Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev 17. december 2005.
Efter et meget hektisk år med henvendelser og forslag er det lykkedes for Rejsarbejdere.dk at overbevise regeringen om en registrering af udstationerede og deres firmaer, samt Revision af Ustationeringsloven.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Skatteminister Kristian Jensen har nu fremlagt lovforslag om registrering af udstationerede i Danmark samt deres firmaer.

Der nu fremsendt 2. lovforslag i høring fra Ministrene. Lovforslaget fra Beskæftigelsesministeren omhandler en udsættelse af Revision af Udstationeringsloven.

Skatteministerens lovforslag omhandler Registrering samt en større lov pakke om at imødegå skatte
og afgifts unddragelse, fremsat 13. december 2005.

I kommentaren til henvendelse 7. oktober 2005 fra foreningen Rejsearbejdere.dk som Beskæftigelses - ministeren har tilsendt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 12. december 2005, det af Lovforslaget fra Beskæftigelsesministeren fremgår det vil gå ud på at udsætte en revision af Udstationeringsloven i 3 år til 2009.

Vedrørende implementering af en lov der skulle garantere udstationerede en ordentlig løn, som var gældende for lokalområdet. Han henviser til, at det er ifølge aftaler med arbejdsmarkedets parter, ikke er behov for en sådan lovgivning, da fagforeningerne med blokade og konflikt kan opnå deres krav om en overenskomst.

I samme svar oplyser han, at med hensyn til ønsker om lov initiativer som skærper kravet til registrering i forbindelse med udstationering, at regeringen på skatteområdet vil forslå, at alle aftaler på bygge og anlægsområdet mellem danske virksomheder og udenlandske underentreprenører skal indberettes til
Told og skatteforvaltningen, uanset varigheden af arbejdet.

Alle oplysninger vedrørende aftalen skal foreligge på det tidspunkt, hvor den udenlandske virksomhed begynder arbejdet i Danmark, den skal også omfatte navn og adresse på underentreprenørens udstationerede ansatte.

Det er det Skatteministerens lovforslag omhandler den 13. december og som vi hele tiden har fremsendt forslag om fra foreningen Rejsearbejdere.dk. Der skulle være opbakning fra Dansk Folkeparti oplyser
Bent Bøgsted DF. Men man skulle først gennemgå lovforslaget.

I det svar som Beskæftigelsesministeren har givet os omkring Revision af Udstationeringsloven, kan vi i foreningen Rejsearbejdere.dk ikke være tilfreds med. Baggrunden er, at det ikke er muligt for fagforeningen at lave så mange blokader og konflikter i Danmark, på så mange byggepladser / arbejds- pladser.

Her er de faktiske tal på Konflikter og Blokader og antal sager maj 2004-december 2005. 424 (Tal BAT-kartellet)239 Registrerede virksomheder hos Told og Skat.

Etableret blokader.43 firmaer - Sympatikonflikt (LO) 41 firmaer (alle Brancher 59) Tegnet overenskomster 51 ifølge fagbladet Mureren december 2005. Tallene taler for sig selv.
Der er tegnet 51 overenskomster af 239 mulige østfirmaer. 21,5 % Altså 78,5 % har ingen overenskomst, dertil kommer der også mange illegale firmaer. Så tallet for tegnede overenskomster er nok under 10 %

Det siger sig selv, at med den sidste udmelding om manglen på arbejdskraft i byggeret vil de største firmaer der er medlemmer af Dansk Byggeri Højgård og Schultz med flere, laver en massiv hvervekampagne, for at få polske underentreprenører samt arbejdere ind i Danmark.

Det bliver en håbløs opgave for fagforeningerne. I store dele af Danmark har der ikke været en eneste blokade. selv om der den 16. december 2005. arbejder mange øst firmaer her.

De store entreprenørfirmaer kan jo bare sætte deres egenproduktion i gang i vinterperioden frem for, at det hele skal klares i sommerperioden. Der skal ikke udbetales dagpenge til ledige danske bygningsarbejdere I vinterperioden på grund af masseimport af billig arbejdskraft.

Der blev også rettet henvendelse til Justitsminister Lene Espersen om skærpelse af strafferammen for illegalt arbejde, hun sendte vores henvendelse videre til Integrationsminister Rikke Hvilshøj for at give os et svar, det kom den 7. november 2005,

Af brevet fremgår det at Danmark fremover vil blive underrettet om udstationerede med en kopi af deres E101 Blanket, som vil blive tilsendt Danmark og ordningen forventes at træde i kraft december 2005.

Strafferammen var også blevet hævet til 10.000 kroner pr ansat og i grove skærpede omstændigheder 20.000 kroner. Der blev i samme brev meddelt at Skatteministeren ville fremkomme med et lovforslag om en skærpelse af indberetningspligten i bygge og anlægssektoren.


Der er også kommet supplerende svar Den 5. december 2005 på den tidligere henvendelse til Trafikminister Flemming Hansen, vedrørende den gennemsnitlige aflønning fra entreprenørfirmaet Spitzke der beskæftiger medarbejdere på sporfornyelse på banestrækningen Give – Herning.

Trafikministeren skriver at det Statsautoriserede firma KPMG C. Jespersen, har udarbejdet en redegørelse
som viser, at de aflønninger, som er udbetalt til de tyske arbejdere fra det Tyske søsterselskab svarer til de samme lønninger som er blevet udbetalt i forhold til danske lønforhold.

Vi har også modtaget svar fra Skatteminister Kristian Jensen den 25. november 2005, i henhold til henvendelsen til Skatteministeren den 11. november 2005 omkring den udregning som fremkom i pressen fra Ritzau der havde bedt Danske Bank om en beregning over taksten for fradrag efter ligningslovens § 9C. udarbejdet af Skatterådet var korrekt.

Denne beregning udviste en manko på 24 øre pr km i skatteyderens favør på befordringsgodtgørelsen. I det svar Skatteministeren kom med oplyste han, at det var en anden beregningsmetode de brugte, altså ikke skatteværdien af fradraget og forøgelse af Transportfradraget men den faktiske forøgelse af transportudgiften. Ministeren ville dog stå ved, at taksten for 2005 var 2,5 øre for lav.

Ud over alt dette, har vi også rettet henvendelse den 29. november 2005 omkring Beskæftigelses -ministeren Lovforslag L.14. der omhandler, at arbejdstagere selv skal kunne stilles til ansvar ved overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Vi har modtaget svar den 6. december 2005.

Der var indkaldt til Åben Samråd den 14. december 2005, foranlediget af Thomas Adelskov S. om de mange dødsulykker i byggeriet. Der blev stillet kritiske spørgsmål omkring de mange dødsfald.

Der skulle være 19 døde i år oplyste Beskæftigelsesministeren, men man var uenige om statistikken. Vi kan kun sige fra rejsearbejdernes side, at en død arbejder eller tilskadekommet er en for meget.

Der blev også rejst kritik omkring, at der var for lidt tilsyn fra Arbejdstilsynet side. I det hele taget var man fjernt fra det virkelige liv på arbejdspladserne.

Derudover har den tidligere næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget Bjarne Laustsen S. kommet med mange kritiske § 20 Spørgsmål til Beskæftigelsesministeren om arbejdsmiljøet i forbindelse med lovforslaget. Lovforslagets videre behandling er nu udsat til 2006. Formand Hans Erik Meyer overværede det åbne samråd.

Formand Hans Erik Meyer og kasser Thorkild Iversen har fået foretræde for arbejdsmarkedsudvalget den 11.januar 2006, hvor vi vil komme med vores bemærkninger til lovforslaget.

Det lykkedes os fra foreningen, at skaffe en familie der er medlem hos os en god jul, der ellers kunne have faldet tragisk ud, Kommunen afviste at give lån til indskud til en ny lejlighed som var nødvendig på
grund af konens sygdom, så hun kunne komme i dialyse derhjemme på grund af nyresvigt.

Efter vi var kommet ind i sagen viste det sig, at konen der var blevet førtidspensionist i sommeren 2003 havde et tilgodehavende på 137.000. kr. og en livsvarig udbetaling på 48.000 årligt hos PKS. Pension
Rejsearbejdere.dk vil henvende sig til Socialminister Eva Kjer Hansen omkring det her problem så hurtig som muligt.

Rejsegodtgørelse for 2006 pr. døgn til kost 417 kr. logi 179 kr. km. Penge 3,30 kr.

Vi siger tak til Folketingets ministre og politikere, for at de ville lytte til os. Samtidig vil vi også takke medierne, for at vores synspunkter kommer ud. Tak for samarbejdet i 2005.

Alle medlemmer og deres familie ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

P.B.V.
Hans Erik Meyer
Opdateret d. 21 Dec 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021