Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev - Sønderholm 15. december 2002
Ved det ordinære repræsentantskabsmøde i Skanderborg den 22. marts 2002, blev det vedtaget, at finde løsningsmodel til nedbringelse af den store arbejdsløsheden - sæsonledighed i vinterperioden, som er inden for bygge og anlægssektoren, ved nybyggeri, tilbygning, ombygning, renovering, reparations- og revisionsarbejder, samt skovbrug, landbrug, gartnerier. Kort fortalt, alt udendørs arbejde i vinterperioden.

I den forbindelse rettede foreningen henvendelser til de tyske politikere, der ikke havde den store indsigt i vinterbyggeriet, selv om de har været med til at ændre og vedtage loven så sent som i 1999. Den er på 55 A4 sider. De anbefalede i stedet, at vi kontaktede de tyske fagforeninger og arbejdsgiverforeninger.

Her er et af de svar vi fik. Vi gør samtidig opmærksom på, at ATP. har sagt god for at styre ind og udbetalingerne via arbejdsgiverens se. nr.

Brev fra BAUGEWERBEVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN V/ RA Chr. Christiansen Syndikus.

I Deres foran nævnte brev spørger De, i Deres egenskab af, næstformand for Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning, byggeerhverv forbundene for Slesvig-Holsten om, hvorvidt ”Winterausfallgeld” (WAG vinterudfaldspenge) er en mulighed, for at forhindre sæsonledighed om vinteren. For at opnå dette mål, har De forslag til at oprette en vinterbyggefond.

Det af dem nævnte WAG har til formål, at reducere ledigheden om vinteren, men kan ikke ses uden den dermed videre sammenhængende lovgivning. Denne lovgivningen er følgende!.

1/ Forbud af overladelse af arbejde i byggebranchen i modsætning til andre brancher i Tyskland, med et par små undtagelser, er det forbudt at udleje/låne arbejdere i byggebranchen. Det fører til at firmaerne bliver tvungen til at ansætte arbejderne, og ikke kun udlåne dem i en begrænset tid.

Dette forbud fører til, at ledigheden i byggebranchen hele året, altså også om vinteren, bliver
indskrænket, da arbejdskraften ellers kun ville blive udlånt/lejet ved behov, og ikke ansat.

2/ Forbud mod deltid og korttidsansættelse. Efter den nu gældende deltids – og varsels lovgivning, før hen beskæftigelsesfremmeloven, er en korttidsansættelse kun mulig under bestemte forudsætninger.

3/ Da disse forudsætninger er relativ snævre fører dette til, at kortvarig ansættelser er sjældne, og hvis de i enkelte tilfælde forekommer i byggefagene har de ingen betydning.

4/ Hvis kortvarig ansættelse var mulig, så ville arbejderne i byggebranchen hovedsagelig blive ansat til kun at arbejde i sommertiden.

5/ Lovgivning om beskyttelse mod/ved opsigelse. Den almene beskyttelse mod opsigelse i den gældende afskedigelseslovgivning fører til , at opsigelser i firmaer, der hører til i byggebranchen, med mere end 6 ansatte, kun ved bestemte forudsætninger er muligt. Modsætter en arbejdstager sig, at blive afskediget,

kan der føres en sag i arbejdsretten, slutningen på disse sager i Arbejdsretten er, at det næsten altid er Arbejdsgiverne der er taber. De kan så mod en passende betaling købe sig fri.

Disse indskrænkninger af den frie opsigelses ret fører til, at mange arbejdsgivere ikke afskediger om vinteren. Det fra Dem nævnte WAG er ”vejrligsledigheds” pengenes efterfølger, og har en meget vekslende historie;

Efter at staten fra 1959 til 1995 betalte omkostningerne ved vejrligsledighed, blev den på grund af Finans mangel lovmæssigt ændret, således at arbejderne ved arbejdsmangel på grund af dårlig vejr ikke fik nogen betaling og selv måtte bære risikoen ”uden arbejde ingen penge.”

Denne til 1996 gældende lovgivning, blev, efter at fagforeningerne havde presset på, ændret på den måde, at den nu gældende omkostningsfordeling blev sat i gang.

Omkostningerne ved risikoen på grund af manglende arbejde ved vejrligsledighed, er delt på følgende 3. måder:

1/ Risikoen for den 1. til den 30. time, ved manglende arbejde på grund af dårlig vejr, bærer arbejderen selv. Arbejdstageren kan ved at opsamle 30 overarbejdstimer eller ved at tage overarbejdearbejde senere, eller tage ferie/fridage.

2/ Fra den 31. til 100. time overtager arbejdsgiveren omkostningerne. Ved vejrligsledighed, omkostningerne i denne forbindelse sker ved at Arbejdsgiveren betalinger. Arbejdsgiveren skal, på grund af de almen gældende lønaftale, indbetale 1% af bruttolønsummen til en samlet Fond, der så udbetaler ved vejrledighed.

3/ Fra 101. time overtager Statskassen omkostningerne ved vejrligsledighed.

Det af Dem nævnte WAG. vinterledighedspenge omfatter tidsrummet fra den 31. time.

"Mehraufwandwintergeld" (MWG) vinterbonuspenge er en udligning for at arbejdstageren, arbejder udendørs under vanskelige og hårde betingelser, arbejdsbetingelser om vinteren.

"Zuschusswintergeld" Vintertilskudspenge bliver betalt, som belønning til arbejdstagerne for, at der er blevet overarbejdet om sommeren, og de derfor modregnes 30 timer om vinteren.

Et yderligere middel arbejdsgiveren foretrækker, er arbejdsfleksibilitet, der kan udføres inden for de første 30 timer. Denne arbejdsfleksibilitet fører til, at den enkelte overarbejder om sommeren, og at arbejdsgiveren udbetaler disse overarbejdstimer om vinteren.

Dette medvirker til af arbejdsgiveren ikke har behov for at opsige arbejdstageren om vinteren. Vi har vedlagt et oversigtsblad for ”Winterausfallgeld” fra vores Centralafdeling i Berlin.

På den sidste side er der opført en Speciel opstilling over ”WAG” i de enkelte timer.

Skulle De få brug for flere informationer, står vi gerne til rådighed for flere spørgsmål.

Med Venlig Hilsen
BAUGEWERBEVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
RA Chr. Christiansen
Syndikus
Samme svar kom fra i IG BAU Kiel med følgende Citat: Alle parter har fordel af denne ordning.
m. d. v. Manuel Lewanski.

Det er hermed slået fast med syvtommersøm, at nå der indbetales til Vinterbyggebonuskasse og Sæsonledighedskasse, udbetales der Vintertilskudspenge til medarbejderen 1,03 Euro pr. time skattefrit, max 37 timer pr. uge fra 1. november til 31. marts.

Hermed er alt spekulation og kreativ tankegang vedrørende de 16 dages arbejdsgiverbetalte G dage over, ved udendørs arbejder i vinterperioden. Samtidig og ikke mindst vil løsarbejderen indgå i virksomhedernes stampersonale. I Tyskland er den lov gældende nord for den 42. breddegrad. Der som bekendt går hele jorden rundt. Loven kan virke konkurrenceforvridende ved tilbudsarbejde i udlandet for danske virksomheder.

Vi er startet med ovennævnte forslag til lovgivningsstof ved foretræde i Folketingets Boligudvalg og ved foretræde i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Vi var indbudt til høring, der blev afholdt i den gamle Landstingssal af Folketings Boligudvalg. Samt indsendt partsbidrag. Vi har løbene vedlagt forenings materiale til Folketinges Boligudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg, som er omdelt til udvalgsmedlemmerne og suppleanter.

Pt. ligger der 12 sider, Vedr - Sæsonudligningskasse – Vinterbyggebonuskasse efter Tysk mønster i Danmark, til besvarelse af Beskæftigelse Minister Claus Hjort Frederiksen.

Foretræde i Folketingets Skatteudvalg er sendt videre af skatteudvalget til besvarelse af skatteminister Svend Erik Hovmand besvarelsen kender vi. Ordlyden i teksten har vi set før, den minder meget om den tidligere skatteminister Ole Stavad havde, der med har jeg ikke sagt, at det er den samme tekst – og dog.

Det kan hverken bestyrelsen eller vore medlemmer leve med. Logi betalingerne skal hæves til 330 kr. i 2002 kr. Beskatning af kilometerpenge ved udearbejde efter 60 dage må ophøre. Der er ingen rimelighed i, at der, den en gang efter den anden, lægges skattetekniske hindringer i vejen for den mobile fleksible Danske arbejdskraft.

Bestyrelsen har med det negative svar fra skatteministeren, endnu en gang rettet henvendelse til skatteminister Svend Erik Hovmand, en svarskrivelse på 9 sider. Vi mener, den tidsfrist ministeren har til besvarelse er overskreden. Vi har derfor rykket ministeren for svar på vor henvendelse.
Den 9 siders svarskrivelse har vi fået vedlagt materiale fra foretræde i Folketingets Skatteudvalg. Det er omdelt til Skatteudvalgsmedlemmer og suppleanter.

Fra Folketingets Skatteudvalg Christiansborg, den 2. december 2002. Udvalget udbeder sig - i 70 eksemplarer ministerens besvarelse af følgende spørgsmål. Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. oktober 2002 fra Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning, jf. alm. del - bilag 97. Vi håber på en god julegave fra Skatteminister Svend Erik Hovmand.

Nye satser pr. 1-1- 2003 diæten - 387 kr. logi -166 kr. i Japan er diætbetalingen 508 kr.
Kilometer efter statens takster 2,90 kr. for de første 20.000 km. herefter 1,60 kr. pr. km.
Kørsel mellem hjem og arbejde fra 25 til 100 km 1,60 kr. pr. km. 0.80 kr

Fra bestyrelsen i Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning, vil vi gerne sige, tak til alle vore medlemmer for jeres støtte, opbakning og medvirken til at skabe bedre arbejdsforhold, rejseregler for den mobile fleksible Danske arbejdskraft ved arbejdsopgaver i såvel Danmark som udlandet.

Bestyrelsen ønsker dig og din familie en rigtig Glædelig Jul samt et godt og lykke bringende Nytår.

På bestyrelsen vegne
Jens Jørgensen.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024