Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Oplæg til møde i Arbejdsmarkedsudvalget
Indledningsvis vil vi fra rejsearbejderne gerne sige tak, til Arbejdsmarkedsudvalget, der har afsat tid til et møde med os her i dag.

Vi vil gerne sætte fokus på hverdagen, inden for bygge og anlægsbranchen og de medarbejdere, der er beskæftiget der.

Det er områderne Nyanlæg – Nybyggeri/ til og ombygning – Reparationer – Vedligeholdelse – Byggeskader - Produktionsfremstillingsindustrien - Leverandører og Underleverandører.

Nyanlæg: taler vi om, arbejder der strækker sig over en flerårige periode, eks. vis Bro - arbejdere, Storebæltsbroen, Jernbanetunnelen under Storebælt, Øresundsbroen, Motorvejsprojekter, Metroanlæg, , Stadions, Kraftværker. Arbejdes der hele året.

Nybyggeri: af større boligblokke der strækker sig over et par år Arbejdes der ikke helårligt.

Men tidsplaner ændres, efter aftale og enighed med byggeriets rådgivere / bygherre.

Forstået på den måde: Medarbejderne sendes hjem på understøttelse i 3 – 4 mdr. i vinterperioden.

Herefter startes op med øget mandskabsstyrke i det tidlige forår for overholdelse af byggeterminerne, men med flaskehalseproblemer til følge i forår og sommerperioden.

Reelt er der ikke noget til hinder for, at byggeriet bare var forsat hen over vinteren.

I stedet sendes regningen til skatteborgerne i form af understøttelse og 4 arbejdsgiverbetalte feriefridage.

Nybyggeri / til og ombygning der har en byggeperiode på 3- 9 mdr. Opstartes tidlig forår, de er så færdige i December -

Arbejdsløsheden begynder så igen og stige, inden for bygge og anlægssektoren. Bygningsarbejderen må så igen, gå den tunge gang til overflyttes til passivforsørgelse, i form af Arbejdsløshedsunderstøttelse og mere end en halvering af lønindkomsten til følge i understøttelsesperioden.

Reparationens og Vedligeholdelsesarbejder: Er typiske arbejdsopgaver, der har opstart i medio april med afslutning i november.

Sammenholder vi nyanlæg, reparations og vedligeholdelsesarbejder, er vejrligsforholdene og arbejdsbetingelserne nøjagtige de samme, som ved nyanlæg. Hvor der, ved nyanlæg arbejdes heleåret.

Her er det, at Rejsearbejdere For Retfærdig Skattelovgivning fastholder kravet om etablering af en vinterbyggefond, i indeværende finansår.

Det er jo meningsløs, eks. vis at udføre indvendige arbejdsopgaver i sommerhalvåret, der kan udføres i vinterhalvåret, dette være sig i boligselskaber, folketinget i stedt sendes folket på passiv forsørgelse i form af understøttelse i vinterhalvåret.

Byggeskader: Det kan være brande eks. vis fabriker, boligblokke og stormskader.

Arbejdes der til skaderne er udbedret, uden at der tages hensyn til årstiderne.

Produktionsfremstillingsindustrien: Her under, leverandører og underleverandører, er der en nedgang i beskæftigelsen i vinterperioden. Med arbejdsløshed og passivforsørgelse til følge.

Der er i Nordjylland gode kræfter i gang, med at finde praktikpladser, til murer, tømmer, malerlærlinge i Norge. Efter endt udannelse, er der ingen beskæftigelse ud over nogle få mdr. om året.

Med mindre vi ændre adfærd, over til mere beskæftigelse i vinterperioden.

Modellen er: indførsel af en vinterbyggefond i Danmark og fjernelse af G-dage. Atp. har sagt god for styring af ind og udbetalingerne via arbejdsgivernes SE – NR.

Nu er det op til jer politikerne, om at afgøre, hvor mange løsarbejdere, og deltids ansatte, der skal være inden for produktionsfremstillingsindustriens leverandører, underleverandører, i bygge- og anlægssektoren i Danmark.

Vi ser med stor alvor på den udvikling, der sker inden for lærlinge uddannelsen med manglende beskæftigelse, efter endt udannelse.

Pt. fraråder vi lærlinge at gå i lære inden for dette område, med mindre det er et led i en videregående udannelse.

Hans Erik Meyer vil komme med oplæg med tal og statistik inden for branchen
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024