Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev december 2023

Julen varer længe koster mange penge. Mange glæder sig: Dem der har mistet en forsørger. Eller været ude for en arbejdsulykke gør det ikke. De lange ventetider på at få sagen afklaret er helt urimelig. Før hed det gør din pligt og kræv din ret på arbejdsmarkedet. Arbejdsskadesagerne tonser sig op hos Arbejdsskadestyrelsen.


Den alvorlig situation har ført til at Beskæftigelsesminister Ane Halsboe- Jørgensen til at fremsætte 2. Lovforslag omkring forbedringer.


Lovforslag L. 23. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love fremsat 4. 10. 2023. (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen)


Lovforslag L. 67. fremsat 3-11-2023 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring. (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping,


Til Lovforslag l. 23. Kom der mange bemærkninger fra Fagforeninger-Advokater. M.v. Fra Foreningen Rejsearbejdere.dk kom der 2.henvendelser med spørgsmål. Beskæftigelsesudvalget 2023-24 L 23 - Bilag 7. 30-10.2023. L 23 - Bilag 14- L 23 – 23-11-2023


Hvor lang er den gennemsnitlig sagsbehandlingstid i, erstatningssager der er endt med dødsfald eller ikke, på arbejdspladsen hos Arbejdstilsynet og Politiet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. (AES.) før der i sagen er en endelig afgørelse i sagen, på grund af at Arbejdstilsynet og Politiet nægter at give aktindsigt, til nære pårørende, fagforeninger før sagen er endelig, afsluttet, og der kan oprettes et søgsmål ved en retssag.


Med forslaget om søgsmålsfristen differentieres, så tilskadekomne og efterladte fastsættes til 12 måneder fra afgørelsen er en dårlig løsning. Der kan ikke søge om fri proces ved Civilstyrelsen så længe Arbejdstilsynet og Politiet nægter at give aktindsigt, til nære pårørende, fagforeningerne. Før sagen er endelig, afsluttet og der kan oprettes et søgsmål ved en retssag. Sagen vil simpelthen blive afvist af Arbejdsskadestyrelsen samt Ankestyrelsen.


Ifølge Arbejdstilsynets hjemmeside, er der sager hvor det har taget op til 3.år. Fordi arbejdsmiljøloven er er blevet brudt og sagen sendt til Retten og senere Landsretten. Mener beskæftigelsesministeren, at der skal ventes i 3 år, Før skadelidte eller afdøde kan få agtindsigt og en erstatningssag kan gå i gang. Det er med til forøger sagspuklen.


3.15. Side 51. Erstatning for tab af forsørger indtil barnets 21. år. Børn og unge, der mister deres forældre som følge af en arbejdsskade, har ret til forsørgertabserstatning efter arbejdsskadesikringslovens § 21. Erstatningen løber som udgangspunkt frem til barnets fyldte 18. år, men kan forlænges til barnet fylder 21 år.


Forsørgertabserstatning til afdødes børn og stedbørn udbetales som løbende erstatning og kan ikke omsættes til kapitalbeløb. Efter § 19 i arbejdsskadesikringsloven. Har en efterladt ægtefælle eller samlever under visse betingelser ret til et overgangsbeløb på 115.000 kr., hvis en arbejdsskade har medført døden.


Efterlader afdøde sig ikke en ægtefælle eller samlever, der er berettiget til overgangsbeløb. kan overgangsbeløbet tilkendes en anden efterladt person, når særlige omstændigheder taler for det. Det foreslås, at i § 19, stk. 1, 1. pkt., at ændre »115.000 kr.« til: »191.000 kr. (2024- niveau).


3.15. Side 51. Erstatning for tab af forsørger indtil barnets 21. år. Børn og unge, der mister deres forældre som følge af en arbejdsskade, har ret til forsørgertabserstatning efter arbejdsskadesikringslovens § 21. Erstatningen løber som udgangspunkt frem til barnets fyldte 18. år, men kan forlænges til barnet fylder 21 år. Forsørgertabserstatning til afdødes børn og stedbørn udbetales som løbende erstatning og kan ikke omsættes til kapitalbeløb.


Efter § 19. stk. 4. I arbejdsskadesikringsloven er der en manglende præcisering hvem der yderligere kan modtager overgangsbeløbet. Bør ændres til Børn eller andre personer der stod afdøde nær.


Humanitære organisationer der har passet afdøde ind til skadelidte er afgået ved døden. Kan give årsag til retstvister. Når der udbetales løbende erstatning skal der betales skat. Det vil sige at afdøde forsørgers indtægt efter Arbejdsmarkedsbidrag beregnes lønindkomsten. Altså bliver afdødes årsindkomst på ca.300.000 kr. efter arbejdsmarkedets bidrag udslagsgivende for beregningen 30,000- minus skat 26,5 % 7,950 kr. til udbetaling. 22,050 kr.


Et latterlig mindre årligt beløb, der udbetales til afdøde, pr. barn. Hvor staten score kassen, for at indkassere penge fra afdødes mindreårige børn. En løbende erstatning til børn skal selvfølgelig være skattefri.


Beskæftigelsesministerens svar: Spørgsmål 7. Beskæftigelsesudvalget 2023-24 10 -11-2023.


Arbejdsskadeaftalen indeholder en række initiativer, der tilsammen bl.a. skal forbedre sagsbehandlingstiderne i erstatningssager som følge af arbejdsskader. Med aftalen bliver der fastsat to konkrete mål for at nedbringe sagsbehandlingstiden, så den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle arbejdsskadesager, maksimalt skal være 7 måneder og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tilskadekomne har et tab af erhvervsevne, maksimalt skal være 20 måneder.


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er i gang med en plan, der skal indfri de politiske mål. Aftalekredsen vil få forelagt planen. Det fremgår desuden af aftalen, at aftalepartierne i 2025 vil drøfte og igangsætte yderligere initiativer, hvis der er udfordringer, der forhindrer målsætningerne i at kunne indfries.


Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg indhentet en udtalelse fra Arbejdstilsynet, som oplyser følgende.


I forhold til Rejsearbejdere.dk’s kritik af forslaget om en søgsmålsfrist på 12 måneder for tilskadekomne, der ønsker at søge om fri proces, så er der mulighed for at få hastebehandlet ansøgninger om fri proces ved Civilstyrelsen, hvis der er en frist, der skal overholdes, som f.eks. en søgsmålsfrist. Dette medfører f.eks., at der kan opnås fri proces i sager om patienterstatning, hvor søgsmålsfristen er 6 måneder for tilskadekomne. Dette fremgår også af lovforslagets bemærkninger. Den tilskadekomne skal selv søge om fri proces hos Civilstyrelsen og kan i den forbindelse anmode om hastebehandling af ansøgningen med henvisning til, at der er en søgsmålsfrist.


Rejsearbejdere.dk’s bemærker desuden, at der er brug for at præcisere arbejdsskadesikringslovens § 19, stk. 4, om hvem, der kan modtage overgangsbeløb ved Offentligt L 23 - endeligt svar på spørgsmål 7 Beskæftigelsesudvalget 2023-24 2 dødsfald i tilfælde af, at afdøde ikke har nære pårørende, som efter loven er berettiget til overgangsbeløbet. Dette indgik ikke i den politiske aftale fra september 2022, som lovforslaget udmønter og er derfor ikke del af lovforslaget”. Jeg henholder mig til Arbejdstilsynets oplysninger.


Henvendelse nr.2. til Beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesudvalget 2023-24 . L 23 - Bilag 14 13-11-2023.


Hvorledes mener Beskæftigelsesministeren at der kan søges fri proces og hastebehandling hos Civilstyrelsen når der ikke kan gives aktindsigt i sagen hos Arbejdstilsynet, Politi og Anklagemyndighed. Det er det umuligt at søge fri proces, i det hele taget føre en retssag med kravet om erstatning, i en arbejdsskadesag, og især en sag der har ført til arbejdstagerens dødsfald. Når myndighederne ikke har afsluttet en sag inden for de 12 mdr.


Fortabes retten til erstatning ved en arbejdsskadesag når søgsmålsfristen er sprunget på 12.mdr. Fordi myndighederne nægter fagforeninger og pårørende aktindsigt, og ikke har færdigbehandlet sagen, samt at AES. Nægter at behandle sagen før den er endelig afsluttet hos myndighederne ved en straffesagsdom, og der så kan gives aktindsigt, og klarhed til, at en erstatningssag kan startes”.?


Dette indgik ikke i den politiske aftale fra september 2022, som lovforslaget udmønter og er derfor ikke del af lovforslaget”. Var svaret fra beskæftigelsesministeren.


Bemærkninger Rejsearbejdere.dk. I forhold til Beskæftigelsesministenes svar, finder vi det er mærkværdigt at komme med sådan en kommentar. Set i lyset af lovforslagets intentioner om et forbedret arbejdsskadesystem. En ændring § 19, stk. 4, hvem der kan modtage overgangsbeløb ved dødsfald. Må kunne løses ved en hurtig forhandling med partierne bag lovforslaget, da det kun er en lille redaktionel ændring, og vil føre til retstvister kan undgås.


Beskæftigelsesministerens svar L 23. på spørgsmål 18: 14-11-2023.


Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg indhentet en udtalelse fra Arbejdstilsynet, som oplyser følgende: ”


Søgsmålsfristen i lovforslaget nr. L 23 omhandler muligheden for at indbringe administrative afgørelser i arbejdsskadesagen for domstolene. Forslaget knytter sig således til afgørelser efter arbejdsskadesikringsloven. Forslaget indebærer, at retssager vedrørende afgørelser i arbejdsskadesager fremover først kan anlægges, når sagen har været påklaget til og behandlet af Ankestyrelsen. Søgsmålsfristen igangsættes derfor først, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen


Det skal understreges, at den foreslåede søgsmålsfrist ikke har betydning for sager, der rejses med hjemmel i arbejdsmiljøloven.


Søgsmålsfristen har således ikke betydning ift. det konkrete eksempel nævnt i henvendelsen fra Rejsearbejdere.dk, herunder i forhold til de omtalte afslag på aktindsigt. Det skyldes blandt andet, at søgsmålsfristen som nævnt først igangsættes ved Ankestyrelsens afgørelse om anerkendelse og/eller erstatning efter arbejdsskadesikringslove


Kort og kontant går lovforslaget ud på, at spare penge ved at Forsikringsselskabet som i en forsøgsperiode, kan få lov til af afgøre en Arbejdsskadesag. At man ikke mere kan få erstatning fra Arbejdsgiveransvars-forsikringen og Arbejdsskadeforsikringen i samme sag. Altså dobbelt erstatning.


Forbedring er, at man ikke længere skal søge om forlængelse af forsørgertabserstatning efter barnet er fyldt 18.år, men får automatisk den forlænget til 21. år.


Vi har henvendt os den 20-11-2023. bilag 3. til Beskæftigelsesministeren Folketingets Beskæftigelsesudvalg vedrørende Lovforslag L. 67. fremsat 3-11-2023 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring. (Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, m.v.)


Vi konstaterer en tilfredshed en ændring af § 77, stk. 1, vil betyde, at hjemlen for de af Arbejdstilsynets afgørelser, der er begrundet i konstaterede overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, bliver samlet i én bestemmelse. Ny affattelse af § 77, stk. 2, der vil betyde, hvor det skønnes nødvendigt at påbyde, at en overhængende betydelig fare for de ansattes og/eller andres sikkerhed eller sundhed straks imødegås ved effektive foranstaltninger, f.eks. ved standsning af arbejde.


Vi forstår ikke helt ny affattelse af § 26. I § 26, stk. 2, 1. pkt., ændres »bekendt med« til: »opmærksom på«, »medføre fare for ulykker eller sygdom« ændres til: » forringe sikkerheden eller sundheden« og »faren« ændres til: »en eventuel fare og løse problemerne«. Eller 26, st.2, 2. »Kan faren ikke afværges ved arbejdslederens indgriben på stedet« til: »Er dette ikke muligt« og »denne« ændres til: »arbejdslederen.


Bemærkning Rejsearbejdere.dk Dette er kun en mindre redaktionel ordstilling. I stedet skulle der indsættes: Efter forringe sikkerheden eller sundheden. >>Sikkerheden eller sundhed straks imødegås ved effektive foranstaltninger, f.eks. ved standsning af, arbejdet. <<


Bemærkning Rejsearbejdere.dk Hvordan fremkommer denne forskel på henholdsvis 1. år og 2.år. I henhold til § 82 og §.84. Vi mener at både bødestraffen og fængselsstraffen skal øges, især ved ulykker med varig men, og ved dødsulykker. Således at de bliver sammenlignelig med straffen for at køre, over for rødt lys, i færdselsloven. Når der sker ulykker som virksomhed/lederen har kendskab til ulykkens årsag. Der skal strammes op.


Hvornår er der blevet idømt fængselsstraf til en virksomhedsejer, leder. Hvor der har været en alvorlig ulykke/dødsulykke. Hvor mange ulykker er der i de certificerede virksomheder der har certificeret arbejdsmiljørådgiver, i forhold til de virksomheder der ikke har.


2.7. 2. side 15. Bemyndigelsesbestemmelse til fastsættelse af nærmere regler om arbejdsgivers pligt til at udlevere oplysninger, som registreres om den ansatte i en asbestprotokol, til den pågældende ansatte.


Bemærkninger Rejsearbejdere.dk. I en bemyndigelsesbestemmelse skal det fremgå at. Ansatte skal til enhver tid kunne kræve at, læse og få en kopi af sider i asbestprotokollen, på henvendelse til arbejdsgiveren, frem for at vente med at få den ved ansættelsesforholdets ophør.


Beskæftigelsesministeren svar på bilag 2: 24-11-2023.


I forhold til Rejsearbejdere.dk’s forslag om en tilføjelse vedr. effektive foranstaltninger, fx standsning af arbejde, til bestemmelsen om arbejdslederens pligter, vil bestemmelsen herom på baggrund af lovforslaget komme til at gå ud på, at arbejdslederen skal sørge for at afværge en eventuel fare eller løse problemerne, hvis arbejdslederen bliver opmærksom på problemer i arbejdsmiljøet, som kan forringe sikkerheden eller sundheden. Det fremgår ikke af bestemmelsen, hvordan dette skal ske, da det vil afhænge af den konkrete situation. Derfor findes den foreslåede tilføjelse ikke hensigtsmæssig.


Bødeniveauet for en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, der har medført en ulykke med alvorlig personskade eller død til følge, blev skærpet med arbejdsmiljøaftalen fra 2019 og udmøntet med en ændring af arbejdsmiljøloven, der trådte i kraft den 1. januar 2020. Som følge af ændringen skal ”grundbøden” for en arbejdsmiljøovertrædelse, der har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge, forhøjes med et tillæg på 2 x grundbøden.


Arbejdsgiveren er efter arbejdsmiljølovgivningen hovedansvarlig. Arbejdsgiver vil i praksis ofte vil være et selskab, som ikke kan idømmes fængselsstraf. Straf af virksomhedsledere er betinget af, at virksomhedslederen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det betyder, at det skal kunne dokumenteres, at virksomhedslederen var bekendt med overtrædelsen, og at virksomhedslederen enten aktivt har medvirket til overtrædelsen eller har undladt at gribe ind over for overtrædelsen


I forhold til spørgsmålet om ulykker på certificerede og ikke-certificerede virksomheder har Arbejdstilsynet ikke opgørelser over anmeldte arbejdsulykker på certificerede virksomheder sammenholdt med anmeldte arbejdsulykker på ikke-certificerede virksomheder.


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har sammen med Syddansk Universitet og Team Arbejdsliv undersøgt sammenhængen mellem arbejdsmiljøcertificerede arbejdspladser og arbejdsulykker. Rapporten ventes offentliggjort snarest. Den foreslåede bestemmelse er formuleret således, at udleveringen skal ske senest ved ansættelsesforholdet ophør, og der kan derfor også ske udlevering på et tidligere tidspunkt i ansættelsesforhold.


Beskæftigelsesudvalget har i brev af 1. november 2023 stillet følgende spørgsmål nr. 38 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet af ikke-medlem Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) (MFU).


Spørgsmål nr. 38: ”Vil ministeren redegøre for de tilsyn, som det private certificeringsfirma har udført, herunder specifikt i forhold til den pågældende maskine? Og tænker ministeren i denne forbindelse, at der er de rette kvalifikationer i de private virksomheder til at udføre opgaven? Vil ministeren videre redegøre for, om hun finder anledning til at stramme kravene til denne type tilsyn? Der henvises til artiklen ”Professor: Fejl burde være opdaget før dødsulykke”, bragt på tvsyd.dk, den 21. september 2023.


Svar: Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at den konkrete dødsulykke på Danish Crown i Blans, som spørgsmålet tager udgangspunkt i, er dybt tragisk og berører mig meget. Det bekymrer mig, at der er eksempler på alvorlige ulykker, herunder dødsulykker, på virksomheder, der har fået et arbejdsmiljøcertifikat. Jeg kan ikke redegøre for de tilsyn, som det private certificeringsorgan har udført i forhold til den pågældende maskine, da det er akkrediteringsorganerne, der godkender og kontrollerer, at certificeringsorganerne lever op til kravene for at kunne udstede et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder. Til brug for besvarelsen har jeg indhentet bidrag fra Arbejdstilsynet, der oplyser følgende om krav til certificeringsorganernes kompetencer og udførelse af deres opgaver:


certificeringsordningen står bl.a. for kontrol af certificeringsorganernes kompetencer og kontrol med certificeringsorganernes arbejde. Akkrediteringen af certificeringsorganerne skal sikre, at certificeringen af virksomheder lever op til internationale krav, herunder at den udføres med den nødvendige faglige kvalitet.


Det er således ikke Arbejdstilsynet, som fører kontrol med eller tilsyn med certificeringsorganernes udstedelse af certifikater.


For at opnå et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat skal virksomhederne leve op til en række krav, der følger af fx internationale standarder. Herudover stiller Arbejdstilsynet en række krav til virksomhederne og certificeringsorganerne, som også skal være opfyldt, for at der kan udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.


Arbejdstilsynets krav består i at:


Certificeringsorganerne skal kontrollere, at virksomhedens ledelsessystem sikrer, at virksomheden behandler og oplyser certificeringsorganerne om anmeldepligtige arbejdsulykker og arbejdsmiljømæssige påvirkninger fra anmeldte erhvervssygdomme.


Certificeringsorganet skal anvende minimum 5 pct. mere tid på audit end beregnet i henhold til retningslinjerne for opnåelse af et arbejdsmiljøcertifikat. Den øgede audittid skal anvendes til at kontrollere det materielle arbejdsmiljø på virksomheden.


Certificeringsorganet skal kontrollere, at virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem sikrer, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som vil kunne medføre påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.


Certificeringsorganernes auditorer skal have gennemført 4 dages uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø.


Certificeringsorganet skal inden for maksimalt to certificeringsperioder, hvilket svarer til 6 år, føre kontrol med alle produktionsenheder omfattet af certifikatet.


En virksomhed med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan anmode Arbejdstilsynet om at få en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.


Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat medfører, at Arbejdstilsynet alene kommer på tilsyn, når der er en særlig anledning, fx ved klager over arbejdsmiljøet, anmeldte arbejdsulykker eller mange anmeldte erhvervssygdomme.


En virksomhed kan få frataget eller suspenderet sit arbejdsmiljøcertifikat.


Arbejdstilsynet har fået oplyst, at den omtalte virksomhed, Danish Crown i Blans, efter ulykken har fået suspenderet deres certifikat.”


Jeg kan henholde mig til Arbejdstilsynets oplysninger.


Derudover kan jeg oplyse, at jeg snart vil indkalde til en drøftelse af, hvad der skal ske med certificeringsordningen. I drøftelsen vil vi inddrage forskningsresultater fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om effekterne af certificering, som forventes offentliggjort snarest, og Arbejdsmiljørådets status på initiativerne i En styrket arbejdsmiljøcertificering.


Det er vigtigt for mig at understrege, at det - uanset om en virksomhed er certificeret eller ej - er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er således arbejdsgivers ansvar at sikre, at maskiner er sikre at anvende, herunder at de vedligeholdes og gennemgår de nødvendige eftersyn mv. Derudover er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion mv


Kommentar Rejsearbejdere.dk.


Lad os komme af med Certificeringsordningen. Private firmaer der undersøger Arbejdsmiljøet hos virksomheder og godkender det. Akkrediteringen der ligger under Erhvervsstyrelsen DANAK som godkender privat Certificeringsfirmaerne til at undersøge arbejdsmiljøet. Ifølge undersøgelsen er der 7%. af de firmaer under Certificeringsordningen der dårligere end de dårligste undersøgt hos Arbejdstilsynet.


Side 21. Maskindirektiv 98/37/EF


1.5.14. Risiko for at blive lukket inde i en maskine Maskinerne skal være konstrueret, fremstillet eller udstyret med anordninger, der forhindrer, at en udsat person kan blive lukket inde i maskinen, eller gør det muligt for personen at tilkalde hjælp, hvis han er lukket inde.


Henvendelse til Beskæftigelsesminister Ane Halsboe - Jørgensen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Sag. Dødsulykken på Slagteriet Danish Crown A/S Langebro 7. Blans 6600 Sønderborg 13. juni 2023.


På grund af Nyhedsbrevet vil blive for stort, indsættes der link til diverse henvendelser og svar fra Beskæftigelsesministeren og Justitsministeren.


Formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg Bjarne Laustsen (A) Har bedt beskæftigelsesministen svare på henvendelsen fra foreningen Rejsearbejdere.dk. Spørgsmål 309 2.august 2023 Samt stillet spørgsmål 310-311. Til Beskæftigelsesministeren. Bjarne Laustsen havde 70-års fødselsdag 9. nov.2023.


https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/BEU/bilag/227/2736275.pdf


https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/BEU/bilag/227/2736278.pdf


https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/BEU/bilag/227/2736279.pdf


BEU Almdel endeligt svar på spørgsmål 310 Svar på BEU 310doc (ft.dk)


BEU Almdel endeligt svar på spørgsmål 309 Svar på BEU 309docx (ft.dk)


https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/beu/spm/311/svar/1982007/2756986.pdf


Besvarelse spørgsmål nr. 1067 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg spørgsmål nr. 1067 (Alm. del), Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. juli 2023.


Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).


https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/reu/spm/1067/svar/1978949/2751310.pdf


Link til TVSYD-Artikel-BT-Bladet Ingeniøren om manglende kontrol og certificering


Efter dødsulykke: Far og politiker savner kontrol | TV SYD 19:30 - 04-12-2023 | TV SYD


Hans søn blev klemt ihjel – nu kommer sagen op på Christiansborg | TV SYD


Kort efter dødsulykke: Ansat stod inde i livsfarlig maskine på slagteri | Fagbladet 3F


https://jv.dk/erhverv/hans-eriks-soen-blev-mast-ihjel-i-en-maskine-paa-danish-crown-nu-raaber-han-politikerne-op-de-ansvarlige-skal-stilles-til-regnskab


Hans søn blev klemt ihjel – nu kæmper Hans Erik for at ændre loven | BT Samfund - www.bt.dk


Vi siger tak til alle medier der har gjort et fantastisk stort stykke arbejde, for at vi fik vores problemer belyst og kom frem. Så borgerne i Danmark med egne øjne kan se og høre at der er enorme problemer med arbejdsmiljøet og få forsikringen til at betale.


Vi må se hvad det nye år bringer.


En advarsel til jer der har børn og ikke er gift, eller ikke sammenboende i under 2.år I skal selv forsikre jer mod arbejdsulykker da erstatningen fra Arbejdsskadeforsikringen og Arbejdsgiveransvarsforsikringen i tilfælde af ulykke der har medført dødsfald, måske først kan påbegyndes når Arbejdstilsynet og Anklagemyndigheden har afsluttet sagen i retten eller firmaet har anerkendt et Bødeforlæg.”


Satser for Kørselsfradrag 2024. 25 -120 km. 2,23.kr. /km. over 120 km 1,12 kr /km Kørselsfradrag i visse yderkommuner over 120 km 2,19 kr. /km.


Skattefri Kørselsgodtgørelse i egen bil eller Motorcykel 3.79 kr./ km. Op til 20,000 km. Ud over 20.000 km 2,23 øre/km


Kørselsfradrag Storebæltsforbindelsen 110 kr. pr. passage.


Skattefri Kostgodtgørelse 574 kr. pr. Døgn Skattefri Logi pr. Døgn 246 kr.


For 2024 kan der maksimalt foretages fradrag for 31,600 årligt.


I ønskes en god Jul og et godt Nytår


P.B.V.


Hans Erik Meyer.

Opdateret d. 21 Dec 2023

Rejsearbejdere.dk 2024