Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Skatteministerens svar vedrørende Lovforslag L 195 Ændringer af ligningsloven § 33 a M.v.
Skatteministerens svar vedrørende Lovforslag L 195 Ændringer af ligningsloven § 33 a M.v.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at forslaget kun vurderes at have begrænsede virkninger på arbejdsudbuddet.

At lønnen varierer, fordi den ifølge kontrakten udbetales på baggrund af det antal timer, der er arbejdet i forskellige perioder, medfører ikke, at der ikke kan udbetales skattefri godtgørelse som følge af forslaget

De særlige regler for medarbejdere, der arbejder i Tyskland, Sverige og Norge berøres ikke af lovforslaget. De særlige regler over for disse lande skyldes, at man i de nævnte lande betaler høje sociale bidrag i form af arbejdsgiverbidrag. Der vil vanskeligt kunne tages hensyn til sådanne bidrag ved en lempelsesberegning efter creditmetoden i Danmark, idet skattesubjekterne er forskellige henholdsvis medarbejderen og arbejdsgiveren. Det kan oplyses, at der i indkomståret 2010 var knap 5.000 personer, som fik hel lempelse, mens der var ca. 700 personer, som fik halv lempelse. De samlede indkomster for persongruppen udgjorde i størrelsesordenen 2,5 mia. kr. Tillige henvises til kommentarer til høringssvar fra Dansk Byggeri.

For at de forskellige ændringer, herunder ændring i satser og beløbsgrænser (f.eks. forhøjelse af top skattegrænsen og beskæftigelsesfradraget) kan tages med i den ordinære forskudsregistrering for2013, skal sådanne ændringer være vedtaget før den 15. september 2012.

Høringsfristen den 30. juli 2012 er derfor fastsat for at sikre, at lovforslaget kan vedtages før 15. september 2012. Ved fastsættelsen af høringsfristen er der sket en afvejning af en række modsatrettede hensyn, herunder hensynet til høringsparterne, hensynet til at undergive høringssvarene en seriøs overvejelse og kommentering i Skatteministeriet og hensynet til en ordentlig lov proces i Folketinget.

Det er derfor med stor tilfredshed og anerkendelse, at Skatteministeriet uanset høringsperioden falder i sommerferieperioden, i høringsprocessen har modtaget højt kvalificerede høringssvar fra interesseorganisationer, faglige sammenslutninger og andre.
Der henvises til, at de provenumæssige konsekvenser og konsekvenserne for erhvervslivet mv. er beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget, der er baseret på det bedst mulige tilgængelige grundlag. Desuden henvises til de samlede provenu og fordelingsmæssige konsekvenser af hele skattereformen i forslag om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov en børne- og ungeydelse (Skattereformen)

26.juli. 2012
Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0085

Kommentar foreningen Rejsearbejdere.dk til Skatteministeriets Udkast 29. juni 2012 Lovforslag l. 195
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven.
(Nedsættelse af loftet over rejsefradrag, beskatning ved arbejdsudleje, øget beskatning af fri bil og beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst)

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder det besynderligt og uhørt at udsende lovudkastet i høring op til industriferien begyndelse. Uanset at mange organisationer holder ferie. Vi vil foreslå at høringsfristen derfor bliver forlænget.
Vi sender derfor kun korte bemærkninger til lovforslaget og vende tilbage ved lovforslaget fremlæggelse 14. august 2012 med flere bemærkninger til Folketingets Skatteudvalg og Skatteministeren.

Bemærkninger.
Forslaget, om at det fælles fradragsloft for rejseudgifter og dobbelt husførelse nedsættes fra 50.000 kr. til 25.000 kr. pr. indkomstår og efter nedsættelse af fradragsloftet til 25.000 kr. vil der være mulighed for at fradrage rejseudgifter med standardsatser i 38 døgn pr. år. Fradragsloftet gælder både for fradrag med standardsatserne og med faktiske udgifter. Vil betyde at en rejsearbejder der rejser for egen regning og efter bilag. Vil blive ramt både herhjemme og ved ansættelse ved et udenlandsk firma. Reelt ændres fra tidligere 12 mdr. til 38 døgn.
Yderligere kommer dobbelt husførelse og til at gælde under samme regel. I forvejen finder vi at 12 mdr. reglen.
Er en hindring af mobiliteten. Alt sammen noget vil det ramme den danske mobile arbejdskraft hårdt.
Hvor stor bliver tabet af udenlandsk indkomst fra danske lønmodtagere ansat i udlandet ved et dansk firma eller et firma i udlandet til den danske statskasse. ?.
Hvor mange flere bliver der ledige. ?.

Bemærkninger
Der foreslås en styrkelse af den gældende værnsregel i ligningslovens § 9, stk. 4, 3. pkt., der sikrer, at der ikke kan ske udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, hvis den skattepligtige løn løbende bliver nedsat i overensstemmelse med antallet af rejsedage eller antallet af kørte kilometer, dvs. med den udbetalte rejsegodtgørelse eller befordrings-godtgørelse.

Bemærkninger:
Hvorledes skal denne værnsregl fortolkes set i lyset af at når man er udsendt og det fremgår af kontrakten at man for løn for de arbejdende timer Således bliver lønnen nedsat eller opsat alt efter timeantal.
Det må være en skrivefejl. Ellers vil være umuligt at timelønnede kan få skattefri rejse og befordringsgodtgørelse.?.

Bemærkninger:
Exemptionsmetoden i forbindelse med lønindkomst, når det drejer sig om indkomst optjent i Sverige, Norge og Tyskland.
Vil denne blive bibeholdt eller ændret. ?.
Hvilke andre lande bruges metoden ved ligning af indkomst skatten.?.
Hvor meget vil denne ændring betyde for danske firmaers eksport i kr. samt antallet af ansatte. ?.

Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 21 Aug 2012
© Rejsearbejdere.dk 2021