Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Høringssvar fra Foreningen Rejsearbejdere.dk. til Skatteministeriets Lovudkast. Af 29.februar 2012 . Synliggørelse af leverandører af håndværksydelser – skiltning på byggepladser m.v.
Høringssvar fra Foreningen Rejsearbejdere.dk. til Skatteministeriets Lovudkast. Af 29.februar 2012. Samt ny henvendelse. Lovforslag l. 170

Forslag til. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.
(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer rettet mod sort arbejde m.v.)

Foreningen Rejsearbejdere.dk. er meget tilfreds med at der endelig fremsættes lovforslag til at stoppe sort og illegal, arbejde. m.m.
Vi kan konstatere at, efter i over 8 år. Hvor vi har fremsendt mange forskellige forslag til skiftende Skatteministre og Beskæftigelsesminister samt Folketingets Skatte – Beskæftigelsesudvalg endelig kan se at der kommer et resultat. Vi må dybt beklage at denne lovændring ikke har fundet sted meget tidligere, som nu har ført til store skatte og momsunddragelse samt arbejdsløshed med store udgifter til ledige for staten..

Vi har følgende bemærkninger til lovforslaget.

3.4.2.1 Solidarisk hæftelse for en privat aftager
Forslaget medfører, at private købere ved køb af ydelser eller varer sammen med ydelser kan hæfte solidarisk for den skat og moms, som den, der leverer ydelsen, har unddraget i skat og moms, hvis købesummen overstiger 10.000 kr. inkl. moms, og køberen ikke har betalt via pengeinstitut.

Bemærkning.
Beløbet på 10.000 kr. er for højt idet mange ydelser i byggesektoren kan ligge under beløbet således at især
For udenlandsk ydelser og varer. Vi vil henstille til at beløbet bliver nedsat med en grænse på 0 kr. gældende for bygge & anlæg og rengøringssektoren. Rene varekøb skal også være omfattet af forslaget i de brancher.

3.4.2.2 Digital betaling ved handel mellem virksomheder.
Efter momsreglerne foreslås en solidarisk hæftelse, når erhvervelse af en leverance overstiger 10.000 kr., der ikke er betalt digitalt.

Bemærkninger:
Vi må igen præcisere det samme skal være gældende som i henhold til bemærkninger til (3.4.2.1 Solidarisk hæftelse for en privat aftager) Særligt fordi kædesvig, vil kunne undgås i de 2. brancher, bygge & anlæg samt rengøring.

3.6.2. Lovforslaget
På den baggrund foreslås det derfor, at der indføres hjemmel til, at SKAT kan foretage kontrol på privat grund, når der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter.

Bemærkninger:
Tilføjes, når der konstateres indvendig arbejde af håndværksmæssig professionel karakter skal nødvendigvis også være omfattet af lovforslaget.

3.7. Legitimationspligt
3.7.2. Lovforslaget
Af mulige former for legitimation kan nævnes pas udstedt i Danmark eller i udlandet, kørekort eller sygesikringsbevis. For udenlandske arbejdstagere kan – ud over ovennævnte legitimation – også arbejds- og opholdstilladelser være mulige former for legitimation. I tilfælde, hvor en person nægter at legitimere sig, vil personen kunne straffes med bøde efter bestemmelser i kildeskatteloven. I yderste konsekvens kan SKAT i øvrigt anmode politiet om bistand til at få tilvejebragt de nødvendige oplysninger.


Bemærkninger:
Her må lovforslaget tilrettes således at arbejdet bliver stoppet på arbejdspladsen, og arbejdet ikke fortsættes,
før at firma og arbejdstagere, er godkendt af Skat. Der forevises gyldig billedlegitimation – Sygesikrings bevis, især fra udenlandske firmaer og arbejdstagere.

3.8.2. Forslagets indhold
Forslaget går ud på at indføre krav om, at vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt ikke over 4 tons skal være forsynet med navn eller logo samt CVR- eller telefonnummer. Med ordningen bliver det muligt at konstatere, at der arbejdes uden for normal arbejdstid, og at se hvilken virksomhed der står bag arbejdet. Herved får også SKATs indsatsmedarbejdere mulighed for umiddelbart at se, hvilken virksomhed, der arbejder på stedet. Vare- og lastbiler, der benyttes blandet erhvervsmæssigt og privat, samt de køretøjer, der udelukkende benyttes privat, omfattes ikke køretøjer, der enten er forsynet med papegøjeplader eller mærkat for privat anvendelse, og hvor der betales halv privatbenyttelsesafgift af forslaget.

Bemærkninger:
Vare- og lastbiler, der benyttes blandet erhvervsmæssigt og privat skal også være omfattet af lovforslaget.
Der tænkes også her især på udenlandske kassevogne der jo ikke kører på danske Nr. plader.

3.9. Synliggørelse af leverandører af håndværksydelser – skiltning på byggepladser
3.9.2. Lovforslaget
Skiltningen skal omfatte virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. Derved bliver leverandører af håndværkerydelser synlige, så SKAT og andre kan se, hvilket firma, der arbejder på stedet.
Med ordningen bliver det muligt umiddelbart at se, hvilken virksomhed, der står bag arbejdet. Tilsvarende kan SKAT,s indsatsmedarbejdere se, hvilken virksomhed, der arbejder på stedet. Med disse regler risikerer virksomheder i højere grad at blive afsløret i sort arbejde
Entrepriser på højst 50.000 kr. inkl. moms, undtages fra kravet om skiltning. Endvidere foreslås byggepladser vedrørende etagebyggeri i tæt bebyggede områder fritaget for skiltning, når det ikke er praktisk muligt at foretage skiltning.

Bemærkninger:
Grænsen på 50.000 kr. er alt for højt især ved, reparationsarbejde, kan man unddrage sig skiltning ved at opdele store entrepriser i små og undgå skiltning. Den obligatoriske ordning for entreprenører og håndværkere, der udfører arbejde på stedet, om at opsætte skilte, hvoraf det fremgår, hvilken virksomhed, der udfører arbejde på byggepladsen skal også gælde for hvervgiveren/bygherren. Således at de også kan gøres ansvarlig. Etagebyggeri i tæt bebyggelse skal også omfatte at opsætte skilte både privat og offentlig, bygge-
pladser. Der skal ikke være nogen nedre grænse for beløbet på entreprisen for at skilte. Et A 3 papir med plastiklaminat eller en klar affald sæk overtrukket mod vejrlig med klisterbånd. kan udgøre skiltet ved mindre, bygge og anlægspladser samt haveanlæg. Helt ned til et ark A4 ved indgangen til små byggepladser
PS. Bruges i Tyskland opsat på en træliste pæl eller et lignende synligt sted.

Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk

Skatteministeriet svar på henvendelsen fra Foreningen Rejsearbejdere.dk til lovudkast. Lovforslag L. 170 25. april 2012.
Rejsearbejdere.dk Krav om digital betaling af beløb over
10.000 kr.
Støtter forslaget og bemærker, at man
vedrørende kravet om digital betaling
gerne havde set en lavere beløbsgrænse
end 10.000 kr., herunder at grænsen i
bygge- og anlæg og
rengøringsbrancherne sættes til 0 kr., og
at rene varekøb også omfattes, uanset om
køber er en privat person og eller
virksomhed.
Beløbsgrænsen er valgt ud fra
balanceret tilgang, så betalinger af
mindre beløb i kontanter friholdes,
og er i øvrigt på niveau med de
grænser, der er fastsat i bl.a.
lovforslagets lempelsesdel
vedrørende pensionisters arbejde,
ligesom grænsen svarer til en
tilsvarende ordning, der er
Side 32

Kontrol på privat grund
Foreningen Rejsearbejdere.dk mener, at
det bør tilføjes, at også indvendigt
arbejde af håndværksmæssig professionel
karakter omfattes af lovforslaget.
Legitimationspligt
Foreningen Rejsearbejdere.dk er af den
opfattelse, at lovforslaget skal
tilrettelægges således, at arbejdet bliver
stoppet på arbejdspladsen, og arbejdet
ikke fortsættes, før et firma og
arbejdstagere er godkendt af SKAT.

Synliggørelse af gulpladebiler
Om gulpladebiler foreslås, at dette også
skal gælde køretøjer, der anvendes
blandet erhvervsmæssigt og privat, og
også køretøjer på udenlandske
nummerplader.

Skiltning på byggepladser
Om skiltning bemærkes, at
beløbsgrænsen er for høj, og at
hvervgiveren/bygherren også skal have
ansvar for skiltningen. Der skal ikke være
undtagelser. Nævner f.eks. et A3 papir
med plastiklaminat eller en klar
affaldssæk og klisterbånd mod vejrlig kan
udgøre skiltning ved mindre
byggepladser samt haveanlæg.
gennemført i Norge.
Skatteministeriet er ikke umiddelbart
indstillet på at lade kontrol i den
private bolig eller fritidsbolig
omfatte af lovforslaget. Primært fordi
SKATs kontrolbeføjelser retter sig
imod erhvervsdrivende og
lønmodtagere, og ikke den private
borger som sådan.
Det er imidlertid klart, at de
udvidede kontrolbeføjelse efter en tid
skal evalueres, og måtte der vise sig
behov for, at også den private bolig
eller fritidsbolig bliver omfattet, vil
Skatteministeriet se på området på
ny.
Hertil skal bemærkes, at forslaget fra
Foreningen af Rejsearbejdere.dk
vurderes at ligge ud over, hvad
SKATs kontrolbeføjelser kan
omfatte.
Lovforslaget er ændret, så der vil
blive stillet krav om, at udenlandske
vare- og lastbiler skal have anbragt
RUT-nr. synligt i bilen på
arbejdsstedet. Forslaget er i første
omfang møntet på synliggørelse af
gulpladebiler, der udelukkende
anvendes erhvervsmæssigt. Viser
erfaringerne, at der er grundlag for at
udvide området, vil dette blive
overvejet.
Reglerne om skiltning på
byggepladser er udformet under
hensyntagen til de praktiske forhold,
når der skal skiltes. Derfor er der
visse undtagelser fra skiltning.
Si
7.maj 2012

Henvendelse til Skatteminister Thor Möger Pedersen og Folketinget Skatteudvalg.

Vedrørende L 170. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.
(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer mod sort arbejde m.v.).
I henhold til Skatteministeriets kommentar til Høringssvar L 170 bilag 1 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk
Er her følgende bemærkninger til Lovforslag l. 170.

Ifølge § 74 pkt.1. § 86 stk.3. omfatter kontrollen ikke indvendig håndværksmæssig, arbejde i privat boligen og fritidsbolig.

Skatteministeriets kommentar:
Det er imidlertid klart, at de udvidede kontrolbeføjelse efter en tid skal evalueres, og måtte der vise sig behov for, at også den private bolig eller fritidsbolig bliver omfattet, skal der igen ses på området.

Skatteministeriets kommentar:
Forslaget er i første omfang møntet på synliggørelse af gulpladebiler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Viser erfaringerne, at der er grundlag for at udvide området, vil dette blive overvejet

Bemærkninger:
Vi kan med tilfredshed konstanter at lovforslaget er blevet delvis ændret i forhold til lovudkast efter vores henvendelse således at Vare- og lastbiler, der er registreret i udlandet, og som benyttes erhvervsmæssigt her i landet, skal synligt i køretøjets forrude have anbragt dokumentation for virksomhedens registrering i RUT-registeret, men er ikke tilfreds med at § 7. stk. 7. og 8. ikke også bør omfatte. Vare- og lastbiler, der benyttes blandet erhvervsmæssigt og privat, samt de køretøjer, der udelukkende benyttes privat, omfattes ikke køretøjer, der enten er forsynet med papegøjeplader eller mærkat for privat anvendelse, og hvor der betales halv privatbenyttelsesafgift, samt udenlandske privatbiler.


Bemærkninger:
På hvilket tidspunkt skal loven evalueres og en revision af loven foretages. Det fremgår ikke af svar eller lovforslaget om der indsættes en revisionsbestemmelse. ?.?.

Rejsearbejdere.dk bemærkning til lovudkast til skiltning, er at beløbsgrænsen er for høj, og at hvervgiveren/bygherren også skal have ansvar for skiltningen.

Skatteministeriets svar:
Reglerne om skiltning på byggepladser er udformet under hensyntagen til de praktiske forhold, når der skal skiltes. Derfor er der visse undtagelser fra skiltning.

Bemærkninger:
§ 78. På byggepladser på privat grund, hvor der foregår nybyggeri, reparation, modernisering, ombygning eller lignende af fast ejendom, skal den eller de virksomheder, der udfører arbejde på stedet, opsætte skilte, hvoraf det tydeligt fremgår, hvem der udfører arbejdet, medmindre leverancen eller entreprisesummen for den enkelte virksomhed ikke overstiger 50.000 kr. inkl. afgift, arbejdet udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag, eller hvor dette ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet foregår på en byggeplads vedrørende etagebyggeri i et tæt bebygget område. Virksomheder, der er hjemmehørende i udlandet, skal herudover skilte med deres registrering i RUT-registeret.


Bemærkninger:
Entreprisesummen på for den enkelte virksomhed er alt for høj især udenlandske arm og ben virksomheder eller virksomheder gives en stor mulighed for at undgå skiltning ved at splitte entreprisen op i flere.
I øvrigt lukkes der op i og med lovforslagets § 78 for at krav om skiltning kan undgås ved at fastsætte et beløb. Især et så højt et beløb. I øvrigt kommer lovforslaget i konflikt med bilag IV, punkt 18.1 i Rådets direktiv 92/57/EØF (ottende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391Æ0F)
om der ikke skal opsætte skilte, fordi arbejdet foregår på en byggeplads, vedrørende etagebyggeri i et tæt bebygget område. Der fremgår ikke af direktivet et, bestemt beløbsgrænse eller udtagelsesbestemmelse ej heller af
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010
Markering af byggepladsen og skiltning
§ 8. Byggepladsen skal være afgrænset på en iøjnefaldende og let genkendelig måde med skilte eller lign. rundt om og i den umiddelbare nærhed.

§ 9. På byggepladsen skal der i nødvendigt omfang findes en holdbar skiltning anbragt på hensigtsmæssige steder til oplysning om særlige risici eller om andre forhold af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

Entreprisesummen på 50,000 kr. er lige med. 6-7 ugers arbejde for en billig udenlandsk enkeltmands virksomhed eller mere, eller det der svarer til opmålt sum for skalmuring samt flisearbejde i bad på et mindre hus, efter Provinsens priskurant for murersvende..

Foreningen Rejsearbejdere.dk mener, at lovforslaget skal tilrettelægges således, at arbejdet bliver stoppet på arbejdspladsen, og arbejdet ikke fortsættes, før et firma og arbejdstagere er godkendt af SKAT.

Skatteministeriets svar:
Hertil skal bemærkes, at forslaget fra Foreningen af Rejsearbejdere.dk vurderes at ligge ud over, hvad
SKATs kontrolbeføjelser kan omfatte.

§ 86, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 3. pkt.:
»På forlangende skal personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse hos den indeholdelsespligtige oplyse deres CPR-nummer samt forevise gyldig legitimation

Bemærkninger:
Resultatet af at arbejdet ikke bliver stoppet med det samme, at arbejdet fortsættes og færdiggøres.
Hvorefter firmaet samt ansatte flytter til næste arbejdsplads eller forlader landet efter færdiggørelsen.
Vi henviser til Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 Bilag 278. samt flere henvendelser
Bilag. Høringssvar fra Foreningen Rejsearbejdere.dk. til Skatteministeriets udkast 7. Af 29.februar 2012 Kopi af Arbejdsmarkedsudvalget bilag 2009-2010 – 278. 2010-11 bilag 38
Opdateret d. 08 Mar 2012
© Rejsearbejdere.dk 2021