Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Oversættelse Af Den Tyske Vinterbyggefond til Dansk
Rejsearbejdere vil med den Tyske Vinterbyggefond oversættelse, pege på en af løsnings modellerne, for vedtagelse af en vinterbyggefond i Danmark.

Tilskud – vinterpenge ( t.v. )

Ekstra omkostninger vinterpenge ( e. o. v. )

Tabt arbejdsfortjeneste _ vinter ( t. a. v. )

Bidragserstatning til socialforsikringen ( kun for bygnings firmaer ) ( b. s. )

Forudsætningerne for at kunne gøre krav på de overnævnte ydelser beskrives udførligt i folderen 4.a

” fremme beskæftigelsen i byggeerhvervet for arbejdsgiver og tillidsmandsrådet (wb1- 11. 99 )

den 1. 11. 99. blev støtten til vinterbyggeri igen afpasset de nødvendige ændringer der skulle til for byggefonden. Ændringerne gjorde at det er blevet lettere for byggefirmaer at holde folk i arbejde og stoppede for vejrbestemte fyringer

Det kendte afregningssystem ændrede sig næsten ikke for firmaer for B.R.T.V. byggeri og for andre grene slet ikke.

Firmaer der bruger B:R.T.V. byg afregner ud fra ansøgningsformular w.b.63

Firmaer der beskæftiger _tagdækker – have – landbrug – sportsplads –stilladsarbejdere står ansøgningsformularen w.b.64 til rådighed.

Hvis man trods overenskomstens forbud. Fyrer medarbejder p. g. a. vejrlig forhold, skal arbejdsgiveren erstatte den af arbejdsløshedskassen udbetalte understøttelse. ( nr. 4-5 4a )

Da adgangen til de enkelte ydelser for fremmelse af vinterbyggeri ligger tæt på de udformede lønforhandlinger, er her de væsentlige punkter: Byggeri ( afregningsformular wb.63 )

Byggebranchen ( afregningsformular wb.63 )

I firmaer der er under gyldigheden af lønforhandlinger inden for byggebranchen ( B.R.T.V- bau ) erstatter den forudbetalte mistede arbejdsfortjeneste – i givet fald til 100 mistede timer – derefter helt.

For inkluderede arbejdstids tilgodehavende mod vejrbestemt mistede arbejdstimer fra 31 til og med 150 timer ( § 3 nr. 1.43. BRTV byg vgl nr. 5 afs. 2 ) udlignes, så der ikke betales mistede timer, i stedet betales der et

vintertilskudsbeløb 2. DM.

I timen.Lønmodtageren kan for vejrbestemte mistede timer – efter at have tømt det forudbetalte beløb på mindst 30 timer – få del i de omlagte midler ved WAG:

Fra 101 vejrbestemt mistede time, har lønmodtageren krav på at få udbetalt midler fra WAG: til arbejdsstøtte.

2. tagdækker, have –landbrug -sportspladsbyggeri og stilladsfirmaer

(lønforhandling wb.64 )

Den pågældende tarifregel, gør at betalingen for tabte timer også de omlagte midler , ikke er så høje som det andet vederlag == i firmaer for tagarbejdere mindst 120 timer.

Denne oversigt er beregnet til en bedre oversigt over ydelserne for fremme af vinterbyggeriet for den pågældende tarifforhandling.

BRTV:

Vinterbyggeri- udgiftsfordeling 1,7%.

Lønmodtageren MWG.

2, DM for hver tarifbetalt – normal time inden for støttetiden ( 15 dec. til slutningen af februar )

Lønmodtageren ZW 1.

2, DM for hver mistet time fra 31 time for at hindre en udbetaling fra WAG indbetalte timer til arbejdstilgodehavende i tiden med dårligt vejr ( 1. nov. – 31 marts) vgl. Byg § 3 – 1.43 BRTV byg.

Lønmodtager WAG 1.

WAG´s omlagte midler fra 31 til 100 vejrbetinget time i perioden med dårligt vejr.

Arbejdsgiveren SV.

Erstatning af ekstra udgifter fra arbejdsgiveren til syge/ pleje og renteforsikringsbidrag bortfalder ved brug af WAG 1 omlagte midler.

Midler udbetalt af WAG fra 101 vejrbestemte mistet time i tidsrummet med dårlig vejr.

BRTV GALa bau og RTV stilladsbyg.

Vinterbyg udgiftsfordeling 1%

Lønmodtager MWG.

2,DM for tiden i den tariflagte arbejdstid hvor man arbejder inden for byggestøtte tiden ( 1 januar til slutningen af februar og 15 dec. Til 31 dec. )

Lønmodtager ZWG 2.

2, DM for mindst 150 vejrbetinget mistet time

tarifforhandlede vinter timer og forud indbetalt beløb , bliver betalt i dårlig vejr perioden ( 1 januar – 31 marts og 1 nov. – 31 dec. )

lønmodtager WAG 2

fra 151 vejrbetinge mistede time i dårlig vejr perioden.

anvisning til udfyldelse af ydelsesansøgning.

Da angivelserne i ydelsesansøgningerne WB 63 og WB 64 i mange punkter stemmer overens, skal kun afvigelser noteres på det fortrykte formular.

Nr. 5 forsikringsberettigede lønmodtager.

Spalte 1. skal løbende nummereres.

Spalte 2. ( 1 ) skriv navnet på lønmodtageren ( erhvervsarbejdere – VAGL. Nr. 12 folder nr. 4 ikke polere og skaktmestre ) i spalte 2 de i forbindelse med ZWG. MWG og WAG der opfylder kravene.

2. det er ZWG og MWG – ved tilskud og øgede omkostningers - vinterpenge. Alle lønmodtagere der er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste - forudbetaling overbrygningspenge i firmaer der beskæftiger f.eks. tagdækkere og stilladsarbejder ) og dårlig vejr tarif i have – landbrug og sportspladsbyggerifirmaer og deres skyldte arbejdsydelse ( ifølge overenskomsten ) der iberegnes beskæftigelsen af vejrafhængige arbejdspladser.

Dermed er det nok ifølge overenskomsten nok at beskæftige lønmodtageren efter vejrforhold.

Vejrbetinget er lønmodtagerens arbejdsplads da som regel indenfor byggebranchen. Hertil hører f. eks. Også arbejdspladser for kranfører- maskinister og lastvognschauffører.

Byggefirmaer ( BRTV byg )

For området for byggebranchen bliver tilskud – vinterpenge ZWG 1 – betalt. ZWG bliver for hver tabt arbejdstime ,fra den 31 til 150 betalt fra de indbetalte timer inden for dårlig vejr perioden, for at hindre en udbetaling fra WAG indbetalte timer.

Grænsen for opsparede timer er 150 ( vg1 § 3 BRTV- byg ) er derfor ved hvert afregningstidspunkt ( kalendermåned ) særskilt at gennemgå og lægge mærke til.

WAG.

Alle lønmodtagere - tabt arbejdsfortjeneste , vinter.
Ved starten af mistede arbejdstimer, være i en forsikringspligtig beskæftigelse
Kravene på tabt arbejdsfortjeneste og de opsparede timer skal være tømt.
At der ikke bliver grebet ind i arbejdskampe for ydelserne der bliver udbetalt fra WAG
Lønmodtagere der bliver opsagt i deres arbejdsforhold, kan fra den dag de for deres opsigelse til opsigelsesfristen udløber være under WAG garanti.
Personer der ikke kan stille fordringer til WAG . omstændigheder der udelukker krav fra WAG.

Lønmodtagere der ikke er forsikringspligtig til f.eks. Bundesanstalt for arbejdere.
En person der for rente p. g .a. arbejdsudygtighed.
Personer der kun har få timers beskæftigelse ( § 8 SGBIV )
Personer der har en ustabil beskæftigelse indenfor erhvervet
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021