østarbejdere organiseret og der er 20,500 her i landet i Bygge & anlægssektoren + illegale. + Tyske firmaer og ansatte uden overenskomst og, medlemskab af en fagforening.

Fagforeningerne kan ikke gøre noget.

Og slet ikke efter Waxholm dommen som vi kendte udfaldet af inden domsafsigelsen.

I dagspressen har flere fra fagbevægelsen givet udtryk for magtesløshed.

Hertil kommer den sidste nye dom i I sag C-346/06,
3. april 2008
Domstolens dom i sag C-346/06
Dirk Rüffert mod Land Niedersachsen

FÆLLESSKABSDIREKTIVET OM UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE KAN VÆRE TIL HINDER FOR, AT EN OFFENTLIG KONTRAKT BETINGES AF IAGTTAGELSE AF DEN PÅ LEVERINGSSTEDET OVERENSKOMSTMÆSSIGT FASTSATTE LØN

En lønsats, der er fastsat i en kollektiv overenskomst, der ikke finder generel anvendelse, selvom der i medlemsstaten findes en ordning til konstatering heraf, må ikke ved en lovgivningsmæssig foranstaltning, der i denne medlemsstat finder anvendelse på offentlige kontrakter, pålægges en grænseoverskridende tjenesteyder, der udstationerer arbejdstagere på denne medlemsstats område

I medfør af disse bestemmelser har virksomheden Objekt und Bauregie forpligtet sig til at betale de ved byggepladsen for opførelsen af fængslet Göttingen - Rosdorf ansatte lønmodtagere den løn, der var fastsat i den gældende kollektive overenskomst »Offentligt bygge - og anlægsarbejde«.

I den nedersaksiske delstatslov om udbud af offentlige kontrakter er det bl.a. fastsat, at kontrakter om byggearbejder kun må gives til virksomheder, som skriftligt har forpligtet sig til mindst at betale deres ansatte den overenskomstmæssigt fastsatte løn.

Ordremodtageren skal forpligte sig til at pålægge underentreprenørerne denne forpligtelse og føre tilsyn med, at den overholdes. Manglende overholdelse af denne forpligtelse udløser betaling af en bod.

Det har vist sig, at en polsk virksomhed, der var underleverandør for Objekt und Bauregie, kun har betalt 46,57 % af den fastsatte mindsteløn til 53 af dens arbejdstagere, som arbejdede på byggepladsen, hvilket blev konstateret i forbindelse med et bødepålæg mod den hovedansvarlige i den polske virksomhed. (Kopi af dom med blå Skrift)

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, sammenholdt med artikel 49 EF, er i en situation som den i hovedsagen foreliggende til hinder for, at en myndighed i en medlemsstat vedtager en lovgivningsmæssig foranstaltning, hvorved det pålægges den ordregivende myndighed kun at give kontrakter for byggeleverancer til virksomheder, som ved tilbudsgivningen skriftligt har forpligtet sig til ved udførelsen af leveringerne mindst at betale deres ansatte den på leveringsstedet overenskomstmæssigt fastsatte løn.
I et svar fra tidligere Trafikminister Flemming Hansen har givet Rejsearbejdere.dk og Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K 27. september 2005.

At efter EU’s konkurrenceregler kan Banedanmark ikke stille krav om, at udenlandske arbejdere skal være medlem af en dansk fagforening eller underlagt bestemte danske overenskomster.

Her var sagen at det tyske selskab Spitzke Scandinavia A/S havde givet tilbud på sporrenovering, men udliciteret en del af arbejdet til et tysk søsterselskab.

Dog blev sagen løst ved at der skete betaling i henhold til de danske overenskomster og et uvildigt revisionsfirma førte kontrol.

Med venlig hilsen
Rejsearbejdere.dk
V/ Formand
Hans Erik Meyer.


Opdateret d. 29 Apr 2008
© Rejsearbejdere.dk 2024