Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Beregningen af dansk personfradrag ændres efter pres fra EU-Kommissionen 21. november 2013
Beregningen af dansk personfradrag ændres efter pres fra EU-Kommissionen i tilfælde, hvor den skattepligtige har såvel dansk som udenlandsk indkomst.

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Skatteministeriets
besvarelse af spørgsmål nr. 20. ad EUU alm. del af 23. oktober 2013
vedr. det danske personfradrag.
Nick Hækkerup
Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 20
Offentligt


Notat
J.nr. 13-0154384
Den 21. november 2013

Notat til Folketingets Europa-udvalg og Folketingets
skatteudvalg om Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende
beregning af personfradrag ved udenlandsk
indkomst
Kommissionen har den 25. april 2013 (modtaget den 26. april) fremsendt åbningsskrivelse
nr. 2012/4169 vedrørende beregningen af dansk personfradrag i
tilfælde, hvor den skattepligt har såvel dansk som udenlandsk indkomst.
Danmark overholder efter Kommissionens opfattelse ikke TEUF artiklerne
21, 45 og 63 samt EØS artiklerne 36 og 40, idet Danmark ikke i fuldt omfang
tager hensyn til den skattepligtiges personlige og familiemæssige forhold, hvis
den pågældende har indkomst fra såvel Danmark som fra en anden EU/EØSmedlemsstat.
Problemet kan illustreres med det eksempel, at en person, som har bopæl i
Danmark, har en indkomst på 200.000 kr. fra Danmark og en indkomst på
200.000 kr. fra udlandet. Hvis Danmark skal undgå dobbeltbeskatning ved den
såkaldte exemptionsmetode, hvor den udenlandske indkomst ikke beskattes i
Danmark, vil halvdelen af personfradraget blive henført til den udenlandske
indkomst og vil dermed være tabt for den skattepligtige.
Efter Kommissionens opfattelse er det danske personfradrag en begunstigelse
af personlig og/eller familiemæssig karakter, da det sikrer den skattepligtige et
indkomstskattefrit eksistensminimum. Sådanne begunstigelser skal iflg. Kommissionen
gives fuldt ud i bopælslandet, med mindre de personlige og familiemæssige
forhold er taget betragtning ved beskatningen i arbejdsstaten.
Kommissionen baserer sin opfattelse på domsparksis, jf. C-385/00 De Groot,
C-234/01 Gerritse og C-169/03 Wallentin.
Når Danmark ved anvendelse af exemptionsmetoden beregningsteknisk henfører
en forholdsmæssig del af personfradraget til den udenlandske indkomst,
er dette efter Kommissionens opfattelse en hindring for den fri bevægelighed,
da personer med udenlandsk indkomst dermed bliver dårligere stillet end personer,
der har hele deres indkomst i Danmark.
Notat
J.nr. 13-0154384
Den 21. november 2013
Person og Pension
mw
Europaudvalget 2013-14
EUU Alm.del Bilag 106
Offentligt
2 / 2
Det kan tilføjes, at problemstillingen tilsvarende gør sig gældende i de – få –
tilfælde, hvor dobbeltbeskatning skal undgås ved anvendelse af creditmetodenog hvor den udenlandske skat er højere end den dansk.
Med udgangspunkt i domspraksis på området må det anses for usandsynligt, at
Domstolen i denne sag skulle give Danmark medhold. Skatteministeriet er
derfor af den opfattelse, at beregningsmetoderne bør ændres, således at det
sikres, at de danske regler på dette område bringes i overensstemmelse med
EU-retten.
Regeringen har underrettet Kommissionen i overensstemmelse hermed.
Opdateret d. 04 Dec 2013
© Rejsearbejdere.dk 2024