Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
L 129 - svar på spm. 8
Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0040
Den Til Folketingets Skatteudvalg

L 129- Forslag til Lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse).

Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 8 af 22. december 2004. Kristian Jensen /John Fuhrmann Spørgsmål 8: Vil ministeren yde lovteknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om registrering af oplysninger om ansatte og ansættelsesbeviser i overensstemmelse med forslaget fra Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.

Svar: Det ligger ikke ganske klart, hvad forslaget fra Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning præcis indeholder. Det skal dog indledningsvis bemærkes, at det ikke er muligt, sådan som det forslås af Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning, at sammenskrive Beskæftigelsesministeriets og Skatteministeriets respektive regler om indførelse af en ”logbog” over de ansatte.

Nedenstående forslag til ændringsforslag vedrører derfor alene Skatteministeriets lovgivning. På baggrund af henvisningen til tysk lovgivning samt den foreslåede sammenskrivning af den foreslåede § 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (L 89) og den af Skatteministeriet foreslåede § 86 A i skattekontrolloven (L 129) forstår

Skatteministeriet forslaget således, at Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning dels ønsker, at der skal lovfæstes en pligt for den udenlandske arbejdsgiver til at indberette en række personlige og ansættelsesmæssige oplysninger om den udstationerede, til told- og skattemyndighederne, herunder kopi af den udstationeredes ansættelseskontrakt samt ønsker, at logbogsforslaget også skal omfatte udstationerede. Det ligger ikke ganske klart, hvorvidt Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning forudsætter, at den ønskede indberetning skal foretages af den danske arbejdsgiver for hvem den udstationerede udfører arbejdet eller af den udstationeredes egen arbejdsgiver, dvs., den udenlandske arbejdsgiver.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning har i logbogsforslaget indarbejdet et forslag til indberetning. Den foreslåede logbogsbestemmelse retter sig mod den danske arbejdsgiver, mens de tyske regler om indberetning af oplysninger om den udstationerede retter sig mod den udstationeredes egen (udenlandske) arbejdsgiver. Det bemærkes i øvrigt, at de tyske regler alene vedrører bygge- og anlægsvirksomheder.

Nedenstående udkast til lovforslag bygger på den antagelse, at Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning dels ønsker en udvidelse af de foreslåede regler om ”logbog”, dvs., den i L 129 foreslåede § 86 A om indførelse af en logbog, således at den danske arbejdsgiver er forpligtet til at registrere de samme oplysninger om eventuelle udstationerede, der arbejder i virksomheden, som han er forpligtet til at registrere om egne (danske) ansatte samt en pligt for den udenlandske arbejdsgiver til at indberette en række personlige og ansættelsesmæssige oplysninger til ToldSkat om den eller de personer, som skal udstationeres i Danmark. Det forudsættes, at denne pligt skal gælde for alle udstationerede og ikke kun for udstationerede indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Et ændringsforslag, der omfatter en ændring af den foreslåede § 86 A (logbogen) i kildeskatteloven samt et forslag om en ny § 7 H i skattekontrolloven om indberetningspligt for udenlandske arbejdsgivere om ansatte, der udstationeres i Danmark, kunne lyde således: ”Til § 2 1. Nr. 4 affattes således: ”4. Efter § 7 G indsættes: ”§ 7 H. Virksomheder fra udlandet, der har indgået aftale med en dansk arbejdsgiver om udstationering af medarbejdere i Danmark, skal foretage indberetning som anført i stk. 2 til Told- og Skattemyndighederne.

Stk. 2. Indberetning skal ske senest 8 inden den udstationerede påbegynder arbejdet for den danske arbejdsgiver. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger og dokumenter:

1) Den udstationeredes navn, adresse og fødselsdato eller cpr.nr.
2) Udstationeringens begyndelsestidspunkt og varighed.
3) Den eller de aftalte arbejdssteder her i landet.
4) Kopi af den udstationeredes ansættelseskontrakt.

” Til § 3 1. Nr. 7 affattes således: ”7. Efter § 86 indsættes: ”§ 86 A. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte samt om personer, der udfører arbejde for virksomheden som udstationeret for en virksomhed i udlandet.

De oplysninger som skal registreres, er de samme oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i § 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Stk. 2. Registreringer efter stk. 1, samt tilsvarende registreringer, der sker efter pålæg fra Arbejdsdirektoratet skal til enhver tid på begæring forevises de statslige told- og skattemyndigheder til brug for kontrollen efter denne lovs § 86.”

Bemærkninger til ændringsforslaget: Med de foreslåede ændringer vil forslaget om registrering af identitetsoplysninger og ansættelsesoplysninger i en logbog også komme til at omfatte personer, der ikke er ansat hos den pågældende arbejdsgiver, men som arbejder i virksomheden som udstationerede for en udenlandsk arbejdsgiver med hvem, den danske virksomhed har indgået en aftale.

Med den foreslåede § 7 H i skattekontrolloven forpligtes virksomheder fra udlandet, der har indgået aftale med en dansk virksomhed om udstationering af medarbejdere i Danmark til at indberette disse til Told- og Skattemyndighederne. Disse ændringsforslag har til hensigt at lette kontrollen med antallet af udstationerede i Danmark, den skattemæssige kontrol af disse samt kontrollen af, hvorvidt de udstationerede opfylder betingelserne for lovligt ophold i Danmark.”.

Når der ikke i L 129 er indeholdt et forslag som det ovenfor skitserede vedrørende udstationerede skyldes dette, at L 129 ikke tager sigte på kontrol af udstationerede. Skattemyndighedernes opgave er, at kontrollere om personer, der er udstationerede til Danmark er skattepligtige samt om den virksomhed, som de er ansat i, har ladet sig momsregistrere i Danmark.

Der skal om skattemyndighedernes kontrol af udstationerede henvises til besvarelsen af spørgsmål 9. Skatteministeriet skal bemærke, at Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning har stillet et tilsvarende forslag i en henvendelse til beskæftigelsesministeren og Arbejdsmarkedsudvalget (L 89 - Bilag 6), som beskæftigelsesministeren har kommenteret i svar på spørgsmål 7.

I svaret hedder det, at ”Problemerne med udstationerede medarbejdere fra de nye EU-lande er et af de problemer, vi følger tæt i kredsen af partier bag forliget om adgangen til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de nye EU-lande. Logbogsbestemmelsen i lovforslaget er ikke rettet mod udstationeringsproblemerne.

Jeg finder derfor ikke behov for en ændring i logbogsbestemmelsen i L 89, som foreslået af Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning.”
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024