Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev 16. oktober 2005.
Det der sker i Danmark anno 2005 er en skandale for landet.
Som man kan læse i dagblade og se og høre nyhedsmedierne, blev vores forudsigelser omkring problemerne med optagelse af de nye EU-Lande fra Østeuropa ikke gjort til skamme med hensyn til billig arbejdskraft og socialdumping.

Hvorfor blev der ingen folkeafstemning om optagelsen af østlandene i EU og omkring Tiltrædelsestraktaten.
Overalt i landet er der problemer med underbetaling og manglende overenskomster med fagforeninger samt brud på arbejdsmiljøloven af østarbejdere og deres firmaer.

Det er åbenbart kommet som en stor overraskelse for en del af Folketingets medlemmer og Fagforeningens top der dengang i dagpressen inden optagelsen af de nye EU-Lande meddelte at sagen kunne klares med konfliktvåbnet.

Dette viser sig ikke at holde stik i Syd og Sønderjylland, ifølge fagforeningen TIB har der været 11 sager og i ingen af de tilfælde har der været blokader for at opnå overenskomst, fordi man mener at det er spild af penge, hvis der ikke kommer en overenskomst i hus. I et par af disse sager har vi rettet henvendelse til Told og Skat og Arbejdstilsynet.

I en af dem på Sønderbro 8 i Haderslev har formand i Rejsearbejdere.dk fulgt sagen og har den 29. august fået arbejdstilsynet til at sætte, en stop for videre Livsfarligt arbejde på byggepladsen for en tid.

Her er advokat Niels Jørgen Aggersen ved at Etablere 14 lejligheder som bygherre uden byggetilladelser og som Entreprenør er Plane Aps Vejle der har seks litauer i gang med arbejdet. Der blev også rettet henvendelse til Told og Skat samt Politiet.

Den 30. september var man igen i gang med at bryde arbejdsmiljøloven. Derefter blev der givet en ny anmeldelse til Arbejdstilsynet.

Det ser ud til at det går lidt bedre i de større provinsbyer og København, med at få lagt pres på så der kommer en overenskomst i hus.

Her er det også store problemer med ulovlige stilladser og manglende villighed fra arbejdstilsynet til at tage fat på problemerne. På Frederiksberg og Vanløse og andre steder i landet blev det åbenbart stilladsarbejderne for meget, i de to bydele gik 100 stilladsarbejdere til selvtægt og fjernede simpelthen stilladset. Åbenbart skal bygningsarbejderne gribe til selvtægt for at sikre deres job, og det sker i Danmark anno 2005.

Det er på høje tid at der kommer en lovgivning der påbyder at østarbejdere skal arbejde på danske overenskomster, som er gældende for lokalområdet og en registrering m.m. hos Told og Skat, som det forslag foreningen Rejsearbejdere.dk har fremsendt til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Skatteminister Kristian Jensen.

Der er kommet svar fra EU-kommissionen på den klage vi har fremsendt d. 26-10-2004 omkring Danmarks manglende lov, omkring at ophæve de kollektive overenskomster til lov for udstationerede.

Af svaret fremgår det at udstationerede arbejdstagere kun er underlagt de regler der er fastsat ved lov eller andre administrative bestemmelse, og at man i Danmark har skønnet det nødvendig at fastsætte en særlig procedure for at anvende kollektive overenskomster på udstationerede arbejdstagere.

Ligeledes har man ønsket vores hjælp til at uddybe Danmarks manglende overholdelse af § 10 i ferieloven, samt at vi ikke mener at Arbejdsmarkedsstyrelsen er et egnet forbindelseskontor omkring oplysning til andre myndigheder og oplysning til udenlandske Arbejdstagere og firmaer. Vi vil rette henvendelse derom.

At det svar nu falder godt i tråd med den udtalelse EU’s Kommissær for det indre marked Charlie Mc Creevy på et møde i Stokholm har sagt, at det strider mod EU’s regler, når den svenske fagbevægelse laver blokade mod udenlandske virksomheder for at opnå svenske overenskomster I den sag vil EU-kommissionen stille sig på det lettiske byggefirmas side. i 3.F. Nyhedsbrev.
I Sverige er der ingen national lovgivning om kollektive overenskomster lige som i Danmark. Såfremt dette havde været tilfældet som i de andre EU-lande vil vi tro at fagbevægelsen ville have stået stærkere og fået medhold i konflikten. Det bliver spændende at se afgørelsen fra EF-domstolen til den tid. Den vil så muligvis danne præcedens i Danmark, for lignende klager/sager der kommer.

På flere punkter ser det ud til at vores henvendelser ikke har været forgæves til Beskæftigelsesminister og Skatteminister samt Økonomi og Erhvervsministerministeren.

I svaret i sommerferien til formand Hans Erik Meyer har Beskæftigelsesministeren meddelt at han har iværksat en undersøgelse af forskellige muligheder for at opnå støre viden om udstationerede og han vil lade vores fremsendte forslag om registrering indgå i disse overvejelser.

Med hensyn til arbejdsmiljø har han den 7. oktober meddelt, at Beskæftigelsesministeriet vil udarbejde en Pjece som bliver målrettet virksomheder, arbejdstagere og myndigheder i de nye EU-lande.

Desuden planlægger arbejdstilsynet at udgive noget mere detaljeret materiale om arbejdsmiljøregler på bygge og anlægsområdet og på nogle af de nye EU-sprog. Disse vil kunne deles ud på arbejdspladserne i Danmark, hvor arbejdet helt eller delvis udføres af arbejdskraft fra de nye EU-lande.

Ifølge chefkonsulent Søren Clausen i Skatteministeriet arbejder man på en ændring af Skattekontrolloven, så der sker en registrering af firma og østarbejdere fra dag 1. Helt i lighed med det af os fremsendte forslag om en registrering. Vi vil nu se på hvilket udspil der kommer og rette henvendelse hvis det ikke passer ind omkring kontrol.

Med hensyn til sæsonudligning, oplyser Jan Spor Kontorchef i Erhvervs og Byggestyrelsen, at styrelsen om kort tid vil skrive til landets amter og kommuner for at få dem til at flytte bygge- aktiviteter til vintermånederne samt flere tiltag.

Vi har 1-9-05 rettet henvendelse til Trafikminister Flemming Hansen omkring Bane Danmark som brugte et tysk firma Spitzke AG. som entreprenør på strækningen Give- Herning og at de ikke arbejdede under danske overenskomster.

Skinnenedlægningsmaskinen blev vist som et kort indslag i TV2 Nyhederne. Derefter kontaktede vi Banestyrelsen som kunne bekræfte at det var korrekt.

På den baggrund rettede vi henvendelse til firmaets kontor i København og hovedkontoret i Berlin der kunne oplyse, at det var søsterselskabet i Schleswig-Holstein der var underentreprenør og ingen overenskomster havde med IG Bau og IG Bau Industri.

Samtidig rettede vi henvendelse til 3F. Transport i Herning og København, som straks tog sagen op, samt til HTS Arbejdsgiverforeningen De prøvede at snige sig uden om ved at kalde dem udstationerede og derfor ikke behøvede en overenskomst. Altså igen udstationering som problem.

Den 27. september 2005 kom der svar fra Transportminister Flemming Hansen der i et brev til Folketingets Trafikudvalg og os meddelte, at på grund af EU’s Konkurrence regler kunne Bane Danmark ikke stille krav om medlemskab af dansk fagforening eller underlagt bestemte danske overenskomster.


Han har derfor bedt Banedanmark om at redegøre for, at søsterselskabet ikke udbetaler lønninger der er dårlige end de danske. Når denne redegørelse forligger, vil han følge op på det spørgsmål.

Den 19. september 2005 afholdt Rejsearbejdere.dk et EU-oplysnings møde på Folkehjemmet i Aabenraa.
EU & Arbejdsmarkedet i fremtiden Debat/duel møde.

Emne:
Den evt. kommende Forfatningstraktat/Tjenesteydelsesdirektivet, Udstationeringsdirektivet 71/96.

Paneldeltagere:
Henrik Dam Kristensen EU. Parlamentet. Socialdemokratiet
Anne E Jensen EU. Parlamentet. Venstre.
Jens Peter Bonde EU. Parlamentet Junibevægelsen.
Morten Messerchmidt Dansk Folkeparti. Mdl. FT.

Ordstyrer Siegfreid Matlok Redaktør Dagbladet der Nordschleswiger.

Jens Peter Bonde fremførte at forfatningstraktaten nok skulle blive gennemført af bagdøren i EU og der nok skulle en form for lovgivning omkring løn og overenskomster til i Danmark.

Morten Messerchmidt mente at Forfatningstraktaten var stendød.

Anne E Jensen var af den mening, at der skulle være bevis for at udstationerede lavede lovbrud.

Henrik Dam Kristesen. Mente at Østaftalen med dele af Folketingets partier samt Manualerne var gode nok.

Ole spørger.: Hvorfor indfører Danskerne strammere lovgivning på transportområdet, når der er andre EU lande der ikke implementerer samme regel i deres lovgivning og derfor skaber vanskeligere konkurrence betingelser for Danske chauffører.?

Det er Folketinget der beslutter om EU direktiverne skal gælde for Danskerne var Dam Kristensens kommentar!

Dette er korrekt men i virkeligheden er det svært at få ændret direktiverne når først de er vedtaget i EU, da S,V & K er enige i at EU direktiver blot skal implementeres som minimumdirektiver og derfor næsten pr. automatik bliver en del af Dansk lovgivning.

Da vi alle ved at Danskerne er duksedrenge i EU indføres EU direktiverne i Dansk lovgivning og ikke i flere andre lande, som godt kan tilkende give hvis der laves noget skrivebords -makværk i EU. Dette kan koste arbejdspladser da reglerne er strammet op for danskere og andre EU arbejdere kan arbejde under en løsere arbejdsregler.

Hertil svarede Formand Gynter Honnens for Bygge og Anlægsbranchen Sønderjylland. At på sigt ville det give store problemer da politikerne havde taget fejl fagforbundene var ikke i stand til at være løn Politi samt Told og Skat’s forlængede arm. Og overenskomsterne ville blive udhulet på grund af manglende politisk inaktivitet.

Jens spørger: Det er fantastisk at høre, at Junibevægelsen og Dansk Folkeparti er dem i panelet, som har det største kendskab til, hvad der rører sig på det danske arbejdsmarked og i fagbevægelsen.

Anne E. Jensen fra venstre vil have en mindsteløn indført.
Jeg må sig til dig Anne E. Jensen, du er ikke enig med Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Da han var på virksomhedsbesøg i Aalborg, gav han kraftig udtryk over for mig og andre, at det var de danske lønninger og arbejdsforhold der var gældende ved udstationering. Han sagde, det skal være på samme vilkår sådan er det.

Henrik Dam Kristensen fra socialdemokratiet gjorde meget ud af den store fattigdom der var i de nye EU-Lande. Han manglede fuldstændig forståelse for, at vi var så opsat på, at det skulle være på de overenskomstemsige betingelser der er gældende i Danmark. Han sagde, i vil eksempelvis ikke arbejde under den polske overenskomst. Henrik Dam Kristensen har desværre ikke forstået betydningen af ordet socialdumpning.

Thorkild svarede Anne E. Jensen, at beviserne fandtes hos Told og Skat - Arbejdstilsynet og Politiet

Formand Hans Erik Meyer Fremlagde sagen Sønderbro 8 i Haderslev og afleverede en avisartikel til Anne E. Jensen.

Derefter henvendte han sig til Henrik Dam Kristensen at han var helt fejl orienteret, problemerne var de udstationerede der arbejde til den halve løn og den manglende registrering og ikke så meget de østarbejdere der fik tilladelse til ophold i Danmark. Samtlige paneldeltagere fik et kopi af vores forslag omkring registrering m.m. som er fremsendt til Folketinget

P.B.V.
Hans Erik Meyer
Opdateret d. 18 Oct 2005
© Rejsearbejdere.dk 2023