Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Hvordan kan skattefri rejsegodtgørelse udbetales indhold
Rejsegodtgørelse kan kun udbetales skattefrit efter de lovbestemte standardsatser. Se herom i afsnittene: "Hvor meget kan der udbetales i skattefri kostgodtgørelse" og "Hvor meget kan der udbetales i skattefri logigodtgørelse".

Hvis der udbetales rejsegodtgørelse med et højere beløb end satserne, er hele beløbet skattepligtig A-indkomst for modtageren.

Arbejdsgiveren kan dog opdele godtgørelsen i en skattefri del (satserne) og en skattepligtig del (beløb udover satserne), der medregnes til lønnen. Denne opdeling skal ske ved udbetalingen af godtgørelsen.

Hvis der udbetales rejsegodtgørelse med et lavere beløb end satserne, er godtgørelsen skattefri. Se om fradrag for forskellen mellem det udbetalte beløb og godtgørelse beregnet med standardsatsen i afsnittet: "Fradrag for rejseudgifter".

Fast månedlig eller årlig rejsegodtgørelse - dvs. godtgørelse uafhængig af den/de enkelte rejses/rejsers faktiske forhold - kan aldrig udbetales skattefrit, men er skattepligtig A-indkomst for modtageren.

Der kan heller ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres i forhold til den udbetalte rejsegodtgørelse.

Arbejdsgiveren og lønmodtageren kan derimod godt aftale en generelt lavere løn/lønnedgang, samtidig med at de aftaler, at der udbetales skattefri rejsegodtgørelse.

Se hvad der forstås ved en "lønmodtager" og "en arbejdsgiver" i afsnittet: "Hvem kan få skattefri kostgodtgørelse".

Selvom der ovenfor nævnes en "arbejdsgiver" og en "lønmodtager", gælder reglerne i dette afsnit også for bestyrelsesmedlemmer og lignende.

Valg af samme dækningsprincip

Der skal vælges samme dækningsprincip for udgifter af samme udgiftstype på den enkelte rejse.

Alle overnatningsudgifterne kan f.eks. dækkes som udlæg efter regning, mens alle udgifterne til kost og småfornødenheder dækkes ved en skattefri kostgodtgørelse - evt. kombineret med fri kost. I sidstnævnte situation skal kostgodtgørelsen nedsættes med værdien af den fri kost.

Omvendt kan alle logiudgifterne dækkes ved skattefri logigodtgørelse, mens alle udgifterne til kost dækkes som udlæg efter regning, - evt. sammen med 25%-godtgørelse til dækning af udgifter til småfornødenheder på rejsen.

Der er også mulighed for at dække alle logiudgifter og alle kostudgifter ved skattefri godtgørelse.

Endelig kan man vælge at dække alle logi- og kostudgifterne som udlæg efter regning, - evt. sammen med 25%-godtgørelse til dækning af udgifter til småfornødenheder på rejsen.

Der kan ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse for udgifter, der samtidig er refunderet som udlæg efter regning. Se herom i afsnittet: "Dækning af udgifter som udlæg efter regning".

Hvis udgiften til morgenmad er inkluderet i logiudgiften - hvad den ofte er ved hoteludgifter - og logiudgiften dækkes som udlæg efter regning, anses udgiften til morgenmad dog ikke også for dækket efter regning, men som fri morgenmad. Se om "fri kost" og "fri morgenmad" i afsnittet: "Hvor meget kan der udbetales i skattefri kostgodtgørelse".
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024