Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Ligningsrådet satser år 2002
Cirkulære om Ligningsrådets satser 2002 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9 B

CIR nr 209 af 14/12/2001 (Gældende)

Lovgivning som forskriften vedrører

LBK Nr. 887 af 08/10/2001

Senere ændringer til forskriften

Oversigt (indholdsfortegnelse)

· Bilag 1

Forskriftens fulde tekst

Cirkulære om Ligningsrådets satser 2002 vedrørende fradrag
for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens
§ 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring,
jf. ligningslovens § 9 B1)

1. Befordringsfradrag:

1.1. Ligningsrådet har fastsat kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2002 således:

0 - 24 km inkl.
intet fradrag

25 -100 km. inkl.
1,58 kr. pr. km

over 100 km
0,79 kr. pr. km

2. Befordringsgodtgørelse:

Ligningsrådet har med virkning fra 1. januar 2002 fastsat følgende:

2.1. Godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel omfattet af ligningslovens § 9 B er skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb :

kørsel til og med 20.000 km årligt
2,84 kr. pr. km

kørsel udover 20.000 km årligt
1,58 kr. pr. km

For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil. For benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert er satsen 0,40 kr. pr. km.

2.2. Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren/hvervgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer i lønmodtagerens egen bil eller på lønmodtagerens egen motorcykel, cykel, knallert eller EU-knallert. Erhvervsmæssige befordringsudgifter kan ikke dækkes ved udlæg efter regning. Fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse er aldrig skattefri, men medregnes ved indkomstopgørelsen. Der kan udbetales forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med àcontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige àcontobeløb. Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel.

2.3. Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 om rejse- og befordringsgodtgørelse § 2 indeholde:

1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.

2) Kørslens erhvervsmæssige formål.

3) Dato for kørslen.

4) Kørslens mål med eventuelle delmål.

5) Angivelse af antal kørte kilometer.

6) De anvendte satser.

7) Beregning af befordringsgodtgørelsen.

2.4. Udbetales befordringsgodtgørelse med et højere beløb end Ligningsrådets satser, anses hele beløbet for personlig indkomst. Det gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren/hvervgiveren ved den endelige opgørelse, anser det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag.

2.5. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres med den udbetalte befordringsgodtgørelse.

2.6. Er der udbetalt forskud, skal den endelige opgørelse og afregning af den skattefri befordringsgodtgørelse, som lønmodtageren har ret til, være foretaget ved udgangen af den måned, som følger efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er foretaget.

20.000 km-grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver.

2.7. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når arbejdsgiveren har stillet firmabil til rådighed for den ansatte. Tilsvarende gælder, hvis firmabil er stillet til rådighed af en anden arbejdsgiver. En undtagelse er dog de tilfælde, hvor lønmodtageren betaler den arbejdsgiver, der har stillet firmabilen til rådighed, fuldt vederlag for den kørsel, der sker for den arbejdsgiver, der ikke har stillet bilen til rådighed.

2.8. For lønmodtagere, der ikke har modtaget skattefri befordringsgodtgørelse, kan der alene foretages det sædvanlige befordringsfradrag i den skattepligtige indkomst, efter ligningslovens § 9 C, dvs. med satserne i punkt 1.1.

Lønmodtagere, som i forbindelse med kundeopsøgende aktiviteter har befordring, der vedrører flere arbejdsgivere på én gang, jf. ligningslovens § 9 B, stk. 3, kan i det omfang, der ikke er modtaget skattefri godtgørelse med satserne i punkt 2.1., i stedet foretage fradrag i den personlige indkomst med disse satser.

3. Ligningsrådets beregningsgrundlag for satsfastsættelsen fremgår af bilag 1.

Told- og Skattestyrelsen, den 14. december 2001

Ole Kjær

/Ebbe Willumsen

-----------------------------------------------------------------------------

Bilag 1

Beregningsgrundlaget for Ligningsrådets fastsættelse af befordringssatser 2002

Ligningsrådet har ved fastsættelsen af befordringssatserne for 2002 valgt at tage udgangspunkt i en benzindreven bil, der efter EU-norm kører mellem 13,3 km/l og 12,5 km/l. I den opstillede model antages bilen at køre 12,5 km/l. Ved satsfastsættelsen har Ligningsrådet valgt en listepris på 8,31 kr. pr. liter benzin, reduceret med en skønnet rabat på 7 øre pr. liter = 8,24 kr. Den årlige kørsel er sat til 24.000 km. Ligningsrådet har valgt ikke at lægge sig fast på en bestemt anskaffelsessum for bilen, men har i stedet sat det årlige værditab på bilen til 23.500 kr. De årlige vedligeholdelsesomkostninger er sat til 12.750 kr., heri er indregnet udgifter til service, udskiftning af sliddele, supplerende rustbehandling og ekstraordinære udgifter til vask, parkering m.v., fordi bilen kører relativt mange km pr. år. De ordinære udgifter til vask parkering, opbevaring af dæk m.v. er sat til 2.500 kr. Udgiften til dæk udgør 2.880 kr., idet prisen på et dæk er sat til 1.050 kr., og et dæk forudsættes at holde 35.000 km i lighed med anbefalingen fra FDM. Forsikringsudgiften er sat til 7.250 kr. Der indgår ikke finansielle omkostninger ved beregningen, idet renter skattemæssigt behandles særskilt, og bilen anses for 100 pct. lånefinansieret.

Den høje sats for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse efter ligningslovens § 9 B for erhvervsmæssig kørsel i egen bil er herefter fastsat således:

Variable udgifter:

Brændstof (24.000 x 8,24/12,5) = 15.821 kr.

Dæk (1050 x 4 x 24.000/35.000) = 2.880 kr.

Vedligeholdelse = 12.750 kr.

I alt = 31.451 kr.

I alt pr. km 31.451/24.000 = 1,31 kr./km

Faste udgifter:

Forsikring = 7.250 kr.

Årlig ejerafgift = 3.500 kr.

Vask, parkering m.v. = 2.500 kr.

I alt = 13.250 kr.

Kapitalomkostninger:

Værditab = 23.500 kr.

Samlede udgifter: = 68.201 kr.

I alt pr. km 68.201/24.000 = 2,84 kr./km

Den lave sats er fastsat som de variable udgifter 1,31 kr./km + et skønsmæssigt fastsat kilometerafhængigt værditab på 0,27 kr. pr. km i alt 1,58 kr./km

Det kilometerafhængige værditab skal ses i sammenhæng med, at en brugt bil ved salg alt andet lige opnår en højere pris, såfremt den har kørt mindre end gennemsnittet for årgangen og en lavere pris, dersom den har kørt længere end gennemsnittet for årgangen.

Befordringsfradragssatsen 25 - 100 km er fastsat som den lave godtgørelsessats.

Cykel, knallert eller EU-knallert Satsen for udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert er skønsmæssigt fastsat til 0,40 kr./km.
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024