Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev - Sønderholm 13. Juli 2003
Efter Repræsentantskabsmødet den 28 marts har bestyrelsen fulgt de oplæg og indslag vi fik fra medlemmerne.

Vi fik foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget den 14 maj, hvor det samtidig lykkedes Formanden og næstformand at få foretræde for skatteudvalget.

Vi mødtes med Folketingets Arbejdsmarkedsudvalget kl. 8.30, her måtte vi beklage, at Ole Prüsse desværre var blevet forhindret, på grund af møde med eksportchaufførerne, og derfor ikke kunne deltage ved foretræde i Arbejdsmarkedsudvalget.

Jeg kan oplyse arbejdsmarkedsudvalget om, at Ole Prüsse ville været kommet ind på emner, vedrørende den stigende illegale arbejdskraft inden for eksportchaufførerne i ind og udlandet, samt overfald på eksportchaufførerne generelt i Europa / østlandene, og den stadig stigende arbejdsløshed indenfor eksportchaufførerhvervet.

Vi har bedt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalget om, at tage kraftig fat i de tiltag af tilbud, af billig arbejdskraft, der med tilskud via den Tyske lovgivning, kan komme ind på det danske arbejdsmarked.

Det er nu ikke længere den billige arbejdskraft fra de gamle østlande, der alene giver problemer, nu skal vi se det, fra et af Europas rigeste lande, Tyskland. Det er da konkurrenceforvridning, der vil noget.
Hvornår har de Danske politiker fået nok?

§ 20 spørgsmål nr. 3407 stillet til beskæftigelsesministeren (22/5 03) af Bent Bøgsted DF.
Vil ministeren undersøge, om det er korrekt, at der findes et tillæg til tysk lovgivning, der gør det muligt at yde tilskud til arbejde udført uden for Tyskland?

Begrundelse
I forbindelse med et brev fra Wolfgang Clement, Forbundsminister om den tyske løntilskudsordning af maj 2003 blev det i Arbejdsmarkedsudvalget oplyst af Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning, at der skulle være et tillæg, der gør det muligt at give tilskud for arbejde uden for Tyskland.

Svar (28/5 03) Beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)
Som også spørgeren henviser til i begrundelsen for spørgsmålet, har jeg tidligere til Arbejdsmarkedsudvalgets orientering fremsendt kopi af det brev, som jeg i starten af indeværende måned modtog fra den tyske erhvervs- og arbejdsminister Wolfgang Clement.
Beskæftigelsesministeriet har i anledning af dette nye spørgsmål haft fornyet kontakt til det tyske erhvervs - og arbejdsministerium med henblik på at sikre, at Beskæftigelsesministeriets konklusioner på baggrund af Wolfgang Clements brev er korrekte og dækkende.
Det tyske erhvervs- og arbejdsministerium har bekræftet, at den tyske stat udelukkende kan give tilskud til arbejde, der udføres for en virksomhed, der er beliggende i Tyskland. Dette udelukker ikke, at den ansatte kan udføre konkrete arbejdsopgaver for den tyske virksomhed uden for Tyskland, så længe medarbejderen fortsat er ansat i den tyske virksomhed.
Konklusion er. Den Tyske Forbundsminister Wolfgang Clement har misinformeret Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.
Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning havde igen ret, i deres påstand til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Der kan gives tilskud til arbejdsløse tyskere på 60 kr. i timen der arbejder i Danmark, når de opfylder betingelserne her for. Betingelserne er 3 mdr. arbejdsløshed Tyskland.

Desværre har Folketinget alt for ofte den sædvanlige danske lad – os – nu – vente – og se ”holdning”, Måske er det en helt bevidst taktik i forhold til de nye medlemslande, at Danmark endnu ikke har vedtaget samme overgangsordning, som eksempelvis Tyskland og Østrig.

Til eks.: I Tyskland er der i 1996 vedtaget en lov, til værn og kontrol af udenlandske firmaer og medarbejdere, som arbejder i Tyskland. Den har til hensigt, at stoppe illegale firmaer / medarbejdere.

Det forholder sig sådan, alle der arbejder i Tyskland skal, som minimum have udbetalt den tyske garantiløn, firmaerne skal anmelde til arbejdsformidlingen, hvilket sted arbejdspladsen er beliggende og hvor længe, ellers gives der store bøder. Det ser ud til Sverige vil indføre lov i lighed med den, der er gældende i Tyskland. En lignende lov, burde for længst være indført i hele Norden.

Foretræde i Folketinget Skatteudvalg kl.9.30.
Vi fremlage foreningens synspunkter, sammen med en sag for metal Aalborg afd. der gik på arbejdsgiverens manglende dokumentationspligt i forbindelse med udbetaling af kilometerpenge efter statens takster.

Den samme dokumentationspligt er gældende ved udbetaling af diæter og logi betalinger efter standard satsen. Er dokumentation fra arbejdsgiversiden ikke i orden, er det arbejdstageren, der må betale ud af egen lomme og arbejdsgiveren går fri, som loven er skruet sammen i dag.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning stiller følgende spørgsmål og forslag til Skatteminister Svend Erik Hovmand og arbejdsgiverkontrollen.

1. Hvordan sikrer vi, at der ikke sker over greb på den Fleksibel, Mobile, Danske, Arbejdskraft, ved arbejdsgiverens / Statsautoriserede revisorers/ revisionsaktieselskabers manglende bogføringsbilag for de ansatte medarbejdere ved ubetaling af kilometerpenge / skattefri rejsegodtgørelse i ind og udland?

2. Hvorfor er det arbejdsgiveren - Statsautoriserede revisorer - revisionsaktieselskaber der går fri ved rod i bogføringsbilag, når arbejdsgiverkontrollen har været på virksomhedsbesøg, og gået regnskaberne igennem?

3. Kan vi, som lønmodtager og skatteborger via lovgivningen påberåbe os, at blive holdt skadesløse ved arbejdsgiverens manglende bogføringsbilag?

4. Forslag til skatteminister Svend Erik Hovmand og arbejdsgiverkontrollen. Der udarbejdes standard skemaer, som danner grundlag for udbetaling af kilometerpenge efter statens takster, og udbetaling af rejsegodtgørelse efter standardsatsen, samt fradrag for rejsegodtgørelse efter standardsatsen og udlæg efter regning.

Til behørig dokumentation for arbejdsgiver og lønmodtager der er godkendt af skatteministeriet. Der gældende for samtlige af skattekommuner i landet?

Efter fremlæggelsen af vore synspunkter bad skatteudvalgsformand Jens Peter Vernersen om, at vi sendte oplægget til Skatteministeren til besvarelse, samt et kopi til skatteudvalget. Det ligger pt. ved ministeren /skatteudvalget.

P.B.V.
Jens Jørgensen.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024