Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev - 3. december 2001
Den 10-1-01. Sendes forslag til Folketingets boligudvalg, med kommentarer og forslag, til Etablering af en Vinterbyggefond i Danmark, til minimering af arbejdsløsheden i vinterhalvåret. Vedtaget på finansloven 2001 til fremlæggelse medio april d.å.

Den 4 og 5 maj. Sender Rejsearbejdere For Retfærdig Skattelovgivning, et Åbent Brev til Statsministeren Poul Nyrup Rasmussen. By - Bolig og Ligestillingsminister Lotte Bundsgaard.

Med bla. spørgsmål om på, hvilket tidspunkt, vi kan regne med Etablering af en Vinterbyggefond. Der er p.t. 27 % arbejdsløse murer i Nordjylland 9 % arbejdsløse håndværkere. Landsplansbyggeriet er faldet med 1 million m2.
Efter denne og flere henvendelser i dagblade, kommer Boligministeren med en pressemeddelelse 24-5-01. om at for finansloven 2002 vil byggeriet blive aktiveret, men ingen vinterbyggefond.

Den 19-8-01. skrivers der igen, til Boligministeren om at fremrykke finansieringen af Andelsboliger, gældende fra 15-6-o1 i stedet for 2002.Samt om dårlig planlægning af Sikkerhed på byggepladserne.

Den 19-9 er der svar fra boligministeren, et nye udvalg vil blive nedsat til at se på sæsonledigheden, en 6. pkt. plan for øget byggeri vil blive fremlagt for år 2002. til Finansloven - Landsbyggefondens midler aktivere-halvering af kommunernes grundkapital - medejer-boligen hel ny Boligform - boliger til Unge-flere andelsboliger - flere privat andelsboliger.

Den 25-10-01. Kl.13.00. Har rejsearbejderne Foretræde i Folketingets - Boligudvalg, ved bestyrelse medlem Hans Erik Meyer, Løjt Kirkeby og Næstformand Jens Jørgensen, Sønderholm. Værktøjskassen med indhold blev positivt modtaget af Boligudvalget.

Værktøjskassen. Der er mange i Danmark i dag, inden for bygge og anlæg, der har en værktøjskasse, der kun bliver brugt 6 - 9 mdr. om året, for her efter og blive stillet på lager til næste år og så blive hevet frem igen.

Ser vi på denne gruppe mennesker, har de arbejdsdage på fra 10 til 14 timer om dagen, i perioder op til 80 - 90 timer om ugen, når det går hårdest til.

Der er lavet undersøgelser på, at efter 6 til 7 timers arbejde går effektiviteten gradvis ned.

Ser vi på ulykkes statistikken er den væsentligt højere, med alvorligere arbejdsskader og nedslidning til følge, inden for dette område.

Ser vi, på familielivet for disse mennesker, vi her taler om, er ferie noget der bliver holdt, for manges vedkommende i efterår og vinterperioder, her er der alligevel ikke plads til os, på det danske arbejdsmarkedet.

Ferie fridage og arbejdsmarkedets pension, samt feriepenge og søn.- og helligdage, optjenes der ikke til. som i mange andre fag, på grund af sæsonledighed.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning opfordre, så kraftig vi kan, til at Folketingets Boligudvalg bidrager, med etablering af vinterbyggefonden i indeværende finansår. Til stor gavn for familien, minimering af arbejds - ulykker og nedslidning på arbejdspladsen.

Det må også være relevant at oplyse Folketingets Boligudvalg om, de tilbagemeldinger vi får fra rejsearbejdere, der er beskæftiget i Danmark, finder beskæftigelse for en del af vinteren i eks. vis. Tyskland og Norge, med de samme arbejdsopgaver, som de udførte i deres hjemland.

Efter mødet i boligudvalget, havde vi samtaler med Niels Helgved Petersen Radikal, Ole Sohn SF. Bjarne Laustsen Soc. der ser positivet på en Vinterbyggefond.

Der blev påpeget over for politikerne, at der på Christiansborg fra april til oktober, er udført et større male og istandsættelse arbejdere. Kunne dette ikke udføres fra oktober til april, i stedet for, at medvirke til en øget passive forsørgelse, i form af understøttelse i vinterhalvåret, svaret var, at det havde de ikke tænkt over, men jo.

Med denne form for medvirken, og opfattelse til beskæftigelsen i vinterhalvåret har, Rejsearbejdere For Retfærdig Skattelovgivning rette følgende henvendelse den 6-11-01. pr. brev og E-mail, til Folketingets Boligudvalg, der er omdelt til Boligudvalgets medlemmer og stedfortræder, By - Bolig og Ligestillingsminister Lotte Bundsgaard.
Bjarne Laustsen, Arbejdsmarkedspolitiskordfører for Socialdemokratiet. Jan Petersen. Finanspolitiskordfører for Socialdemokratiet. Helle Christensen Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aalborg Øst .Kaj Poulsen. Formand for LO - Aalborg. Ole Sohn SF. Niels Helgved Petersen. Radikale. Anni Lund Hansen. CD .Keld Albrectsen. Enhedslisten.

Bilag 1. med krav om at, Vinterbyggefonden skal etableres i indeværende Finansår.
Bilag 2. Ændringsforslag til Vinterbyggefonden.
Bilag 3. Oversættelse af den Tyske vinterbyggefond til Dansk.

I bilag 2 og 3 anviser Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning modellen til, en bedre beskæftigelse i bygge og anlægssektoren. Sæsonledigheden i vinterhalvåret minimeres, beskæftigelsen ved Entreprenør, underleverandører i virksomheder forbedres. Ved etablering af Vinterbyggefonden åbnes der muligheder for beskæftigelse hele året.

Arbejdspladsvurdering. Arbejdstilsynet vil fra den 1. november 2001 give bøder til de virksomheder med fem eller flere ansatte, der ikke har udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering. Bøden er på 10.000 kr. Der gives ikke bøder til virksomheder med under 5 ansatte før den 1. april 2002.

Blanket E 101 DK. Den Sociale Sikringsstyrelse.www.dss.dk
Blanketten dokumentere, at en person under arbejde i andre Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (forkortet til EØS-Lande) er omfattet af de danske regler om.

Sygesikring - Dagpenge ved sygdom og barsel - børnefamilieydelse (børnechecken) og børnetilskud. Arbejdsløshedsforsikring - Sociale pensioner - ATP - Arbejdsskadesikring. Du har ret til at modtage disse danske ydelser, hvis betingelserne er opfyldt.

Den udsendte skal til udlandet medbringe en sygesikringsblanket E 128 DK, der udstedes af senest danske bopælskommune. Arbejdsgiveren eller arbejdstageren bedes forevise blanket E 101 DK i kommunen og anmode om at få udstedt blanket E 128 DK.

Når personer er omfattet af disse danske sociale ordninger, skal der ikke betales bidrag til de tilsvarende sociale ordninger i de andre EØS - lande.

Standard satsen år 2002. bliver hævet med ca. 3% diæten til 374 kr. pr.døgen logi 160 kr. pr.døgen.

Bestyrelsen ønsker alle en
Glædelig Jul og Godt Nytår.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024