Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Høringssvar til Lovforslag l.31. Fremsat den 21. november 2011
Af Skatteminister Thor Möger Pedersen. (Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love).

Foreningen Rejsearbejdere.dk siger tak for henvendelsen, om at komme med et Høringssvar til Lovforslaget.
Som hermed fremsendes.

Kommentar til: Lovforslagets enkelte, elementet.
Afsnit.

3.1. Afskaffelse af multimediebeskatningen.
Foreningen Rejsearbejdere.dk Kan kun være enig i, at tilbagerulle loven fra før forårspakke 2,0 med, de problemer, der har været med lige netop denne skat. Denne lov har været et stort problem, for den menige arbejder fra start.

3.2. Ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger.

Afskaffelsen af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger indebærer, at ansatte, der modtager aktier, skal medregne værdien af det modtagne vederlag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det skal ske for det år, hvor den, ansatte erhverver endelig ret til de modtagne aktier m.v.
Beskatningen skal ske som løn (personlig indkomst) og der pålægges arbejdsmarkedsbidrag. Beskatningsgrundlaget for aktier udgør markedsværdien på Rets erhvervelses tidspunktet.
Der er flere skattemæssige fordele knyttet til en neutral beskatning af alle dele af lønnen.
For det første opnås: At de ansatte og selskaberne ikke primært tilrettelægger aflønningen af de ansatte ud fra skattemæssige overvejelser.
For det andet opnås: En forenkling af skattesystemet til fordel for såvel skattemyndighederne som skatteyderne.
For det tredje opnås: Ligestilling, idet ansatte, der ønsker at erhverve aktier i det selskab, hvori vedkommende er ansat, bliver stillet på samme måde som andre, der ønsker at erhverve aktier i selskabet. Ligestillingen indebærer at, i begge tilfælde må erhvervelsen af aktierne må ske for beskattede
midler.
For det fjerde opnås: Med afskaffelsen en afbalancering af den fordelingsmæssige profil. Skattebegunstigelsen bidrager til en skæv social fordelingsprofil, idet der er flere tildelinger blandt de, højtlønnede end blandt de lavtlønnede i ordningen, for de individuelle medarbejderaktieordninger.
For det femte: Er det usikkert, i hvilket omfang tildeling af medarbejderaktier opfylder formålene med disse ordninger skabe incitamenter for de ansatte til at træffe beslutninger, der i højere grad tilgodeser aktionærerne, knytte ansatte og rekruttere nye ansatte til selskabet, fremme den ansattes resultater
og præstationer).

I henhold til lovforslaget finder vi at det er et skridt i den rigtige retning, så medarbejderen ikke bliver snydt.
På grund af lønreduktion med suppeaktier uden værdi. Mange lønmodtagere fortryder uden tvivl at de har tabt mange penge under finanskrisen på værdiløse aktier ved at, de har været tilbageholdende med lønnen.
Så virksomheden kunne få et større overskud og aktierne stige kunstigt.

At Ligningslovens § 7 A - §. 7 H. ophæves, men § 28 skal ophæves ved samme lejlighed. Således at beskatningen skal ske, med det samme. Således at der kommer et stop for motivationen til lønnedgang. Vi henviser til. Vores svar vedrørende. Indførelse af lønsumsafgift for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier.

3.3. Ophævelse, af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v.

Forslaget om at, ophæve, skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. For at sikre en fri og lige adgang til sundhedsvæsenet og at ophævelsen omfatter, også de selvstændige erhvervsdrivendes fradrag for udgifter til egne og ægtefællers sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v.
Loven i sin nuværende udformning skaber et A og B. Hold på arbejdsmarkedet. Lønmodtagere som ikke er vigtige i Virksomheden, kontra nøglemedarbejdere og Virksomheds ejere. Vi finder derfor at beskatning af sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger. m.m. således er i sin orden. Med henvisning til afsnit 3.3.2.

Vil vi samtidig gøre opmærksom på at som det fremgår af Lovforslaget at. Der vil fortsat være skattefrihed for arbejdsgiverens betaling, for behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader og sygdomme, da hjemmelen følger af Statsskattelovens mangeårige praksis. Arbejdsgiverbetalte sundhedstjek, vil også være skattefri, for medarbejderen, hvis de opfylder betingelserne for at kunne anses, som personalepleje. Det foreslås endvidere at fastholde, skattefriheden for arbejdsgiverbetalt behandling, af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol, andre rusmidler, eller rygeafvænning, da disse former for behandlinger, anses for at være et naturligt led, i en virksomheds overordnede medarbejderpolitik. Reglerne herom videreføres i samme form som hidtil i ligningslovens § 30 og § 30 A. m. m.

Vi vil derfor anbefale, et der sker en klar præcisering af de 3. vidt forskellige regler i en Ligningsvejledning.
Så fejl ikke kan ske, som følge af, fejlfortolkning af loven ved Skatteligningen. Eller manglende sygdomsbehandling kan komme på tale, således at arbejdere ved sig sikret.

3.4. Indførelse af lønsumsafgift for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier
Til § 8. og § 28.

Forslaget om at, at aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. Skal medregnes til lønsummen, selv om aflønningen ikke berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven. Giver et mere reelt, beskatnings- grundlag, hvad enten aflønningen sker i form af kontanter eller i aktier og købe og tegningsretter til aktier m.v. Er efter vores overbevisning det bedste for lønmodtagerne. Således at de ikke, mod løn tilbage- holdenhed modtager købe-tegningsret eller værdiløse B. aktier.

Den nuværende mulighed for at udskyde løn beskatningen af købe- og tegningsretter til det tidspunkt, hvor retten udnyttes eller afstås, ud fra værdien på dette tidspunkt opretholdes som det fremgår, af lovforslaget Skal også inddrages i lovforslaget og være omfattet af det.
Det foreslås, at lovforslagets § 8 om indførelse af lønsumsafgift på medarbejderaktier m.v. ikke finder anvendelse på købe- og tegningsretter til aktier, hvis de er tildelt inden 1. januar 2012. Normalt indeholdes der lønsumsafgift på beskatningstidspunktet, men da købe- og tegningsretter omfattet af ligningslovens § 28 først beskattes på afståelses- eller udnyttelsestidspunktet, vil indeholdelsen af lønsumsafgiften efter de foreslåede regler også, skulle, finde sted på dette tidspunkt. For at undgå, at købe- og tegningsretter, der er tildelt før lovens ikrafttrædelse, bliver omfattet af lønsumsafgiften, skal § 8 således ikke finde anvendelse for disse. Det indebærer således, at de hidtil gældende regler finder anvendelse for købe- og tegningsretter omfattet af ligningslovens § 28, hvorfor der ikke skal indeholdes lønsumsafgift på af dem. »Tildeling« skal forstås som det tidspunkt, hvor den konkrete, faktiske tildeling af, købe retter til aktier eller tegningsretter til aktier sker til den ansatte.

At Ligningslovens § 7 A - §. 7 H. ophæves er derfor helt på sin plads, men § 28 skal ophæves ved samme lejlighed uden overgangsordning.

3.5. Justering af BoligJobordningen:

For at sikre en mere glidende overgang til en ny, grøn energirenoveringspulje for boliger, foreslås det, at BoligJobordningen, som blev indført af den tidligere regering, opretholdes i 2012. BoligJobordningen justeres på enkelte punkter, så den bliver mere målrettet og får en mere grøn profil. Arbejdsløn vedrørende husstandsvindmøller omfattes af ordningen, mens arbejdsløn vedrørende oliefyr undtages. Udgifter til au pair-ansatte m.v. undtages også fra ordningen.( Resüme)

Foreningen Rejsearbejdere.dk er uforstående overfor at arbejdsløn, vedrørende oliefyr udgår. Her bliver der skabt miljørigtige arbejdspladser, ved skrotning af oliefyr og overgang til miljøvenligt brændsel. Jord, Solcelle, energi, vindmølle eller bioenergi. Er bedre for miljøet og skaber arbejdspladser hvad der er brug for.
Arbejdsløn vedrørende husstandsvindmøller omfattes af ordningen er også et godt tiltag.
Yderligere finder vi, at det stop for Skrotningspuljen af gamle huse, som er bebudet, for år. 2012. ikke skal gennemføres. Men beløbet hæves eller midlerne bliver på mindst 150. millioner i næste år, og såfremt der ikke kommer en pulje, dobles beløbet op fra år 2013.

I øvrigt skulle der gerne sættes midler af til energirenovering af huse og lejligheder, sideløbende med, Boligjopordningen. der tager sigte på kun Energirenovering. 2012. Udgifter til au pair-ansatte m.v. undtages også fra ordningen, er et godt skridt, at tage. Der er ingen fremtid i at man i Danmark, skal bruge skatteborgernes penge til hushjælp. Med alle de ledige, der er for tiden, og store udgifter til aktivering til følge. Vi henviser til. henvendelse i forbindelse med Lovforslag L. 78 Boligudvalget 2009-10 Bilag 5-7 omkring forskellige tiltag for finansiering af Byggeri - Energirenovering m.m.

Der fremgår af svar fra tidligere Økonomi og Erhvervsminister Lene Espersen til Folketings Boligudvalg Boligudvalget 2009-10 L.78 Svar på spørgsmål 12-19. på henvendelsen, til Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 165. Den dansk, afregning på elektricitet produceret af solcelleanlæg giver mellem ca. 2 kr. pr. kWh 2010. ved privat anlæg op til 6. kWp. Anlæg til Virksomheder og anlæg over 6. kWp. pr 100m2. 60 øre per kWh de første 10 år 40 øre per kWh de efterfølgende 10 år produktion som ikke overstiger aktuelt forbrug afregnes i realiteten 1:1
Et Solcelleanlæg på 1. kWp kan give ca. mellem 700 og 1000 kWh årligt.
Afregningsprisen i Tyskland var henholdsvis den. 1.10.2010 ved anlæg 30. kWh 33,03 cent = 246 øre. Ved
100 -1000. kWh. 29,73 cent =221 øre pr kWh. Og satserne var endnu højere i 2009.

3.6. Ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen.
Forslaget om at afskaffe loftet på 35.136 kr. (2012) over den maksimale børne- og ungeydelse, som kan udbetales til en familie om året. Burde aldrig have været indført. Det kan ikke være rigtig, at man indfører den slags begrænsninger kun fordi. Grænse- gængere og udstationerede samt indvandrer med børnerige familier også har krav på samme ydelser. Det skal ikke gå ud over andre borgere i landet.

3.7. Tillæg til grøn check.
Det foreslås at indføre en supplerende grøn check til familier med lave indkomster. På 280 kroner årligt
Op til indkomster på max. 212.000 kr. årligt. f.eks. dagpengemodtagere og førtids- og folkepensionister.
Lavtlønnede.

Beløbet på 280 kr. hører ingen steder hjemme. Med de nye afgifter der kommer. Stigende Energipriser, fødevarepriser, og fastfrysning af fradrag for personfradrag. Rejseudgifter. Loft over fradrag i form af Kost og Logi og for fagforeningskontingent.

Beløbsgrænserne reguleres ikke i 2010-2013 Som led i 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0 - fra maj 2009 bliver reguleringen af beløbsgrænserne i skatte- og afgiftslovgivningen suspenderet i 2010, så beløbsgrænserne for 2010 er de samme, som gjaldt i 2009. Eneste undtagelse var topskattegrænsen, der blev forhøjet ekstraordinært fra 2009 til 2010.
Suspensionen af reguleringen er som en del af Genopretningspakken fra juni 2010 forlænget til også at omfatte indkomstårene 2011, 2012 og 2013. Den normale regulering af beløbsgrænserne i henhold til personskattelovens § 20 genoptages fra indkomståret 2014.

Opdateret d. 21 Dec 2011
© Rejsearbejdere.dk 2021