Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev 18. December 2006
Her på de sidste dage af året 2006 kan vi konstatere, at der har været brug for foreningen Rejsearbejdere.dk. for at sikre medlemmernes løn og arbejdspladser/miljø, så kost + logi og kørsel ikke er blevet undermineret..
2006 beviste, at vores forudsigelser var rigtige.

Fagbevægelsen kunne med blokader ikke klare at arbejdspladserne blev overtaget af firmaer og arbejdere fra de nye EU - Lande. Med lave lønninger -manglende kørsel og kost samt logi satser til følge kom til at holde.

Man kan dagligt i aviser, TV og radio læse og høre nyhedsudsendelser om social dumping fra firmaer og arbejdere fra de nye medlemslande af EU.

En spørgerunde til afdelinger i forskellige stede i landet til fagforbund i BAT regi meddeles der, at man har ned prioriteret området på grund af manglende resurser og ligegyldighed fra myndighedernes side vedrørende anmeldelse om brud på loven om Østaftalen eller udstationeringsloven.

Næste år kommer Rumænien og Bulgarien med under samme østaftale. Så kommer der endnu flere der udfører Social dumping på arbejdspladserne i Danmark. Det er en skandale at vores arbejdskollegaer fra de nye EU- Lande, ikke skal sikres samme løn og ansættelsesvilkår som ansatte har i Danmark.

En stor del af arbejdstagerne oplever en tilværelse som arbejdstager fra de nye EU Lande der burde indbringe Danmark for EU - Kommissionen. Det vil Foreningen Rejsearbejdere.dk overveje til næste år at gøre, såfremt der ikke ændres kurs fra regeringens side.

Foreningen har rettet henvendelse til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg samt Intrigerationsminister Rikke Hvilshøj og Folketingets Intrigerationsudvalg om brud på østaftalen med hensyn til manglende betaling af kørselsgodtgørelse, kost og logi.

Vi har erfaret at mange østarbejdere udsendt af vikarbureauer, ikke får sådanne overenskomstmæssige ydelser betalt. Det strider mod den aftale som er indgået i Folketinget i 2004 om at Arbejdstilladelsen er betinget af at ansættelsen skal ske på overenskomstmæssige vilkår med fagforbundene i Danmark.

Det kan man ikke lige sige om de 50 polske arbejdere som klippede pyntegrønt i Thy og Buderupholm Statsskovdistrikter i Nordjylland der levede en lige så ringe en tilværelse som subsistensløse gør på gaden
i Danmark.

Her har Bjarne Laustsen (S) været på banen med en byge af § 20 spørgsmål i Folketinget til Beskæftigelses- ministeren samt det konservative folketingsmedlem Jakob Axel Nielsen der mener at sagen skal anmeldes til politiet. De 2 Arbejdsmarkedsordfører Ole Sohn (SF) og Thomas Adelskov (S). er indstillet på, at der skal ske noget når man træder sammen i januar i østaftalegruppen.

Det samme er også gældende for de mange udstationerede som er her i forbindelse med arbejde. Retur - kommission på 6000 kr. i måneden, for kost og logi af lønnen, er ikke et ukendt begreb for udstationerede der arbejder her i landet.

På en byggeplads i Københavns Sydhavn greb 80. danske håndværkere sagen i egen hånd og nægtede at arbejde da 6 tysk/russiske arbejdede der som skruebrækkere. Selv om både 3F og Dansk Byggeri opfordrede dem til at gå i gang. De 6 har nu forladt byggeriet.

Selvtægt og ulovlig arbejdsnedlæggelse er måske vejen frem, når østaftalen og udstationeringsdirektivet udnyttes på det groveste. Og regeringen med aftalepartierne, ser stiltiende til, ude af stand til at gøre noget ved problemerne Selv om organisationerne prøver at hjælpe er der kun et fåtal der får hjælp.

I Haderslev har man fået en præmie af kommunen for et byggeri, som vi anmeldte til Politi og Skat samt kommunen som ulovligt, de blev stoppet. Nu er det startet op igen med de samme litauere som håndværkere. Ejeren har fået lov til at sætte en ekstra etage på bygningen. Byggeriet har stået på i 2.år uden, at det er blevet konfliktramt, ligeledes som mange andre byggerier i landet ikke er blevet det.

Det er en skandale, men som vi fra Rejsearbejdere.dk hele tiden har hævdet, skal der en lovgivning til, så ansættelse skal ske på de vilkår der er aftalt i henhold mellem organisationerne gældende for lokalområdet. Og ikke som nu, hvor det vælter ind i landet med underbetalte arbejdstagere og proforma firmaer.

Sidst nyt fra BAT- kartellet er, at man vil til at oprette et vikarbureau for at hente arbejdskraft fra Tyskland og Sverige, der skal sørge for arbejdskraft til byggesektoren. Er det fordi slaget er tabt? og man vil ikke tabe ansigt over for medlemmerne, da man i TV og medierne i foråret 2004 udtalte, at man sagtens kunne klare, at sørge for, med konflikt og blokadevåbnet, at der ikke kom til social dumping i Danmark, ved de nye EU – Landes indtræden i EU.

Der har været over 1000 sager med 3133 udenlandske arbejdstagere siden maj 2004 oplyser BAT. Og af udenlandske medlemmer i TIB er der 300, det siger alt om hvor dårligt det står til. Skat's kontrol aktioner i landet afslører nu mange illegale som arbejder her på byggepladser, så vi fik ret.

Det lykkedes formand Hans Erik Meyer og sekretær Thorkild Iversen i juni 2006 at overbevise Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen og medlemmer af Folketingets Boligudvalg om nødvendigheden af en opstramning af en ny Vinterbekendtgørelse, efter de mange års henvendelser og foretræde i Boligudvalget. Nu kommer der en revideret udgave af bygningsreglementet i 2007.

Vi fra foreningen Rejsearbejdere.dk hilser med tilfredshed den indsats der er blevet ydet i denne sag fra formanden for Folketingets Boligudvalg Lissa Mathiasen(S). og medlemmer af Boligudvalget.

Her er en del af hvad vi fik fingeraftryk på i lovgivningen, Ny vinterbekendtgørelse om Bygge og Anlægsarbejde træder i kraft 1.januar 2007 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

1. Det oprindelige lovforslag gik ud på, at det skulle gælde fra 1.december.

2. Der kan klages til kommunen ved tilsidesættelse af pligten til at holde arbejdet i gang. Kommunen fører stikprøvevis kontrol med vinterbekendtgørelsens overholdelse.
Klager kan komme fra bygherrer, entreprenører og bygningsarbejdere eller disses organisationer. Kommunen skal reagere, hvis det - ved stikprøvekontrol eller ved klager - konstateres, at pligten til at holde arbejdet i gang er tilsidesat.

Vi har igen rettet henvendelse til Arbejdstilsynet i København og i provinsen om manglende inddækning af bygninger og stilladser, lys på arbejdspladsen. Manglende stilladser som faldsikring ved tag arbejde.
Vores henvendelse er blevet fulgt op af Arbejdstilsynet, der har besøgt byggepladserne og givet påbud om og få Arbejdsmiljøet bragt i orden på byggepladserne.

Åbenbart er der selv for store firmaer som KPC BYG, der er i gang på Lygten i København med over 200 Lejligheder i 5 etagers højde med et tysk firma Stela bau GMBH fra Vismar som underentreprenør, havde svært ved at overholde Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om inddækning af råhuse og stilladser. Der blev givet et strakspåbud om inddækning efter besøg af Arbejdstilsynet. Der bliver nu mulighed for en bedre kontrol med arbejdsmiljøet på landet’s arbejdspladser. Især inden for byggeriet Vores henvendelse vedrørende L.14 (Begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar og skærpelse af straffene for visse overtrædelser, der begås af ansatte m.v.) Til Beskæftigelsesministeren og foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg samt et efterfølgende møde med Bent Bøgsted DF den 11. januar i år blev vores ønske om 100 flere ansatte som tilsynsførende ved arbejdstilsynet opfyldt og at der blev bevilliget 70 mio.kr. Det er godt gået af Bent Bøgsted som lykkedes at overbevise Beskæftigelsesministeren og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.
Dertil kommer, som vi har givet høringssvar til (Lovforslag nr. L 90) (Justering af screening, rådgivning og smiley-ordningen m.v.) Fremsat 29. november 2006. Forslaget indebærer, at screeningen af virksomhedernes arbejdsmiljø bliver grundigere, og at Arbejdstilsynet ved screeningen kan afgive påbud om få overtrædelser af arbejdsmiljøloven, som f.eks. manglende APV og manglende organisering af sikkerhedsarbejdet, til virksomhederne. Og små virksomheder med under 10 ansatte i bygge og anlægsbranchen kan kontaktes om. Hvor man arbejder for tiden for et kontrolbesøg.

Godt nyt for rejsearbejderne
En faglig voldgift foranlediget af 3F har fastslået at medarbejderne ansat i Entreprenørfirmaet A/S Jensen og Christensen fra det midtjyske i forbindelse med arbejdet havde mere en 50 km. fra virksomheden og fået diæter udbetalt, skal have beløbet refunderet, da skattemyndighederne havde underkendt det. Det er arbejdsgiveren der hæfter for den fejlagtige udbetaling. Det samme resultat som ansatte ved Banedanmark har opnået.

Den 13. nov. 2006 deltog formand Hans Erik Meyer i en konference om.

Indvandring af arbejdskraft er nødvendig i fremtiden for Danmark

Arrangører var FIC og LO Storkøbenhavn


Politiske: paneldeltagere var Britta Thomsen MEP (S) Bent Bøgsted MF. DF Arbejdsmarkedspolitisk ordfører Charlotte Antonsen MF (V) EU ordfører. Det blev en spændende konference. Hvor der kom til skarpe spørgsmål og udveksling om den manglende lovgivning om sikring mod social løn dumping og plat i Danmark, mellem Britta Thomsen og Charlotte Anthonsen og formand Hans Erik Meyer
Rejsegodtgørelse for 2007 pr. døgn til kost 429 kr. logi 189 kr. Kørsel for arbejdsgiveren pr km. 3,35 kr. I egen vogn max 60 dage til samme plads og 20.000 km. Årligt.

Vi vil sige tak til Folketingets ministre og politikere, for at de ville lytte til os. Samtidig vil vi også komme med en tak til medierne, for at vores synspunkter kommer ud. Tak for samarbejdet i 2006. Kontingent for enkelt medlem 2007 er stadig 300 kr./årlig og 150 kr. for efterlønner/pensionister.

Foreningens konto nr. er 1-682-0032.
Vi takker for jeres støtte.
Alle medlemmer og deres familie ønskes en glædelig jul og et godt nytår

P.B.V.
Hans Erik Meyer
Opdateret d. 21 Dec 2006
© Rejsearbejdere.dk 2021