Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
KLAGE TIL EU-KOMMISSIONEN MANGLENDE KONTROL SIKRING AF LØN.m.m.
Meyer Hans Erik
Foreningen Rejsearbejdere.dk

Dansker

Nørby vej 55 Aabenraa 6200

74618351 / h.e.meyer@post.tele.dk

Foreningen Rejsearbejdere.dk medlemmers arbejdsområde i Danmark og EU m.m.

Danmark.

Foreningen Rejsearbejdere.dk klager over Danmarks manglende kontrol, med udstationerede arbejdstagere,
og udsættelse af revisionsfristen i Udstationeringsloven med Lovforslag L 98 Fremsat. 15.december 2010. til 2014.
Ifølge Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere L 157 . LOV nr. 509 af 19/05/2010.
(Udvidelse af anmeldelsespligten for udenlandske tjenesteydere samt pligt for hvervgiver til at medvirke til at sikre, at der sker anmeldelse til RUT)

Det fremgår af § 7 e. Tilsynet med overholdelsen af anmeldelsespligten efter § 7 a varetages af Arbejdstilsynet.
Stk. 2. Enhver tjenesteyder, der er pålagt anmeldelsespligt efter denne lov, samt dennes kontaktperson, jf. § 7 a, stk. 1, nr. 4, skal efter anmodning give Arbejdstilsynet oplysninger, der kan tjene til at identificere virksomheden, udstationerede lønmodtagere og arbejdssted, jf. § 7 a, stk. 1 og 2.
Stk. 3. Enhver, der udfører arbejde i Danmark, skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet oplyse eget navn og navnet på den virksomhed, den pågældende udfører arbejde for, til brug for Arbejdstilsynets tilsyn med udenlandske virksomheders overholdelse af anmeldelsespligten efter § 7 a stk. 1.«

§ 8. stk.1 og stk. 2. at Arbejdstilsynet er dansk forbindelseskontor i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser.
Stk. 2. Arbejdstilsynet koordinerer i den forbindelse arbejdet med at informere udenlandske arbejdsgivere og lønmodtagere m.fl. vedrørende de regler, der finder anvendelse under udstationering til Danmark. Arbejdstilsynet samarbejder med andre landes forbindelseskontorer i forbindelse med eventuelle problemer, der måtte opstå i forbindelse med udstationeringer til og fra Danmark.

Efter L.157 LOV nr. 509 af 19/05/2010 § 7 e. Tilsynet med overholdelsen af anmeldelsespligten efter § 7 a varetages af Arbejdstilsynet.
Vi kan derfor konstatere at Arbejdstilsynet ikke har myndighed til at kontrollere timesedler, lønsedler eller sygesikring/ sygesikringsbevis, samt at muligheden efter § 8. stk.2 for at samarbejde med andres landes forbindelseskontor i forbindelse med eventuelle problemer, der måtte opstå i forbindelse med udstationeringer til og fra Danmark på det område ifølge loven.

Vi har tidligere bedt Beskæftigelsesminister Inger Støjberg om et svar. Ifølge Beskæftigelsesministerens svar på vores henvendelse Amu. alm.del Bilag 38 og AMU bilag 139 af 29.november 2010 fremgår at.

Citat Beskæftigelsesministeren. Spørgsmålet, er derfor ikke, om vi lever op til udstationeringsdirektivets krav om kontrol – det gør vi utvivlsomt. Spørgsmålet er, hvor langt vi kan gå i vores kontrolforanstaltninger uden at gå, ud over stregen. Og efter lange politiske forhandlinger kombineret med granskninger af EU-juraen hos regeringens embedsmænd er vi havnet på de nye regler.

Vi har igen rejst spørgsmålet vedrørende Lovforslag L 98. Forslag til lov ændringer af lov om udstationering af lønmodtagere. m.v. Fremsat. 15.december 2010. Bilag 2. At der ikke er indsat i loven nogen, form krav, at man på arbejdspladsen skal have timesedler, lønsedler eller sygesikring/ sygesikringsbevis eller nogen form af kontrolmyndighed. Ikke mindst på grund af en pressemeddelelse fra Ritzau. 11.januar 2011 ”Lam polak indlagt i polen.”
Der henvises i øvrigt til vores Klage nr. 2004/5092 7.7.05.

Vi mener ikke at der kan foretages en egentlig kontrol i henhold til ovennævnte mangler. Og stiller spørgsmålet. Hvem kan kontrollere noget uden bilag.

1. Hvem har kontrol myndigheden i Danmark efter direktiv 96/71/EF i Henhold til overholdelse af artikel 3.

2. Er de, danske kontrol foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 96/71/EF artikel 4. .

a) Den, maksimal arbejdstid og minimal hviletid. b) mindste antal betalte feriedage pr. år. c) mindsteløn, herunder overtidsbetaling; dette gælder ikke for erhvervstilknyttede tillægspensionsordninger. d) betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer f) beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge, g) ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling.

Jeg giver Kommissionen tilladelse til at oplyse min identitet under sine henvendelser til myndighederne i den medlemsstat som klagen er rettet mod.

Bilag.
Kopi af: Henvendelser til Beskæftigelse Inger Støjberg og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.
” Svar fra Beskæftigelsesministeren.
” Pressemeddelelse fra Ritzau

Opdateret d. 28 Jan 2011
© Rejsearbejdere.dk 2021