Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Fire års kamp fra Foreningen Rejsearbejdere.dk om lov for registrering af udenlandske firmaer
Fire års kamp fra Foreningen Rejsearbejdere.dk om lov for registrering af udenlandske firmaer og udstationrede giver nu resultat. Kommer nu i form af ændringer i Lov om udstationering af lønmodtagere foretages 1. maj følgende ændringer: Læs loven og foreningens henvendelser Til Folketinget og Beskæftigelsesministeren samt Skatteministeren her.

I lov om udstationering af lønmodtagere foretages følgende ændringer:
1. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. En udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde følgende oplysninger til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:


1) Den anmeldelsespligtige virksomheds navn og forretningsadresse m.v.

2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

3) Sted for levering af tjenesteydelsen.

4) Kontaktperson for den anmeldelsespligtige virksomhed i Danmark.

5) Virksomhedens branchekode.

6) Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed.


Stk. 2. Anmeldelse skal ske efter lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 3. Oplysningerne kan alene anvendes til


1) danske myndigheders kontrol af, om virksomheder overholder lovgivningen, som finder anvendelse i forbindelse med udstationering, og

2) statistik om udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere.


Stk. 4. Oplysningerne skal anmeldes, senest samtidig med at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest 8 dage efter ændringen.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om anmeldelse af oplysninger efter stk. 1-4, herunder om, hvilke forhold anmeldere eller andre selv kan eller skal registrere i styrelsens it-system, samt brugen af dette system.

§ 5 b. En virksomhed skal ikke foretage anmeldelse efter § 5 a, hvis


1) udstationeringen ikke varer over 8 dage,

2) udstationeringen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation og

3) den udstationerede lønmodtager har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.


§ 5 c. Der kan gives offentlig adgang til de oplysninger, der er nævnt i § 5 a, stk. 1, nr. 1, 4 og 5. Der kan endvidere gives offentlig adgang til oplysninger om, hvorvidt virksomheden har igangværende aktiviteter i Danmark.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling for oplysninger, der videregives efter stk. 1. I det omfang oplysningerne stammer fra CVR-registeret, skal betaling for oplysningerne og videregivelse heraf ske i overensstemmelse med reglerne i lov om Det Centrale Virksomhedsregister.«

2. § 10 affattes således:

»§ 10. Med bøde straffes


1) den, der undlader rettidigt at anmelde oplysninger efter § 5 a, og

2) den arbejdsgiver, der trods påkrav uden rimelig grund undlader at yde ferie og betaling herfor efter § 6.


Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2008.


13. marts 2008Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Hermed fremsendes en del af de bilag som blev fremlagt for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.
Ved foretræde den 12. marts kl.10.15 fra foreningen Rejsearbejdere.dk
Samt 1.yderligere uddybende spørgsmål vedrørende Beskæftigelsesministerens svar.
Samtidig fremsender vi vores oplysninger om lovgivning i Tyskland vedrørende Registrering og Skilte.

Vi mener at Beskæftigelsesministeren er korrekt informeret af, den juridiske rådgiver, i henhold til svar på vores henvendelse på Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg af 14. februar 2008 fra Rejsearbejdere.dk, jf. L 70. Bilag 1. I henhold til svar fra beskæftigelsesministeren 6-3-2008. Til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Idet MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN KOM(2006) 159 endelig har medlemsstaterne ret til under hensyntagen til proportionalitetsprincippet at kræve, at man på arbejdspladsen fører de dokumenter, der på grund af deres karakter udarbejdes på arbejdspladsen, f.eks. timesedler eller dokumenter vedrørende sundheds- eller sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen.
Hvordan vil Danmark sikre danske arbejdstagere mod socialdumping fra udstationerede arbejdstagere
Samt de udstationerede arbejdstagere mod samme. Uden kontrol med løn og ansættelsesvilkår og lovgivning på området.
Vi mener at Ansættelseskontrakt, timesedler/ Lønsedler er et krav, der er i tråd med MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN KOM(2006) 159 Især på grund af de mange timer der arbejdes, så Arbejdstilsynet kan, føre kontrol, i henhold til lov om arbejdstid og arbejdsmiljø. (sundheds- eller sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen.
Endelig henviser vi til
KOM(2007) 304 endelig
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET
Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser -Maksimering af fordele og potentiale og sikring af arbejdstageres beskyttelse.


Kopi af Beskæftigelsesministerens svar:

Det fremsatte lovforslag er udtryk for en nøje overvejet balance mellem på den ene side hensynet til at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag for myndigheder og arbejdsmarkedets parter i Danmark, og på den anden side hensynet til, at Danmark ikke er for restriktive i forhold til den frie udveksling af tjenesteydelser.

Med hensyn til enkelte af de foreslåede skærpelser kan jeg oplyse, at man i videst mulig omfang har forsøgt at sikre, at de krav, der stilles i henhold til lovforslaget, svarer til de betingelser, der stilles til danske virksomheder. Dette gælder fx i forhold forslaget om, at løn- og ansættelsesvilkår skal være tilgængelige på arbejdspladsen, hvor der ikke stilles samme krav til danske virksomheder. For så vidt angår forslaget om skiltning, vil et sådant krav påføre både danske og udenlandske virksomheder en administrativ og økonomisk byrde, idet danske virksomheder så også ville skulle pålægges et tilsvarende krav.

For så vidt angår forslaget om bødeniveauets størrelse kan jeg oplyse, at det i Danmark er overladt til domstolene at fastlægge bødeniveauets størrelse.

Foreningen Rejsearbejder.dk

I henhold til EF-Domstolens dom i sagerne C-369/96 og C-376/96

På grundlag af disse præmisser kender
DOMSTOLEN vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Tribunal correctionnel de Huy ved to afgørelser af 29. oktober 1996, for ret:

4) Traktatens artikel 59 og 60 er ikke til hinder for, at en medlemsstat forpligter en virksomhed, som er etableret i en anden medlemsstat, og som midlertidigt udfører arbejder i den førstnævnte stat, til i den periode, hvor der udøves virksomhed på førstnævnte medlemsstats område, at holde arbejdsretlige dokumenter til rådighed på byggepladsen eller på et andet tilgængeligt og klart defineret sted i denne stat, såfremt en sådan foranstaltning er nødvendig, for at medlemsstaten effektivt kan kontrollere, at dens regler, som er begrundet i hensynet til at yde arbejdstagerne social beskyttelse, overholdes.

Der kan oplyses at efter telefonsamtale med Hr. Blatz Heinz Bundesfinanzdirektion West Wörthstraße 1 - 350668 Köln, Tlf. 0049 har følgende Lovgivning på området, som tidligere er fremsendt til Henholdsvis Beskæftigelsesministeren og Folketingets skatteudvalg Skatteminister Kristian Jensen og Folketingets Skatteudvalg
Arbejdsmarkedsudvalget Bilag nr. 516 12-9-2004 Bilag Skatteudvalget Fair Play11 Lovforslag 145-bilag 5. Med den tyske anmeldelsesblanket som bilag.
Loven er intakt og lovgivningen støtter sig op af udstationeringsdirektivet Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996. Ifølge den tyske lov ved grænseoverskridende arbejde skal blanketen indsendes dagen, før påbegyndelse af arbejdet samt ved ændringer dagen før ændringen sker til i Tyskland som skal indsendes til Meldestelle für die Entsendung von Arbeitnehmern Die Meldungen nach § 3 AEntG sind an die Bundesfinanzdirektion West, Wörthstraße 1-3, 50668 Köln,tlf 00492221 379930 Fax: 0221/964870 zu senden.

Arbejdskontrakt, lønsedler. Legitimation m.m. Skal medbringes på byggepladsen af arbejdstager eller forefindes på arbejdspladsen
Tlf. og Adresse Bundesfinanzdirektion West
Wörthstraße 1-3
50668 Köln
Tel.049 221/37993-100
Fax: 0221/37993-701 oder -702
E-Mail: poststelle@abt-fks.bfinv.de
Med hensyn til skiltning henviser vi til fra os fremsendte tidligere L 145. bilag 13 side 4 - 5 Med brev på vores henvendelse fra Overborgmester Peter Ludwig Stad Köln Overborgmesteren Ottmar-Pohl-Plads 1. 511103
Tlf. 221/221-70205
E-Mail: Klaus-Peter.Ludwig@stadt-koeln.de

Bilag fra tidligere henvendelser. Arbejdsmarkedsudvalget Bilag nr. 516 12-9-2004 Bilag Skatteudvalget Fair Play11 Lovforslag 145-bilag 5-13. Med den tyske anmeldelsesblanket som bilag

Der er indsat forvalg til Tyskland 0049.Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 30 Apr 2008
© Rejsearbejdere.dk 2021