Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev 4. oktober 2007
Nu skal rejsearbejdere igen straffes for at arbejde i udlandet.

Skatteminister Kristian Jensen er bange for at Danmark kan komme i EU - Kommissionens søgelys på grund af Ligningslovens § 9. Vedrørende Eksportmedarbejderfradraget.

Eksportmedarbejdere kan efter 2 mdr. ophold eller 100 døgn opnå et særligt fradrag på 55 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde i Vesteuropa og 140 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde uden for Vesteuropa. Ved Vesteuropa forstås: Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande, samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island.

Baggrunden er udfærdiget af kommissionen i Bruxelles, den 14. december 2004. vedrørende overtrædelse af traktaten for Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2

(1) Italien har udstedt lov dekret nr. 269 af 30. september 2003 om hasteforanstaltninger til fremme og korrektion af udviklingen i de offentlige regnskaber ("lov dekret 267/2003"), som blev offentliggjort i Den Italienske Stats Tidende nr. 229 den 2. oktober 2003. Artikel 1, stk. 1, litra b).

I lov dekret 269/2003 omhandler særlige skattelettelser ved udstilling af produkter på messer i udlandet og er uden ændringer blevet ophøjet til lov nr. 326 af 24. november 2003 ("lov 326/2003"), der blev offentliggjort i Den Italienske Stats Tidende nr. 274 af 25. november 2003.
Derfor er Italien blevet pålagt af EU - Kommissionen følgende
(2)
a) pålægger Italien samtlige modtagere af den i artikel 1 omhandlede støtte at tilbagebetale den ulovlige støtte med renter
b) fremlægger Italien fuld dokumentation for, at proceduren for tilbagebetaling er iværksat over for modtagerne af den ulovlige støtte.

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder, at salgsopsøgende arbejde og udførelse af ordre ikke har noget at gøre med salg på messestande og derfor kan kommissionens afgørelse ikke sammenlignes.

Foreningen vil derfor rette henvendelse til Skatteminister Kristian Jensen og Folketingets Skatteudvalg.

Det er mærkværdig, at skatteministeren ikke for længst har indført en lov om skiltning på Byggepladser med firmaernes CVR nr. og SE. nr., så social løn dumping og skatteunddragelse kan stoppes. Vi fremsatte 16-3-06 et forslag til Skatteministeren og Folketingets Skatteudvalg.

Vi rettede den 10. juli 2007 henvendelse til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen om den nye østaftale og de ledige københavnske murer, I sit svar den 3. august meddeler Claus Hjort Frederiksen.

At den nuværende overgangsordning for arbejdstagere fra de østeuropæiske EU-lande er en midlertidig ordning, der gør det muligt for det danske arbejdsmarked at indrette sig på en snarlig fremtid uden særlige regler for arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande.

Samt at arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig rolle på det danske arbejdsmarked, hvor de er ansvarlige for indgåelse, og håndhævelse af overenskomster. Parterne har klart meldt ud, at de ikke ønsker, at myndighederne blander sig i fx lønfastsættelsen, således som det er sket i Tyskland med almen gøreIsen af overenskomster.

Forud for vedtagelsen af den senest reviderede østaftale, inddrages parterne i drøftelserne. Aftalen har derfor opbakning fra både LO og DA. Lempelserne medfører, at der ikke længere skal stilles krav om arbejdstilladelse af østeuropæiske arbejdstagere der får tilbud om overenskomstdækket arbejde. På det ikke overenskomstdækkede område skal der fortsat søges om arbejdstilladelse
Vi kan kun sige at både LO og DA har svigtet såfremt man kan indgå en sådan aftale.

Det er en skandale af format, at der idet der ikke er et krav i østaftalen der siger, at der skal opsættes skilte på byggepladserne med udenlandske firmaer, eller gives lov helm til at fagforeningerne må gå ind på byggepladserne, men bliver smidt ud på gaden.

På en rundtur af formand Hans Erik Meyer og bestyrelsesmedlem Thorkild Iversen til 11. byggepladser i det østlige område af Sønderjylland vedrørende arbejdsmiljø og overenskomster, kunne man få bevis på, hvor dårligt det stod til.

Mange af firmaer behandlede deres østarbejdere så dårligt, at arbejdsmiljøloven blev brudt op til flere gange. Der blev givet påbud fra Arbejdstilsynet efter vores anmeldelse til dem. Altså er det ingen garanti når firmaet har indgået en overenskomst.

1. Et firma var slet ikke registret hos skat, arbejderne overnattede i et Iglotelt på græsplænen. Lønnen var 60 kr. i timen, Uden diæter logi og kørepenge fra Polen.
2. Der snydes med feriepenge og pension, at det hele er ude af kontrol er der ingen tvivl om.
3. Et andet firma med tjekkiske arbejdere, fik ikke mindre en 5. påbud af arbejdstilsynet.
4. Pladsen var ikke anmeldt til Arbejdstilsynet af firmaet og selv om naboen havde anmeldt pladsen 2 gange til Arbejdstilsynet skete der ikke noget. 12-15 mand var i gang og var opstartet i januar 2007.

En ny rundtur med formand for Bygge og anlægsbranchen i Aabenraa Gynther Honnens og en polsktalende tolk fra BAT- kartellet, til en tidligere besøgt plads af os med 20 polakker var alle væk ved pladsbesøget.

På en anden plads, hvor firmaet beskæftigede 50 ansatte, uden overenskomst var svaret at Lønsedlerne var sendt til Polen.
Det er rystende kommentarer der kommer fra naboer som oplever, hvor svinsk Østarbejderne bliver behandlet, når man kommer på byggepladsbesøg.

Vi kan kun ønske toppen af LO tillykke med deres ny østaftale. Den er en skandale af format. Lige så stor som den sidste i maj 2004 hvor de lovede den danske befolkning at de kunne ordne det hele med konflikt og blokader sammen med BAT- Kartellet.

Sagen er vi fik ret, da vi forudså denne situation, og meddelte det i pressen og til Folketinget, nu kan befolkningen i Danmark se at Foreningen Rejsearbejder.dk igen fik ret.

Vi indklagede Danmark for EU - Kommissionen den 7. februar i år, vedrørende manglende overholdelse af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 og § 32 ikke er i henhold og overholder Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (ottende sær direktiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Klagen er under behandling og en foreløbig juridisk vurdering er udført. Der er sendt brev til den danske regering d. 20. juli 2007, med en anmodning om kommentarer, og med svarfrist den 20. august 2007.

Danmark har modtaget Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2006/2470 af 23. marts 2007 om gennemførelsen af Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (ottende sær direktiv)
Med følgende mangler:
1. Udpegning af koordinatorer under udarbejdelsen af byggeprojektet artikel 2, litra e, artikel 3, stk. 1, og artikel 5, litra a) og b)

Kommissionen anfører, s. 2/4 • at de danske regler ikke indeholder en definition af koordinator for sikkerhed og sundhed under udarbejdelsen af byggeprojektet, jf. artikel 2, litra e),

1. At den, der henvises til i de danske regler som koordinator under udarbejdelsen af projektet betragter Kommissionen som byggeleder jf. direktivets artikel 2, litra c),

2. At der ikke i de danske regler er fastsat et udtrykkeligt krav om, at bygherren/den projekterende skal udpege en eller flere koordinatorer til at varetage sikkerhed og sundhed under udarbejdelsen af byggeprojektet, jf. artikel 3, stk. 1,

3. At der ikke i de danske bestemmelser er fastsat en pligt til at koordinator skal koordinere opgaverne i artikel 4, jf. artikel 5, litra a, og endelig

4. At det ikke er den projekterende, som de danske myndigheder selv har oplyst er den koordinerende, som ifølge de danske regler skal udarbejde eller lade udarbejde planen for sikkerhed og sundhed, jf. artikel 5, litra b.

Svar
Den danske regering skal bemærke, at den vil fastsætte regler om udpegning af koordinator under udarbejdelsen af byggeprojektet og i den forbindelse tage højde for Kommissionens bemærkninger til ovenstående punkt.

2. Udpegning af koordinatorer under opførelsen af bygværket artikel 2, litra f), artikel 3, stk. 1, og artikel 6, litra a) – f)
Kommissionen anfører følgende:
At artikel 3, stk. 1, sammenholdt med artikel 2, litra f, ikke er korrekt gennemført, da der i de danske regler er fastsat en nedre grænse for, hvornår der er pligt til at varetage koordineringsopgaverne, ved at kræve 10 eller flere personer beskæftiget samtidig på byggepladsen,

1. At artikel 6, litra a, der angiver, at der skal koordineres i forbindelse med tekniske og organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejdsfaser, ikke er gennemført i dansk ret,

2. At artikel 6, litra b, for så vidt angår, at koordinator skal sikre at arbejdsgiverne anvender principperne i artikel 8 på en sammenhængende måde, ikke er tydeligt gennemført i dansk ret,

3. At artikel 6, litra c, ikke er gennemført i dansk ret for så vidt angår artiklens krav om, at den omhandlede journal skal løbende tilpasses,

4. At artikel 6, litra d, ikke er korrekt gennemført, idet der i de danske regler er fastsat en nedre grænse på 10 eller flere personer beskæftiget samtidig, før der er pligt til at koordinator skal koordinere samarbejdet mellem arbejdsgiverne på byggepladsen.

5. At artikel 6, litra f, ikke er gennemført i dansk ret, da reglerne ikke indeholder et krav om, at der skal træffes foranstaltninger, der har til formål at udelukke uvedkommende fra byggepladsen.

P.b.v.
Formand
Hans Erik Meyer.Opdateret d. 04 Oct 2007
© Rejsearbejdere.dk 2024