Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev december 2019
Den 24. december 2019. klinger, juleklokkerne i Danmark. Det samme, gjorde de meget tidligt i år for to mænd på en Byggeplads i København. Den ene var fra Dansk El forbund og den anden var Stilladsarbejder medlem af 3.f. De ville dokumentere at, udenlandske arbejdstagere arbejde med at sætte stillads op, i lyset fra Pandelamper, på en byggeplads i Lundtoftegade København, den ene, fik en på hovedet, af et tilkaldt tæskehold, så juleklokkerne nok, ringede i hovedet på ham søndag 1.dec.2019.

Om mandage 2.decmber var den elektroniske presse på stedet, og vist indslag fra demonstration ved byggepladsen, her demonstrere flere hundrede stilladsarbejdere fra 3.f. på grund af at deres kollegaer var blevet overfaldet. Det kom til optøjer, og stillads i 6. etagers højde blev væltet, det samme gjorde den hvid Porsche, person, bil En person er blevet anholdt i sagen. Det spændende, om Politiets Offentlig Anklagemyndigheden, vil følge sagen op, og der vil blive rejst en tiltalesag mod personen der stod for overfaldet.

Til orientering.
Det er helt fuldt lovligt at tage foto, ude fra offentlige gade af stilladser, og lignende som dokumentation af ulovligheder og sende det til Arbejdstilsynet eller politiet. Det har Justitsminister Søren Pape Paulsen (k) og Beskæftigelses- minister Troels Lund Poulsen, meddelt os. (Se Nyhedsbrev Rejsearbejdere.dk dec. 2017. juli 2018.)

Det er grotesk at, en faglige aktive personer skal overfaldes i Danmark. Fordi de vil med foto, dokumenter at der udføres social dumping på en arbejdsplads i Danmark Byggeformanden i fagforeningen 3.f. Mener, at det er politiet der skal tage sig af ulovlighederne. Hele pakken med alle besparelserne, hos Arbejdstilsynet og Skat samt Politiet Det har nu ført til at det, at det er ved at være optræk til selvtægt og anarki i Danmark.

”Balladen med stilladsarbejderne og den udenlandske arbejdsgiver, som arbejder i København. Minder, igen om de lignende episoder i Berlin og andre store byer Tyskland i året 1996.” De førte til at Tyskland, ophævde overenskomsterne til lov. Således at, også udenlandske arbejdstagere skulle sikres og have løn efter, de indgåede overenskomster mellem størstedelen af arbejdsgiverne og fagbevægelsen på arbejdsmarkedet i Tyskland. Dette, skulle forhindre social løn dumping, fra firmaer, og arbejdstagere der kom ind fra udlandet.

”Heldigvis er der nu lys forude, Arbejdstilsynet får nye bevillinger, i stedet for årlige nedskæringer. Så der kan ansættes 80. flere Tilsynsførende. I år 2020.”Af de nye, tilsynsførende vil 17. af dem, blive ansat ved Center SYD i Kolding. Det er bl.a. resultatet af det store arbejde foreningen. Rejsearbejdere.dk har gjort, med mange henvendelser til skiftende Beskæftigelsesministre. Foretræde for Folketingets Beskæftigelses Udvalg. Artikler, i dagblade udsendelser i TV. Gennem årene. Tak til de mange Journalister der har fulgt med os på vejen, gennem årene med indslag i Dagspressen.”

Vi, har vores tvivl om der kommer, til en voldsag i retten, vi får og se. årsagen er. at anklagemyndigheden, frafalder tiltalen på grund af besparelser. I besvarelsen af spørgsmål nr. 252 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. november 2019 på baggrund af et ønske fra Pernille Vermund. (NB). fremgår følgende

I 2015. blev der dømt 4503. Gerningspersoner. i 2018. blev der kun dømt 2387. Gerningspersoner, et fald på næsten 50 %. Uden dømte Gerningspersoner 5716. I år 2015. Gerningspersoner 11.476. I år 2018. Igen, fald på næsten 50 %. Af dømte gerningspersoner.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har i et interview i medierne. Meddelt, at det vil tage år at, rette op på retsvæsenet og i bunken af sager i Danmark Tak til ham, for at han nu vil rette op på de, tidligere regerings fejlslagen politik.

Efter valget til Folketinget 2019. er nyudnævnt som vigtige på arbejdsområder som ministre.
Beskæftigelsesminister er Peter Hummelgaard. (S). Mattias Tesfaye er blevet Udlændinge og Integrationsminister. (S). Justitsminister er Nick Hækkerup. (S). Skatteminister er Morten Bødskov. (S) Transport og Bolig minister Benny Engelbrecht (S)
Vi, kan kun ønske Statsminister Mette Frederiksen. Held og lykke med forsøget, om at rette, op på skævhederne, med alle sociale nedskæringer og social løn dumping, der har fundet sted i Danmark.

Forslag til. Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet m.v.) Fremsat den 27. november 2019 af transportministeren (Benny Engelbrecht). Har nu været til 1. Behandling i Folketinget torsdag den 12. dec. 2019.

Lovforslaget indeholder således retningslinjer, hvorefter bødeniveauet forhøjes til en bøde på 10.000 kr. til chaufføren (før 1000 kr.) og en bøde på 20.000 kr. til vognmanden (før 2000 kr.) Dette svarer til bødeniveauet for manglende afholdelse af det regulære ugentlige hvil. Lovforslaget indeholder desuden en præcisering af, at retten til adgang uden retskendelse til brug for den administrative kontrol med virksomheders overholdelse af køre- og hviletidsreglerne og kontrol med installatører og værksteder, der kan udføre installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer, er overgået til Transport- og Boligministeriet. I

I et svar fra Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til Søren Søndergaard (EL) fremgår at.
”EU-Kommissionen har ved åbningsskrivelse af 9. november 2018 indledt en traktatkrænkelsessag mod Danmark.” Vedrørende anmeldelsespligten for selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte til RUT-registret. I den anledning besluttede Rigsadvokaten den 9. januar 2019, at alle verserende straffesager om overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT-registret skulle stilles i bero, hvis den udenlandske tjenesteyder var en selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte, og det udførte arbejde vedrørte andre sektorer end bygge- og anlægssektoren og sektoren for landbrug, skovbrug, og fiskeri.

Den 21. juni 2019 blev alle sager om overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT. registret stillet i bero på baggrund af en dom afsagt i Vestre Landsret den 15. maj 2019, hvor en virksomhed med ansatte blev frifundet for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT-registret.

Status er dermed, at alle sager om overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT. Registret, hvor gerningstidspunktet er før den 25. juni 2019, er sat i bero, og at sager, hvor gerningstidspunktet er den 25. juni 2019 eller senere, er sat i bero, hvis der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte, og det udførte arbejde vedrører andre sektorer end bygge- og anlægssektoren og sektoren for landbrug, skovbrug, og fiskeri.

Vigtig nyhed til de nedslidte.
Den 5. dec. 2019 var der i Folketinget 1. Behandling af Lovforslag L. 67 Fremsat af Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension). Lovforslaget indfører en ny, og lempeligere, helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for seniorer med langvarig beskæftigelse; seniorpension.

Man har ret til seniorpension, hvis følgende krav er opfyldt: - 6 år eller mindre til folkepensionsalderen - Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet - Arbejdsevne på 15 timer eller mindre i seneste job, uanset branche Forud for afgørelsen om tilkendelse eller afslag på seniorpension skal der foretages en individuel konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job, primært på baggrund af helbredsmæssige oplysninger.

Det betyder bl.a., at der ikke skal iværksættes beskæftigelses rettede indsatser for at udvikle arbejdsevnen. Kommunerne får midlertidigt ansvaret for at administrere reglerne om seniorpension og herunder træffe afgørelse om hvem der skal have seniorpension. Dette er en midlertidig ordning, indtil opgaven overgår til en central myndighed i statsligt regi, som skal etableres så hurtigt som muligt.

Hvis en borger får afslag på seniorpension i den midlertidige periode, hvor reglerne administreres af kommunen, kan borgeren få genoptaget deres sag af den centrale myndighed, når denne er etableret. Personer, der tilkendes seniorpension, modtager en ydelse, der svarer til satsen for førtidspension frem til folkepensionsalderen
Der er sendt en henvendelse til Justitsminister Nick Hækkerup og Folketingets Retsudvalg.
Vedrørende L.10. Forslag til lov om ændringer af straffeloven. Fremsat 2-10-2019. Bilag 85.
(Begrænsninger af brugen af betinget dom med vilkår om samfundstjeneste i sager om vold.)

Foreningen Rejserarbejdere.dk fik ikke ved henvendelser til tidligere Justitsminister Søren Pape vedrørende Lovforslag L. 83. Fremsat 26. oktober 2018. (Delvis Lovliggørelse af Peberspray.) Bilag 3. af 14. november 2018. Fik et uddybende, svar på henvendelsen, hvilket vi nu beder om.

Den 9.dec.2019, sendte vi en henvendelse til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og Folketingets Beskæftigelsesudvalg vedrørende Lovforslag L. 65. Fremsat den 19. nov. 2019.L. 65. Forslag til lov om ændringer af lov om Arbejdsmiljø m.v.
(Gennemførelse af aftale om en ny, og forbedret arbejdsmiljø og ordnede for hold på Arbejdsmarkedet m.v.) Det fremgår i lovforslaget at bøde niveauet hæves kraftigt.

Der kan nævnes at §. 72 a, stk.1, om Arbejdstilsynets på grund af risikobaseret og stikprøver udgår af loven. Uanmeldte stikprøver skal ikke udgå af lovforslaget, tværtimod anmeldte stikprøver den rigtige vej og gå for et bedre arbejdsmiljø.

Med forslaget om ændring af § 78. om en fysisk skriftlig Tilsynsbog, ophæves og der en indsættes en ny bestemmelse i § 78.c, hvorefter arbejdsgiveren skal melde tilbage skriftlig elektronisk til Arbejdstilsynet efter, afgørelsen. når Arbejdstilsynet anmoder om det. Med den ændring af kravet om at en Ringbind eller Tilsynsbog, falder bort kan vi ikke godtage.

Med hensyn myndighedsbestemmelsen § 74 b, stk.2, om at, Arbejdstilsynet kan opkræve gebyr hos virksomhederne der får et skærpet tilsyn, skal betale et gebyr for det skærpet tilsyn. Det fremgår, at når det ikke er muligt at gennemføre et, skærpet tilsyn vil det være, umuligt at kræve et gebyr i den situation.

”Vi mener at på arbejdspladserne i, bygge og anlægsbranchen m.v. kan det være et stort problem, at der ikke ligger en, fysisk skriftlig kopi af afgørelser fra Arbejdstilsynet. Problemet med danske og udenlandske firmaer. Er at det ikke er alle firmaer, der kan kommunikere digitalt med Arbejdstilsynet på en Bygge og anlægsplads m.v. årsagen kan være sprogligt forståelse, ordblindhed. Samtidig er det ikke sikkert at arbejdsgiveren viser, den digitale afgørelse til arbejdstagerne.

Med forslaget om at beskæftigelsesministeren får en ny myndighedsbestemmelse efter § 74 b, stk1, hvorefter
en virksomhed, der har fået et forbud skal have et obligatorisk tilsyn. Det skærpede tilsyn forventes gennemført senest 3. måneder efter datoen af det afgivne forbud.

Vi vil orientere beskæftigelsesministeren om at, dette forslag virker ikke i mange brancher, hvor virksomheden flytter medarbejderne hurtigt til skiftende nye arbejdspladser, som f.eks. især i Bygge og anlægsbranchen m.v. Så et skærpet tilsyn på senest 1-3. måneder på faste arbejdspladser er helt forkert, selvfølgeligt skal der ikke gå 3.mdr før et skærpet tilsyn på faste arbejdspladser. Der kan ske ulykker og i værste fald dødsulykker på den tid.

”Yderligere kritik er at, der kan gå 1. hel måned før et nyt skærpet tilsyn fra Arbejdstilsynet, der er gældende for skiftende arbejdspladser. Til beskæftigelsesministerens orientering, tager det kun en uge, at skalmure eller skifte et tag på et højt parcelhus. Her må det præciseres i loven at, især arbejde i højden eller fald til et lavere niveau skal have et nyt skærpet tilsyn, alt efter hvor lang tid der medgår til arbejdet skønnes færdiggjort. Her må virksomheden fastsætte en tidsplan, i samarbejde med Arbejdstilsynet, At såfremt, planen ikke overholdes betaler, virksomheden et mindste, gebyr på 10,000 kr. for forgæves fremmøde det skærpede, tilsyn fra Arbejdstilsynet.”

Kopi af dele af Beskæftigelsesministerens svar 10. dec.2019. På henvendelsen af 9. december 2019 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk, jf. L 65 - bilag 5.

Arbejdstilsynet vil fortsat besøge virksomhederne uanmeldt. Det kan være nødvendigt for, at Arbejdstilsynet kan se arbejdet, som det reelt foregår. Der kan imidlertid også være tilfælde, hvor Arbejdstilsynet kan få et bedre indblik i, hvordan arbejdet foregår ved at anmelde besøget fx for at sikre, at de rette personer er til stede, og der er mulighed for at se de rette arbejdsprocesser. Derfor låses det ikke fast i loven, at tilsynet skal være uanmeldt.

Foreningen Rejsearbejdere.dk udtrykker, desuden utilfredshed om forslaget om at ophæve pligten til en Tilsyns-bog. Det er vigtigt for mig, at reglerne er lette at forstå. Derfor er jeg glad for, at det følger af den politiske aftale, at der skal ryddes op i gamle regler på arbejdsmiljøområdet, så reglerne bliver mere forståelige og i højere grad giver mening på de enkelte virksomheder.

Men det er stadig vigtigt, at relevante aktører i virksomheden får besked om Arbejdstilsynets reaktioner. Derfor bliver der heller ikke ændret i kravet om, at arbejdsgiveren skal gøre arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter bekendt med Arbejdstilsynets afgørelser. Og derfor indeholder lovforslaget en bestemmelse om, at arbejdsgiveren skal sikre og erklære, at arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i
virksomheder der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, er blevet gjort bekendt med indholdet i tilbagemeldingen på afgørelsen.

Endelig er Foreningen Rejsearbejdere.dk utilfredse med, at der kan gå 1 måned, før en virksomhed på en skiftende arbejdsplads får et skærpet tilsyn af Arbejdstilsynet, mens der kan gå 1-3 måneder, inden en virksomhed på faste arbejdspladser får skærpet tilsyn.

Jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt, at der er en direkte sammenhæng mellem det afgivne forbud og det følgende skærpede tilsyn. Arbejdstilsynet vil derfor gennemføre det skærpede tilsyn så hurtigt det er muligt, efter forbuddet er givet. På byggepladser og andre midlertidige og skiftende arbejdspladser forventer Arbejdstilsynet at gennemføre tilsynet inden én måned fra forbudsdatoen. Det er netop af de grunde, som Foreningen Rejsearbejdere.dk fremhæver i deres henvendelse.

Arbejdsforholdene på faste arbejdspladser ændrer sig derimod typisk ikke, og der er derfor mindre behov for at komme lige så hurtigt, efter forbuddet er givet. Her forventer Arbejdstilsynet derfor at gennemføre tilsynet, senest tre måneder efter forbuddet er afgivet. Forskellen i perioderne gør det muligt både at tage hensyn til behovet for en hurtig opfølgning og til ønsket om en effektiv tilsynsplanlægning.

Jeg vil også gerne understrege, at der ikke er en øget risiko for ulykker i perioden fra forbudsafgivelsen og frem til afholdelsen af det opfølgende skærpede tilsyn, da virksomheder, der får et forbud, skal stoppe med det pågældende arbejde omgående. Arbejdet må ikke genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.

Kommentar fra foreningen Rejsearbejdere.dk, til Beskæftigelsesministerens svar.
Den holder ikke med at Arbejdstilsynet kan vente en hel måned med at Arbejdstilsynet kommer igen og udføre kontrol på en byggeplads, og 1-3 måneder på faste arbejdspladser. Den fysiske skriftlige Log – bogen, skal bevares ellers, kan Arbejdstilsynet ligeså, godt skrive det ned i en Balje med vand. Der bliver det heller ikke, noget at læse bagefter. Lige som den elektroniske iPad ikke fremlægges for Tillidsmanden eller arbejdstagerne.

Der er rettet henvendelse til Skatteminister Morten Bødskov og Folketingets Skatteudvalg vedrørende Lovforslag L. 73 Fremsat 20. nov.2019.

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og Internet m.v.).

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder at. regeringens fastholdelse af, den nuværende beskatning af fri telefon og Internet m.v. Det ikke er i tråd den tidligere regerings Finanslovsaftale for 2018, fra år 2020. blev der vedtaget skattefrihed, for arbejdsgiverbetalt fri telefon og Internet.

Med hensyn til at, ændringen rammer skævt, er det korrekt, det rammer socialt skæft i modsat fortegn. Den rammer rejsearbejdere, og andre der arbejder i udlandet med arbejdskontrakter. Der er indgået efter reglen Finanslovsaftalen år 2018. gældende for år 2020.

Det fremgår af lovforslaget at værdien af fri telefon beskattes af et beløb på 2900 kr. + Arbejdsmarkedsbidrag
8. %. for år 2020. Sammenlagt beløb med ægtefælden uden arbejdsmarkedsbidrag på 8 %.er det 4,350 kr. for år 2020. Efter nedsættelsen på ægtefældernes beskatning på 25 %. Over 3700 kr. Det er et betragtelig stort beløb.

Samtidig skal nævnes at, arbejdstageren kan fratrække beløbet for udgifter til benyttelse af egen telefon, Internet i arbejdsgiveren tjeneste, gælder Ligningslovens §. 9. beløbsgrænse på 6,300 kr. for år 2020. før, udgifterne kan fratrækkes på Selvangivelsen. Det bliver en dyr fornøjelse at bruge telefon og Internet i arbejdsgiverens tjeneste.

Vi kan konstatere at det er et lovforslag, der rammer totalt socialt skævt, for mange der er rejsearbejdere. De, der har indgået en Ansættelseskontrakter i år 2019.for 2020. Som, er udstationerede og arbejder i udlandet og, som der ikke har den store løn. Men, mod forventningen om at, arbejdstageren og ægtefælden, kan få arbejdsgiverbetalt fri telefon og Internet i året 2020. De bliver rigtig godt og grundigt, taget ved næsen under falske forudsætninger, med dyre udgifter til følge.

Vi forslår derfor at loven, ikke skal gælde for rejsende arbejdstager, der arbejder i udlandet. Fordi arbejdsgiverbetalt fri telefon og Internet, er en nem mulighed for at kontakte familie og pårørende, medens arbejdstageren, er udstationeret.

Skatteminister Morten Bødskovs. Kommentar til henvendelsen Vedr. Lovforslag L.73. d. 10.dec.2019.
Den nuværende regering og aftaleparterne (Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet) bag finansloven for 2020 ønsker at, fastholde den nuværende beskatning af fri telefon og Internet m.v.

Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og Internet m.v. vil gælde for alle, der har privat rådighed over arbejdsgiverbetalt telefon og Internet m.v. - både for personer, der arbejder i udlandet og er skattepligtige til Danmark, og personer, der arbejder i Danmark.
Der gøres heller ikke forskel på, om en arbejdsaftale er indgået før eller efter den 1. januar 2020, hvor skattefritagelsen ellers ville være trådt i kraft.

For så vidt angår reglen om fradrag for lønmodtageres mv. arbejdsrelaterede udgifter efter ligningslovens § 9, så ændres der ikke på denne regel med nærværende lovforslag.

Lønmodtagerudgifter kan efter ligningslovens § 9 som hovedregel kun fradrages med det beløb, hvormed udgifterne sammenlagt overstiger 6.300 kr. (2020). Bundgrænsen gælder samlet for alle lønmodtagerens arbejdsrelaterede udgifter, herunder fx arbejdsrelaterede telefonudgifter, bortset fra en række særlige fradrag, der er særskilt reguleret.

”Lønmodtager vil kunne få dækket dokumenterede arbejdsrelaterede udgifter, herunder telefonudgifter, skattefrit af arbejdsgiveren som udlæg efter regning.”

Til medlem af Folketinget Dennis Flydtkjær (DF). Var svaret at. En iPad beskattes derfor som en computer og er skattefri for den ansatte, hvis den bruges arbejdsmæssigt – uanset om den også anvendes privat.

Der var indkaldt til Bestyrelsesmøde og Ordinær Repræsentantskabsmøde 12. april 2019. i foreningen Rejsearbejdere.dk i Den gamle Grænse kro Christiansfeld.
Formand Hans Erik Meyer blev valgt. Bestyrelsen fortsætter deres videre arbejde. Undtaget, er et bestyrelsesmedlem der har meldt sig syg.

Efter flere henvendelser og foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg fra bl.a. Rejsearbejdere.dk Om den forhadte indsats med de risikobaserede tilsyn m.v. Fremsatte. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen endelig den. 13. marts 2019. Lovforslag. L. (196) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.).

Bygge- og anlægsbranchen er en branche, hvor især, alt for mange kommer til skade eller bliver slidt ned, på grund af et dårligt arbejdsmiljø.

Derfor har regeringen og arbejdsmiljøforligskredsen i 2017, at Arbejdstilsynet skulle igangsætte et forsøg med en ny tilsynsmetode i bygge- og anlægsbranchen. Tilsynsmetoden ”helhedsorienteret tilsyn” har været en succes og har betydet et væsentligt mere effektivt tilsyn og dermed også meget mere arbejdsmiljø for pengene. Regeringen og forligskredsen ønsker derfor, at det bliver muligt at erstatte det ”risikobaserede” tilsyn med det helhedsorienterede tilsyn i bygge- og anlægsbranchen

De positive erfaringer med at udvikle en indsats, der specifikt er målrettet bygge- og anlægsbranchen, viser, at det kan være hensigtsmæssigt at afprøve nye indsatser i forhold til bestemte virksomheds- og branchegrupper. Regeringen og forligskredsen ønsker derfor, at det fremover bliver muligt at erstatte det risikobaserede tilsyn med andre målrettede indsatser, hvis disse viser sig at være mere egnede inden for bestemte virksomheds- eller branchegrupper.

På den baggrund foreslås det, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at udstede regler om, at Arbejdstilsynet skal gennemføre andre målrettede indsatser end det risikobaserede tilsyn overfor virksomheder i bestemte virksomheds- eller branchegrupper. Lovforslaget er vedtaget.

Vi rettede 22.februar 2019. henvendelse til Udlændinge og Integrationsminister Inger Støjberg og Folketingets Udlændinge og Integrationsudvalg. Vedrørende Lovforslag L. 151. Forslag til ændringer af udlændingeloven. Fremsat 6. februar 2019. (Udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.)

”Der blev sendt bemærkninger til Folketingets Udlændinge og Integrationsudvalg, Til Lovforslaget.
Vi havde foretræde for Folketingets Udlændinge og Integrationsudvalg 19. marts 2019. Vi fremlagde mundtlig og skriftlig, for udvalget, en ny henvendelse samt materialer der underbyggede vores bemærkninger til lovforslaget. ”Lovforslaget blev ikke vedtaget.”

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder ikke at en udvidelse, af rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra, de 12. Top 30 Lande er, nødvendig. Den nye, udvidelse af positivlisten for udenlandske arbejdskraft, indeholder krav til udenlandske lønmodtager der søger arbejde, med en profession i udlandet, der muligvis kan bruges som arbejdskraft, men med lovforslag L.151 om nedsættelsen til 350.000. kr. m.v. Undermineres overenskomsterne i Danmark.

I nabolandet Tyskland er der 2.5 mio. ledige arbejdstagere, så her også rige muligheder for at hverve ledig arbejdskraft, dertil kommer alle ledige i EU- Landene. En del af arbejdskraften fra nye lande i østeuropa, volder i forvejen store problemer med Social løn og arbejdsmiljø dumping. Så der ikke brug for mere unfair konkurrence i Danmark.

Med det tidligere Lovforslag L 135. Fremsat 21. februar 2017. (Præcisering af kravene til aflønning efter beløbsordning)
Blev der vedtaget i en årlig løn på 426,885 kr. Kunne der ikke medregnes kost, logi, diæter, fri bil, fri telefoni, Internet, naturalier, abonnementer eller andre ydelser, som tilbydes den ansatte af arbejdsgiveren.

Foreningen Rejsearbejdere.dk står, derfor uforstående over for at Integrationsministeren/regeringen, ville nedsætte beløbet, med at, indføre denne opblødning, således, at kost, logi m.v. kan medregnes i de 350.000 kr. Mod den tidligere løn på 426.885 kr. Uden at kost og logi m.v. kunne medregnes.

Med hensyn til at de udenlandske faggrupper som fremgår en eventuel ny positivliste, kan ledige arbejdstagere i Danmark også, påtage sig arbejdet eller blive uddannes dertil. Dog, ikke til en løn på 350.000 kr. Alt Inklusive, indeholdt i lønnen, såsom Feriepenge – Arbejdsmarkedspension – SH Betaling. Kost- 509 kr. Logi – 219 kr. pr. døgn x 46 uger = 162.840 kr. - 350.000kr = 187.160 kr. Beløbet på den tilbageværende del lønnen, indeholder ikke Feriepenge – Arbejdsmarkedspension – SH Betaling, Befordring og Telefon. m.v.

Dette beløb er ca. under det halve, af hvad, et ufaglært medlem af 3.f. Som arbejder på, mindsteløn har krav på. Dette lovforslag var, social løn dumping af værste skuffe. Lovforslaget blev ikke vedtaget.

Lovforslaget indebærer, at opholdstilladelse efter beløbsordningen og fast track-ordningens beløbsspor ikke længere vil være betinget af, at løn op til beløbsordningens mindstebeløb udbetales til en dansk bankkonto. Dermed vil både fast garanteret løn udbetalt i Danmark og fast garanteret løn udbetalt i udlændingens hjemland kunne medregnes i opgørelsen af, om betingelsen om en minimumsløn er opfyldt.

Bemærkning til mere fleksible arbejdstid.
Hertil skal bemærkes at uanset om en nedsættelse af arbejdstiden fra 37 timer til 30 timer. Må, beløbet med Lovforslag L 135. Fremsat 21. februar 2017. Som det er vedtaget, tidligere fastholdes på.426.885 kr. for år. 2019. Uden at kost og logi m.v. i lønnen og ikke medregnes.

”Den øvrige del af lovforslaget om øget strafferamme for at beskæftige udenlandsk arbejdskraft, uden Arbejdstilladelse, samt medvirke til at give husly er OK.”
Den nye positivliste med beslægtede, stillinger vil kunne udvides til at, kunne indeholde mange grupper, af, arbejdstagere.

Herunder nævnes nogen af de mange stillingsbetegnelser.
Udvidelsen af positivlisten med beslægtede stillinger. Listen er ikke udtømmende Anlægskonstruktør, Anlægsteknikker, Byggeanlægstekniker, Byggeleder, Byggetekniker, Bygningskonduktør, Bygningskonstruktør, Bygningsteknikker, Entreprenørtekniker, Jernbanearbejder m.v.

Udvidelse af positivlisten med stillinger som (Faglærte) Listen er ikke udtømmende.
Facadepudser, Flisemurer, Fugemontør, Kedelmurer, Kirkemurer, Murer, Murermester, Ovn bygger, Ovn murer, Skorstensbygger, Murerarbejde, Brolægger, Brolægningsarbejde Bygningssnedker, Bygningssnedker-mester, Bygningstømrer, Hus tømrer, Inventarsnedker, Parketsnedker, Snedker, Tømrer, Tømrer- og snedkerarbejde (byggeri)

Den 4.februar, 2019 kl.20,45. Sendte i DR.1 Udsendelsen om slaver i byggebranchen. Link.
https://www.dr.dk/drtv/se/afsloeret_-slaverne-i-byggebranchen_78205.

Mere af samme skuffe https://www.fyens.dk/odense/Efter-afsloeringer-i-kemikaliesag-i-Odense-To-ministre-kaldes-i-samraad/artikel/3322652

Det er ufatteligt det kan, foregå i Danmark.

Rejsefradrag 2020.
Standardsats for fortæring pr. døgn (ved rejser af min. 24 timers varighed inkl. overnatning) 521.kr Standardsatser for Logi 223 kr.

Befordring sats pr. km 3,52 kr. for erhvervsmæssig kørsel i egen bil indtil 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver). Ud over 20,000. km. 1,96 kr.

Vi ønsker alle en rigtig.
Glædelig Jul og et Godt Nytår.
P. b v. Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 23 Dec 2019

Rejsearbejdere.dk 2024