Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Henvendelse efter Beskæftigelsesministerens svar 13. oktober 2010
9. november 2010.

Henvendelse til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

På baggrund af Beskæftigelsesministerens svar 13. oktober 2010. hvoraf der fremgår at det er vanskeligt at skønne, hvor meget der udbetales i dagpenge, der evt. udbetales til ledige danskere der måtte være arbejdsløse, på grund af social dumping.

Foreningen Rejsearbejdere.dk har analyseret regnskaberne fra nogen af de danske bygge og anlægsfirmaer i området der omfatter vores tidligere henvendelse. AMU alm. del Bilag 278 2009-10.
De udviser tal hvor et af dem bruttofortjenesten og årets resultat falder meget fra år til år. Årsagen skyldes ikke kun finanskrisen, men uden tvivl primært også, den forøgede konkurrence fra firmaer uden overenskomst og danske virksomheders brug af arbejdskraft B. la. fra de nye EU-lande, som fagbevægelsen ikke kan standse.

J firma 2006/7 - 2009/10 til 27,5 mil. til 13,1 mil. Årets resultat. + 2,1 - 6,5 mil. Antal heltidsansatte 2008/9. ansatte 71. 2009/10. ansatte 53 .
P firma. 2007/8 Brutto resultat 12,7 mil. 2009/10 7,8 mil. Årets resultat -815 tkr. -326 tkr. Antal heltidsansatte a 2007/8 41 2009/10. ansatte 24. Igangværende Entreprisekontrakter er faldet fra 2,3 mil. 241 tkr.
S firma et andet mindre firma med en nettoomsætning 2008/9 2,3 mil. 209/10 1,5 mil. Årets resultat
-249 tkr. + 62 tkr. Antal ansatte 2 og 1.

Ledigheden 3F området tidligere Sønderjyllands Amt hvor også Christiansfeld området, er omfattet, er ledigheds procenten 14. oktober 2010. 11.1 %. I alt ca. 85 mand. I foråret var der 23, % omfattende Anlæg – Beton- Murer- Tagdækning Arbejde. De andre fagområder er ikke medtaget.

På grund af de forligende regnskaber, fra området og ledighedstal samt de mange firmaer, med udstationerede arbejdskraft i området, som arbejder uden overenskomst er der, ingen grund til at tro, at firmaerne arbejder på, fair vilkår, det beviser Arbejdstilsynets Rapport, man kan hurtig regne ud de ca. 85 mand der nu er, ledig ,ville en stor del have været beskæftiget og at det koster staten, et hav af penge til ledigheds understøttelse og aktivering.

Med hensyn beskæftigelsesministerens henvisning til DA og LO har udtrykt tilfredshed med loven,
kan vi konstatere at LO medlemmerne eller andre af den danske befolkning ikke er blevet hørt ved, folkeafstemning.

Vi finder i foreningen Rejsearbejdere.dk at de vilkår som EU-retten giver staten heller ikke opfyldes, der tænkes på at ophæve overenskomsterne til lov. Der foretages ingen kontrol, ude på bygge og anlægs pladserne m.m., så også her kan det snydes med feriepenge/dage m.m. hos udstationerede på grund af manglende kontrol.

Vi tvivler på at ledige arbejdsgivere og arbejdstagerne er enige med DA og LO. Det er nu bevisligt gennem årene at LO og DA ikke magter opgaven og sikre lønmodtagerne mod social dumping, ikke mindst her i det område. Kan beskæftigelsesministeren forklare os, den lange liste med udenlandske firmaer og byggepladser og som vedlægges, uden at fagforeningen LO og DA har grebet ind og sikret mod social dumping. Vi er ikke i tvivl, der er simpelthen ingen kapacitet, til det er svaret når, vil stiller spørgsmålet til fagbevægelsen i området. De flytter hele tiden for ikke at blive kontrolleret og arbejder i Weekender samt ferietiden.

Af RÅDETS DIREKTIV 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser fremgår af artikel 4. 1.2. Samarbejde om information. At Artikel 3 Arbejds- og ansættelsesvilkår skal overvåges. Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv udpeger medlemsstaterne i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis et eller flere forbindelseskontorer eller en eller flere nationale kompetente instanser.
2. Medlemsstaterne sørger for samarbejde mellem de offentlige myndigheder, som i henhold til den nationale lovgivning har kompetence til at overvåge de i artikel 3. omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår. Dette samarbejde består bl.a. i, at de pågældende offentlige myndigheder besvarer begrundede forespørgsler fra hinanden om oplysninger vedrørende grænseoverskridende tilrådighedsstillelse af arbejdstagere, herunder angående åbenlyst misbrug eller grænseoverskridende aktiviteter, der anses for ulovlige.

Ifølge KOM(2006) 159 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer for udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser fremgår. hensyntagen til proportionalitetsprincippet at kræve, at man på arbejdspladsen fører de dokumenter, der på grund af deres karakter udarbejdes på arbejdspladsen, f.eks. timesedler eller dokumenter vedrørende sundheds- eller sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen.

1. Hvem har kontrol myndigheden i Danmark efter direktiv 96/71/EF i Henhold til overholdelse af artikel 3.

2. Er de, danske kontrol foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 96/71/EF artikel 4. .

3. Ved vedtagelsen af L 157. Udvidelse af anmeldelsespligten for udenlandske tjenesteydere samt pligt for hvervgiver til at medvirke til at sikre, at der sker anmeldelse til RUT. Er der ikke indsat i loven nogen, form krav, at man på arbejdspladsen har timesedler, lønsedler. Så kompetente myndigheder og andre aktører kan kontrollere undernævnte i forhold a) b) c) d) selv om der er indsat en Straffebestemmelse (§ 10). Så, arbejdsgivere uden rimelig grund der undlader at yde ferie og betaling herfor eller supplerende ferie. Er der ingen krav til time og lønsedler. På den baggrund vil vi gerne vide, hvem der kan kontrollere noget uden bilag.

a) Den maksimal arbejdstid og minimal hviletid. b) mindste antal betalte feriedage pr. år. c) mindsteløn, herunder overtidsbetaling; dette gælder ikke for erhvervstilknyttede tillægspensionsordninger. d) betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer f) beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge, g) ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling

4. Er der sket en opfølgning på KOMMISSIONENS HENSTILLING af 31. marts 2008 (2008/C 85/01) om udbygning af det administrative samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser fastsætter, hvilke kompetente myndigheder og i givet fald andre aktører, som er inddraget i overvågning og kontrol af arbejds- og ansættelsesvilkårene for udstationerede arbejdstagere som vil blive tilknyttet udvekslingssystemet.
5. Hvilke kompetente myndigheder og andre aktører er kontrolorgan, der er tilknyttet udvekslingssystemet, idet fagbevægelsen ikke kan være det, på grund af manglende ophævelse af overenskomsterne til lov.

6. Ifølge L 36 Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere. (Gennemførelse af anbefalingen, fra udredningsarbejdet om Lavalafgørelsen og forlængelse af revisionsfrist).
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2008 er der indført i loven § 11. Forslag til revision af loven fremsættes for Folketinget senest den 1. januar 2011. Hvornår vil Beskæftigelsesministeren
fremkomme, med et sådant revisionslovforslag.
Opdateret d. 12 Nov 2010
© Rejsearbejdere.dk 2021