Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Henvendelse til Økonomiministeren Boligudvalget kopi til Klima og Energiministeren m.m. om Grøn energi- Renovering-Finansiering
21.februar 2011.

Til Økonomi og Erhvervsminister Brian Mikkelsen samt
Folketingets Boligudvalg.

Foreningen Rejsearbejdre.dk rettede henvendelse i forbindelse med Lovforslag L. 78 Boligudvalget 2009-10 Bilag 5-7 omkring forskellige tiltag for finansiering af Byggeri - Energirenovering m.m.
Der fremgår af svar fra tidligere Økonomi og Erhvervsminister Lene Espersen til Folketings Boligudvalg Boligudvalget 2009-10 L.78 Svar på spørgsmål 12-19. på henvendelsen.

Regeringen har på denne baggrund ikke planer om at tilbyde statsgaranterede billige lån til boligejere, der klimarenoverer deres bolig. Men regeringen ser positivt på, at den finansielle sektor udbyder finansielle produkter til boligejere med henblik på at skabe gode muligheder for at finansiere energibesparende tiltag i boliger. Klima- og energiministeren har i efteråret indledt en dialog med den finansielle sektor med henblik på at drøfte mulighederne herfor, jf. EPU spørgsmål 154 alm. del.
Det fremgår også følgende.
Jeg har forelagt spørgsmålet om dialogen mellem klima- og energiministeren og finansieringsinstitutterne for klima- og energiministeren, som oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til: ”Tidligere klima og energiminister Connie Hedegaard afholdt den 5. november 2009 en rundbordssamtale med den finansielle sektor om finansiering af energibesparelser i boliger. Denne samtale bliver nu fulgt op af en arbejdsgruppe, der skal se på konkrete forslag til finansieringsmodeller. Der afholdes første møde i arbejdsgruppen den 11. februar 2010 i Energistyrelsen, hvor arbejdsgruppen vil konstituere sig og sætte rammen for arbejdet.

På baggrund af den daværende Økonomi og Erhvervsministers, kommentar beder vi om et svar på følgende.

Bankerne og Byggesektoren bløder og konkurser hører til dagligdagen i Danmark. Med de mange konkurser i banksektoren ligger der, nok ikke ligefrem midler til låneformidling af, risikobetonet lån til energirenovering eller andre grønne energikilder, uden at staten træder til som garant. Eller der oprettes en statslig garantifond. Muligheden for at den finansielle sektor kan udbyde finansielle produkter er nok stærkt begrænset i deres nuværende situation. Som ministeren henviser til i svaret.

Efter beregning på EIK banks hjemmeside Vejledende udregning kan en familie med en indtægt på 625,000 kr. og en løs gæld til studie på 25,000 kr. og forbrugsgæld på 75,000 låne kr. 466,000 kr. til et hus med 2 børn under 10 år. Øges indkomsten til 675,000 kr. og har man 3. børn og gælden er på 75,000 kr. til forbrugslån og studielån. Kan der købes bolig for. 831,000 kr.
Hvor skal lånemulighederne komme fra til energiforbedringer eller til køb af et energiforbedret hus.

Der er nu gået et år siden arbejdsgruppen er blevet nedsat i henhold til ministerens svar.
Hvilke, finansieringsmodeller til energibesparelse. m.m. i boliger er arbejdsgruppen kommet til.
Samtidig har vi som i vores tidligere henvendelser undersøgt, hvilke tiltag for at få flere grønne job og øge grøn energi man har gjort med god effekt i Tyskland. Dertil kommer billig finansiering fra den Statslige Støttebank i Tyskland til renovering/køb af energisanerede boliger. m.m.

Ifølge Energistyrelses Energistatistik 2009 fremgår følgende El baseret vedvarende energi udgjorde i 2009
27,4 % af den indenlandske elforsyning heraf vindkraft 18,3%. Vi kan så konstanter at kun 9,1 % er andre vedvarede energiformer. Opgjort efter EU’s beregningsmåde steg andelen af vedvarende energi fra 18,8 % til 19,7 % med 1.1 %.
Af Klimakommissionens anbefalinger 28. september 2010 fremgår at 40 til 70 % af energiforbruget skal dækkes af el. Mod de nuværende 20 %.
I 2008 var der en stigning på 40 % af elektricitet produceret fra solcelleenergi i Tyskland.

Den dansk, afregning på elektricitet produceret af solcelleanlæg giver mellem ca. 2 kr. pr. kWh 2010. ved privat anlæg op til 6. kWp. Anlæg til Virksomheder og anlæg over 6. kWp. pr 100m2. 60 øre per kWh de første 10 år 40 øre per kWh de efterfølgende 10 år produktion som ikke overstiger aktuelt forbrug afregnes i realiteten 1:1
Et Solcelleanlæg på 1. kWp kan give ca. mellem 700 og 1000 kWh årligt.
Afregningsprisen i Tyskland var henholdsvis den. 1.10.2010 ved anlæg 30. kWh 33,03 cent = 246 øre. Ved 100 -1000. kWh. 29,73 cent =221 øre pr kWh. Og satserne var endnu højere i 2009

Vi har kontaktet Firmaet Solarhybrid Keffelker str. 14 59929 Brilon. Som, oplyser at der, også opsættes mange. Hybrid Solcelle og Termiske anlæg som der producerer, elektricitet og varme på samme anlæg som især bruges af hoteller og andre med stort forbrug af varmt vand og strøm.
På ture i gennem Tyskland og lige syd for grænsen, stiller mange danskere sig undrende over de mange solcelleanlæg på Industribygninger, Staldbygninger, parcelhuse, flerfamilieboliger, Støjbeskyttelsesanlæg. m.m.
Hvorfor er der næsten ingen i Danmark. ??
Der kunne skabes mange grønne arbejdspladser på det område. Momsafgiften og Skatten på arbejde. m.m. vil også tilføre Statskassen midler som en ansat i Firmaet Solarhybrid udtaler.

Vi henviser til vores tidligere henvendelse. Til Klima og Energiminister Conny Hedegaard. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU. alm. del. Bilag 53. om at, kontakte til den Danske Ambassade i Tyskland og få Det tyske program for at, mindske CO2 Udslip fra Bundesministereium Für. Vekehr, Bau und Statenwiklung. Lov program og finansieringsform vedrørende bygninger. m.m. med en oversættelse til dansk tilsendt. Så bilagene kan sendes til Økonomi og Erhvervsministeren og Folketingets Boligudvalg. Klima og Energiministeren og Det Energipolitiske Udvalg.

Hvornår kommer der forslag fra Økonomi og Erhvervsministeren og Klima og Energiminister Lykke Friis. Med et noget tilsvarende, program som man har vedtaget i Tyskland, for at skaffe flere grønne arbejdspladser og mindske CO2 udslippet, eller skal ledigheden fortsætte med at stige, og pengene i stedet for bruges til, dagpenge til flere ledige.

Kopi. til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg.

Bilag. Hvert andet hus vil tjene på Energirenovering.

Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 24 Feb 2011
© Rejsearbejdere.dk 2021