Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Bemærkninger Fra Foreningen Rejsearbejdere.dk om Forslag til ændringer af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Fremsat 15. december. 2010.
12. januar. 2010


Henvendelse til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Vedrørende Forslag til ændringer af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Fremsat 15. december. 2010. (Forlængelse af Revisionsfristen)

Foreningen Rejsearbejdere.dk mener at en udsættelse af en ny revisionsbestemmelse i §.11. til 2014.
Strider mod de mange problemer der er med udenlandsk arbejdskraft. Ingen kan på forkant se hvordan situationen vil være på arbejdsmarkedet om 3. år med udenlandsk arbejdskraft.. Vi forslår derfor en 1-årig periode.
Vi har noteret os at Beskæftigelsesministeren vil overveje at evaluere de nye regler i RUT-Registeret
med Arbejdstilsynet dette, medfører jo ikke en ændring af Revisionsbestemmelsens § 11.
Det giver ingen garanti af nogen som helst art vedrørende for en forbedret kontrol.

Ifølge Beskæftigelsesministerens svar på vores henvendelse Amu alm.del Bilag 38 og AMU bilag 139 af 29.november 2010 fremgår at. Spørgsmålet, er derfor ikke, om vi lever op til udstationeringsdirektivets krav om kontrol – det gør vi utvivlsomt. Spørgsmålet er, hvor langt vi kan gå i vores kontrolforanstaltninger uden at gå, ud over stregen. Og efter lange politiske forhandlinger kombineret med granskninger af EU-juraen hos regeringens embedsmænd er vi havnet på de nye regler.
Herved afviser Beskæftigelsesministeren klart en opstramning i forhold til den omtalte Evaluering i Høringsvaret til LO.

Vi finder heller ikke at Beskæftigelsesministeren kommer med korrekt / konkrete svar på vores spørgsmål, som vi bad om, og gentager derfor spørgsmålene igen. Da mulighederne for yderligere opstramning er der,
som vi henviste til i vores henvendelse Bilag 38. 9. november 2010.

Vores, konklusionen er at, mulighederne for kontrol i henhold til udstationeringsdirektivets krav. Ikke er at gå over stregen. Ved at kræve f.eks. timesedler med bevis for afholdte feriedage. eller dokumenter vedrørende sundheds- eller sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen. Syge/Forsikringsbeviser.
Det fremgår klart at her er et problem ifølge medierne med ”Lam polak indlagt i Polen.”
Han var hvervet af et dansk firma og ansat og udlejet gennem 2 polske firmaer ifølge pressen.

Der henvises til.
Kopi af KOM(2006) 159 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN fremgår. Efter fristen for direktivets gennemførelse i 1999 og den efterfølgende iværksættelse af samarbejdet om information som foreskrevet i direktivets artikel 4 har medlemsstaterne kun en begrænset mulighed for at kræve, at der føres bestemte arbejdsretlige dokumenter i værtsmedlemsstaten. Kommissionen er dog af den opfattelse, at værtsmedlemsstaten altid kan kræve, at der på arbejdspladsen opbevares visse dokumenter, der på grund af deres karakter nødvendigvis udarbejdes og føres på stedet, bl.a. fortegnelser over effektiv arbejdstid eller
dokumenter om sundheds- og sikkerhedsforhold på arbejdspladsen. For at give myndighederne i værtsmedlemsstaten mulighed for at kontrollere arbejdsvilkårene i overensstemmelse, med direktivet tillades det, at de pålægger tjenesteyderen at fremlægge de dokumenter, der anses for nødvendige for at foretage denne kontrol inden for en passende frist.
Der må heller ikke stilles krav om fremlæggelse af dokumenter vedrørende social sikring,
eftersom disse dokumenter er omfattet af en særlig procedure i etableringsmedlemsstaten i
overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1408/71. Dog har Domstolen i Arblade m.fl.-
dommen16 fastslået, at "de efter reglerne i henholdsvis etableringsmedlemsstaten og
værtsmedlemsstaten krævede oplysninger (…) kan nemlig være så forskellige, at den kontrol,
der kræves efter reglerne i værtsmedlemsstaten, ikke kan foretages på grundlag af
dokumenter, der føres i overensstemmelse med etableringsmedlemsstatens regler".


Konklusion:
Det må på grundlag af ovenstående retspraksis konkluderes, at
værtsmedlemsstaterne med henblik på at kontrollere, om de i direktivet fastsatte arbejdsvilkår
overholdes, har ret til under hensyntagen til proportionalitetsprincippet at kræve, at man på
arbejdspladsen fører de dokumenter, der på grund af deres karakter udarbejdes på arbejdspladsen, f.eks. timesedler eller dokumenter vedrørende sundheds- eller sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen. Værtsmedlemsstaten må ikke kræve en anden række dokumenter, hvis oplysningerne i de dokumenter, der kræves efter etableringsmedlemsstatens regler, samlet er tilstrækkelige til, at der kan foretages den nødvendige kontrol i værtsmedlemsstaten.

Vi stiller derfor spørgsmålene igen.
1. Hvem har kontrol myndigheden i Danmark efter direktiv 96/71/EF i Henhold til overholdelse af artikel 3.

2. Er de, danske kontrol foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 96/71/EF artikel 4. .

a) Den maksimal arbejdstid og minimal hviletid. b) mindste antal betalte feriedage pr. år. c) mindsteløn, herunder overtidsbetaling; dette gælder ikke for erhvervstilknyttede tillægspensionsordninger. d) betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer f) beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge, g) ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling


Ved vedtagelsen af L 157. Udvidelse af anmeldelsespligten for udenlandske tjenesteydere samt pligt for hvervgiver til at medvirke til at sikre, at der sker anmeldelse til RUT. Er der ikke indsat i loven nogen, form krav, at man på arbejdspladsen har timesedler, lønsedler. Så kompetente myndigheder og andre aktører kan kontrollere undernævnte i forhold a) b) c) d) selv om der er indsat en Straffebestemmelse (§ 10). Så, arbejdsgivere uden rimelig grund der undlader at yde ferie og betaling herfor eller supplerende ferie. Er der ingen krav til time og lønsedler. På den baggrund vil vi gerne vide, hvem der kan kontrollere noget uden bilag.
I øvrigt finder vi at Bekendtgørelsen om undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) Kortvarig udstationering: Undtagelse for Anmeldelsespligten §.stk.6 -7. er en fuldkommen unødvendig præcisering. Tværtimod har vi tidligere gjort opmærksom på, at det er uheldigt at man kan udstationere udenlandsk arbejdskraft i 8. dage af gangen eventuel, arbejdssjak som, man så skifter ud. Især med den store arbejdsløshed. Derfor skal også andre områder og ikke kun Bygge og Anlæg, Skovbrug, Landbrug, Gartneri tilmeldes RUT-Registeret. Især Metalområdet, og Transport af gods. Her udliciteres der jo også arbejde, til udenlandske firmaer.

Bilag. Pressemeddelelse fra Ritzau i JV 11-1-2011. Lam polak indlagt i Polen.

Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 17 Jan 2011
© Rejsearbejdere.dk 2021