Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Henvendelse /svar L 208 1. juni 2011 - Vedligeholdelse af bolig/hjemmeservice. Krav til fradrag.
25.maj 2011


Til Skatteminister Peter Christensen og Folketingets Skatteudvalg.
(Henvendelse vedrørende Lovforslag L. 208 Fremsat 19. maj. 2011.)

Foreningen Rejsearbejdere.dk har med stor interesse læst det fremsatte lovforslag. Der indeholder initiativer til at, reduktionen af energiforbruget i boliger samt nedbringe arbejdsløsheden generelt. En mindre del, er i tråd med vores henvendelse til Bemærkninger og spørgsmål til Økonomi og Erhvervsministerens kommentar til henvendelsen af 21. februar 2011 fra foreningen Rejsearbejdere.dk vedrørende energirenoveringer, jf. BOU alm. del - bilag 45.- Svar BOU. Alm. del bilag. 101. 7. april 2011, jf. EPU alm. del- bilag 218.

Bemærkninger til lovforslaget.
Den øvre grænse på 15,000 kr. pr. person i husstanden over 18.år i Skattefradraget er alt for lidt.
Det giver kun ca. 5,000 kr. kontant. Beløbet udbetales senere efter årsopgørelsen. Har skatteyderen, restskat .m. m. kan der modregnes. Eksempelvis vil et par kunne få max. ca. 10.000 kr. Såfremt beløbet skulle gå til delvis finansiering af et Bank/kreditforeningslån vil de stå med manglende egenkapital som Kreditforeningen kræver. Eller banken måske ønsker.

Både Bank og kreditforeninger vil være tilbageholdende med at give lån med den i lovforslaget udbetalingsmodel vedrørende renovering af boligen. Vi vil derfor anbefale at beløbet udbetales kontant til skatteyderen eller låneyderen og beløbet for den øvre grænse bliver hævet til de svenske normer.
Det fremgår af lovforslaget at man skelner til Sverige og at regeringen i de kommende årtier ønsker en reduktion af energiforbruget i husholdningen En af de væsentligste kilder til øget energieffektivitet er energirenoveringer af boligmassen.

I Sverige er ROT-Avdraget (fradraget) på det halve af beløbet af udgifterne max pr. person på 50,000.kr i skatten 100.000. for et par. Også fritidshuse kan få fradrag. Hjemmeservice er også omfattet. www.Skatteverket.se

Vi finder derfor også at fritidshuse skal være omfattet der ikke udlejes, da mange ældre borgere flytte i dem. Som helårsbolig når de er blevet pensionister.
Samtidig skal tilbygning også være omfattet samt udvendig forøgelse med ny klimaskærm i forbindelse med isolering. (sidste fremgår ikke præcis af lovforslaget) Endelig fremgår det ikke klart om fradraget kun gives til ejeren af huset på 15.000 kr. eller også til ægtefælle samboende så det sammenlagt bliver 30,000 kr.
vedrørende, renoveringen.

I Tyskland ydes der tilskud til renter og afdrag der er langt højere en det, som lovforslaget indeholder omkring boligen. Eksempelvis gives der tilskud til de enkeltstående energisaneringer op til 2500 Euro. 18,625 kr. samt bank og kreditforeningslån der garanteres af staten.

Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.


Til
Folketinget - Skatteudvalget


L 208 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice (Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 25. maj 2011 fra foreningen Rejsearbejdere.dk (L208 – bilag 7).


Peter Christensen
/ Søren Schou
Kort referat af Rejsearbejdere.dk’s henvendelse:
Foreningen Rejsearbejdere.dk støtter forslaget, men mener ikke, at det er tilstrækkeligt. Foreningen ønsker forslaget udvidet til følgende indhold:
• Beløbet skal udbetales kontant og straks og ikke som et nedslag i skatten på årsopgørelsen.
• Beløbet skal have samme niveau som i Sverige, kr. 50.000 pr. person.
• Fritidshuse, som ikke udlejes, bør omfattes.
• Tilbygninger bør omfattes.
• Klimaskærm bør omfattes.
• Det er uklart om fradraget kun gives til ejeren af huset eller også til ægtefælle eller samboende.

Hertil bemærkes:
Beløbet skal udbetales kontant og straks og ikke som et nedslag i skatten på årsopgørelsen
Forslaget er ikke hensigtsmæssigt. Forslaget forudsætter en ressourcekrævende manuel sagsbehandling, hvilket ikke er i overensstemmelse med SKATs og det offentliges ønske generelt om at kommunikere med borgerne digitalt ved brug af selvbetjeningsløsninger.
Beløbet skal have samme niveau som i Sverige, kr. 50.000 pr. person
Det er vurderingen, at et servicefradrag på 15.000 kr. årligt pr. person har det rette niveau for at opnå forslagets ønskede virkninger om at sætte gang i økonomien, bekæmpe det sorte arbejde samt at flytte noget af gør-det-selv arbejdet til beskattet arbejde.
Fritidshuse, som ikke udlejes, bør omfattes
Servicefradraget gives alene til helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl eller folkeregisteradresse. Sommerhuse, som lovligt anvendes til helårsbeboelse, f.eks. af pensionister, vil således også kunne få fradrag.
Tilbygninger bør omfattes
Udgangspunktet er, at det alene er arbejdsløn vedrørende vedligeholdelse og reparation af den eksisterende bolig, der er fradragsberettiget. Decideret nye tilbygninger ligger udenfor formålet med ordningen.
Klimaskærm bør omfattes
En klimaskærm er en samlet betegnelse for ydervægge, fundament, terrændæk, tag, vinduer og døre. Vedligeholdelse og reparation af ydervægge, tag, vinduer og døre fremgår direkte af listen for serviceydelser omfattet af fradragsordningen. Terrændæk er et middel til radonsikring, og reparation og vedligeholdelse heraf er således også omfattet af listen over serviceydelser omfattet af fradragsordningen. Vedligeholdelse og reparation af fundamentet på en bygning er tilsvarende omfattet af fradragsordningen, da fundamentet på samme måde som et tag og ydervægge udgør boligens ydre rammer.
Det er uklart om fradraget kun gives til ejeren af huset eller også til ægtefælle eller samboende
Som det fremgår af lovforslaget gælder loftet på de fradragsberettigede udgifter på 15.000 kr. årligt pr. person. Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn vedrørende fradragsberettiget arbejde for 30.000 kr. om året. Afholder hjemmeboende børn over 18 år i husstanden fradragsberettigede udgifter, kan det samlede fradrag dog blive større.

Peter Christensen
/ Søren Schou

Serviceydelser omfattet af fradragsordningen
A. Hjemmeservice/husholdningsarbejde i hjemmet
Almindelig rengøring
• Vask og aftørring af flader i boligen
• Rengøring af toilet og bad
• Støvsugning, gulvvask og boning
• Opvask – i forbindelse med anden rengøring
• Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.
Vinduespudsning
• Indvendig
• Udvendig
Børnepasning i hjemmet
• Babysitning
• Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet
Almindeligt havearbejde m.v.
• Græsslåning
• Hækkeklipning
• Lugning
• Beskæring af buske og træer
• Snerydning
B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger
Boligens ydre rammer
• Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
• Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
• Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
• Reparation, maling og isolering af ydervægge
• Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
• Fornyelse eller etablering af dræn
• Radonsikring
• Installation af solfangere og solceller
Boligens indre rammer
• Reparation eller fornyelse af køkken og bad
• Gulvarbejder
• Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
• Installation eller forbedring af ventilation
• Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
• Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
• Reparation eller fornyelse af elinstallationer
• Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af
varmestyringsanlæg
• Udskiftning eller reparation af fjernvarme units
• Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
11
• Maler- og tapetserarbejder

Til
Folketinget - Skatteudvalget
L 208 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice
(Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i
hjemmet).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 84 af 30. maj 2011. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Peter Christensen
/ Søren Schou
Skatteudvalget 2010-11
L 208 , endeligt svar på spørgsmål 84
Offentligt
Side 2
Spørgsmål 84
Ministeren bedes i forlængelse af sit svar af 30. maj 2011 på spørgsmål 69 besvare følgende:
a. Forklare passagen ”om lejeren afholder udgiften selv”, herunder redegøre for, hvad der
menes?
b. Hvis udlejeren bestiller arbejderne, udlejeren betaler, udlejeren sender lejeren en fraflytningsopgørelse,
lejeren skal refundere udlejeren udgifterne, har lejeren så fradraget?
c. Forklare om der er tale om istandsættelsesarbejde, ”som ligger inden for lejerens råderet”,
idet råderetsbegrebet handler om forbedringer, ikke om istandsættelse ved fraflytning.
Betyder det, at skattefradraget ikke kan bruges ved istandsættelsesudgifter, som lejeren afholder?
Svar:
Ad a.
Som det fremgår af svaret på spørgsmål 69, er det afgørende ikke, hvem der bestiller arbejdet,
men i stedet hvorvidt istandsættelsesarbejdet foregår på lejerens faste bopæl, om lejeren
afholder udgiften selv, og om der er tale om istandsættelsesarbejde, som ligger inden
for lejerens råderet i henhold til lejeaftalen. Hvorvidt lejeren har afholdt udgiften selv må
bero på en konkret vurdering. Hvis udlejeren har afholdt udgiften på vegne af lejeren, og
lejeren efterfølgende refunderer udgiften til udlejer – eksempelvis via modregning i depositum
- har lejeren reelt afholdt udgiften. Lejer bør altid sikre dokumentation for, at lejeren er
den, som reelt har afholdt udgiften.
Ad b.
Ja, forudsat betingelserne for fradrag i øvrigt er opfyldt. Der henvises i øvrigt til svaret på
spørgsmål 83.
Ad c.
I den udstrækning en lejer ifølge sin lejeaftale har råderet i forhold til at vedligeholde eller
forbedre lejeboligens ydre og indre rammer og afholder disse udgifter selv, har lejer ret til
servicefradraget. I denne råderet ligger tillige, hvorvidt det påhviler lejer og ikke udlejer at
istandsætte lejligheden ved fraflytning. Er dette tilfældet, ligger det inden for lejers råderet,
og lejer har ret til servicefradrag, forudsat lejer afholder udgiften selv, og fortsat bebor lejemålet
på tidspunktet for arbejdets udførelse.
Hvis arbejdet er udført efter lejers fraflytning af lejemålet, er der ikke længere tale om
hjælp eller istandsættelse i hjemmet, hvorfor lejer ikke kan få fradrag. Det er her væsentligt
at understrege, at lovforslagets formål er at lette familiernes travle hverdag, at skabe arbejdspladser
på arbejdsmarkedet til grupper, som har svært ved at få jobs og veksle sort arbejde
til hvidt arbejde. Med andre ord er det ikke et mål i sig selv at yde statstilskud til
istandsættelsesudgifter af lejemål ved fraflytning. Som sagt indledningsvist - hvis lejers afholdelse
af istandsættelsesudgifter opfylder betingelserne for at få servicefradrag, har lejer
ret til servicefradraget.
Tilsvarende har lejere ret til servicefradrag for udgifter afholdt til almindelig rengøring,
vinduespudsning, børnepasning mv. på lige fod med andre personer.

Opdateret d. 06 Jun 2011
© Rejsearbejdere.dk 2021