Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev december 2018
Igen i år slår ansøgninger om julehjælp en ny rekord, fattigdommen i den nederste klasse i samfundet oplever nu regeringens og tidligere regeringers spareprogram. Værdien af A-kasse dagpenge nærmer sig 60. % af en løn i byggeriet eller hos metalarbejderne, alt efter hvor i landsdelen man sammenligner lønnen, kontra dagpengene. Listen er lang af sociale nedskæringer i Danmark

Folkepensionen er udhulet af Vældfærdsaftalen 20. juni 2006. Således at alderen hæves til dem, der er årgang 1970. 2. halvdel, skal arbejde til de er henholdsvis 66. år til Efterløn og 69. år til de har ret til Folkepension. Det er simpelthen en skandale, det findes ikke mange, der kan i håndværksfagene eller andre faggrupper.

Måske der skal en protestdemonstration til som i Frankrig. I året 1968 og 2018. Dog ikke voldelige, før politikerne forstår at bægeret er fyldt, når dele af befolkningen skal pukle, på arbejdsmarkedet fra vuggen til de lægges døde i graven.

økonomien i folkepensionen er også udhulet fordi 0,3 % tages og bruges til Satspuljen som æder stigningen af folkepension op i forhold til lønnen på arbejdsmarkedet. Satspuljen afskaffes i år 2020. Og beløbet på0,3 % for dagpenge og kontanthjælpsmodtagere indsættes på en pensions- opsparing. Satspuljen blev til i 1990. Så Folkepensionister har virkeligt, fået mindre og mindre at leve for, i mange år.

Information til rejsearbejdere, om de vigtigste dele af finanslovsaftalen året 2019. Ikke er vedtaget endnu.

øget rådighedsbeløbet for pensionister fra 1. januar 2019:
Folkepensionsydelserne – grundbeløb, pensionstillæg og supplerende pensionsydelse (ældrecheck) – løftes i 2019 med ekstra 0,2 pct. ift. 2018. Fradragsgrænserne for folkepension (som også gælder for førtidspension med tilkendelser før 2003) løftes tilsvarende.

Seniorpræmie
Der er enighed om at indføre en ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. for alle personer, som er beskæftiget i et omfang, der svarer til i gennemsnit mindst 30 timer ugentligt i det første år efter folkepensionsalderen (svarende til i alt 1.560 betalte arbejdstimer inkl. ferie). Præmien kan optjenes, fra personen når folkepensionsalderen og 12 måneder frem. Præmien udbetales efter disse 12 måneder.

Aftaleparterne er enige om, at Arbejdstilsynets samlede bevillinger i 2019.
Fastholdes på samme niveau som i 2018. Det indebærer, at der igangsættes og videreføres initiativer, som bidrager til indsatsen for ordnede forhold.

Der afsættes i 2019 13 mio. kr. til Arbejdstilsynet samt 2 mio. kr. til øvrige indsatser vedrørende ordnede forhold. Løftet sikrer, at bevillingerne til Arbejdstilsynet samt til ordnede forhold samlet set i 2019 videreføres uændret i forhold til 2018.

Styrkelse af politiets indsats på tungvognsområdet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke politiets indsats på tungvognområdet. Den styrkede indsats vil bl.a. blive målrettet de områder, hvor politiet vurderer at kunne finde uordnede forhold på transportområdet.

Der vil således blive anvendt en risikobaseret tilgang til kontrollen med fokus på de steder, hvor uordnede forhold typisk forekommer, f.eks. på rastepladser og i forhold til internationale transporter. De tilførte midler skal bidrage til at udvikle kvaliteten i de gennemførte kontroller og øge kontroltrykket. Der afsættes 5 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 15 mio. kr. i 2022 til formålet.

Landsbypuljen.
Styrkelse af udviklingen i landdistrikterne. Der er i dag afsat 58 mio. kr. årligt i 2019-2020 til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer i Puljen til Landsbyfornyelse.

Der afsættes herved yderligere 68 mio. kr. i 2019, 85 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 95 mio. kr. i 2022 til landsbyfornyelse. Det indebærer, at bevillingen til den nye Landsbypulje samlet bliver 126 mio. kr. i 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022.

BoligJobordningen fortsætter i 2019.
Håndværkerfradrag (Håndværkerydelser)12,200 kr. Serviceydelser 6,100 kr.

Skrotpræmie til gamle brændeovne.
Der etableres en midlertidig national skrotningsordning for gamle brændeovne for at accelerere udskiftningen af de ældste og mest forurenende brændeovne. Ordningen vil give ejerne af de ældste ca. 2000 kr. til skrotning og vil gælde for brændeovne fra ca. før ?. og løbe i perioden 2019-2020.

Højere skrotpræmie til gamle dieselbiler 2019-2020.
Midlertidig ordning at, hæve skrotningspræmien for ældre dieselbiler. Der afsættes derfor en pulje til at øge skrotningspræmien for gamle dieselbiler i 2019 til 2020. Ejere af dieselbiler fra før 2006 vil således kunne få en skrotpræmie på i alt 5.000 kr. ved skrotning af deres bil.

X Ny permanent fradrag for transport i og fra yderkommuner og på øer.
Permanent, gøre en styrket mobilitet i yderkommuner og på øer. Den gældende regel om forhøjet befordringsfradrag i de 25 udpegede yderkommuner udløber med udgangen af 2018. Omfattede pendlere får befordringsfradrag med fuld sats for kørsel over 120 km dagligt (1,98 kr./km i 2019). Pendlere i andre kommuner får halv sats over 120 km dagligt.

X Styrkelse mobiliteten i yderkommunerne og på øer ved:
At permanent, gøre det forhøjede befordringsfradrag for yderkommuner og samtidig, udvide ordningen med de 10 danske småøer Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø og Tunø, således at alle 27 ikke bro faste småøer i Sammenslutningen af Danske Småøer omfattes.

X At indføre et nyt fradrag på godt 200 kr. pr. overnatning til pendlere: Som bor på en ikke bro fast ø i de 25 udpegede yderkommuner eller på en af de 10 danske småøer Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø og Tunø. Som ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte på grund af afstanden mellem arbejde og bopæl.

At sidestille kørsel over broforbindelsen ved Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) med de øvrige brugerbetalte broforbindelser (Storebælt og øresund) ved indførelse af et fradrag for pendleres passage.

X Vigtig Befordrings kost og logi Satser for året 2019.

Kostgodtgørelse pr døgn udbetalt af arbejdsgiver 509.kr Logi godtgørelse udbetalt af arbejdsgiver pr. døgn 219 kr.
Rejsefradraget på Selvangivelsen er på maksimum 28,000 kr.
Skattefri Kørselsgodtgørelse i egen bil eller Motorcykel. 356 øre pr. km. max 20.000 km
Kørselsfradrag 25-120 km. 198 øre. Derudover 99 øre.
Kørselsfradrag i vise udkantskommuner 198 øre. Læs markering med X ovenover.
Kørselsfradrag Storebæltsforbindelsen 110 kr.

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 10. juli. 2018 stillet følgende spørgsmål nr.
497 (alm. del), fra Christian Juhl (EL). Om overnatninger på byggepladser i Skurvogne – Pavilloner – Campingvogn, til Beskæftigelsesministeren. Det fremgår af svar 21. august 2018 at.

Skurvogne og lignende transportable konstruktioner som fx campingvogne og containere kan opfør -
es uden byggetilladelse, uanset om de skal anvendes til overnatning eller ej. De skal dog overholde de relevante krav i bygningsreglementet om fx konstruktions- og brandsikkerhed, og de må maksimalt være opstillet på pladsen i 6 uger.

Bygningsreglementet hindrer ikke, at der kan overnattes i en skurvogn eller lignende på en byggeplads.

Såfremt en skurvogn eller lignende opstilles på samme sted i mere end 6 uger, vil den blive betragtet som en permanent konstruktion, og der vil derfor skulle søges om byggetilladelse efter reglerne i bygningsreglementet, inden den opsættes.

For visse skurvogne og lignende er der krav om byggetilladelse, uanset hvor længe de opstilles. Dette gælder fx skurvogne i mere end én etage. Det er kommunerne, der i deres rolle som bygnings- myndighed, udsteder byggetilladelse.

Det er ejeren af en skurvogn eller lignende, der har ansvaret for, at selve skurvognen er lovlig, mens det er den, der står for opstillingen, som er ansvarlig for, at skurvognen er lovligt opstillet. Brugeren af skurvognen kan dog også blive ansvarlig, hvis skurvognen bruges forkert.

Det er kommunen, der er bygningsmyndighed, og som træffer afgørelse i hver enkelt byggesag. Eventuelle ulovlige forhold skal derfor anmeldes til den stedlige kommune eller alternativt til politiet. Det er også kommunen, der fører tilsyn med, at byggeloven og bygningsreglementet overholdes.

Det kan undre befolkningen og borgerne, at Aabenraa Kommune tillod filippiner at bo i slumlejeren hos, et transport firma i Padborg, uden kontrollere hvad der foregik. Lejren blev først afsløret af Fagforeningen 3.f Aabenraa med formand Kim Brandt i spidsen, der gik ud i medierne med en offentliggørelse af forholdene i slumlejeren.

En enorm skandale i landtransportsektoren, kom til alles kendskab herhjemme og i udlandet.

Den nye aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats august 2018.

Mere ansvar tilbage til a-kasserne igen.
For at få et styrket videns grundlag om betydningen af placeringen af kontaktforløbet får udvalgte a-kasser i en 4-årig periode ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledighedsforløbet.

I dag er kontaktforløbet primært hos kommunerne, men a-kasserne deltager i fællessamtaler med den ledige og kommunen og står for CV-samtale og rådighedssamtaler.

Initiativet forventes at omfatte ca. 37.500 forløb årligt, svarende til ca. 150.000 forløb over den aftalte Dog skal initiativet omfatte mindst 25 pct. af de nyindplacerede på dagpenge årligt. A-kasserne skal som minimum afholde en CV-samtale, rådighedssamtaler og 1. fællessamtale.

Derudover skal a-kasserne afholde kontaktforløbssamtaler med de ledige efter behov, og disse samtalers form og indhold skal tilpasses den enkelte lediges situation og behov. Danske A-kasser skal inddrages i implementeringen af initiativet.

Udvidelse af reglen for mindre intensiv indsats.
Reglerne om en mindre intensiv aktiv indsats udvides. Fremover kan alle ledige fritages fra pligten til at møde personligt til samtaler og deltage i tilbud, hvis de inden for 6 uger skal i fuldtidsjob, fleksjob, skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension.

Det samme gælder personer, der er omfattet af en arbejdsfordeling eller er hjemsendte på grund af vejrlig eller materialemangel.

Det vil sige, at reglerne om mindre intensiv indsats udvides til at omfatte alle relevante målgrupper.
Derudover skal personer, der er omfattet af mindre intensiv indsats, fremover ikke selv aktivt søge arbejde.
For personer, der er omfattet af arbejdsfordeling, gælder fritagelsen for pligten til at søge arbejde i de første 6 uger af arbejdsfordelingen.

Foreningen rejsearbejdere.dk rettede henvendelse til Skatteminister Karsten Lauritzen og Folketingets Skatteudvalg. Bilag 7. Vedrørende Lovforslag L. 25. Fremsat 3.oktober 2018. Forslag til lov om ændringer af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde.)

Vi mener at Lovforslaget burde strammes op og udvides til at manglende skilte, ved indgangen til byggepladser med firmanavn og cvr. nr. som minimum giver en bøde på 10.000 kr. første gang der, mangler et firmaskilt.

Vi ville meget gerne have et fornuftigt svar fra skatteministeren, hvorfor der ikke er et krav til at sætte et skilt op i vinduet, med firmanavn og cvr. nr. ved renovering af en ejendom eller lejligheder i underste etage. Når der foregår arbejde i stueetagen eller oven på ejendommen.

I stedet opsættes der mørklægningsgardiner, som under krigen, så ingen kan se hvad der foregår af arbejde og hvilket firma der arbejder, indenfor murerne på ejendommen. Samtidig vil mener vi at beløbsgrænsen for kravet til at skilte på 50.000 kr. For de enkelte entrepriser er for høj og burde halveres.

At der på udenlandske firmabiler der kører her i landet på udenlandske nr. plader ikke har cvr. nr. eller
firmanavn på bilernes på venstre og højre side men, kun et papskilt i vinduet der ikke nok til at, identificere firmaet. Skat eller borgere må ikke, gå ind på privat grund for at se om der ligger et skilt i forruden når bilen er parkeret i skjul. Danske biler på papegøjeplader burde også have skilte med firmanavn og cvr. nr.

Den 15. nov. 2018 kom der svar på Bilag 7. fra Skatteministeren.
Der kom en mærkelig kommentar fra Skatteministeren, for at det fortsat er muligt at udføre sort arbejde.
Ejendomsmæglere kan godt sætte til salg skilt i vinduet. Byggefirma behøver det ikke på etageejendomme.

Skilt i firmabilens vindue, hjælper ikke noget når Skat og privatpersoner ikke må gå ind, på en byggegrund og se om der er et skilt i vinduet hos parkerede udenlandske biler.
Der skal ikke opsættes skilt, når der arbejdes på byggeri på egen byggegrund. Den oplysning var ny.

Vi havde foretræde for Folketinget Skatteudvalg 15. november 2018. Formand Hans Erik Meyer og Kasser Johan Classen. Vi blev budt på kaffe af Bjarne Laustsen (S) og fik en snak på hans kontor. Vi havde også foretræde for Folketingets Retsudvalg 15. nov. 2018.

Ved en kontrol foretaget af politiet 8.dec.2018 ved Kolding Storcenter manglende 9. varebiler CVR. nr. på siderne af bilen. 2. Udenlandske biler som kørte uden og være omregistreret på danske nr. plader. Der komme mere kontrol i 2019.

Vi rettede 2. henvendelse til Justitsminister Søren Pape Poulsen og Folketingets Retsudvalg.
Vedrørende Lovforslag L. 83. Fremsat 26. oktober 2018. (Delvis Lovliggørelse af Peberspray.)

Der fremgår af lovforslaget at der gives bøder på 3.000 kroner når Pebersprayen medtages i det offentlige rum. Vi mener at bøden bør nedsættes når det er tale om ældre pensionister og Teenager der er utrygge ved at gå ud især om aftenen. Vi anbefalede at de kan få bevilliget en Peberspray, der så må medtages i det offentlige rum. Og bøden nedsættes til det halve for de borgere.

Foreningen Rejsearbejdere.dk. fik 2. invitationer fra Miljø og Fødevareministeriet 1.august 2018..
Forslag til udkast om ændring af lov Vandscooterbekendtgørelsen i ekstern høring. Vi sendte et høringssvar 4.november 2018. Udkast til ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og straffeloven. Til Vandscooterbekendtgørelsen er der sendt høringssvar 10. oktober 2018.
I ønskes en rigtig god Jul og Godt Nytår.
P.B.V.
Hans Erik Meyer.
Opdateret d. 25 Dec 2018

Rejsearbejdere.dk 2024