Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Svar på henvendelsen til Transportminister Hans Christian Schmidt og Folketingets Trafikudvalg

Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa
Dato
J. nr.
2 3 DEC. 2010
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Kære Hans Erik Meyer
Tak for dit brev af 22. november 2010, hvori du udtrykker ønske om, at byzonetavlen
"E 55 Tættere bebygget område" bliver placeret på en høj stander. På
vegne af foreningen Rejsearbejdere.dk fremfører du en række argumenter for
en høj placering af tavlen. Du peger blandt andet på, at tavlen kan være skjult
af græs og sne, når den er placeret lavt.
Vejdirektoratet har oplyst, at byzonetavlen principielt opstilles ved overgangen
mellem land og by. Vejdirektoratet har endvidere oplyst, at reglerne om anvendelse
af vejafmærkning er til revision for tiden. Jeg vil i den forbindelse bede
Vejdirektoratet om at inddrage spørgsmålet om synligheden for byzonetavler.
Hans Chr. Schmidt 22. November 2010.


Til Transportminister Hans Christian Schmidt og Folketingets Trafikudvalg.

På foranledning af at 226 bilister får eftergivet fartbøder på grund af ulovlig skiltning i Løjt Kirkeby ved Aabenraa og Landsrettens dom, hvor Vognmand Per Rasmussen, Juelsminde var, en af dem han blev taget af Politiets trafikkontrol og tabte sagen i byretten men, ankede til Venstre Landsret og fik medhold i at, skiltet med hastighedsbegrænsningen der kun var 60 centimeter højt var ulovligt men, lovkravet er på 1,50 meter over terræn.

Ifølge Landsrettens dom var grundlaget at det opsatte hastighedsskilt på 40 km., ikke var synligt, på grund af den lave højde. Vi mener at muligheden for at Landsrettens dom kan, komme til at danne præcedens, ved andre sager, på grund af dårlig skiltning med Byzonetavlen 55 E i lav højde over terræn.

Vi fra foreningen Rejsearbejdere.dk har derfor henvendt os til Trafik Direktoratet som oplyser at der er, ingen krav til den højde som Byzonetavle 55 E skal opsættes i fra terræn, og står også uforstående over undtagelsesbestemmelsen. Vi stiller nu spørgsmål og et forslag om at, Byzonetavler. Bliver placeret i højen svarende til den i Bekendtgørelse om vejafmærkning, BEK nr. 784 af 06/07/2006, §11, stk. 4. også kommer til at omfatte byzonetavlen 55 E på den nedre højdegrænse på 1,50 meter, i stedet for denne nuværende undtagelses- bestemmelse som fraviger kravet, om at der er ingen nedre grænser er for byskiltenes placering over terræn. Samt at der i den forbindelse, også kommer en bestemmelse, om opsætning af skilte på 2 sider af vejen i det åbne land. Dette kan også give anledning til forbedringer for bløde trafikanter og andres, udsættelse for trafikuheld m.m. på grund af den bedre visuel, synlighed. Der ligger i at hæve Byzone skiltet.

Begrundelsen er at Byskilte i rabatten i det åbne land, er dækket af ukrudt og levende hegn, og om vinteren, kan de være, dækket af sne i mange måneder, når de er placeret i lav højde. Trafikken kører, derfor stærkt over, de etablerede bump i forbindelse med byskiltet, hvilket fører til gene for borgerne, med forøget støj, og bygninger tager skade, på grund af de høje hastigheder, fordi trafikanter ikke, har muligheder for, at nedsætte hastigheden, på grund af, dårlige, placering lige inden et bump og i, hegne m.m. Og er ikke synlig for Sneplove. Som giver ekstra udgifter til kommunerne til nye skilte.

Samtidig finder vi at Vognmænd, Chauffører, Rejsemontører, Håndværkere, Turister m.m. kan være udsat, for det samme på grund af den manglende synlighed, af placeringen af Byzonetavlen, at miste kørekortet og deres job. Eller lide økonomisk tab på grund af bøde, og generhvervelse af kørekortet.
Som der fremgår af artiklen er der generelle problemer med hastighederne i, en kommune som Aabenraa, og man, ikke vil ændre noget på den omtalte vej. Andre kommuner kan have samme hastigheds problemer som skyldes dårlig skilning.

Kopi af foto, med Byzonetavlen fra Nørbyvej med Byzonetavle.
Artikel Jydske Vestkysten. 20. november 2010
” Skriftlig oplæg fra WEB siden TV Syd til udsendelsen 21. november 2010 kl. 19,30. 226 Bilister får eftergivet fartbøder på grund af ulovlig skiltning i Løjt Kirkeby ved Aabenraa.

Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 24 Nov 2010
© Rejsearbejdere.dk 2021