Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Forslag til sæsonudligningskasse/vinterbyggebonuskasse efter Tyskmodel i Danmark
Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning har igennem de senere år været i tæt kontakt med tyske politikere, arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, tillidsmænd, tyske ansatte, der er beskæftiget med udendørs arbejde / vinterbyggeri i vinterperiode i ind og udland.

Ved Finanslovsforhandlingerne i 1999 blev der i Tyskland indledt tre parts forhandlinger, i mellem Arbejdsgiverforeninger / Fagforeninger / Staten. Med fokusering på en større, bedre og bredere beskæftigelse i vinterperioden. Herunder minimering af arbejdsløsheden / passivforsørgelse i vinterperioden. Grundet besparelser på statens finanser i forhold til den gældende lovgivning.

Der blev indgået forlig i mellem de tre parter til forbedringen af vinterbyggeriet i ind og udland for Tyskland. Omkostningsfordelingerne er delt i mellem parterne, tilpasset sæsonudligningskasse/ vinterbyggebonuskasse vedtaget ved Finanslovsforhandlingerne i 1999 i Tyskland.

Til trods for den store arbejdsløshed, der pt. er i Tyskland, er vedtagelsen og forbedringen af vinter byggeriet i ind og udland, har Finanslovsvedtagelsen i 1999 bidraget med en merbeskæftigelse i
størrelsesorden 10 – 12 % i vinterperioden. Sæsonudligningskasse /Vinterbyggebonuskassen, som den fungere i Tyskland i dag, er gældende nord for den 42.bredegrad

Vinterbyggebonuskassens opbygning i Tyskland.

Fra den 1. til den 30. time på grund af dårligt vejr betales af lønmodtageren.
Lønmodtageren kan gøre brug af de opsparede overarbejdstimer i perioden, som udbetales.
Eller ved overarbejdearbejde på et senere tidspunkt, evt. tage feriefridag.

Fra den 31. til 100. time i alt 70 timer, betaler arbejdsgiveren omkostningerne ved vejrligsledighed.
Arbejdsgiveren skal på grund af de almen gældende lønaftale indbetale 1% af bruttolønsummen til en samlet sæsonudligningskasse, der udbetales ved vejrligsledighed.

Efter den nuværende lovgivning skal Arbejdsgiveren betale 16 G-dagsbetalinger ved vejrligsledighed. Svarende til 9671,97 kr. der indregnes i tilbudsgivning i forbindelse med vinterbyggeri, pr. lønmodtager i alt 118,5 time. til stor skade for vinterbyggeri i Danmark.

Fra 101. time overtager Statskassen omkostningerne ved vejrligsledighed.
Vinterbonuskassen udbetaler ved beskæftigelse i byggeriet om vinteren, 8 kr. pr. time til arbejdstager skattefrit på baggrund af normallønstimer maximalt 37 timer pr. uge.

Vinterbonuspenge er beregnet til vinterbeklædning / belønning, for at der arbejdes udendørs under vanskelige og hårde arbejdsbetingelser. I perioden 15. November til 1. Marts. Gældende nord for den 42.bredegrad.

Vintertilskudspenge udbetales til arbejdstagere, der er ansat ved Skovbrug, Landbrug, Gartnere og
Vejarbejdere med 8 kr skattefrit i perioden 1. januar til 1. Marts.

1. Forbud mod overladelse af arbejde i byggebranchen i perioden 15. November til 1. Marts.

2. Forbud mod deltids og korttidsansættelse i byggebranchen i samme periode som overnævnte

3. Lovgivning om beskyttelse mod/ved opsigelse, ved firmaer med mere end 5 ansatte i samme periode.

Som lovgivningen er nu pt. i Danmark kan bygningsarbejdere afskediges med 1 dages varsel,
med indtægts nedgang og store menneskelige omkostninger til følge, for den enkle børnefamilien.

Der mangler skatteindtægter til staten, amterne, kommunerne til udbetaling af passive forsørgelse i form af arbejdsløshedsunderstøttelser og bistandshjælp.

Det kan oplyses, at der er en forskel på udbetalte dagpenge i Januar kvartal på 745.5 mil.
Udbetalt i Januar kvartal 2603.7 mil. Udbetalt i juli Kvartal 1858.2 mil. = 745.5 mil.

Konklusionen er, kære politikere: kom i gang med de treparts forhandlinger med de berørte parter, så der så hurtigt, som det kan lade sig gøre, oprettes sæsonudligningskasse/ vinterbyggebonuskasse efter Tysk model. Til stor gavn for beskæftigelsen af dansk arbejdskraft i ind og udland i vinterperioden.

Med venlig hilsen
Rejsearbejdere for
Retfærdig Skattelovgivning
V/ Formand Jens Jørgensen
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024