Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev 17. december 2007
17-12-2007.
Året 2007 vil blive husket, af store dele af fagbevægelsen hvor de kom til at erkende at de er Magtesløse over for invasionen af underbetalte arbejdere fra de nye EU - Lande. Arbejde bliver udliciteret, af de store firmaer og danske arbejdere bliver fyret.

Hvor er det blevet af alle de store ord om at man sagtens kunne klare det problem med blokader og konflikt som fagbevægelsens top, lovede deres medlemmer i medierne, før de nye EU - Lande kom til. Stort set intet er det blevet til. De er blevet taget med bukserne nede. Dårlig indkvartering i gamle bygninger så de, næsten ligger i lagvis, overnatning på madrasser, i telte, underbetaling, arbejdsulykker, manglende løn.

Dansk Byggeri gnider sig i hænderne, og udsender besked, til deres medlemmer at der kommer kontrolbesøg fra fagbevægelsen. Og at Byggefagenes Samvirke ikke har overenskomst med Dansk Byggeri, skal udelukkes, meddeler direktøren i Dansk Byggeri Børge Ellegaard til pressen.

Hurra, det var lige, det vi havde forudset, fra foreningen Rejsearbejdere.dk ville ske. At fagforeningen er magtesløs, uden lovgivning. Der ophæver de kollektive overenskomster for lokalområdet til lov.

Direktøren har glemt, at der er fri forsamlings og konflikt ret ifølge Grundloven.

§ 75 Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

§ 78 Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

§ 79 Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede.

Direktøren vil måske have at der møder ledige op og laver forsamling ved byggepladserne. Eller også arbejdstagerne laver punktstrejke af 3. dages varighed inden de kommer i arbejdsretten. Måske er det det der skal til, før direktøren pudser sine briller. Det her skader på sigt egne medlemmer, at der er en gevinst på kort sigt.

Sidste nyt, er at Entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn den. 12. dec. i år, har afskediget en murersvend der var faglig aktiv, fordi han i arbejdstiden har forsøgt at få tyske kolleger, til at melde sig i dansk fagforening på grund af underbetaling. De fik 100 kr. i timen selv om mindstelønnen er 130.kr.

Resultat 100 håndværkere gik i strejke på en byggeplads i Ishøj København, da kollegaerne ønskede ham genansat.
Vi må håbe at Børge Ellegaard kan forstå hvorfor.

For at gøre det hele endnu dårligere betyder et nyt EU - Direktiv., at der i Danmark, er udsendt en ny vejledning fra arbejdstilsynet hvor EU-statsborgere m.fl. ikke længere skal godkendes for at kunne arbejde i Danmark på områder, hvor der er krav om en særlig uddannelse. Det gælder dog kun for midlertidigt arbejde.

Et nyt EU-direktiv, der trådte i kraft den 1. oktober betyder, at statsborgere fra andre EU-lande, fra EØS - lande og fra lande, der har aftaler med EU herom, ikke længere skal have en forhåndsgodkendelse fra Arbejdstilsynet for at kunne arbejde på de områder, hvor der i arbejdsmiljøloven er krav om, at man skal have gennemført en særlig uddannelse. Det gælder eks vis for kørsel med gaffeltruck og for opstilling af stilladser.

Midlertidigt arbejde
EU-statsborgere m.fl., der tager midlertidigt arbejde i Danmark (som rettesnor under et år), og som har en lovpligtig uddannelse til arbejdet fra deres hjemland eller - i de tilfælde, hvor der ikke stilles krav i hjemlandet om en særlig uddannelse - som har mindst to års erhvervserfaring med det pågældende arbejde fra deres hjemland inden for de sidste ti år, kan derfor arbejde i Danmark uden først at blive godkendt af Arbejdstilsynet.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at arbejdstagerne har de fornødne faglige kvalifikationer til at kunne udføre deres arbejde. Det gælder også for EU-statsborgere m.fl., som er her midlertidigt. Arbejdstilsynet vil - som led i sin tilsynsvirksomhed - kontrollere, at de nye regler overholdes.


Områder, der er omfattet
Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at man skal have gennemført en særlig uddannelse, hvis arbejdet kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdomme. Det gælder bl.a. på disse områder:
• Indvendig nedrivning af asbest
• Kørsel med kran og gaffeltruck
• Opstilling af stilladser
• Arbejde med epoxy og isocyanater
• Visse former for svejsning og polyesterstøbning, der kan indebære risiko for udsættelse for kræftfremkaldende stoffer
• Visse asfaltarbejder
• Arbejde som kedelpasser
• Arbejde som kølemontører
Arbejde som elevatormontører

Der er rettet henvendelse fra Stilladsarbejdernes Landsklub derom til Folketinget, at det vil give problemer ude på arbejdspladserne. Til Beskæftigelsesministeren og Undervisningsministeren er der stillet samrådsspørgsmål.


I Dansk Metal har det længe været et ønske at få forbudt al reparation på motorvej. Der er sket flere alvorlige ulykker i forbindelse med reparationsarbejde på danske motorveje.

Derfor retter formanden for Dansk Metals Autoudvalg, Ole Ibsen, henvendelse til både Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, da denne sag også handler om arbejdsmiljø.

"Det kan ikke være rigtigt, at man skal risikere livet ved at gå på arbejde. Nu vil vi se handling fra ministrenes side. Det er slet ikke nok at sikre sig med advarselsblink og skilte. Andre europæiske lande har for længst taget skridt med forbud for at forhindre disse meningsløse dødsfald".

Onsdag den 24. oktober 2007 Havde Foreningen Rejsearbejdere.dk foretræde for Folketingets Skatteudvalg og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg repræsenteret ved formand Hans Erik Meyer og bestyrelsesmedlem Thorkild Iversen vedrørende Lovforslag L. 20 Fjernelse af Eksportmedarbejderfradraget og nedsættelse af fradraget for Repræsentationsudgifter.
.
Vi fremsatte over for Folketinget at det var dybt beklageligt at man ville afskaffe dem midt i et skattestop, og det kunne gå ud over konkurrence evnen.
Samtidig fremkom vi med ønsket om forhøjelse af logi godtgørelsen.
Skatteministeren første svar var.

Det er en del af Skatteministeriets virksomhed at tilse, at skattelovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, i dette tilfælde statsstøttereglerne. EU-retten befinder sig ligesom national ret i en løbende udvikling, og det forhold, at en given bestemmelse for 20 år siden var i overensstemmelse med EU-retten (dengang EF - retten), er ikke i sig selv nogen garanti for, at dette også er tilfældet i dag.

Hvis der kan rejses kvalificeret tvivl om danske skattereglers EU - medholdelighed, må dette undersøges nærmere. Munder en sådan undersøgelse ud i, at reglerne er i strid med EU-retten, må de laves om.
I et sådant arbejde har Skatteministeriet forskellige muligheder for at indhente vurderinger udefra. I det aktuelle tilfælde blev der indhentet en vurdering fra Konkurrencestyrelsens statsstøttesekretariat, der besidder specialiseret viden inden for statsstøtteområdet.
Statsstøttesekretariatet vurderede, at eksportmedarbejderfradraget udgør statsstøtte i henhold til Traktatens artikel 87, stk. 1. Jeg har ikke noget grundlag for at anfægte denne vurdering.
Det har ingen betydning for den EU-retlige vurdering, at der som her er tale om meget små beløb for den enkelte. Reelt taler vi i det aktuelle tilfælde om ca. 18 kr. om dagen ved arbejde i Vesteuropa og ca. 46 kr. om dagen ved arbejde uden for Vesteuropa.
Jeg skal endelig bemærke, at mulige negative konsekvenser for eksporten ikke berettiger en EU-medlemsstat til at give statsstøtte i strid med statsstøttereglerne.
Valget blev udskrevet den 24. oktober 2007 så vi har ikke fået svar på den sidste henvendelse, da al lovgivningsarbejder stopper, men vi henvender os igen, et nyt lovforslag bliver fremlagt 8. januar.2008 med samme indhold.
Michael Dencker DF. forsvarede bevarelsen af fradraget ved 1. behandlingen, skarpt., over for Skatteminister Kristian Jensen.
Med hensyn til foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg hvor vi fremkom med forslag til ændringer, om den manglende implementering i den danske Lovgivning om Sikkerhed og sundhed på Byggepladser så de overholder Direktivet.
Efter vi havde fremsat de manglende punkter, blev vi bedt om af formand for Folketinget Arbejdsmarkedsudvalg, og flere medlemmer at indarbejde ændringerne i Arbejdsmiljøloven og Bekendtgørelserne.
Hvilket er blevet gjort, og fremsendt den 8. november 2007.
De tilrettede ændringer der skal til for at opfylde de krav som Ottende Sær direktiv kræver og som opfylder EU – Kommissionen, krav til Danmark.

De især 6 pkt. som mangler.

1. Manglede koordinator ved projektets udarbejdelse navn og definition.
2. AT - Vejledninger er ikke retsgyldig i dansk ret. Vejledninger skal ændres til. Bekendtgørelser i henhold til de beføjelser beskæftigelsesministeren har i og med Arbejdsmiljøloven.

3. Manglende værn mod udelukkelse af uvedkommende på byggepladsen (Kan give fagbevægelsen problemer ved opsøgende arbejde hegn/skilte)

4. Krave om antal af personer på byggepladsen der skal være mere en 10 ansatte til at samtidig på byggepladsen før der pligt til, at varetage koordineringsopgaverne. Der skal altid udarbejdes en plan hvor 2 eller flere virksomheder udfører arbejde med risici.

5. Kontrol før idriftsættelse af og regelmæssig kontrol med installationerne og anordninger, med henblik på at fjerne defekter som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

6. Arbejdsgivernes manglende pligt til at tage hensyn til anvisninger fra koordinatoren.

Disse ændringer er nu sendt til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Arbejdsmarkedsudvalget. Da vi blev bedt om af formanden og enkelte medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget ved foretræde den 24-10- 07 at udarbejde/ indarbejde i hvilke Lov, Bekendtgørelser og AT- vejledninger der skulle ændres i. Vi havde en kort snak med Bent Bøgsted DF og Bjarne Laustsen S.
Sidstnævnte har været ude i medierne omkring mere støtte til almen og ældreboliger.

Desværre var det igen stop for Folketingets arbejde på grund af valg i utide. Ellers var der kommet 2. gode Lovforslag. Som vi har rettet henvendelse om. Samt fremsendt Forslag/høringssvar
Ændring af lov om arbejdsmiljø ( Nov. II) 07
Forslaget vedrører en række justeringer af arbejdsmiljølovens regler på baggrund af EU-direktiv 92/57/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige og mobile byggepladser.
Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (Anmeldelsespligt i forbindelse med udstationering) ( Nov. I) 07
Forslaget indebærer, at udenlandske virksomheder forud for udstationering af ansatte i Danmark skal indberette en række oplysninger til et fælles register over udenlandske virksomheder og udstationerede ansatte.
Oplysningerne skal bruges til statiske formål samt til myndighedernes kontrol af, om en række regler i forbindelse med udstationering bl.a. vedrørende arbejdsmiljø og skattebetaling overholdes.
Mange års henvendelser fra Foreningen Rejsearbejdere.dk med forslag til Folketinget om inddækning og sæsonudjævning.
Et nyt Bygningsreglement kommer. Det træder endeligt i kraft den 1. februar 2008. I en overgangsperiode frem til 1. august 2008 kan både de nye og de gamle regler anvendes.
Det er så sidste pkt. af de. 4. nye tiltag Indsats mod Skimmelsvampe - nye krav i bygningsreglementet Byggeskadeforsikring - ny vinterbekendtgørelse sep. 06.
Det er så sidste punkt som Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen lovede os i forbindelse med vores mange henvendelser om Sæsonudligning og Byggesjusk. Bygningsreglementet vil løbende blive opjusteret oplyser Erhvervs og Boligstyrelsen.
Nye satser er for 2008 Kost 440 kr. Logi189 kr. kørsel i egen vogn kan udbetales 3,47 kr. pr. km. op, til 20,000 km. Fradrag for befordring hjem og arbejde 1,83 kr. for alle fradrag og skattefri udbetaling gælder særlige regler, som vi kan besvare, for vores/fremtidige medlemmer.
Samtidig siger vi et stort tak til Folketingets Boligudvalg og afgående medlemmer for deres indsats.. Vi siger tak til Folketingets Ministre og politikere for at de ville lytte til os. Samtidig vil vi også takke medierne for, at vores synspunkter kommer ud. Tak for samarbejdet i 2007
Alle medlemmer og deres familie ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
P.B.V.
Hans Erik Meyer


Opdateret d. 18 Dec 2007
© Rejsearbejdere.dk 2024