Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Høringssvar til udkast om ændringer af lov om Folkepension-Seniorpension. 3. november.2011.
3. november. 2011.Kommentar til: Forslag til Lov om ændring af lov om social pension
(Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.)


Bemærkninger forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension:

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder det, er helt uhørt at, i disse finanskrisetider fremsættes, et sådan udkast til ændrings lovforslag i en tid med så mange ledige og aktiverede.
I juni 2004 blev Folkepensionen nedsat til 65 år. Uden tvivl på grund af de dårlige konjunkturer. Senere med Vældfærdsaftalen 2006. blev aftalen at Folkepensionsalderen forhøjes gradvist i årene 2024-27 til 67 år.
Nu kommer der igen et, lovforslag om at fremrykke den med 5 år. til 2019 til 2022.

Fra 1. jan. 2004 - 2006 var der 90.730 som valgte at forlade arbejdsmarkedet, for at gå på Folkepension.
Med det resultat, at der kom beskæftigelse til de mange ledige. I 2004 var der 2.759.392. i alderen fra 16-66 år i arbejdsstyrken, i 2006 efter at have nedsat Folkepensionsalderen, med 2 år til 65 år i 2004. er statistikken ændret til 16-64 år, var der 2.789.845. Ledigheden faldt årene fremover.
Der skal komme et opsving som i 2003 til 2007 for at nå de samme lave ledighedstal, som i forhold til den til den nuværende ledighed. Det kræver at der oprettes ca. 188.000 heltidsjob som det var der på det tidspunkt.

Nu vil man gå den modsatte vej, og stille krav om en fremrykning og forhøjelse af Efterlønsalderen, Flexydelse pension, Folkepension, og noget nyt en Seniorførtidspension. På grund af brugen Indekseringsmekanismen som er, aftalt med Vældfærdsaftalen i 2006 med at bruge middellevetiden til at fastlægge alderen, på at beregne og udsætte dem. Uanset de dårlige konjunkturer, på arbejdsmarkedet.

Med at bruge Indekseringsmekanismen vil ældrebyrden blive pålagt, dem fra 60 til 64 år. 65-67 år og ledige fra 2014 og frem. Samtidig friholdes de andre erhvervsaktive årgange i job, på arbejdsmarkedet for at deltage i betalingen, fysisk og økonomisk. Uanset at de kun kommer, til have været aktiv på arbejdsmarkedet i en kortere årrække.

Der er stor forskel på middellevetiden for mænd og kvinder, de forskellige, kommuner i Danmark.
I 2009 havde de højtlønnede mænd en middellevetid på 81,4 år. I 1987 var tallet 71,5. Det er en forskel på næsten ti år. Deres levetid er således vokset næsten dobbelt så meget som hos de lavtlønnede mænd, hvis liv kun er blevet forlænget med 5,5 år. Lavtlønnede kvinder døde i 2009 kun 6,2 år tidligere end de højtlønnede. Det er dog også en stigning siden 1987, hvor tallet var 5,3. Der henviser til tal fra Institut for Folkesundhed.

Dertil kommer at, der også er andre fysiske arbejdsbetingede rammer for det arbejde, som de. Der er dårligste, uddannede udfører. Man kan ikke bruge indekseringsmetoden til at generalisering, af hvem/hvilke årgange der er egnet til at blive på arbejdsmarkedet.
Til orientering var Bruttoledigheden sep. 2011 på 163.297 nuværende tidspunkt, fra at, være i 2007 på 96.078.
Antal t i tilskudsberettigede job 98.953 feb. 2011-2007 feb. 57.845. + 41.108.
Udgifter til Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere har i forvejen vist en stigning i 2010 på 2.4 Mia. i forhold til 2007.så den er på 5,89 mia. 2010.

Med vedtagelsen 16. juni 2010 af L. 222 og vedtagelsen af L. 224. 2. juli 2010. Ændrede regler for genoptjenings, retten er det næsten umulig at genoptjene ret, til dagpenge. Timer som aktiverede tæller ikke med, ved opgørelsen ved at beholde retten, til dagpenge, efterløn
Det vil medføre at udgifter til Aktivering af kontanthjælpsmodtagere, yderligere vil eksplodere, og andre ydelser gøre det samme. Såfremt Folkepensionsalderen fremrykkes. Vi vil anbefale at den igen fastsættes
Til 65 år, og alderen indekseres efter ledigheden.

Seniorførtidspension:

Antal af aktive år, skal nu være retningsgivende, for vældfærdsydelser. Der skal nu stiles krav om Personer, der hidtil har været tilknyttet arbejdsmarkedet, men som kortvarigt har modtaget kontanthjælp m.v. forud for ansøgningen, og personer, der inden for de seneste 5 år helt eller i betydeligt omfang, er ophørt med at arbejde af helbredsmæssige grunde, kan kun efter kommunens individuelle konkrete vurdering anses for at opfylde kravet. I stedet kan kommunen give et relevant, arbejdsmarkedet rettet tilbud, visitere til fleksjob m.v.

Med vedtagelsen 16. juni 2010 af L. 222 og vedtagelsen af L. 224. 2. juli 2010. Ændrede regler for genoptjenings, retten er det næsten umulig at genoptjene ret, til dagpenge. Timer som aktiverede tæller ikke med, ved opgørelsen ved at beholde retten, til dagpenge, efterløn. Derfor vil mange forud for ansøgningen, være på kontanthjælp i lang tid.


Indgiver en borger, der fx modtager sygedagpenge eller kontanthjælp, ansøgning om seniorførtidspension, skal borgeren fortsat deltage i de aktiviteter, der er påkrævet for at modtage den pågældende ydelse i den periode, hvor kommunen behandler sagen om seniorførtidspension.

Det er ikke mindre end, en skandale, at komme med sådan et forslag, i en tid med så mange ledige. På forkant er Dagpengeperioden nedsat med vedtagelsen af L 222. vedtaget 16. juni 2010. Til 2 år. ud af 3. år, og der er, aktiverede dagpengeberettigede personer sep. 2011. på 41.144. år 2011 Aktiverede kontanthjælps- modtagere 14.847. ledige Kontanthjælpsmodtagere på 19.552. Dertil kommer yderligere. 85.417 Dagpengemodtagere. Alle antal er omregnet til helårsledige.

Kriterierne for at få Seniorførtidspension bevilliget, er de samme som med den nuværende lov, om førtidspension. Kun at der ses bort fra Arbejdsprøvningen, omskoling, revalidering. m.m.
Der fremgår i øvrigt at. Indgiver en borger, der fx modtager sygedagpenge eller kontanthjælp, ansøgning om seniorførtidspension, skal borgeren fortsat deltage i de aktiviteter, der er påkrævet for at modtage den pågældende ydelse i den periode, hvor kommunen behandler sagen om seniorførtidspension.

Det vil sige at kommer man direkte ind fra arbejdsmarkedet, med ønsket om en seniorførtidspension.
Skal kommunen først til at behandle sagen, modsat at man nu kan gå på efterløn med det samme. Ved et eventuel, afslag skal man i Flexjob. Nu skal de som ikke kan mere, arbejde til de falder om.

Det fremgår ikke om at L.62 Lov om senior job Lov nr. 1543 af 20. december 2006. tilpasses/fremrykkes.
Eller om hvordan, den er gældende.
Tal. Danmarks statistik.
Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
Opdateret d. 04 Nov 2011
© Rejsearbejdere.dk 2021